Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 3/2015 (9.1.2015.), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

59

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna te proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici).

Članak 3.

(1) Osnovna svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) Financijski izvještaji sastavljaju se za mjesečna razdoblja, razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

(3) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za razdoblja u toku godine čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnje financijske izvještaje čuvaju trajno i u izvorniku.

Članak 4.

(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(2) Odgovorna osoba proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti potpisuje financijske izvještaje i odgovorna je za predaju.

II. OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.

(1) Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

– Bilanca na Obrascu: BIL,

– Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

– Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski,

– Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,

– Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

(1) Zaglavlja i podnožja obrazaca financijskih izvještaja jedinstveno su definirana za sve obrasce.

(2) Zaglavlje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

naziv obveznika

upisuje se naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta,

RKP broj

upisuje se broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

matični broj

upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku,

OIB

upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je proračunu, proračunskom i izvanproračunskom korisniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava,

pošta i mjesto

upisuje se poštanski broj sjedišta proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz popisa poštanskih brojeva i naziv mjesta/grada prema sjedištu proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika,

adresa sjedišta

upisuje se naziv sjedišta proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika: ulica i broj,

razina

unose se oznake 11/12/13/21/22/23/31/41/42 koje označavaju sljedeće:11 – proračunski korisnik državnog proračuna,12 – razdjel – konsolidirani izvještaj,13 – državni proračun,21 – proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,23 – konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,31 – proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju,41 – izvanproračunski korisnik državnog proračuna,42 – izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

razdjel

proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna upisuje brojčanu oznaku organizacijske klasifikacije razdjela državnog proračuna koji mu je nadležan,

šifra djelatnosti

upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku,

šifra županije

upisuje se statistička oznaka županije koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava,

šifra grada/općine

upisuje se statistička oznaka grada/općine koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava,

oznaka razdoblja

upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.

(3) Podnožje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

– Mjesto ______ datum________ – upisuje se sjedište proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika, datum i godina,

– osoba za kontaktiranje – upisuje se ime osobe koja je sastavila izvještaj,

– telefon za kontakt – upisuje se telefonski broj osobe za kontaktiranje,

– odgovorna osoba – upisuje se ime osobe određene u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

– M. P. – oznaka za mjesto pečata.

(4) Podaci koji se odnose na novčane iznose u obrasce se upisuju u kunama bez lipa.

III. SADRŽAJ I STRUKTURA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.

(1) Financijski izvještaji državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilješki.

(2) Financijski izvještaji proračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,

– za mjesečna razdoblja Izvještaja o obvezama.

(3) Financijski izvještaji izvanproračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(4) Financijski izvještaji proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(5) Financijski izvještaji proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

1. Sadržaj obrazaca financijskih izvještaja

Članak 8.

Obrazac: BIL sadrži sljedeće:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,

– stupac 2 – naziv,

– stupac 3 – AOP oznaka,

– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan početka poslovanja u toku godine,

– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan prestanka poslovanja,

– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).

Članak 9.

Obrazac: PR-RAS sadrži sljedeće:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,

– stupac 2 – naziv,

– stupac 3 – AOP oznaka,

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine,

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine,

– stupac 6 – indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (upisuje se cijeli broj bez decimala).

Članak 10.

(1) Obrazac: RAS – funkcijski sadrži sljedeće:

– stupac 1 – brojčana oznaka funkcijske klasifikacije,

– stupac 2 – naziv,

– stupac 3 – AOP oznaka,

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine,

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

(2) Iznosi koji se upisuju u stupce 4 i 5 Obrasca: RAS – funkcijski moraju odgovarati ukupno iskazanim rashodima razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Obrascu: PR-RAS.

Članak 11.

Obrazac: P-VRIO sadrži sljedeće:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,

– stupac 2 – naziv,

– stupac 3 – AOP oznaka,

– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – povećanje,

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – smanjenje.

Članak 12.

Obrazac: OBVEZE sadrži sljedeće:

– stupac 1 – broj računa iz računskog plana,

– stupac 2 – naziv,

– stupac 3 – AOP oznaka,

– stupac 4 – iznos.

2. Bilješke uz financijske izvještaje

Članak 13.

(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

Članak 14.

(1) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

1. Pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih zajmova i financijskih najmova (leasing) u Tablici 1. Dani zajmovi i primljene otplate, Tablici 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate i Tablici 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi,

2. Pregled dospjelih kamata na kredite i zajmove u Tablici 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove,

3. Pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku i slično).

(2) Tablice iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju tablice iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku Ministarstvu financija do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu.

Članak 15.

U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Članak 16.

U Bilješkama uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza objašnjavaju se značajnije promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Članak 17.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uz financijske izvještaje za proračunsku godinu sastavljaju obveznu Bilješku Izvještaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini u elektroničkom obliku na Obrascu: UDJ.

(2) Obrazac: UDJ nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac: UDJ predaje se u elektroničkom obliku Ministarstvu financija do 25. veljače za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca prethodne godine, a 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 30. rujna samo u slučaju nastalih promjena u vlasničkim udjelima.

IV. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 18.

(1) Konsolidirani financijski izvještaji jesu izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

(2) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela državnog proračuna konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela.

(3) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Ministarstvo financija konsolidira za proračunsku godinu:

1. konsolidirane financijske izvještaje iz stavka 2. ovoga članka i financijski izvještaj državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna,

2. konsolidirane financijske izvještaje državnog proračuna iz točke 1. ovoga stavka i financijske izvještaje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna,

3. konsolidirane financijske izvještaje proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijske izvještaje svih izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju,

4. konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna iz točke 2. ovoga stavka i konsolidirani financijski izvještaj iz točke 3. ovoga stavka te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna.

(5) Uz sadržaj propisan člancima 13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika u Bilješkama uz konsolidirane financijske izvještaje iskazuju se:

– unutargrupne transakcije koje su u izvještajima eliminirane,

– manjak ili višak u poslovanju grupe ako je ostvaren,

– pregled strukture manjka/viška po proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,

– pozicije iz financijskih izvještaja proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika na kojima je ostvareno značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.

V. STATUSNE PROMJENE

Članak 19.

(1) Statusne promjene proračuna i proračunskih korisnika jesu:

– spajanje dvaju ili više proračuna ili proračunskih korisnika u novu jedinicu,

– pripajanje jednog ili više proračuna ili proračunskih korisnika postojećoj jedinici i

– podjela proračuna ili proračunskog korisnika u dvije ili više novih jedinica.

(2) Kod statusne promjene spajanja, svaki od proračuna odnosno proračunskih korisnika koji se spajaju sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Jedinica nastala spajanjem otvara računovodstvene knjige na temelju konsolidacije Bilanci. Jedinica nastala spajanjem u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS za tekuću godinu ne unosi podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine«, a u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« unosi podatke o ostvarenju od datuma spajanja.

(3) Kod statusne promjene pripajanja, proračuni odnosno proračunski korisnici koji se pripajaju jedinici koja je zadržala OIB sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Jedinica koja je zadržala OIB evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama na temelju Bilanci pripojenih jedinica. Jedinica koja je zadržala OIB u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS unosi podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine« iz svojih računovodstvenih knjiga za izvještajno razdoblje prethodne godine, a u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« unosi podatke o ostvarenju tekućeg razdoblja za svoje poslovanje do datuma pripajanja i za poslovanje s pripojenom jedinicom od datuma pripajanja.

(4) Kod statusne promjene podjele proračun odnosno proračunski korisnik koji se dijeli sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu na dan koji prethodi podjeli, a nove jedinice otvaraju računovodstvene knjige sa stanjima koja ovise o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza. Nove jedinice u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS za tekuću godinu ne unose podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine«.

(5) Proračuni i proračunski korisnici kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju u roku od najviše 60 dana od nastanka statusne promjene sastaviti i predati financijske izvještaje koji se sastavljaju za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene.

(6) Financijski izvještaji iz stavka 5. ovoga članka predaju se nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, te nadležnom proračunu, odnosno razdjelu radi konsolidacije.

(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna i proračunskog korisnika u razdoblju na koje se izvještaji odnose.

Članak 20.

(1) Pravne osobe koje su postale proračunski korisnici, a do tada su vodile računovodstvo poduzetnika ili neprofitno računovodstvo ne popunjavaju stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine« u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS.

(2) Za proračunske odnosno izvanproračunske korisnike kojima danom brisanja iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika prestaje status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika, financijske izvještaje za proračunsku godinu sastavlja i potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna ili korisnika do datuma brisanja iz Registra.

VI. PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 21.

(1) Državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu i razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu i razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja razdjelu kojem pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, a proračunski korisnici koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjel financijske izvještaje predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka,

– za mjesečna razdoblja razdjelima kojima pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna, a proračunski korisnici koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjel financijske izvještaje predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.

(3) Proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.

(4) Proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su procesom decentralizacije prešli iz državnog u proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje za proračunsku godinu nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, instituciji ovlaštenoj za obradu podataka i ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije.

(5) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju i nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.

Članak 22.

(1) Ministarstvo financija predaje konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu Državnom uredu za reviziju.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i mjesečna razdoblja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu i razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.

Članak 23.

(1) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka financijske izvještaje u elektroničkom obliku objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija s Referentnom stranicom Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz elektronički oblik Referentne stranice iz stavka 1. ovoga članka predaje se njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.

Članak 24.

(1) Državni proračun predaje financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja,

– za mjesečna razdoblja u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(5) Proračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(6) Izvanproračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

Članak 25.

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju konsolidirane financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja,

– za mjesečna razdoblja u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju konsolidirane financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3) Ministarstvo financija sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu.

VII. JEZIK I VALUTA

Članak 26.

Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u kunama.

VIII. OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 27.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

(2) Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu predavat će se na obrascima iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 32/11), a sukladno rokovima iz ovoga Pravilnika.

(2) Prvi financijski izvještaji na obrascima iz ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2015. godini.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 32/11).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/301

Urbroj: 513-05-02-14-3

Zagreb, 31. prosinca 2014.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

3 09.01.2015 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu