Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

49

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14 i 97/14) u članku 4. stavku 1. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. utvrđen invaliditet u odnosu na rad, bez obzira na vrstu i stupanj, temeljem uvjerenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a sukladno prethodno pribavljenom nalazu i mišljenju centra za profesionalnu rehabilitaciju.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »nalaz i mišljenje« zamjenjuju se riječju: »uvjerenje«.

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Do početka rada centara za profesionalnu rehabilitaciju, uvjerenje iz članka 4. stavka 1. točke 13. ovoga Pravilnika izdavat će Povjerenstvo Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine socijalni radnik, klinički psiholog, liječnik medicine rada, a po potrebi i drugi stručnjaci, uz predstavnike Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i udruga osoba s invaliditetom.

(3) Članove Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka imenuje ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-38

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.