Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne)

NN 3/2015 (9.1.2015.), Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

62

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– državna kvota,

– ukupna izlovna kvota te dopuštena izlovna kvota tuna po pojedinim oblicima ribolova i ribolovnim alatima,

– mjere obavljanja ribolova, te dozvoljeni alati i oprema,

– mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote za ulov,

– vremenska zabrana korištenja pojedinih ribolovnih alata,

– minimalna ulovna veličina,

– način obavljanja športskog ribolova tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone),

– način obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone),

– obavljanje radnji prebacivanja, prekrcavanja, stavljanja u kaveze, izlova i iskrcaja,

– dozvoljen ukupni uzgojni kapacitet,

– dozvoljena ukupna ulazna količina tuna na uzgajališta,

– mjere obavljanja uzgoja,

– obveze izvještavanja te dostava podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju,

– evidencija ulova i unakrsna provjera podataka,

– upotreba sustava praćenja plovila,

– program promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima,

– tržišne mjere.

ZNAČENJE IZRAZA U OVOM PRAVILNIKU

Članak 2.

1. Ministarstvo je Ministarstvo nadležno za pitanja ribarstva.

2. International Commission for Conservation of Atlantic Tunas je Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih tuna (u daljnjem tekstu: ICCAT).

3. ICCAT broj je jedinstveni broj plovila ili uzgajališta tune u ICCAT-ovom registru.

4. ICCAT Bluefintuna Statistical Document SD, ICCAT Bluefintuna Catch Document BCD i ICCAT Bluefintuna Reexport Document BFTRC su obrasci propisani od ICCAT-a koji moraju pratiti tunu u prometu.

5. Izlovna kvota je dopuštena količina ulova tuna u ribolovu na moru za razdoblje kalendarske godine.

6. Tuna je isključivo plavoperajna tuna (Thunnus thynnus).

7. Čarter je davanje u najam ribarskog plovila drugoj državi u svrhu komercijalnog lova tuna pod uvjetima koje propisuje Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna.

8. Zajedničke ribolovne radnje su bilo kakve radnje između dva ili više plivaričara u kojima se ulov jednog plivaričara pripisuje jednom ili više plivaričara u skladu s unaprijed određenim ključem za raspodjelu.

9. ICCAT regionalni promatrač je promatrač koji radi na ICCAT programu regionalnih promatrača (»ICCAT Regional Observer Programme (ROP-BFT)«).

10. Vessel monitoring system je satelitski sustav nadzora plovila, sukladno odredbama važećeg Zakona o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: VMS).

11. Ribarsko plovilo je bilo koje motorno plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog iskorištavanja tuna, uključujući ulovna plovila, plovila za preradu, pomoćna plovila, plovila za tegalj, plovila angažirana za prekrcaj i transportna plovila opremljena za transport proizvoda od tune, osim kontejnerskih plovila.

12. Ulovno plovilo je plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog ulova tune.

13. Plovilo za tegalj je plovilo koje služi za tegljenje kaveza.

14. Plovilo za preradu je plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više od navedenih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje.

15. Pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune je plovilo koje se koristi za transport mrtve tune (koja nije obrađena) od transportnog ili uzgojnog kaveza do odredišne luke i/ili do plovila za preradu.

16. Pomoćno plovilo je svako ribarsko plovilo koje nije ulovno plovilo, plovilo za tegalj, plovilo za preradu ili pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune.

17. Duljina plovila je duljina preko svega.

18. Kapacitet ulovne flote je zbroj kapaciteta plovila autoriziranih za ulov tune, pri čemu se individualni kapacitet plovila određuje sukladno duljini preko svega, a na temelju znanstvenih podloga usvojenih u okviru međunarodnih organizacija nadležnih za pitanja upravljanja stokovima tune na Atlantiku i Sredozemlju, kojih je Republika Hrvatska članica.

19. Iskrcaj je iskrcaj ulovljene ribe na kopno.

20. Prebacivanje podrazumijeva:

a) prebacivanje žive tune iz ulovne mreže tunolovke u transportni kavez,

b) prebacivanje žive tune iz jednog u drugi transportni kavez,

c) prebacivanje kaveza sa živom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo plovilo za tegalj,

d) prebacivanje žive tune s jednog uzgajališta na drugo.

21. Kontrolno prebacivanje je svako dodatno prebacivanje, na zahtjev ribarskog inspektora ili ovlaštenika, a u svrhu utvrđivanja točnog broja tune koja se prebacuje.

22. Prekrcaj podrazumijeva prekrcavanje ukupne količine ili dijela mrtve ribe s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo. Prebacivanje mrtve tune iz plivarice tunolovke ili plovila za tegalj na pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune ne smatra se prekrcajem.

23. Uzgoj podrazumijeva držanje tuna u uzgojnim kavezima na uzgajalištima i njihovu hranidbu u svrhu porasta ukupne biomase i udjela masti.

24. Uzgojni kapacitet je najveća dozvoljena količina uzgojene tune koja se stavlja na tržište izražena u tonama u tekućoj kalendarskoj godini po pojedinoj povlastici za uzgoj.

25. Uzgajalište podrazumijeva lokaciju na kojoj su smještene instalacije za uzgoj tuna.

26. Stavljanje u kaveze je prebacivanje žive tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez.

27. Izlov iz kaveza podrazumijeva usmrćivanje tuna iz uzgojnih kaveza na uzgajalištu.

28. Ponovni izvoz podrazumijeva izvoz tuna uvoznog podrijetla.

29. BCD obrazac je obrazac opisan Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu. BCD obrazac se može zamijeniti s elektroničkim obrascem eBCD.

30. Športski ribolov je negospodarski ribolov kojim se bave članovi nacionalnog saveza za športski ribolov na moru odnosno oni koji imaju dozvolu za športski ribolov izdanu od saveza.

31. Rekreacijski ribolov je negospodarski ribolov koji se obavlja uz dozvolu za rekreacijski ribolov izdanu od Ministarstva.

32. Godišnja individualna kvota je kvota dodijeljena plovilu za tekuću godinu nakon izvršenih ustupanja kvota između vlasnika/ovlaštenika povlastica za gospodarski ribolov na moru.

33. Trajna individualna kvota predstavlja privremenu kvotu do 1. siječnja 2019. godine, dodijeljenu sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« broj 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« broj 32/2012), te temeljem Izjave o ustupanju pojedinačne kvote za ulov tune.

34. EK je Europska komisija.

35. Kontrolne kamere podrazumijevaju stereoskopske kamere i/ili konvencionalne podvodne videokamere koje služe za snimanje kontrolnih radnji predviđenih ovim Pravilnikom.

36. Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 3.

(1) Državna kvota podrazumijeva ukupnu izlovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do 1. siječnja 2019. godine Državna kvota predstavlja razliku između ukupne izlovne kvote za svaku nadolazeću kalendarsku godinu i kvote dodijeljene sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« broj 32/2011, 34/2011 i 37/2011) koja je zamrznuta na 367 t i Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« broj 32/2012), a koja je Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 11/2014, 20/2014, 61/2014, 66/2014 i 94/2014) zamrznuta na 7,5 t, te temeljem Izjave o ustupanju pojedinačne kvote za ulov tune.

(3) Državna kvota dodjeljuje se temeljem kriterija koje propisuje ministar uz plaćanje godišnje naknade koja je prihod državnog proračuna. Godišnja naknada za državnu kvotu u gospodarskom ribolovu u 2015. godini iznosi 1 EUR po kilogramu kvote.

(4) Za državnu kvotu dodijeljenu športskom ribolovu ne plaća se naknada. Državna kvota za rekreacijski ribolov za ulov trofejnih primjeraka dodjeljuje se temeljem Javnog natječaja po principu višeg ponuđenog iznosa, a ministar će Javnim natječajem odrediti odgovarajuće uvjete i kriterije.

IZLOVNA KVOTA

Članak 4.

(1) Ukupna izlovna kvota za tunu za 2015. godinu iznosi 461,16 tona.

(2) U smislu članka 3. stavka 2., državna kvota u ukupnoj izlovnoj kvoti iz stavka 1. ovoga članka u 2015. godini iznosi 86,66 t i raspoređuje se na način kako je definirano stavkom 3. ovoga članka.

(3) Ukupna izlovna kvota za tunu u 2015. godini raspoređuje se na kvotu za gospodarski ribolov i kvotu za negospodarski ribolov prema potkategorijama na sljedeći način:

KATEGORIJA RIBOLOVA

POTKATEGORIJA

PORIJEKLO KVOTE

UKUPNO

DRŽAVNA KVOTA

TRAJNA INDIVIDUALNA KVOTA

GOSPODARSKI RIBOLOV

PLIVARICE TUNOLOVKE

71,16

367

438,16

UDIČARSKI ALATI

11,5

7,5

19

NEGOSPODARSKI RIBOLOV

ŠPORTSKI RIBOLOV

2

0

2

REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE

2

0

2

UKUPNO

86,66

374,5

461,16

(4) Kako bi se osiguralo praćenje iskorištenja izlovne kvote te puno praćenje aktivnosti ulova tune, Ministarstvo izrađuje godišnje planove ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta. Planovi ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta podliježu usvajanju od Europske komisije i ICCAT-a. Plan ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta dostavlja se Europskoj komisiji najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(5) Državna i Trajna individualna izlovna kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima, odnosno vlasnicima ili ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom Odlukom o kriterijima raspodjele Državne i Trajne individualne kvote koju donosi ministar.

(6) Državna i Trajna individualna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima ili ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru udičarskim alatima Odlukom o kriterijima raspodjele Državne i Trajne kvote koju donosi ministar.

(7) Razlika između državne kvote za plivarice tunolovke u 2015. godini (71,16 t) i državne kvote za plivarice tunolovke u 2014. godini (13,59 t) predstavlja povećanje državne kvote za plivarice tunolovke u 2015. godini koje iznosi 57,57 t. Ovo povećanje će se u 2015. godini jednoliko raspodijeliti na plovila koja imaju važeću povlasticu s upisanom mrežom plivaricom tunolovkom, a kojima nije bila dodijeljena trajna individualna kvota.

(8) Razlika između ukupne kvote za udičarske alate u 2015. godini (19 t) i trajne individualne kvote za udičarske alate u 2014. godini (7,5 t) predstavlja državnu kvotu dodijeljenu za udičarske alate u 2015. godini koja iznosi 11,5 t. Ovo povećanje će se u 2015. godini jednoliko raspodijeliti na plovila koja imaju dodijeljenu trajnu individualnu kvotu.

(9) Ukoliko je ovlaštenik/vlasnik povlastice plovila iz stavaka 7. i 8. ovoga članka pokrenuo postupak pred nadležnim sudom protiv Ministarstva vezan uz dodjelu individualne kvote za izlov tune, ista se ne može dodijeliti do okončanja postupka. Vlasnici/ovlaštenici povlastica za plovila iz stavaka 7. i 8. ovoga članka u Izjavi o prihvaćanju dijela državne kvote iz stavka 11. ovoga članka izjavljuju da li je s njihove strane pokrenut postupak pred nadležnim sudom protiv Ministarstva vezan uz dodjelu individualne kvote za izlov tune.

(10) Vlasnici/ovlaštenici povlastica onih plovila koja udovoljavaju uvjetima iz stavaka 7. i 8. ovoga članka prema evidencijama Uprave ribarstva bit će obaviješteni o dodjeli dijela državne kvote.

(11) Ukoliko prihvaćaju uvjete naznačene u Obavijesti o dodjeli dijela državne kvote te ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom, vlasnici/ovlaštenici povlastica za plovila iz stavaka 7. i 8. ovoga članka imaju rok od 8 (osam) dana od dana primitka Obavijesti, za dostavu Izjave o prihvaćanju kvote (Prilog 19. ovoga Pravilnika) i dokaza o izvršenoj uplati odgovarajućeg iznosa godišnje naknade iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika u državni proračun Republike Hrvatske. Izjava o prihvaćanju dijela državne kvote mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a podaci u njoj istiniti. Ukoliko se provjerom Izjave utvrdi neistinitost podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima/ovlaštenicima povlastica za plovila iz stavaka 7. i 8. ovoga članka će se trajno oduzeti pravo na dodijeljenu kvotu.

(12) Ukoliko vlasnici/ovlaštenici plovila iz stavka 7. ovoga članka ne uplate ukupni iznos u roku sukladno stavku 11. ovoga članka, smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu koja će se u tom slučaju za 2015. godinu ravnomjerno rasporediti uz naknadu iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika na plovila koja će sudjelovati u ribolovnim grupama iz članka 5. u 2015. godini vodeći računa o ograničenjima kvote po grupi iz stavka 17. ovoga članka. Vlasnici/ovlaštenici povlastica plovila kojima se dodjeljuje dodatna kvota o istom će biti obaviješteni Obaviješću o dodjeli dodatne kvote uz primjenu postupka iz stavka 11. ovoga članka, no iznimno od roka određenog tim stavkom, rok za dostavu Izjave o prihvaćanju kvote i dokaza o izvršenoj uplati iznosa naknade za dodatnu kvotu je 3 (tri) dana od dana primitka Obavijesti o dodjeli dodatne kvote.

(13) Ukoliko vlasnici/ovlaštenici plovila iz stavka 8. ovoga članka ne uplate ukupni iznos u roku sukladno stavku 11. ovoga članka, smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu koja će se u tom slučaju za 2015. godinu ravnomjerno rasporediti uz naknadu iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika na ostala plovila koja koriste udičarske alate i koja imaju dodijeljenu trajnu individualnu kvotu. Vlasnici/ovlaštenici povlastica plovila kojima se dodjeljuje dodatna kvota o istom će biti obaviješteni Obaviješću o dodjeli dodatne kvote uz primjenu postupka iz stavka 11. ovoga članka, no iznimno od roka određenog tim stavkom, rok za dostavu Izjave o prihvaćanju kvote i dokaza o izvršenoj uplati iznosa naknade za dodatnu kvotu je 3 (tri) dana od dana primitka Obavijesti o dodjeli dodatne kvote.

(14) U slučaju da se kvota za gospodarski ribolov iz stavka 3. ovoga članka u cijelosti ne raspodijeli i nakon preraspodjele kvote sukladno stavcima 12. i 13. ovoga članka, neraspoređeni dio raspoređuje se u rekreacijski ribolov za ulov trofejnih primjeraka iz članka 15.

(15) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu ili za višegodišnji period, vodeći računa o odredbama članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz prethodnu dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilogu 1. ovoga Pravilnika) Ministarstvu. Moguće je ustupanje dijela dodijeljene Državne i/ili Trajne individualne kvote ili ukupne dodijeljene Državne i/ili Trajne individualne kvote, što se navodi u Izjavi (Priloga 1. ovoga Pravilnika).

(16) U slučaju višegodišnjeg perioda ustupanja dodijeljene Državne i/ili Trajne individualne kvote drugom vlasniku/ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru, vlasnik/ovlaštenik koji ustupa kvotu dužan je uz Izjavu o ustupanju kvote iz stavka 15. ovoga članka Ministarstvu dostaviti i ovjereni ugovor o ustupanju kvote potpisan od vlasnika/ovlaštenika povlastice koji kvotu ustupa i onoga kojemu se kvota ustupa.

(17) Zbroj individualnih kvota plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj radnji iz članka 5. u 2015. godini ne smije premašiti 126 t, osim u slučaju kad dva ili više ovlaštenika za uzgoj tuna koji su upisani u registar ICCAT-a prijave zajedničke ribolovne radnje s tim da nijedan od ovlaštenika u novonastalu grupu ne može unijeti više od 126 t. Ukoliko su navedena ograničenja kvote po grupi premašena temeljem ranije dodijeljene trajne individualne kvote višak kvote mora se ustupiti Izjavom o ustupanju kvote (Priloga 1. ovoga Pravilnika) plovilima one ribolovne grupe gdje ta ograničenja nisu dosegnuta u roku određenom stavkom 18. ovoga članka, a plovilima iz te ribolovne grupe ne može biti dodijeljena dodatna državna kvota iz stavka 12. ovog Pravilnika. Ukoliko se u zadanom roku višak kvote ne ustupi Izjavom o ustupanju, predmetni višak kvote prelazi na raspolaganje državi koja će ga rasporediti plovilima one ribolovne grupe koja ga mogu prihvatiti.

(18) Izjavu o ustupanju kvote vlasnik/ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 1. veljače tekuće godine.

(19) Ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ostatak izlovne kvote ili njegov dio može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom i/ili na športski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov iz članka 15. ovoga Pravilnika u tekućoj kalendarskoj godini te se odgovarajuće promjene moraju unijeti u Plan ulova i dostaviti na odobrenje EK i ICCAT-u.

(20) Ministarstvo vodi registar kvota te ga objavljuje na zaštićenom dijelu mrežne stranice Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo/.

ČARTER I ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE RADNJE

Članak 5.

(1) Čarter nije dozvoljen te se smatra obavljanjem ribolova bez povlastice.

(2) Ministar će odobriti grupe za zajedničke ribolovne radnje isključivo hrvatskih ribarskih plovila na temelju zahtjeva vlasnika/ovlaštenika povlastice za ribolov, samo u slučaju da svako plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje ima dodijeljenu individualnu kvotu. Zahtjev mora sadržavati podatke o:

– trajanju radnje,

– plovilima i vlasnicima/ovlaštenicima povlastice,

– individualnim kvotama plovila,

– ključu raspodjele ulova među plovilima,

– odredišnom uzgajalištu.

(3) Maksimalna godišnja kvota po pojedinoj grupi u 2015. godini raspodijelit će se na odobreni broj grupa tako da izlovna kvota pojedine grupe ne prelazi 126 t, osim u slučaju kad dva ili više ovlaštenika za uzgoj tuna koji su upisani u registar ICCAT-a prijave zajedničke ribolovne radnje s tim da nijedan od ovlaštenika u novonastalu grupu ne može unijeti više od 126 t. U 2016. i 2017. godini, ovisno o daljnjem povećanju državne kvote za plivarice tunolovke, maksimalna godišnja kvota po pojedinoj grupi raspodijelit će se na odobreni broj grupa tako da se izlovna kvota pojedine grupe može uvećati za najviše 25% od povećanja državne kvote za plivarice tunolovke za pojedinu godinu, osim u slučaju kad dva ili više ovlaštenika za uzgoj tuna koji su upisani u registar ICCAT-a prijave zajedničke ribolovne radnje s tim da nijedan od ovlaštenika u novonastalu grupu ne može unijeti više od 25% povećanja za tu godinu.

(4) Jedan ovlaštenik za uzgoj tuna upisan u Registar ICCAT-a smije stavljati u kaveze tunu ulovljenu od najviše jedne grupe bez obzira na broj uzgajališta. Ribolov tuna plivaricom tunolovkom izvan grupe nije dopušten.

(5) Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju Ministarstvu mora biti dostavljen do 5. veljače temeljem Obrasca o zajedničkim ribarskim radnjama (Priloga 12. ovoga Pravilnika).

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će odobriti zajedničke ribolovne radnje hrvatskim ribarskim plovilima s plovilima drugih država, pod uvjetom da:

– je država pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje članica ICCAT-a i nije pod mjerama obustave ili sankcijama u smislu preporuka ICCAT-a;

– plovilo ima individualnu kvotu dodijeljenu od države-zastave;

– država-zastava ima manje od 5 ovlaštenih plivarica tunolovki.

(7) U slučajevima iz stavka 6. ovoga članka, vlasnik/ovlaštenik povlastice za ribolov na moru dostavlja Ministarstvu zahtjev za odobrenjem do 5. veljače. Zahtjev mora sadržavati podatke o:

– trajanju radnje,

– plovilima i vlasnicima/ovlaštenicima povlastice,

– individualnim kvotama plovila,

– ključu raspodjele ulova među plovilima,

– odredišnom uzgajalištu.

(8) Prije izdavanja odobrenja temeljem Zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka, Ministarstvo će zatražiti potvrdu od država-zastava plovila koja su navedena u zahtjevu za zajedničku ribolovnu radnju. Ukoliko ne zaprimi potvrdu od države-zastave, Ministarstvo neće izdati odobrenje za zajedničku ribolovnu radnju.

(9) U zahtjevu za obavljanje zajedničkih ribolovnih radnji iz stavka 2. i stavka 6. ovoga članka, plovila moraju dostaviti Obrazac o zajedničkim ribolovnim radnjama (Prilog 12. ovoga Pravilnika).

(10) Trgovački aranžmani i/ili transfer ulovnih kvota s drugim članicama ICCAT-a dozvoljeni su isključivo uz odobrenje ministra, autorizaciju relevantne članice ICCAT-a i autorizaciju ICCAT-a.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 6.

(1) Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 24. lipnja ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Ribolov tune u športskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja do 14. listopada ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.

(3) Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu iz članka 9. ovog Pravilnika dozvoljen je od 1. travnja do 31. prosinca, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja.

(4) Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna, utvrdi da je izlovljena dopuštena izlovna kvota tuna u pojedinoj kategoriji ribolova prije isteka ribolovne sezone za pojedine kategorije ribolova i/ili alate iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ministar donosi odluku o zabrani daljnjeg ribolova tuna za tekuću godinu za određene kategorije ribolova i/ili alate.

KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA

Članak 7.

Zabranjeno je korištenje zrakoplova, helikoptera ili bilo kojih drugih letećih objekata za traženje tuna.

MINIMALNE ULOVNE VELIČINE

Članak 8.

(1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcaj, prebacivanje, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje i nuđenje na prodaju tuna ulovne veličine manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm.

(2) Vilična duljina podrazumijeva duljinu između vrha gornje čeljusti i vilice repne peraje.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u Jadranu je dozvoljen ulov, prebacivanje i stavljanje u kavez tune ulovne veličine veće od 8 kg ili vilične duljine veće od 75 cm isključivo u svrhu uzgoja.

(4) U kavezima za uzgoj tuna ne smije biti jedinki veličine manje od one propisane u stavku 3. ovoga članka.

(5) Ukupni ulov tuna plivaricom tunolovkom u Jadranu čija je najmanja ulovna veličina 8 kg ili najmanja vilična duljina 75 cm u svrhu uzgoja ne smije biti veći od 90% ukupne izlovne kvote za tekuću godinu.

ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE

Članak 9.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (u daljnjem tekstu: udičarski alati).

(2) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje, nuđenje na prodaju i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka.

(3) Športski i rekreacijski ribolov tune smije se obavljati sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine« broj 152/2011).

MJERE UPRAVLJANJA RIBOLOVNIM KAPACITETOM

Članak 10.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova ribolovnim alatima iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) na temelju Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) koju donosi ministar.

(2) Obavljanje gospodarskog ribolova tune suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice.

(3) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna u 2015. godini se usklađuje s povećanjem kvote kako bi raspoloživi aktivni kapacitet odgovarao dodijeljenoj kvoti.

(4) Broj ulovnih plovila koja smiju sudjelovati u ribolovu tune u 2015. godini po kategorijama sukladno kriterijima duljine preko svega je kako slijedi:

Kategorija plovila

Ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u
(u tonama)

Broj plovila u 2015.

Plivaričari tunolovci preko 40 m

70,66

0

Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

8

Plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

1

Udičari

5

12

UKUPNO


21

(5) Ministarstvo će najkasnije do 31. siječnja tekuće godine izraditi godišnji plan ulova iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika. Godišnji plan ulova tune sadrži raspodjelu kvota prema pojedinoj kategoriji ribolova i ribolovnom alatu, kriterije i metode raspodjele kvota te planirano vrijeme i područje ribolova kao i mjere za osiguranje provedbe sustava individualnih kvota.

(6) Ministar će najkasnije 45 dana prije početka ribolovne sezone za pojedine ribolovne alate, na temelju zaprimljenih Izjava o ustupanju kvote iz članka 4. stavka 15. ovoga Pravilnika te na temelju Izjave o ustupanju prava na povijesni ulov (Prilog 17. ovoga Pravilnika) donijeti Odluku o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) koja sadrži popis ulovnih plovila koja smiju u tekućoj godini sudjelovati u ribolovu te njihove individualne kvote.

(7) U cilju smanjenja kapaciteta, vlasnici/ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov čija su plovila upisana u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) smiju zatražiti prebacivanje prava na ribolov tune s plovila upisanog u ICCAT registar na drugo plovilo samo pod sljedećim uvjetima:

– vlasnik/ovlaštenik povlastice izdane na plovilo s kojeg se traži prebacivanje prava na ribolov tune mora dostaviti Ministarstvu ovjerenu izjavu o ustupanju prava na povijesni ulov tune (Prilog 17. ovoga Pravilnika),

– pravo na ribolov tune plivaricom tunolovkom smije se prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo bez obzira na dužinski razred,

– pravo na ribolov tune udičarskim alatima smije se prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo pod uvjetom da se plovilo na kojeg se prebacuje pravo nalazi u istom dužinskom razredu kao i plovilo s kojeg se prebacuje to pravo.

(8) Duljinom plovila smatra se duljina preko svega, a dužinski razredi su:

1. plovila ≤ 24 m,

2. plovila > 24 m i ≤ 40 m,

3. plovila > 40 m.

(9) Na prebacivanja iz stavka 7. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine« br. 130/2013, 99/2014 i 127/2014).

(10) Ribolovom bez povlastice smatrat će se obavljanje gospodarskog ribolova tune na jedan ili više sljedećih načina:

– plovilom koje nije upisano u Registar ulovnih plovila iz članka 11. ovoga Pravilnika i nema dodijeljenu godišnju individualnu izlovnu kvotu,

– plovilom koje je dodijeljenu godišnju individualnu izlovnu kvotu ustupilo drugom plovilu,

– plovilom koje je izlovilo dodijeljenu godišnju individualnu izlovnu kvotu,

– plovilom koje nije upisano u ICCAT Registar ulovnih plovila iz članka 11.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNA

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna. Registar se sastoji od Registra Ulovnih plovila i Registra Ostalih plovila. Podatke iz registra Ministarstvo dostavlja u Europskoj komisiji radi autorizacije i upisa u odgovarajuće ICCAT registre najkasnije 45 dana prije datuma autorizacije plovila za rad.

(2) U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra Ulovnih plovila i Registra Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra. U Registar Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu, pomoćno plovilo za prijevoz mrtve tune i pomoćno plovilo. Za plovila koja nisu upisana niti u jedan od ICCAT registara smatra se kako nemaju autorizaciju za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz, prebacivanje, preradu ili iskrcaj tune.

(3) Konačnu prijavu Ostalih plovila po kategorijama ovlaštenici povlastica za uzgoj tune Ministarstvu dostavljaju najkasnije do 15. ožujka tekuće godine na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 2. ovoga Pravilnika).

(4) Plovila u ICCAT Registru Ulovnih plovila i ICCAT Registru Ostalih plovila iznimno se mogu zamijeniti nakon službenog podnošenja podataka iz registara prema EK i ICCAT-u, ukoliko je ulovno plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice mora Ministarstvu dostaviti iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu ulovnog plovila, a Ministarstvo je dužno o tome odmah obavijestiti EK i ICCAT.

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE, IGLUNA I IGLANA

Članak 12.

(1) Športski i rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je uz posjedovanje dozvole za lov tuna, igluna i iglana.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovog članka određuju se u vremenskom trajanju od:

– jednog (1) dana,

– tri (3) dana,

– sedam (7) dana.

(3) Cijene dozvola iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se na sljedeći način:

– za dozvolu u trajanju od 1 dan u iznosu od 120,00 HRK,

– za dozvolu u trajanju od 3 dana u iznosu od 300,00 HRK,

– za dozvolu u trajanju od 7 dana u iznosu 600,00 HRK.

(4) U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je korištenje jedne dozvole dnevno po osobi.

(5) Športski i rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je sa tri pribora: štapom, rolom sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom s dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.

(6) U športskom i rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

(7) U športskom i rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana dozvoljeno je obavljati ribolov na način ulovi i pusti.

(8) Dozvole iz stavka 2. ovoga članka smiju prodavati ovlaštene osobe za prodaju dozvola sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) i Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine« br. 152/2011).

(9) Prodaja tune ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu je zabranjena.

Članak 13.

(1) Športski ribolov tune, igluna i iglana dozvoljen je na natjecanjima u športskom ribolovu na moru s dozvolom za ribolov tuna igluna i iglana.

(2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti Savezu za športski ribolov na moru popis sudionika i plovila koja će sudjelovati u pojedinom natjecanju, a Savez za športski ribolov na moru dužan je ovaj popis proslijediti Ministarstvu najkasnije do 10. ožujka tekuće godine.

(3) Prijedlog raspodjele kvote za športski ribolov po pojedinom natjecanju iz stavka 1. ovoga članka, predlaže Hrvatski savez za športski ribolov na moru najkasnije do 10. ožujka tekuće godine, a Ministarstvo ga potvrđuje Rješenjem za pojedino natjecanje.

(4) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti Ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i težini ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u sportskom ribolovu (Prilog 3. ovoga Pravilnika), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.

(5) Iznimno od članka 12. stavka 7. u natjecanjima iz stavka 1. ovog članka, pojedino plovilo dnevno smije, do ispunjenja kvote određene za natjecanje, izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune. Zadržana jedinka smije se iskrcati samo cijela, a iznimno, bez utrobe i škrga.

Članak 14.

(1) Iznimno od članka 12. stavka 7. u rekreacijskom ribolovu tune, igluna i iglana dozvoljeno je zadržati jedan primjerak igluna ili iglana dnevno po svakoj dozvoli, a ulovljena tuna se mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

(2) Ovlaštenik povlastice koji obavlja ribolovni turizam ili organizator turističke aktivnosti mora Ministarstvu dostaviti popis i registraciju plovila kojima će se obavljat rekreacijski ribolov tune.

(3) Ovlaštenik dozvole za rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana obvezan je Ministarstvu u roku od 24 sata po ostvarenom ulovu igluna dostaviti prijavu ulova na posebnom Obrascu prijave ulova igluna u rekreacijskom ribolovu (Prilog 15. ovoga Pravilnika).

Članak 15.

(1) Kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) iz članka 4. stavku 3. dodjeljuje se temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude.

(2) Nakon provedenog Javnog natječaja Ministarstvo će s najboljim ponuditeljima sklopiti ugovor o dodjeli kvote kojim će biti definirana prava i obveze ugovornih strana.

(3) Iznimno od članka 14. stavka 1. u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka dozvoljeno je zadržati na plovilu primjerke tune minimalne veličine 50 kg.

(4) Plovila koja će sudjelovati u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka moraju imati instaliran VMS uređaj.

(5) Ovlaštenik dozvole za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) obvezan je Ministarstvu u roku od 24 sata po ostvarenom ulovu trofejnog primjerka tune dostaviti prijavu ulova na posebnom Obrascu prijave ulova tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Prilog 20. ovoga Pravilnika).

DOSTAVA PODATAKA

Ulov tune

Članak 16.

(1) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) obavezni su dostavljati Ministarstvu očevidnik o ulovu tune (u daljnjem tekstu: očevidnik) (Prilog 4. ovoga Pravilnika).

(2) Zapovjednici plovila za tegalj, pomoćnih plovila za prijevoz mrtve tune i plovila za preradu obavezni su bilježiti svoje aktivnosti sukladno zahtjevima koji su postavljeni u Uputama za bilježenje aktivnosti ribarskih plovila (Prilog 4. ovoga Pravilnika).

Članak 17.

(1) Očevidnik se vodi kao elektronski očevidnik ili kao knjiga formata A4.

(2) Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv očevidnika.

(3) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika.

Članak 18.

(1) Ovlaštenik povlastice ima sljedeće obveze:

1. unositi pravovremeno i dnevno podatke u obrazac očevidnika u skladu s uputama,

2. popunjavati očevidnik svaki dan (najkasnije do 23.59 sati) ili prije samog ulaska u luku,

3. ispunjavati očevidnik za svaki izlazak u ribolov, za svaki dan proveden na moru, bez obzira da li se lovila tuna ili ne,

4. držati očevidnik na plovilu,

5. unositi podatke o iskrcanom/prebačenom/prekrcanom ulovu u obrazac očevidnika prije iskrcaja/prebacivanja/prekrcaja ulovljene tune iz plovila,

6. unositi podatke u očevidnik na način da budu čitljivi i neizbrisivi,

7. ne smiju se brisati i mijenjati unesene podatke, a u slučaju pogreške, podatak se precrtava jednom linijom te se unosi točan podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

8. dostaviti u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, Ministarstvu original obrasca faksom, poštom ili osobno.

9. iznimno od točke 8. ovog stavka, za plovila koja obavljaju ribolov tuna i koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku, već nastavljaju ribolov, faksom mora dostaviti drugu presliku očevidnika u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, a original mora dostaviti osobno ili poštom u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova,

10. ukoliko se očevidnik dostavlja poštom, tada se šalje uz dostavnicu, a u slučaju kada se očevidnik dostavlja faksom, mora se dostaviti i poštom, najkasnije u roku od 3 dana od dana slanja faksom.

11. ovlaštenik povlastice dužan je najkasnije do kraja svakog dana dostaviti Ministarstvu podatke iz očevidnika koji sadrže vrijeme i poziciju, te broj i masu ulovljenih tuna za svaku ribolovnu radnju, uključujući i one u kojima nije bilo ulova.

(2) Obrazac očevidnika ispunjava se u tri primjerka tako da se original obrasca očevidnika dostavlja Ministarstvu, prvu presliku ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju u knjizi koju je obvezan čuvati na plovilu kroz razdoblje od godinu dana, a drugu presliku treba dostaviti faksom u roku od 24 sata od ostvarenog ulova za plovila koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku.

Članak 19.

(1) Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila ili voditelj brodice koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o ribolovu tune.

(3) Ovlaštenici povlastice za ulov tune plivaricom tunolovkom dužni su voditi isključivo elektronski očevidnik. U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka instaliranog na ribarskom plovilu, zapovjednik plovila ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom poslati Ministarstvu podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije, i to svaki dan najkasnije do 24:00 sata, čak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov.

(4) Ministarstvo će za vrijeme ribolovne sezone svakog dana do 8:00 sati prema Europskoj komisiji dostavljati elektronskim putem podatke o ribolovnim operacijama za prethodni dan bez obzira da li je ulov ostvaren.

(5) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov udičarskim alatima dužni su za vrijeme ribolovne sezone svakog ponedjeljka do 24:00 sata Ministarstvu dostaviti sve očevidnike iz prethodnog tjedna za dane kad je ribolov obavljan bez obzira da li je ulov ostvaren.

(6) U slučaju zajedničkih ribarskih radnji, ovlaštenici povlastice odnosno zapovjednici svih plovila koja su uključena u zajedničke ribolovne radnje obvezni su voditi očevidnik. Pritom ovlaštenik povlastice ili zapovjednik plovila koje je ostvarilo ulov i obavlja prebacivanje žive tune iz ulovne mreže u transportni kavez u očevidnik unosi:

– naziv i međunarodnu oznaku plovila,

– datum i vrijeme ulova i prebacivanja,

– koordinate ulova i koordinate prebacivanja (duljina i širina),

– količinu ribe koja je zadržana na palubi i količinu koja je prebačena u kaveze,

– količinu ulova koja se oduzima od njegove individualne kvote,

– naziv tegljača i njegov ICCAT broj.

(7) Ovlaštenici povlastice ili zapovjednici plovila ostalih plovila koja sudjeluju u zajedničkim ribolovnim operacijama a ne obavljaju prebacivanje žive tune u transportni kavez u očevidnik unose:

– ime i međunarodni znak plovila,

– datum i vrijeme ulova i prebačaja,

– poziciju ulova i prebačaja (dužina/širina),

– unos nultog ulova (potvrdu da njihovo plovilo nije ostvarilo ulov niti prebačaj),

– količinu koja se oduzima od njihove individualne kvote,

– ime i ICCAT broj ulovnog plovila koje je ostvarilo ulov i vrši prebačaj u zajedničkoj ribolovnoj radnji,

– naziv i ICCAT broj tegljača.

(8) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

Članak 20.

(1) Ministarstvo sve očevidnike s podacima o ulovu tuna, koji su u prethodnoj godini obavljali ovlaštenici povlastica, čuva u arhivi dvije godine.

(2) Obrasce Očevidnika o ulovu tuna ovlaštenici povlastica udičarskim alatima dužni su preuzeti u Ministarstvu.

Uzorkovanje

Članak 21.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od Ministarstva za poljoprivredu uzorkovanje tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) ulovljenim mrežama plivaricama i udičarskim alatima iz gospodarskog i negospodarskog ribolova.

Prebacivanje

Članak 22.

(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja definiranih člankom 2. točkom 20. zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegov predstavnik ili predstavnik uzgajališta, ovisno o tome gdje se prebacivanje odvija, poslat će Ministarstvu obavijest o prebacivanju (Prilog 14. ovoga Pravilnika) navodeći:

– naziv ulovnog plovila ili uzgajališta i ICCAT broj,

– procijenjeno vrijeme prebacivanja,

– procijenjenu količinu tune za prebacivanje,

– informacije o položaju (dužina/širina) gdje će se obaviti prebacivanje i brojeve kaveza,

– naziv plovila za tegalj, broj transportnih kaveza i ICCAT broj, ako postoji,

– odredišnu luku, uzgajalište ili kavez.

(2) Ministarstvo će dodijeliti i proslijediti zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajalištu, ili njihovom predstavniku, broj autorizacije za svaku radnju prebacivanja. Ni jedna radnja prebacivanja ne smije započeti bez prethodne autorizacije.

(3) Prethodna autorizacija sastoji se od oznake HRV koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 slova koja ukazuju na pozitivno ovlaštenje (AUT) ili negativno ovlaštenje (NEG) nakon čega slijede znamenke u nizu.

(4) Ministarstvo neće odobriti prebacivanje ako po primitku obavijesti o prebacivanju ocijeni da:

a) ulovno plovilo nema dostatnu kvotu,

b) ulovno plovilo nije prijavilo valjanu količinu ribe ili nije autorizirano za prebacivanje u kavez,

c) ulovno plovilo koje je prijavilo ulov nije ovlašteno za ulov tune, ili

d) plovilo za tegalj koje je prijavilo prebacivanje nije registrirano u Registru ostalih plovila ili nije opremljeno VMS-om.

(5) Ako prebacivanje ne bude odobreno, Ministarstvo će zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajalištu izdati nalog za puštanje ribe.

(6) Ministarstvo će odluku o odobrenju prebačaja donijeti u roku od najviše 48 sati nakon zaprimanja zahtjeva za odobrenjem. Ako prebacivanje ne bude odobreno, zapovjednik ulovnog plovila ili vlasnik uzgajališta mora pustiti ribu u more.

(7) Puštanje tuna iz transportnih/uzgojnih kaveza u more bit će zabilježeno videokamerom i praćeno od ICCAT-ovog regionalnog promatrača koji će pripremiti i podnijeti izvješće ICCAT-ovom Tajništvu zajedno s videozapisom.

(8) Prije početka operacije puštanja tuna iz kaveza, ribarska inspekcija može zatražiti kontrolno prebacivanje praćeno konvencionalnom podvodnom videokamerom i/ili stereoskopskom kamerom radi procjene broja i količine ribe koja se pušta u more.

(9) Ribarska inspekcija može provesti i bilo koju drugu potrebnu mjeru koja će jamčiti da se operacija puštanja tune u more odvije u najpovoljnijem trenutku i na najpovoljnijem mjestu kako bi se povećala vjerojatnost da se puštena riba vrati u stok. Zapovjednik ulovnog ili transportnog plovila ili uzgajališta odgovoran je za preživljavanje ribe do trenutka puštanja u more. Operacije puštanja tune u more se moraju dogoditi unutar perioda od 3 tjedna od završetka stavljanja u kaveze.

(10) Zapovjednici ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili predstavnik uzgajališta ispunit će i poslati Ministarstvu ICCAT Deklaraciju o prebacivanju (Prilog 8. ovoga Pravilnika) na kraju radnji prebacivanja. Deklaracija o prebacivanju vodi se kao knjiga formata A4. Na naslovnoj stranici svake knjige otisnut je naziv deklaracije.

(11) Deklaracije su numerirane na način da sustav numeracije uključuje oznaku HRV, koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 broja u nizu iza kojih slijede tri slova ITD (HRV-20**/xxx/ITD).

(12) Original Deklaracija o prebacivanju mora pratiti ribu. Preslika deklaracije čuva se na ulovnom plovilu i plovilu za tegalj.

(13) Zapovjednici plovila koji obavljaju prebacivanja (uključujući plovila za tegalj) zabilježit će u očevidnik prebačene količine i broj riba, kao i naziv ulovnog plovila, zastavu pod kojom plovi, ICCAT broj, naziv drugog plovila koje sudjeluje u prebacivanju i njegov ICCAT broj, datum, sat i poziciju prebacivanja kao i odredišno uzgajalište. Očevidnik mora sadržavati sve pojedinosti o prebacivanju koje se obavlja tijekom ribolovne sezone.

(14) Autorizacija prebacivanja ne može prejudicirati odobrenje operacije stavljanja u kavez.

Snimanje radnji prebacivanja

Članak 23.

(1) Zapovjednik ulovnog plovila ili predstavnik uzgajališta dužan je osigurati da se svako prebacivanje prati upotrebom konvencionalne podvodne videokamere.

(2) Za svako prebacivanje potrebno je napraviti jedan videozapis. Originalni videozapis mora se uručiti ICCAT regionalnom promatraču odmah po završetku prebacivanja. Originalni videozapis zadržava se na ulovnom plovilu, odnosno na uzgajalištu, ovisno o mjestu prebacivanja, tijekom čitavog perioda autorizacije. Zabranjena je svaka intervencija u originalni videozapis.

(3) Moraju se napraviti dvije identične kopije zapisa od kojih se jedna dostavlja ICCAT regionalnom promatraču na ulovnom plovilu, a jedna nacionalnom promatraču na plovilu za tegalj pri čemu ovu posljednju prati i deklaracija o prebacivanju i odgovarajuća ulovna dokumentacija. U slučaju prebacivanja s jednog plovila za tegalj na drugo, ova procedura se odnosi samo na nacionalne promatrače.

(4) Na početku i/ili na kraju zapisa mora se nalaziti broj odobrenja prebacivanja iz stavka 3. članka 22. ovoga Pravilnika. Datum i vrijeme snimanja moraju biti vidljivi tijekom čitavog zapisa. Videozapis mora sadržavati otvaranje vrata mreže prije početka prebacivanja i zatvaranje vrata mreže nakon završetka prebacivanja, te mora biti vidljivo da li se u kavezu iz kojeg se prebacuje odnosno u koji se prebacuje već nalaze tune. Videozapis mora biti kontinuiran, bez prekida i rezova i mora pokrivati čitavu operaciju prebacivanja.

(5) Videozapis mora biti dovoljno kvalitetan i omogućiti procjenu broja tuna koje se prebacuju. Ukoliko kvaliteta videozapisa ne omogućava kvalitetnu procjenu broja tuna koje se prebacuju ribarski inspektor naredit će novo prebacivanje. Novo prebacivanje uključuje prebacivanje ukupnog broja tuna iz kaveza u koji su prebačene u novi kavez koji mora biti prazan.

(6) U slučaju kada je razlika u procjeni broja ribe između ICCAT regionalnog promatrača, ribarskog inspektora i/ili zapovjednika ulovnog plovila veća od 10%, ili u slučajevima kad je videozapis nedostatne kvalitete ili nedovoljno jasan za procjenu broja, Ministarstvo će pokrenuti istražni postupak. Istražni postupak se mora završiti najkasnije u roku od 96 sati od trenutka kad je pokrenut. Do rezultata istražnog postupka neće se odobriti stavljanje u kaveze niti se može ovjeriti odgovarajući dio BCD-a. Ipak, u slučajevima kad je videozapis nedovoljne kvalitete ili nedovoljno jasan za procjenu broja ribe, operator može zatražiti od Ministarstva provođenje novog prebacivanja i novi videozapis može dostaviti ICCAT regionalnom promatraču.

(7) Videozapisi se moraju čuvati najmanje 3 godine. Vlasnik/ovlaštenik je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti videozapis radi kontrole ili unakrsne provjere podataka.

(8) Regionalni promatrač će na ulovnom plovilu zabilježiti i prijaviti obavljene aktivnosti prebacivanja, potvrditi položaj ulovnog plovila tijekom tih aktivnosti, promatrati i procijeniti prebačeni ulov i potvrditi podatke unesene u prethodno odobrenje za prebacivanje i podatke unesene u ICCAT Deklaraciju za prebacivanje. Regionalni promatrač nije dužan ovjeriti/potpisati ICCAT Deklaraciju o prebacivanju ako njegova opažanja ukazuju da se prebacivanje nije radilo u skladu s propisanim uvjetima i da podaci u deklaraciji, uključujući i videozapis, nisu u skladu s njegovim opažanjima.

(9) Zapovjednik plovila koje obavlja prebacivanje ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i točno unošenje podataka u obrazac deklaracije,

2. podaci uneseni u deklaraciju moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

3. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, već ukoliko je napravljena greška, ona se precrta jednom linijom te se unese pravi podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila.

(10) Obrazac deklaracije ispunjava se u 4 primjerka tako da se treća kopija obrasca deklaracije dostavlja Ministarstvu faksom u roku od 24 sata nakon završetka prebacivanja/prekrcaja, druga kopija izdaje se plovilu koje je obavilo ribolov, prvu kopiju zadržava plovilo koje obavlja tegalj, preradu ili prijevoz tuna za osobnu evidenciju u knjizi koju je dužno na plovilu čuvati najmanje godinu dana, dok se original dostavlja Ministarstvu poštom ili osobno u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova.

MJERE UPRAVLJANJA UZGOJNIM KAPACITETOM

Članak 24.

(1) Ukupni uzgojni kapacitet ograničava se na onaj prijavljen ICCAT-u na dan 1. srpnja 2008. godine i iznosi 7880 tona.

(2) U 2015. godini ukupna ulazna količina tuna na uzgajališta ne smije biti veća od 2947 tona, a rasporedit će se sukladno kriterijima koje će odlukom propisati ministar.

(3) Maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog sukladno kvoti dodijeljenoj Republici Hrvatskoj, po jednom ovlašteniku povlastice za uzgoj tuna upisanom u Registar ICCAT-a, ne može biti veća od 126 tona u 2015. godini. U 2016. i 2017. godini, ovisno o daljnjem povećanju državne kvote za plivarice tunolovke, maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova može se uvećati za najviše 25% od povećanja kvote za plivarice tunolovke za pojedinu godinu u odnosu na prethodnu.

Uzgoj tuna

Članak 25.

Samo ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna upisani u Registar ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune.

Stavljanje tuna u uzgojne kaveze

Članak 26.

(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnose fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za uzgoj tune, putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 6. Ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojni kavez bez prisutnosti ICCAT regionalnog promatrača i ribarskog inspektora.

(3) Zabranjeno je stavljati u uzgojne kaveze tunu koje je ulovilo ribarsko plovilo koje nije ovlašteno za ulov tune, koje nema ICCAT broj i koje nema instalirani VMS.

(4) Zabranjeno je stavljanje u uzgojni kavez tune koje je prijevoz obavljalo plovilo za tegalj koje nema ICCAT broj i instalirani VMS.

(5) Zabranjeno je stavljati u isti uzgojni kavez tune ulovljene pod različitim zastavama, kao i tunu iz različitih ulovnih godina.

(6) Zabranjeno je stavljati u uzgojne kaveze tunu koju ne prati ispunjen i ovjeren obrazac BCD i ispunjena Deklaracija o prebacivanju tuna (Prilog 8. Ovoga Pravilnika).

(7) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojne kaveze nakon 15. kolovoza osim u slučaju kada za to postoje opravdani razlozi, uključujući i višu silu, koji moraju biti dokumentirani i priloženi uz ICCAT Deklaraciju o stavljanju tuna u uzgojni kavez (Prilog 5. Ovoga Pravilnika).

(8) Zabranjeno je sidrenje transportnog kaveza prije prebacivanja u uzgojne kaveze na udaljenosti unutar 5 nautičkih milja od uzgajališta.

(9) Svaki uzgojni kavez mora biti označen posebnim brojem.

(10) Sva pomoćna plovila koja sudjeluju u stavljanju tuna u uzgojne kaveze moraju biti registrirana na ICCAT listi »BFT OtherVessels« i imati ICCAT broj.

(11) Zabranjeno je premještanje tuna iz jednog uzgojnog u drugi uzgojni kavez tijekom uzgojnog ciklusa bez odobrenja i bez prisutnosti ribarskog inspektora koji o tome sastavlja zapisnik. Ovlaštenik povlastice za uzgoj dužan je podnijeti Zahtjev za odobrenje ribarskoj inspekciji najkasnije 3 dana prije planiranog premještanja putem web-aplikacije.

Stavljanje tuna iz uvoza u uzgojne kaveze

Članak 27.

(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu iz uvoza bez prethodnog odobrenja Ministarstva. U tu svrhu Ministarstvu je potrebno dostaviti zahtjev za stavljanje tuna u uzgojne kaveze koji sadrži:

a) ukupnu količinu tuna,

b) registarsku oznaku, naziv, zastavu i ICCAT broj plovila koje je ulovilo tunu,

c) ovjerene i potpisane obrasce BCD-a ili eBCD-a.

(2) Ministarstvo će zahtjev proslijediti državi pod čijom zastavom je tuna ulovljena. Država pod čijom zastavom je tuna ulovljena ili Ministarstvo, u slučaju takvog dogovora između Ministarstva i države pod čijom zastavom je tuna ulovljena, izdaje odobrenje u roku od 48 sati. Ukoliko se odobrenje od države pod čijom zastavom je tuna ulovljena ne zaprimi u roku od 48 sati odobrenje može izdati Ministarstvo.

(3) Ukoliko država pod čijom je zastavom tuna ulovljena utvrdi i dostavi podatke:

a) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije imalo dovoljnu kvotu za ulov tune, ili

b) da ribarsko plovilo nije prijavilo navedeni ulov, te da količina nije uzeta u obračun za kalkulaciju kvote, ili

c) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije ovlašteno za ulov tune.

Ministarstvo će na temelju zaprimljenih podataka i zaprimljenog naloga o puštanju tuna od strane države pod čijom zastavom je tuna ulovljena rješenjem narediti puštanje tuna sukladno proceduri o puštanju definiranoj člankom 22. stavcima 7., 8. i 9.

Stavljanje tuna u uzgojni kavez – snimanje konvencionalnom podvodnom videokamerom

Članak 28.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune dužni su provoditi snimanje svakog stavljanja tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez upotrebom podvodne videokamere.

(2) Za svako stavljanje tune iz transportnog u uzgojni kavez potrebno je napraviti jedan videozapis. Originalni videozapis mora se uručiti ICCAT regionalnom promatraču na uvid odmah po završetku prebacivanja. Originalni videozapis zadržava ovlaštenik povlastice za uzgoj. Nakon što je originalni videozapis pregledan od strane ICCAT regionalnog promatrača, moraju se napraviti dvije identične kopije originalnog videozapisa pri čemu se jedna od njih dostavlja ICCAT regionalnom promatraču. Zabranjena je svaka intervencija u originalni videozapis.

(3) Na početku i/ili na kraju zapisa mora se nalaziti broj odobrenja iz članka 27. stavka 1. Datum i vrijeme snimanja moraju biti vidljivi tijekom čitavog zapisa. Videozapis mora sadržavati otvaranje vrata mreže prije početka prebacivanja i zatvaranje vrata mreže nakon završetka prebacivanja, te mora biti vidljivo da li se u kavezu iz kojeg se prebacuje odnosno u koji se prebacuje već nalaze tune. Videozapis mora biti kontinuiran, bez prekida i rezova i mora pokrivati čitavu operaciju prebacivanja.

(4) Videozapis mora biti dovoljno kvalitetan i omogućiti procjenu broja tuna koje se stavljaju u uzgojni kavez. Ukoliko kvaliteta videozapisa ne omogućava kvalitetnu procjenu broja tuna koje se prebacuju ribarski inspektor naredit će ponavljanje stavljanja u uzgojni kavez. Novo prebacivanje uključuje prebacivanje ukupnog broja tuna prebačenih u uzgojni kavez, u novi uzgojni kavez, koji mora biti prazan.

(5) U slučaju kada je razlika u procjeni broja ribe između ICCAT regionalnog promatrača i predstavnika uzgajališta veća od 10% Ministarstvo će pokrenuti postupak. U postupku se mogu koristiti i druge informacije uključujući podatke dobivene snimanjem stereoskopskom kamerom.

Stavljanje tuna u uzgojni kavez -snimanje stereoskopskom kamerom

Članak 29.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune dužni su omogućiti provedbu programa upotrebe stereoskopske kamere u svrhu utvrđivanja broja i količine tuna prilikom svakog prebacivanja tuna iz transportnih u uzgojne kaveze.

(2) Snimanje stereoskopskom kamerom provodi se sukladno postupku propisanom u Prilogu 18. ovoga Pravilnika.

(3) Snimanje stereoskopskom kamerom provodi Ministarstvo.

(4) Ukoliko su količine tuna utvrđene upotrebom stereoskopske kamere različite od onih prijavljenih prilikom ulova i prebacivanja u tegalj, ribarski inspektor pokrenuti će postupak sukladno Prilogu 18 ovoga Pravilnika. U slučaju uvoza obavijestit će se država pod čijom je zastavom tuna ulovljena. Ukoliko se postupak ne okonča u roku od 10 radnih dana za pojedinačno prebacivanje, ili za ukupno prebacivanje u uzgojne kaveze na razini zajedničke ribolovne radnje ili ukoliko se utvrdi da je broj i/ili prosječna težina tuna veća od one prijavljene prilikom ulova i prebacivanja u tegalj, Ministarstvo ili, u slučaju uvoza nadležno tijelo države pod čijom je zastavom tuna ulovljena, će izdati rješenje o puštanju ribe. Puštanje tuna mora se obaviti u skladu sa procedurom o puštanju definiranom člankom 22. stavcima 7., 8. i 9. U slučaju puštanja ribe ovlaštenik povlastice za uzgoj mora angažirati regionalnog promatrača.

(5) Podaci dobiveni upotrebom stereoskopske kamere koriste za ispunjavanje obrasca ICCAT Deklaracije o stavljanju tuna u uzgojne kaveze (Prilog 5. ovoga Pravilnika), ispunjavanje odgovarajućih odjeljaka BCD obrasca, te za donošenje odluka o puštanju ribe, a sve u skladu sa Prilogom 18. ovog Pravilnika. Konačni podaci dostavljaju se regionalnom promatraču i u slučaju uvoza državi pod čijom zastavom je tuna ulovljena.

(6) Ispunjeni obrazac ICCAT Deklaracije o stavljanju tuna u uzgojni kavez dostavlja se putem web-aplikacije Ministarstvu najkasnije u roku 3 dana od završetka postupka stavljanja ribe u uzgojni kavez. Postupak se ne smatra završenim dok se ne završe potencijalni postupci i puštanje ribe koje je pokrenuo ribarski inspektor.

Izlov tuna iz uzgojnih kaveza

Članak 30.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 8 sati prije očekivanog vremena izlova poslati obavijest o izlovu putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 9. ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjen je izlov tuna iz uzgojnih kaveza bez prisutnosti ICCAT regionalnog promatrača.

(3) Tijekom izlova tuna iz uzgojnih kaveza obavezna je kontrola od strane ribarske inspekcije.

(4) Sva izlovljena tuna mora biti izvagana.

(5) Sva tehnička plovila koja sudjeluju u izlovu tuna iz uzgojnih kaveza moraju biti registrirana na ICCAT listi »BFT OtherVessels« i imati ICCAT broj.

(6) Ribarska inspekcija prilikom nadzora izlova tuna s uzgajališta i prekrcaja na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovoga Pravilnika.

(7) Po završetku izlova tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, o čemu sastavlja Zapisnik te ovlašteniku povlastice za uzgoj tune usmenim Rješenjem naređuje postupanje.

(8) Konačni podaci o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza dostavljaju se za svaki kavez posebno putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog izlova tuna na Obrascu prijave izlova tuna iz uzgajališta (Prilog 7. ovoga Pravilnika).

(9) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz uzgojnih kaveza, mora se uzorkovati (dužina ili težina) 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10% od ukupnog broja tuna u pojedinom uzgojnom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba ovlaštenih od Ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

(10) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

(11) Nakon završetka izlova, riba koja preostane u uzgojnim kavezima i nije pokrivena BCD-om će se osloboditi u skladu s procedurom o puštanju koja je definirana člankom 22. stavcima 7., 8. i 9.

Dostava podataka

Članak 31.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su najkasnije 15 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti Ministarstvu ispunjeni obrazac ICCAT Deklaracije o prijenosu tuna (Prilog 16. ovoga Pravilnika). Obrazac se dostavlja putem web-aplikacije i elektronski.

(2) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su jednom godišnje Ministarstvu dostavljati podatke o uzgoju tuna sukladno odredbama Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine« broj 76/2011, 52/2012 i 16/2013).

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 32.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune i ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna, mogu prekrcavati i iskrcavati tune samo u lukama određenim od Ministarstva.

Članak 33.

Iskrcaj i prekrcaj tuna dozvoljen je u svim uzgajalištima ovlaštenim za uzgoj tuna koja imaju ICCAT broj, te u sljedećim lukama:

a) Dubrovnik – Gat Petka,

b) Brač – Postira – Milna – Sumartin,

c) Split – Brižine,

d) Tribunj,

e) Biograd,

f) Kali,

g) Rijeka,

h) Rovinj.

Članak 34.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koje obavljaju iskrcaj tuna obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) ispunjeni obrazac Očevidnika o ulovu tuna (Prilog 4. ovoga Pravilnika), za tunu koja se iskrcava.

(2) Podaci iz stavka 1. točke a) i točke b) ovoga članka dostavljaju se elektronski na obrascu Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila (Prilog 10. ovoga Pravilnika) najmanje 4 sata prije očekivanog vremena iskrcaja.

(3) Ako se lovišta tune nalaze na udaljenosti manjoj od 4 sata vožnje do iskrcajne luke, Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila može se dostaviti najkasnije sat vremena prije dolaska u luku.

(4) Za svaki iskrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva.

Članak 35.

(1) U slučaju prekrcaja tuna, zapovjednik plovila s kojega se tuna prekrcava je dužan ispuniti ICCAT Deklaraciju o prekrcaju (Prilog 13. ovoga Pravilnika).

(2) U slučaju prekrcaja tuna, fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje zaprima tune (bilo da se radi o plovilu koje lovi ili prerađuje ulov) ili njegov predstavnik, obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) datum i luku prekrcaja,

b) predviđeno vrijeme dolaska,

c) procijenjenu količinu tune koja se nalazi na plovilu i područje njenog ulova,

d) naziv i ICCAT broj plovila koje je izvršilo ulov tuna koje se prekrcavaju,

e) naziv i ICCAT broj plovila koje zaprima tune koje se prekrcavaju,

f) težinu i područje ulova tune koju treba prekrcati.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju se elektronski putem web-aplikacije na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo (Prilog 11. ovoga Pravilnika), najmanje 48 sati prije očekivanog vremena dolaska u luku.

(4) Fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje je ulovilo tunu ili njegov predstavnik u vrijeme prekrcaja moraju obavijestiti Ministarstvo o sljedećem:

a) količini tune uključene u prekrcaj,

b) datumu i luci prekrcaja,

c) nazivu plovila koji zaprima, zastavu i njegov broj u ICCAT-ovoj evidenciji,

d) području ulova tune koja se prekrcava.

(5) Za svaki prekrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva.

(6) U slučaju prekrcaja tuna ulovljenih pod stranom zastavom Ministarstvo dostavlja zapis o prekrcaju nadležnom tijelu države čije je plovilo ulovilo tunu u roku od 5 dana nakon završetka prekrcaja.

(7) Ribarska inspekcija pregledava plovilo koje zaprima tunu na dolasku u luku i provjerava teret i dokumentaciju koja se odnosi na prekrcajne radnje.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 36.

(1) Sva plovila koja sudjeluju u gospodarskom ribolovu tune, sva plovila koja sudjeluju u prijevozu tune te svi tegljači koji sudjeluju u prijevozu obavezni su primjenjivati sustav za praćenje plovila (VMS).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka plovila u gospodarskom ribolovu tune udičarskim alatima mogu obavljati ribolov bez VMS uređaja najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

PROGRAM NACIONALNIH PROMATRAČA NA PLOVILIMA I UZGAJALIŠTIMA

Članak 37.

(1) Na plovilima koja aktivno love tunu tijekom ulovne sezone obvezna je prisutnost nacionalnih promatrača, i to na:

– 20% aktivnih plovila duljine preko 15 m koja ribolov obavljaju plutajućim parangalima,

– 100% plovila za tegalj.

(2) Zadaće promatrača su:

a) nadzor nad pridržavanjem odredbi propisa kojima se uređuju ribolov tune,

b) bilježenje i izvješćivanje o ribolovnoj aktivnosti, a posebno o sljedećem:

– ulovnoj količini (uključujući prilov), što uključuje ribu zadržanu na plovilu i odbačenu ribu (živu ili uginulu),

– ulovnom području po geografskoj dužini i širini,

– vođenju evidencije o ribolovnom naporu,

– datumu ulova,

c) promatranje i procjenjivanje ulova i potvrđivanje unosa u očevidnik,

d) uočavanje i vođenje evidencije o plovilima koja love suprotno propisanim uvjetima.

(3) Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju i znanstvene podatke potrebne za procjenu stanja stokova tune, a sukladno odredbama međunarodnih tijela kojih je Republika Hrvatska članica.

ICCAT PROGRAM REGIONALNIH PROMATRAČA

Članak 38.

(1) ICCAT-ov regionalni promatrač mora biti nazočan na 100%:

– plivarica tunolovki neovisno o duljini,

– tijekom svih prebacivanja tune s plivarica tunolovki,

– tijekom svih stavljanja tuna u uzgojne kaveze na uzgajalištima,

– tijekom svih izlova tuna s uzgajališta,

– tijekom svih prebacivanja s jednog uzgajališta na drugo.

(2) Plivarice tunolovke koje podliježu obvezi u okviru sustava regionalnih promatrača, a koje ne ispune obvezu prihvata regionalnog promatrača neće biti autorizirane za ribolov tune.

(3) U slučajevima kada je tuna izlovljena iz kaveza s ciljem prodaje kao svježi proizvod, regionalni promatrač koji nadzire izlov može biti iz iste države u kojoj se nalazi uzgajalište.

(4) Zadaće regionalnog promatrača su:

– nadzor i praćenje sukladnosti ribolovnih i uzgojnih radnji s propisanim uvjetima,

– ovjeravanje potpisom ICCAT Deklaracije o prebacivanju, izvješća o stavljanju tune u kavez i obrasca BCD (Bluefin Catch Dokument) kada su podaci u tim dokumentima u skladu s njegovim/njenim opažanjima,

– provođenje znanstvenog rada, primjerice prikupljanje uzoraka koje zahtijeva Komisija prema uputama SCRS-a.

(5) Ovlaštenici povlastica za ulov tuna te zapovjednici ostalih plovila koja sudjeluju u prijenosu, prebačaju, prekrcaju ili uzgoju tuna, a podliježu obvezi sudjelovanja u programu ICCAT regionalnih promatrača, dužni su osigurati prisutnost promatrača na plovilu te mu omogućiti obavljanje svih zadataka.

(6) Ovlaštenici povlastica za uzgoj tuna dužni su osigurati prisutnost regionalnog promatrača na uzgajalištu te mu omogućiti obavljanje svih zadataka.

(7) Godišnji plan ulova iz članka 10. stavka 5. ovoga Pravilnika i plan inspekcije sadrže i odrednice o provedbi programa promatrača.

(8) Ministarstvo poljoprivrede donosi godišnji plan ulova i plan inspekcije u suradnji s Ministarstvom nadležnim za pitanja sigurnosti plovidbe, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane te Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija.

PROMET

Članak 39.

(1) Zabranjen je uvoz, izvoz, provoz, uzgoj i promet na domaćem tržištu tune koju ne prati dokumentacija propisana Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu.

(2) Zabranjeno je stavljanje na tržište igluna (Xiphias gladius) i velikooke tune (Thunnus obesus) protivno uvjetima propisanim Pravilnikom o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu.

(3) Postupanje protivno stavku 1. i stavku 2. ovoga članka smatra se stavljanjem tune iz negospodarskog ribolova u promet.

ICCAT INSPEKCIJA

Članak 40.

(1) Inspekciju ulova, prebacivanja, prekrcaja, prijevoza i prometa tunom u vodama kojima upravlja ICCAT, a nalaze se izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske, obavlja Zajednička međunarodna ICCAT inspekcija sukladno Odluci o primjeni ICCAT nacrta Zajedničke međunarodne inspekcije i Godišnjem planu inspekcije.

(2) Godišnji plan inspekcije izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i ministarstvom nadležnim za pitanje sigurnosti plovidbe. Godišnji plan inspekcije objavljuje se na web-

-stranicama Ministarstva najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

(1) Uz vođenje očevidnika o ulovu tune sukladno članku 17., članku 18. i članku 19. ovog Pravilnika, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom dužni su voditi očevidnik i u elektronskom obliku kroz web-aplikaciju Ministarstva.

(2) Opremu, instalaciju, troškove održavanja u garantnom roku te troškove prijenosa podataka u količini od 512 MB u domaćem prometu i 10 MB u roamingu ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom osigurat će Ministarstvo.

(3) Troškove održavanja i instalacije izvan garantnog roka i troškove prijenosa podataka većih od dodijeljenih iz stavka 2. ovoga članka snosi ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom.

(4) Nakon instalacije opreme iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom sklopit će ugovor o iznajmljivanju opreme za elektronski prijenos podataka.

Članak 42.

Prilozi 1. – 20. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 11/2014, 20/2014, 61/2014, 66/2014 i 94/2014).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/75

Urbroj: 525-13/1282-14-3

Zagreb, 31. prosinca 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 20.


[1]Za izračun razlike upotrebljava se sljedeća formula: (rezultati stereoskopske kamere – BCD) / rezultati stereoskopske kamere *100.

3 09.01.2015 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne) 3 09.01.2015 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne) 3 09.01.2015 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne) 3 09.01.2015 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne) 3 09.01.2015 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thy­nnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus be­lo­ne)