Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

47

Na temelju članka 4. stavka 8. i članka 15. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14) u članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Centar za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: centar) osnivaju zajednički Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 2.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Centar može izvoditi programe socijalnog uključivanja uz prethodnu suglasnost Zavoda. Za izvođenje programa socijalnog uključivanja centar mora imati osiguran odvojeni prostor. Financiranje takvih programa centar regulira ugovorom s naručiteljem usluge.«.

Članak 3.

U članku 43. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Stručni nadzor nad radom centra Zavod obavlja najmanje jednom godišnje.

(4) Kada Zavod u obavljanju nadzora utvrdi nepravilnosti, dužan je na to upozoriti centar te dati stručnu uputu na koji način da se utvrđene nepravilnosti otklone. Zavod će odrediti i rok u kojem je centar dužan otkloniti utvrđene nepravilnosti.«.

Članak 4.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Procjena funkcionalnih sposobnosti provodit će se nakon provedene edukacije stručnjaka u centrima o primjeni Međunarodne klasifikacije funkcioniranja.«.

U stavku 3. riječ: »probne« briše se.

Članak 5.

Članak 45. briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-36

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.