Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

48

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14) u članku 1. ispred riječi: »Ovim« dodaje se oznaka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom isplaćivat će se na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26. 6. 2014. – u daljnjem tekstu: Uredba o općem skupnom izuzeću).

(3) Iznimno, Zavod može donijeti odluku da za pojedine namjene iz ovoga Pravilnika, umjesto državnih potpora iz Uredbe o općem skupnom izuzeću, dodijeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24. 12. 2013.). Za dodjelu potpora male vrijednosti, Zavod će donijeti poseban program koji će naročito sadržavati:

– namjenu,

– tko ne može biti primatelj potpore,

– vrijeme trajanja programa,

– najviši iznos potpore,

– instrument dodjele potpore,

– odredbe o zbrajanju potpore,

– odredbe o praćenju i transparentnosti potpore.

(4) Za vrijeme trajanja programa koji je odobren temeljem Uredbe o općem skupnom izuzeću, za iste namjene neće se donositi program o dodjeli potpora male vrijednosti.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

(2) Iznimno, tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom i pravo na sufinanciranje troškova stručne podrške.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ovisno o tome da li se radi o ugovoru o radu za puno ili nepuno radno vrijeme, za izračun subvencije plaće primjenjuje se razmjeran dio osnovice, i to:

– za radno vrijeme od 20 do 24 sata tjedno, 50% osnovice

– za radno vrijeme od 25 do 29 sati tjedno, 62,5% osnovice

– za radno vrijeme od 30 do 34 sati tjedno, 75% osnovice

– za radno vrijeme od 35 do 39 sati tjedno, 87,5% osnovice

– za radno vrijeme od 40 i više sati tjedno, 100% osnovice.

(4) U slučaju da je radni odnos nastupio do i uključujući 15. dan u mjesecu poslodavac ima pravo na subvenciju plaće za taj mjesec, a ako je radni odnos nastupio nakon 15. dana u mjesecu poslodavac nema pravo na subvenciju plaće za taj mjesec.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena i ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. riječi: »60%« zamjenjuju se riječima: »50% do 70%«.

Članak 6.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su za 2014. godinu koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13), ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50% minimalne plaće, pod uvjetom da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.«.

U stavku 2. briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »a najduže do 31. prosinca 2016. godine.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

Iza članka 38. dodaju se članci 38.a i 38.b koji glase:

»Članak 38.a

(1) Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitne radionice i radne jedinice koje su osnovane sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02 i 33/05), a ostvarile su status zaštitne odnosno integrativne radionice prema važećim propisima o zaštitnim odnosno integrativnim radionicama, imaju pravo na poticaje prema ovom Pravilniku za one osobe s invaliditetom za koje su primali poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13) na dan 31. prosinca 2014. godine, bez obzira jesu li te osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Pravo na poticaje sukladno stavku 1. ovoga članka može se ostvarivati do prestanka radnog odnosa osobe za koju se isplaćuju poticaji.

Članak 38.b

Do početka rada centara za profesionalnu rehabilitaciju, pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom i pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom mogu se ostvariti na temelju odluke povjerenstva Zavoda.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-37

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.