Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti"

NN 3/2015 (9.1.2015.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

63

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.2. »PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioritetne osi 1. »Mjere za prilagodbu ribarske flote Europske unije«, Mjere 1.2. »Privremena obustava ribolovne aktivnosti« u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: Operativni program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. (»Narodne novine«, broj 38/2014) i odobrenog od strane Europske komisije Provedbenom odlukom Komisije od 19. prosinca 2013. godine o odobrenju operativnog programa za pomoć Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo u Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007. – 2013. – CCI 2013HR14FPO001 (C(2013) 9511 final).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, odnosno tijelo koje provodi funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, pri čemu ta tijela zadržavaju odgovornost za provedbu funkcija;

(2) »Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika)« – baza podataka koja sadrži osnovne podatke o korisnicima potpora;

(3) »Javni izdatak« – svaki javni doprinos financiranju operacija koji potječe iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračuna Europske unije i svi slični izdaci. Svaki doprinos financiranju operacija koji potječe iz proračuna ustanovljenih na temelju javnog prava, ili udruženja jednog ili više regionalnih ili lokalnih vlasti, ili tijela ustanovljenih na temelju javnog prava koja djeluju u skladu s Direktivom 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi te ugovora o javim uslugama (Službeni list Europske unije L 134 od 30. travnja 2004.) smatra se javnim izdatkom;

(4) »Korisnik« – fizička ili pravna osoba koja je krajnji primatelj javne potpore;

(5) »Nepravilnost« – svako kršenje odredaba prava Europske unije i Republike Hrvatske koje je posljedica djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta i šteti, ili bi štetilo općem proračunu Europske unije i državnom proračunu Republike Hrvatske, tako da tereti iste neopravdanim izdatkom;

(6) »Operacija« – projekt koji je odabran prema kriterijima ovog Pravilnika i kriterijima odabira koje je utvrdio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. i koji provodi jedan ili više korisnika radi postizanja ciljeva Europskog fonda za ribarstvo u okviru Prioritetne osi 1. »Mjere za prilagodbu ribarske flote Europske unije«;

(7) »Povlastica za ribolov« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);

(8) »Tijelo za potvrđivanje« – Ministarstvo poljoprivrede, Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(9) »Tijelo za reviziju« – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(10) »Upravljačko tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu ribolovne aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (klasa: 022-03/14-04/49, urbroj: 50301-05/25-14-2 od 29. svibnja 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini (»Narodne novine, broj 2/2015).

(2) Privremena obustava provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov).

(3) Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika i natječaja provodi se od 15. siječnja 2015. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2015. godine 12:00 sati.

(4) U slučaju da je korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju dokumenata propisanih ovim Pravilnikom ili natječajem, istu može zatražiti u područnim jedinicama/ispostavama Uprave ribarstva.

(5) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva će na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo) objaviti popis područnih jedinica/ispostava iz stavka 4. ovoga članka sa kontaktima.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika i natječaja ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;

b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012 i 137/2013), odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, broj 181/2004, 76/2007 i 146/2008);

c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine;

d) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 60 ribolovnih dana ostvarenih u plivaričarskom ribolovu u 2013. i 2014. godini;

e) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova;

f) ribarskim plovilom mora se ostvariti najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom 2013. i 2014. godine, odnosno u svakoj od navedenih godina;

g) korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;

h) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;

i) članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave, ne dovodeći u pitanje točku j) ovoga stavka;

j) članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove;

k) za rad na ribarskom plovilu većem od 30 GT-a, a koje je predmet potpore, tijekom 2013. i 2014. godine mora biti zaposlen najmanje jedan član posade;

l) privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima;

m) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 31. točkom (d) Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 od 26. ožujka 2007. godine o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L120, od 10. svibnja 2007.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 498/2007);

n) pozitivni nalaz prethodno izvršene kontrole na terenu.

II. FINANCIRANJE

Članak 5.

(1) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i natječaja iznose ukupno 1.250.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 1.000.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 250.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je sjedište/prebivalište korisnika na Dugom otoku, Visu, Mljetu i Lastovu, udio javne potpore iz Europskog fonda za ribarstvo iznosi 85 posto, a udio iz nacionalnih sredstava petnaest posto.

(4) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno Prilogu II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006.

(2) Iznos potpore obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovog Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.

III. OBVEZE KORISNIKA

Članak 7.

(1) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(2) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i natječaja.

(3) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(6) Korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave najkasnije do 15. siječnja 2015. godine na e-mail adresu: (eufondovi.ribarstvo@mps.hr) ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu podnosi ovlaštenik povlastice u svoje ime i u ime članova posade tog ribarskog plovila.

(3) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu.

(5) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(6) Način podnošenja zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjera 1.2 »Privremena obustava ribolovne aktivnosti«, koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) (u daljnjem tekstu: Vodič za korisnike potpora).

(7) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima za:

– upis u Evidenciju korisnika,

– elektronsko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje,

– uvid u Izvještaj o provedenom natječaju,

– preuzimanje sljedećih dokumenata:

• Odluka o dodjeli sredstava,

• Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

• Odluka o odbijanju,

• Izmjena Odluke o dodijeli sredstava,

• Pismo odbijanja,

• Potvrda o odustajanju,

• Odluka o isplati,

• Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(8) Korisnik mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

(9) Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a su dostupne na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(10) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u fizičkom obliku u Agenciju za plaćanje, bit će naznačena u natječaju.

(11) Po završetku popunjavanja zahtjeva za potporu, korisnik je obvezan iz AGRONET-a ispisati potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu. Ispisanu potvrdu korisnik je obvezan ovjeriti te s ostalom propisanom dokumentacijom u fizičkom obliku dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, u roku i na adresu Agencije za plaćanja koja će biti propisana natječajem.

(12) Vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu podrazumijeva vrijeme slanja dokumentacije iz stavaka 10 i 11. ovoga članka u slučaju slanja preporučenom poštom s povratnicom, ili vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ukoliko se ista dostavlja osobno.

Članak 9.

(1) Pristigli zahtjevi za potporu obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima za odabir te iznos potpore.

(3) Nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu, izradit će se rang lista sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.

(4) Za nepravovremeno podnesene zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati odluku o odbijanju.

(5) Ukoliko je zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od četrnaest dana od zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(6) Vremenom zaprimanja zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku s povratnicom.

(7) Ukoliko korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja, a krajnji rok za dostavu dopune/obrazloženja/ispravka ističe četrnaest dana nakon stavljanja zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(8) Datumom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili traženih podataka iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Za nepravovremeno i nepotpuno dopunjene zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati odluku o odbijanju.

(10) Potpuni i pravovremeno dopunjeni zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih zahtjeva za potporu, za sve potpune, pravovremene i prihvatljive zahtjeve za potporu, bit će izrađena rang lista sukladno kriterijima za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio, te nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima sukladno članku 23. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršiti će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje zahtjeva za potporu propisanoga natječajem (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem zahtjeva za dopunu);

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Agencija za plaćanja izdala zahtjev za dopunu).

(3) Vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu za zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja osobno.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog zahtjeva za potporu za zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(5) Ukoliko zahtjevi iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu na natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Izrađena rang lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom natječaju koji će biti dostupan u AGRONET-u.

Izdavanje odluka

Članak 11.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon obrade zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem.

b) Odluku o odbijanju, u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem,

– nepravovremeno podnesenih zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na zahtjev za dopunu,

– utvrđene nepravilnosti, ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

– utvrđenog sufinanciranja privremene obustave drugim javnim izdacima.

Članak 12.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će izdati odluke nakon završetka administrativne obrade svih zaprimljenih zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će u slučaju nedostatnih sredstava za sve zaprimljene zahtjeve za potporu, a nakon provedene obrade svih zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 11. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na rang listi.

(4) Rang lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom natječaju koji je sastavni dio odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne obrade pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna rang lista temeljem koje će Agencija za plaćanja donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 11. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika i radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Protiv odluka iz stavka 5. ovoga članka korisnik ne može izjaviti prigovor te se odluke smatraju konačnima.

(7) Rang lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Ukoliko je korisniku izdana odluka o odbijanju sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka, a na koju nije uložen prigovor od strane korisnika, konačni izvještaj o provedenom natječaju korisniku će se poslati naknadno.

Članak 13.

(1) U odluci o dodjeli sredstava sukladno članku 11. stavku 2. točki a) i članku 12. stavku 5. točki a) ovoga Pravilnika, navodi se iznos potpore temeljem podnesenog zahtjeva za potporu uz naznaku:

a) iznosa dodijeljenog ovlašteniku povlastice;

b) iznosa dodijeljenog pojedinom članu posade;

(2) Iznosi potpore iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se na račun ovlaštenika povlastice.

(3) Ovlaštenik povlastice dužan je u roku od 30 dana od zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka osigurati da članovi posade zaprime iznos potpore koji im je dodijeljen sukladno odluci o dodjeli sredstava, ako je isto primjenjivo.

(4) Ovlaštenik je dužan računovodstveno evidentirati isplate potpore iz stavka 3. ovoga članka na način da bude jasno vidljivo da navedeni iznos predstavlja sredstva potpore iz Europskog fonda za ribarstvo.

Promjene podataka o korisniku

Članak 14.

(1) Promjene podataka o korisniku podrazumijevaju promjene podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi putem AGRONET-a sukladno Vodiču za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, koju korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka nakon pojave događaja koji ih je izazvao putem zahtjeva za promjenu.

(4) Po odobrenju/odbijanju zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će korisniku poslati putem elektronske pošte obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 15.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a, na način opisan u Vodiču za korisnike potpora.

(2) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu te će korisniku izdati potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu,

– utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom,

– kad korisnik prekrši odredbe Pravilnika i/ili natječaja,

– kad korisnik nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava,

– ukoliko korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 16.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje temeljem zahtjeva za isplatu.

(2) Krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu je 30. rujna 2015. godine.

(3) Zahtjev za isplatu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

(4) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnici su obvezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u fizičkom obliku, biti će naznačena u natječaju i/ili Odluci o dodjeli sredstava.

(5) Po završetku popunjavanja zahtjeva za isplatu, korisnik je obvezan iz AGRONET-a ispisati potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu. Ispisanu potvrdu korisnik je obvezan ovjeriti te s ostalom propisanom dokumentacijom u fizičkom obliku dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja koja je propisana natječajem.

(6) Zahtjev za isplatu podrazumijeva potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu te svu dokumentaciju propisanu natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

Članak 17.

(1) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u odluci o dodjeli sredstava.

(2) Za nepotpun zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: zahtjev za dopunu) kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(3) Vremenom zaprimanja zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku s povratnicom.

(4) Ukoliko korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke s povratnicom biti će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja, a krajnji rok za dostavu dopune/obrazloženja/ispravka ističe četrnaest dana nakon stavljanja zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(5) Ukoliko korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu izdat će mu se Izjava o poništenju obveze.

(6) Ukoliko korisnik dostavi zahtjev za isplatu nakon 30. rujna 2015. godine, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

Članak 18.

(1) Nakon provjere zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom i natječajem;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

c) negativnog nalaza kontrole na terenu;

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 17. stavkom 3. ovoga Pravilnika;

e) utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 19.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici upravljačkog tijela.

(2) Osim djelatnika upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici tijela za potvrđivanje, Tijela za reviziju, Posredničkog tijela, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europski revizorski sud i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Kontrola na terenu obuhvaća kontrolu putem VMS uređaja te kontrolu na terenu, a može se provoditi tijekom čitavog razdoblja navedenog u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj, kontrola se vrši isključivo kontrolom na terenu.

(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na privremenu obustavu ovlaštenim osobama upravljačkog tijela, tijela za potvrđivanje, posredničkog tijela, tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije operativnog programa iz članka 61. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava ili tri godine od dana zatvaranja Operativnog programa odnosno od djelomičnog zatvaranja Operativnog programa koje se može provesti sukladno članku 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, ovisno što je kasnije.

(7) Upravljačko tijelo putem Agencije za plaćanja obavještava korisnike o datumu zatvaranja ili djelomičnog zatvaranja Operativnog programa od kojega počinje teći rok iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 20.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, osim ribarskog plovila mogu pregledati i dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i natječaju.

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2.ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate izdaje se u slučaju preplate/krive isplate.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate izdaje se ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku.

(4) Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(5) Korisnik nema pravo izjaviti prigovor na odluku o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka te je ista konačna.

(6) Na temelju odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke izvršiti povrat sredstava na način određen odlukom.

(7) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(8) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdana odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od petnaest dana od dana zaprimanja odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati dvije rate temeljem izvansudske nagodbe, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 23.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika, i to iz:

– članka 11. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 11. stavka 2. točke b) i članka 12. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 12. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 18. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(3) Korisnik može prigovore iz stavka 2. ovoga članka podnijeti u roku od petnaest dana od dana preuzimanja akata iz stavka 2. ovoga članka u AGRONET-u ili dana objave na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(4) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(5) Akte iz stavaka 2. i 3. ovoga članka osim Izjave o poništenju obveze i Odluke o povratu korisnici su obvezni preuzeti putem AGRONET-a.

(6) Po objavi akata u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten putem e-maila da iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici »ODLUKE«. Rok za preuzimanje akata u AGRONET-u je pet dana.

(7) Ukoliko korisnik ne preuzme akte iz stavka 2. ovoga članka s AGRONET-a u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET, Agencija za plaćanja će ih objaviti na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, akti iz stavka 2. ovoga članka stupaju na snagu nakon isteka od petnaest dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(9) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(10) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od petnaest dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnik i Agencija za plaćanja.

(11) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/38

Urbroj: 525-13/1081-15-2

Zagreb, 9. siječnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR

operacija u okviru Mjere 1.2. Trajna obustava ribolovne aktivnosti u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013.

I. Bruto tonaža plovila

Broj bodova

> 100 GT

15

> 50 ≤ 100 GT

13

≥ 25 ≤ 50 GT

11

< 25 GT

9

II. Snaga pogonskog stroja

    Broj bodova

> 600 kW

15

> 300 ≤ 600 kW

13

≥ 100 ≤ 300 KW

11

< 100 KW

9

III. Ribolovna aktivnost u razdoblju od dvije
kalendarske godine koje prethode godini
podnošenja prijave


                   Broj bodova

> 150 dana godišnje

15

> 120 ≤ 150 dana godišnje

12

≥ 90 ≤ 120 dana godišnje

9

< 90, ali minimalno 60 dana godišnje

5

PRILOG II.

IZRAČUN JAVNE POTPORE

Iznos naknade za ovlaštenike povlastice će se izračunavati kako slijedi:

Kategorija plovila prema tonaži (GT)

Maksimalni iznos po plovilu po danu
(EURO)

<25

5,16xGT +36

≥25 i <50

3,84xGT+66

≥50 i <100

3.00xGT+108

≥100 i <250

2,40xGT+168

≥250

1,80xGT+318

Iznos naknade izračunavat će se prema tablici u ovome Prilogu na način da se propisani fiksni broj pomnoži sa bruto tonama ribarskog plovila te se nadodaje fiksni iznos koji je određen unutar pojedine kategorije.

Najmanji iznos potpore koji se može dodijeliti ovlašteniku povlastice za ribarsko plovilo u kategoriji sa manje od 25 GT je 50 eura po plovilu po danu sukladno Odluci odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013 (klasa: 324-01/14-01/72, urbroj: 525-13/1081-15-36 od 9. siječnja 2015. godine).

Premija po članu posade će iznositi 36 eura dnevno (bruto iznos) za svaki kalendarski dan tijekom privremene obustave. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun premije.

PRILOG III.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Obveze korisnika

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz operaciju za koju je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu.

Također, navedenu dokumentaciju, izvode ili preslike, je dužan učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlaštene osobe Upravljačkog tijela, tijela za potvrđivanje, posredničkog tijela, tijela za reviziju i tijela uključena u revizije operativnog programa iz članka 61. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 kao i ovlaštene predstavnike Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela.

Način i oblik čuvanja dokumentacije

Svi popratni dokumenti vezani uz potporu za koju je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti upravljačko tijelo putem Agencije za plaćanja o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata.

Rok čuvanja dokumentacije

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz izdatke za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za ribarstvo je najmanje pet (5) godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava ili tri (3) godine od zatvaranja Operativnog programa odnosno od godine djelomičnog zatvaranja Operativnog programa koje se može provesti sukladno članku 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, ovisno što je kasnije.

Rok od pet (5) godina počinje teći od datuma zadnje primljene uplate financijskih sredstava naznačenog na potvrdi o završenom ulaganju, dok o datumu zatvaranja ili djelomičnog zatvaranja Operativnog programa, od kojega počinje teći rok od tri (3) godine, upravljačko tijelo obavještava korisnike putem Agencije za plaćanja.

3 09.01.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti" 3 09.01.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti"