Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

46

Na temelju članka 23. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14) u članku 2. stavku 2. iza riječi: »5 zaposlenih« dodaju se riječi: »osoba s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Zaštitna radionica koja zapošljava do 30 osoba s invaliditetom mora imati zaposlenog najmanje jednog stručnog radnika. Zaštitna radionica koja zapošljava od 30 do 60 osoba s invaliditetom mora imati zaposleno najmanje dva stručna radnika. Zaštitna radionica koja zapošljava od 60 do 100 osoba s invaliditetom mora imati zaposleno najmanje tri stručna radnika. Na svakih dodatnih 50 zaposlenih osoba s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima, zaštitna radionica mora zaposliti još jednog stručnog radnika.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev obvezno prilaže mišljenje Zavoda o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje statusa zaštitne radionice.«.

Članak 4.

U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev obvezno prilaže mišljenje Zavoda o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje statusa integrativne radionice.«.

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac može osnovati posebnu radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obračunska jedinica.

(2) Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom ostvarit će status zaštitne, odnosno integrativne radionice ako ispunjava uvjete za zaštitnu, odnosno integrativnu radionicu propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, te ako zapošljava najmanje pet osoba s invaliditetom.

(3) Na radnu jedinicu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na zaštitnu radionicu, odnosno integrativnu radionicu.«.

Članak 6.

U članku 33. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »i za koje osobe te ustanove, zaštitne radionice i radne jedinice ostvaruju redovne poticaje Zavoda.«.

Članak 7.

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitne radionice i radne jedinice koje su ostvarile status sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka dužne su, radi zadržavanja ostvarenog statusa, najkasnije u roku od 3 godine od dana stjecanja toga statusa, ispuniti uvjete iz članka 10., odnosno članka 23. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-35

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.