Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

2 07.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

45

Na temelju članka 8. stavka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14) u članku 2. stavku 3. briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »pod uvjetom da je agencija upisana u evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje ministarstva nadležnog za rad.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu.

Dosadašnji stavci 5. i 6. koji postaju stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

(7) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na predstavništva stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva te integrativne i zaštitne radionice.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 4. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

»– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,«.

U dosadašnjoj alineji 2. koja postaje alineja 3. brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Dosadašnje alineje 3. do 6. postaju alineje 4. do 7.

U dosadašnjoj alineji 5. koja postaje alineja 6. brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »2«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,« dodaju se riječi: »ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu ugovorima o poslovnoj suradnji iz stavka 1. ovoga članka samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, izvršenje obveza iz ugovora nije prepustila podizvoditeljima, osim ako se radi o rezerviranim ugovorima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »samozapošljava« dodaje se zarez i riječi: »odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovorom o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovorom o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom te ugovorom o djelu redovitog studenta se posebno utvrđuje sljedeće:

– predmet ugovora,

– vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada, te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a,

– rok za ispunjenje ugovornih obveza i

– rok plaćanja,

te im se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se samozapošljava, odnosno osobe koja ima status redovitog studenta. U svrhu utvrđivanja činjenice da trgovačko društvo, zadruga ili udruga ima više od polovine radnika osoba s invaliditetom Zavod će koristiti podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, odnosno učenik, student ili njegov pravni zastupnik.«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ako obveznik koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade iz članka 13. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»O iznosu obračunate novčane naknade obveznik je dužan podnijeti izvješće putem obrasca propisanog provedbenim propisom o porezu na dohodak.«.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Obveznicima novčane naknade, koji obvezu novčane naknade nisu utvrdili i/ili ispunili na način i u rokovima propisanim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju njega, obvezu novčane naknade utvrđuje i iznos novčane naknade zajedno s kamatama obračunava Zavod rješenjem.«.

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Ispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom prati Zavod.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mjesečno dostavlja Zavodu podatke iz očevidnika o osobama s invaliditetom zaposlenima kod određenog poslodavca te druge podatke potrebne za praćenje kvote, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Ministarstvo nadležno za financije mjesečno dostavlja Zavodu podatke potrebne za praćenje kvote iz obrasca propisanog provedbenim propisom o porezu na dohodak, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec.«.

Članak 11.

U članku 22. iza riječi: »članka 11. stavka 1.« briše se zarez i riječi »članka 14.«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-34

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.