Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 3/2015 (9.1.2015.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

58

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. siječnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 105/2004, 187/2004, 92/2005, 121/2005, 151/2005, 135/2006, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 82/2007, 107/2007, 60/2008, 38/2009, 150/2011, 22/2013, 102/2014 i 103/2014) u članku 12. stavku 2. iza riječi: »dužnosnika« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim za predsjednika, zamjenika predsjednika i suce Ustavnog suda Republike Hrvatske,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjuje se osnovica, koja je zakonom kojim se uređuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/145

Urbroj: 50301-09/09-15-4

Zagreb, 8. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.