Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

NN 3/2015 (9.1.2015.), Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

MINISTARSTVO KULTURE

66

Na temelju članka 39.a stavka 6. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07 i 90/11), ministrica kulture na prijedlog Hrvatskog audiovizualnog centra, nakon pribavljene suglasnosti ministra financija donosi

PRAVILNIK

O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje način, uvjeti, rokovi, kriteriji i drugi uvjeti za ostvarivanje državne potpore za proizvodnju audiovizualnih djela te sam program potpora sukladno propisima o državnim potporama Republike Hrvatske.

Program državne potpore za proizvodnju audiovizualnih djela

Članak 2.

(1) Davatelj državne potpore temeljem odredbi ovog Pravilnika je Hrvatski audiovizualni centar (dalje: Centar).

(2) Mjere poticaja iz ovoga Pravilnika predstavljaju državnu potporu sukladno propisima o državnim potporama Republike Hrvatske.

(3) Vremensko trajanje programa državne potpore iz ovog Pravilnika određeno je vremenskim važenjem odobrenja Europske komisije.

(4) Izvori financijskih sredstava Centra za dodjelu državnih potpora su državni proračun Republike Hrvatske, s pozicije nadležnog ministarstva.

Kriteriji i uvjeti za dobivanje državne potpore

Članak 3.

(1) Državna potpora je povrat 20% od ukupnog iznosa opravdanih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, televizijskih filmova, te televizijskih serija koje se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te udovoljavaju kriterijima iz Zakona o audiovizualnim djelatnostima i ovoga Pravilnika, bez obzira financiraju li se iz domaćih ili međunarodnih izvora. Ukupni iznos troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj na osnovi koje se izračunava povrat sredstava ne smije prelaziti 80% cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela.

(2) Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka za pojedino audiovizualno djelo ne može iznositi više od 4.000.000,00 kn, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(3) Zbroj sredstava iz državnih potpora Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora, uključujući iznos državne potpore iz ovoga Pravilnika i potpora malih vrijednosti kao i drugih izvora financiranja koji se smatraju državnom potporom neovisno o razini davatelja, ne može iznositi više od 50% cjelokupnog proračuna predmetnog audiovizualnog djela. Intenzitet potpore za prekogranične koprodukcije koje financiraju najmanje dvije države članice, a u njima sudjeluju producenti iz najmanje dvije države članice mogu iznositi do 60% proračuna za filmsku produkciju.

(4) Sukladno važećim propisima o državnim potporama ograničenje od 50% iz prethodnog stavka ovoga članka ne odnosi se na teška ili zahtjevna audiovizualna djela i audiovizualna djela niskoga proračuna, uključujući djela kojima su dodijeljene potpore malih vrijednosti, gdje je moguće sufinanciranje državnim potporama do 80% cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela.

(5) Podnositelj koji dokaže da će proizvodnjom djela u Republici Hrvatskoj premašiti iznos od 20.000.000,00 kn ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela, ima pravo uputiti zahtjev Centru za ostvarivanje prava na državnu potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za predmetno audiovizualno djelo u iznosu većem od 4.000.000,00 kn. Iznos državne potpore kao i dodatne obveze podnositelja utvrđuje Centar razmjerno raspoloživim sredstvima, sukladno ovom Pravilniku.

(6) Za dobivanje državne potpore potrebno je ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

Kriteriji za podnositelja Zahtjeva za ostvarivanje prava na državnu potporu

Članak 4.

(1) Podnositelj Zahtjeva mora biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika koja zadovoljava sljedeće uvjete:

1. da, u svojstvu producenta, koproducenta i/ili izvršitelja usluge proizvodnje inozemnog djela (production service company), proizvodi igrani, animirani i dokumentarni film, televizijski film ili televizijsku seriju iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj,

2. da je stekla autorska prava na scenarij u svrhu proizvodnje audiovizualnog djela ili je izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela temeljem ugovorene suradnje s inozemnim subjektom koji je stekao autorska prava na scenarij u svrhu proizvodnje inozemnog djela,

3. da je u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva proizvela najmanje jedno audiovizualno djelo (igrani film, dokumentarni film, animirani film, televizijski film ili televizijsku seriju) koje je javno prikazano na barem jedan od sljedećih načina: komercijalno distribuirano u kinima i/ili na televiziji i/ili na najmanje jednom međunarodnom filmskom ili televizijskom festivalu,

4. da raspolaže ukupnim podacima o cjelokupnom proračunu audiovizualnog djela za koje se traži državna potpora (u slučaju domaće produkcije, prekogranične ili međunarodne koprodukcije u kojoj je hrvatska pravna osoba koproducent) ili raspolaže podacima o visini iznosa cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela za koje se traži državna potpora (u slučaju inozemnog djela).

(2) Pod pravnom osobom registriranom u Republici Hrvatskoj smatra se i inozemno trgovačko društvo koje je valjano osnovano po pravu zemlje u kojoj ono ima registrirano sjedište izvan Republike Hrvatske, ukoliko sukladno važećim propisima osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj. Ako je osnivač podružnice inozemno trgovačko društvo sjedište kojeg nije u državi članici Europske unije niti u državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, ono mora najmanje dvije godine biti upisano u registar u državi u kojoj ima sjedište te o tome dostaviti dokaz Centru.

(3) Izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela (production service company) iz stavka 1. točke 1. ovoga članka je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, koja temeljem ugovorene suradnje s inozemnim subjektom pruža usluge proizvodnje inozemnog djela u Republici Hrvatskoj te podnosi Zahtjev sukladno ovom Pravilniku.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka, podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva nije proizvela najmanje jedno audiovizualno djelo, međutim, čiji osnivač ili direktor je bio producent, koproducent, izvršni producent ili operativni producent najmanje jednog audiovizualnog djela koje zadovoljava uvjete javnog prikazivanja audiovizualnog djela iz stavka 1. točke 3. ovoga članka u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva, što dokazuje svojim imenom i prezimenom naznačenim na proizvedenom audiovizualnom djelu.

(5) Podnositelj Zahtjeva ne može biti osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– koja je poduzetnik u teškoćama,

– koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaju ili likvidaciji,

– kojoj je naložen povrat nezakonite državne potpore ili se nalazi u postupku povrata potpore,

– koja ima neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

Zahtjev podnositelja koji ima neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja odbacit će se.

(6) U slučaju domaće koprodukcije, u kojoj su svi koproducenti pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, koproducenti između sebe biraju jednog koproducenta koji u svojstvu podnositelja Zahtjeva sudjeluje u postupcima vezanim za financijski poticaj predviđen ovim Pravilnikom.

(7) U slučaju međunarodne ili prekogranične koprodukcije, u kojoj je jedan od koproducenata pravna osoba registrirana u Repub-
lici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, hrvatski koproducent sudjeluje u postupcima vezanim uz dodjelu državne potpore predviđenim ovim Pravilnikom u svojstvu podnositelja Zahtjeva.

(8) U slučaju inozemne produkcije, neovisno o broju producenata i država njihovog podrijetla, u kojoj niti jedan od producenata nije pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, producent-nositelj projekta dužan je angažirati izvršitelja usluge proizvodnje inozemnog djela (production service company) koji u svojstvu podnositelja Zahtjeva sudjeluje u postupcima vezanim za financijski poticaj na način predviđen ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva nije proizvela audiovizualno djelo, već je u svojstvu izvršitelja usluge proizvodnje surađivala u proizvodnji audiovizualnog djela koje je javno prikazano na barem jedan od sljedećih načina: komercijalno distribuirano u kinima i/ili na televiziji i/ili na najmanje jednom međunarodnom festivalu.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva nije proizvela audiovizualno djelo iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, već je u svojstvu izvršitelja usluge proizvodnje surađivala u proizvodnji reklamnih audiovizualnih djela koja su javno prikazana na jedan od sljedećih načina: komercijalno distribuirana u kinima i/ili na televiziji, uz uvjet da angažira osobu zaduženu za produkciju s operativnim iskustvom u proizvodnji istovrsnog audiovizualnog djela.

Kriteriji koje mora ispuniti audiovizualno djelo za koje se može tražiti državna potpora

Članak 7.

(1) Audiovizualno djelo za koje podnositelj Zahtjeva može tražiti državnu potporu je:

– igrani film, dokumentarni film, animirani film, televizijski film ili televizijska serija,

– koje se proizvodi u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj,

– koje je namijenjeno javnom prikazivanju, te

– ostvaruje minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

(2) Potpora iz ovoga Pravilnika može se tražiti i za inozemno djelo, odnosno igrani, animirani, dokumentarni film, kao i televizijski film i televizijsku seriju iz stavka 1. ovoga članka, za čiji scenarij je autorska prava stekla inozemna pravna osoba registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela izvan Republike Hrvatske ili država članica Europskog gospodarskog prostora.

(3) Kvalifikacijski test iz stavka 1. ovoga članka je test koji ispunjava podnositelj Zahtjeva čija je svrha kroz sustav bodova vrednovati kulturni sadržaj audiovizualnog djela za koje se traži državna potpora, doprinos ljudskih potencijala i korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora. Podnositelj Zahtjeva čije djelo u Kvalifikacijskom testu ostvari veći broj bodova od djela nekog drugog podnositelja, ne ostvaruje nikakve pogodnosti prilikom redoslijeda obrade Zahtjeva niti rezervacije sredstava.

(4) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za dobivanje državne potpore audiovizualno djelo mora, zadovoljiti i sljedeće uvjete:

1. najmanji iznos ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela iz stavka 1. ovoga članka mora, bez poreza na dodanu vrijednost, iznositi 2.000.000,00 kuna za igrani film, 300.000,00 kuna za dokumentarni film, 500.000,00 kuna za animirani film, 1.000.000,00 kuna za televizijski film i najmanje 750.000,00 kuna po epizodi televizijske serije, koji najniži opseg produkcijske djelatnosti ne smije biti veći od 50% proračuna za produkciju.

2. najmanje 50% članova ekipe angažirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju djela iz stavka 1. ovoga članka moraju biti hrvatski državljani ili državljani članica Europskog gospodarskog prostora, u slučaju kada se djelo u cijelosti proizvodi u Republici Hrvatskoj ili

3. najmanje 30% članova ekipe angažirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju djela iz stavka 1. ovoga članka moraju biti hrvatski državljani ili državljani članica Europskog gospodarskog prostora, u slučaju kada se djelo djelomično proizvodi u Republici Hrvatskoj, a djelomično u drugoj/drugim državama, te

4. u slučaju dodjele državne potpore u iznosu većem od 4.000.000,00 kn osim udovoljenja prethodno navedenim uvjetima podnositelj Zahtjeva mora zaposliti i najmanje 1 (jednog) pripravnika hrvatskog državljanstva ili poreznog rezidenta u Republici Hrvatskoj, u svakom od glavnih sektora produkcije (scenografija, produkcija, kamera, kostimografija, režija, maska, kaskaderi);

(5) Djelo za koje podnositelj Zahtjeva ne može steći pravo na državnu potporu je:

– promidžbeno audiovizualno djelo i/ili audiovizualna komercijalna komunikacija,

– djelo koje promiče nasilje, rasizam, govor mržnje i/ili ima pornografski sadržaj i sl.,

– djelo koje promiče ponašanja u suprotnosti s interesima javnog zdravlja, zaštite ljudskih prava, javne sigurnosti i sl.,

– dnevna drama (»sapunica«),

– situacijska komedija (»sitcom«).

(6) Podnositelj Zahtjeva stječe pravo na državnu potporu za djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka pod uvjetom da je na dan predaje Zahtjeva, između ostalog, osigurao 70% sredstava predviđenih za pokrivanje troškova proizvodnje djela u Republici Hrvatskoj.

Troškovi koji se priznaju

Članak 8.

(1) Za dobivanje državne potpore priznaju se troškovi za robe i usluge učinjeni i plaćeni u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Popis troškova koji se priznaju određen je u Dodatku 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo Centra za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Članak 9.

(1) Povjerenstvo Centra za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastoji se od 5 članova, i to: jednog člana iz Ministarstva kulture, dva producenta iz Hrvatske udruge producenata, jednog člana iz Ministarstva financija i jednog člana iz Centra. Članovima Povjerenstva mogu se imenovati zamjenici koji zamjenjuju pojedinog člana u slučaju spriječenosti da sudjeluje u radu Povjerenstva.

(2) Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje i razrješava ministar kulture, na prijedlog tijela iz kojeg dolaze, i to na razdoblje od dvije godine. Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici mogu biti ponovno imenovani.

(3) Član Povjerenstva ne smije za vrijeme trajanja svog mandata sudjelovati u razmatranju i odlučivanju o Zahtjevu:

– za djelo čiji je producent, koproducent, izvršitelj usluge proizvodnje ili suradnik u proizvodnji,

– koji je podnijela pravna osoba u čijoj je vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi, odnosno čiji je radnik.

(4) Član Povjerenstva koji je u sukobu interesa u smislu stavka 3. ovoga članka, dužan je o tome odmah obavijestiti Centar, te se izuzeti od razmatranja i odlučivanja o Zahtjevu. U tom slučaju člana Povjerenstva u radu Povjerenstva zamjenjuje njegov zamjenik.

(5) Na sjednicama koje se održavaju u Centru prema potrebi, a najmanje jednom svaka tri mjeseca, Povjerenstvo razmatra Zahtjeve i priloženu dokumentaciju, procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za dobivanje financijskog poticaja iz ovoga Pravilnika i donosi prijedlog rješenja s obrazloženjem.

(6) Način rada i donošenje odluka Povjerenstva određuje se Poslovnikom.

(7) Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu čiju visinu utvrđuje Ministarstvo kulture u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na državnu potporu

Članak 10.

(1) Najkasnije 30 dana prije početka snimanja audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj ili prve animacije učinjene u Republici Hrvatskoj (u slučaju animiranog filma), podnositelj Zahtjeva obvezan je Povjerenstvu dostaviti:

1. ispunjeni obrazac Zahtjeva koji se nalazi na internetskim stranicama Centra;

2. potvrdu nadležnog tijela o uredno izvršenim obvezama plaćanja po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana,

3. dokaz o javnom prikazivanju audiovizualnog djela koje je proizveo tijekom prethodne tri godine,

– za dugometražni igrani film – potvrda distributera/kinoprikazivača o prikazivanju i isječak iz dnevnih novina kojim se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji ili potvrda nakladnika televizijskog programa na nacionalnoj razini o emitiranju navedenog djela,

– za animirani, kratkometražni igrani i dokumentarni film – dokaz o prikazivanju u okviru programa barem jednog međunarodnog filmskog festivala,

4. scenarij i kratki sadržaj (sinopsis) audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika za čiju proizvodnju traži financijski poticaj,

5. cjelokupni proračun (troškovnik) audiovizualnog djela za koje se traži državna potpora, u slučaju domaće produkcije ili koprodukcije, te međunarodne ili prekogranične koprodukcije u kojoj je hrvatska pravna osoba koproducent, ili podatak o visini iznosa cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela za koje se traži državna potpora, u slučaju izvršenja usluge proizvodnje inozemnog djela,

6. plan financiranja proizvodnje cjelokupnog audiovizualnog djela u kojem su navedeni svi izvori financiranja (bez obzira jesu li domaći ili inozemni), uključujući točan iznos državnih potpora Republike Hrvatske i zemalja članica Europskog gospodarskog prostora, kao i postotak sudjelovanja svakog pojedinog izvora u cjelokupnom proračunu audiovizualnog djela,

7. financijski plan proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj,

8. popis svih autora i djelatnika angažiranih u proizvodnji audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj (Popis ekipe), naznačujući njihovu nacionalnost te poreznu rezidentnost;

9. operativni plan proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj i plan snimanja;

10. operativni plan proizvodnje audiovizualnog djela s konačnim datumom završetka cjelokupne proizvodnje audiovizualnog djela,

11. plan priljeva i potrošnje sredstava za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj,

12. dokaz o tome da je osigurano 70% sredstava predviđenih za pokrivanje troškova proizvodnje audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj (npr. ugovor, predugovor, pismo namjere s točnim iznosom, bankarska garancija),

13. dokaz o udovoljavanju uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika,

14. ispunjeni obrazac Kvalifikacijskog testa iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika,

15. potpisanu izjavu Producenta.

(2) U slučaju međunarodne ili prekogranične koprodukcije, domaći koproducent ili koproducent iz država Europskog gospodarskog prostora uz Zahtjev je dužan priložiti i ovjereni preslik predugovora ili ugovora o koprodukciji, zajedno s dokazom o potvrđenim izvorima financiranja.

(3) U slučaju inozemne produkcije, izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela uz Zahtjev je dužan priložiti i ovjereni preslik predugovora ili ugovora o suradnji s inozemnim subjektom (tzv. servisni ugovor).

(4) Svi dokumenti iz stavka 1. ovoga članka, predaju se na hrvatskom jeziku, a predugovor/ugovor iz stavka 2. i 3. ovoga članka u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Ostvarivanje prava na državnu potporu

Članak 11.

(1) Centar na prijedlog Povjerenstva donosi rješenje kojim jamči podnositelju Zahtjeva ostvarivanje prava na državnu potporu u određenom novčanom iznosu temeljem planiranog proračuna proizvodnje djela i dokumentacije određene ovim Pravilnikom, koji će biti isplaćen podnositelju Zahtjeva po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.

(2) U slučaju udovoljavanja uvjetima za izdavanje rješenja o jamstvu inozemnom trgovačkom društvu koje nije dostavilo dokaz o osnivanju podružnice sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te sukladno odredbama ovog Pravilnika Centar će podnositelju zaključkom dati primjeren rok za ispunjenje navedenog uvjeta, koji rok ne smije biti kraći od 15 (petnaest) dana. Protekom danog roka, bez dostave dokaza o ispunjenju danog uvjeta zahtjev podnositelja bit će odbačen kao nepotpun.

(3) Rješenja o jamstvu iz stavka 1. ovog članka donose se po sustavu prednosti prijave.

(4) Tražbine iz rješenja o jamstvu iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se ustupiti trećoj osobi, a svaki takav ustup ne prizvodi pravne učinke.

Obveze pravne osobe kojoj je izdano rješenje

Članak 12.

(1) Nakon završetka proizvodnje djela u Republici Hrvatskoj, pravna osoba kojoj je izdano rješenje iz članka 11. ovoga Pravilnika dužna je u roku utvrđenom u rješenju dostaviti Centru sljedeću dokumentaciju:

– cjelokupni izračun stvarno učinjenih troškova proizvodnje audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj, potvrđen od ovlaštenog revizora registriranog u Republici Hrvatskoj, čije usluge plaća podnositelj Zahtjeva,

– preslike dokaza da su uredno izvršene sve obveze plaćanja vezane uz proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj, uključujući i obveze plaćanja po osnovi javnih davanja, potvrđene od ovlaštenog revizora registriranog u Republici Hrvatskoj čije usluge plaća podnositelj Zahtjeva.

(2) Povjerenstvo utvrđuje usklađenost dokaza iz stavka 1. ovoga članka s popisom planiranih troškova proizvodnje djela u Republici Hrvatskoj i ostalom dokumentacijom temeljem koje je podnositelj dobio rješenje iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(3) Pravna osoba kojoj je izdano rješenje iz članka 11. ovoga Pravilnika dužna je bez odgode izvijestiti Centar u slučaju da je nakon donošenja rješenja došlo do:

– pomicanja datuma početka snimanja ili izrade prve animacije (u slučaju animiranog filma) za više od 30 dana od predviđenog,

– promjene u podnesenom planu financiranja proizvodnje cjelokupnog djela u kojem su navedeni svi izvori financiranja za više ili manje od 10 %,

– bitne izmjene pravnog i/ili činjeničnog stanja.

Isplata državne potpore

Članak 13.

(1) Sredstva za financijske poticaje planiraju se u godišnjem iznosu u državnom proračunu Republike Hrvatske, koja Ministarstvo kulture, kao namjenska sredstva, doznačuje na račun Centra odmah po pravomoćnosti rješenja o jamstvu. Centar je ovlašten neiskorištena sredstva po izdanim rješenjima o jamstvu iskoristiti za projekte prijavljene u prethodnoj godini za koje nije izdano rješenje o jamstvu u toj godini. Centar je obvezan sva preostala neiskorištena sredstva iz prethodne godine doznačena s te osnove, uplatiti u državni proračun najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

(2) Centar obavlja isplatu iznosa poticaja utvrđenog rješenjem iz članka 11. ovoga Pravilnika na račun podnositelja Zahtjeva kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima da je podnositelj Zahtjeva ispunio obveze iz članka 12. ovoga Pravilnika te da su doznačena proračunska sredstva za financijske poticaje na račun Centra.

(3) Neovisno o vrsti produkcije, a pod uvjetima iz stavka 2. ovog članka, Centar obavlja isplatu iznosa državne potpore utvrđenog rješenjem iz članka 11. ovoga Pravilnika na poseban račun podnositelja Zahtjeva kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj, otvoren namjenski u svrhu proizvodnje predmetnog djela.

(4) U slučaju da je u razdoblju od donošenja rješenja do završetka proizvodnje audiovizalnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj došlo do promjene visine troškova, na način da su stvarno učinjeni troškovi manji od troškova priznatih rješenjem, Centar će prilagoditi isplatu iznosa državne potpore razmjerno smanjenju stvarno učinjenih troškova.

Članak 14.

(1) Davatelj državne potpore iz ovog Pravilnika je dužan na svojim službenim internetskim stranicama objaviti potpuni tekst odobrenog programa potpore i njegove provedene odredbe, ime korisnika potpore, naziv podnositelja zahtjeva i projekt za koji je dodijeljena potpora, iznos i intenzitet državne potpore izražen kao udjel u ukupnom proračunu projekta za koji je državna potpora dodijeljena.

(2) Navedene informacije davatelj državne potpore je dužan čuvati najmanje 10 godina te učiniti dostupnim javnosti sukladno važećim propisima koji reguliraju prava na pristup informacijama.

Članak 15.

Kvalifikacijski test (A Kulturni sadržaj, B Doprinos ljudskih potencijala, C Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske) i Popis troškova koji se priznaju su Dodaci 1 i 2 te su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine« broj 86/12, 104/12, 105/13 i 83/14).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/14-01/0067
Urbroj: 532-06-01-01/1-14-03
Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministrica
dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

DODATAK 1

KVALIFIKACIJSKI TEST

NAZIV PROJEKTA

BROJ PROJEKTA

Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 12 bodova (od ukupno 34 mogućih), s time da mora zadovoljiti minimalno 4 boda iz Dijela A (kulturni sadržaj), minimalno 4 boda iz Dijela B (Doprinos ljudskih potencijala) i minimalno 4 boda iz Dijela C (Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske).

DIO A: KULTURNI SADRŽAJ


Mogući broj bodova

Ostvareni broj bodova*

A1

Tema i sadržaj djela temelji se na osobi, liku ili događajima koji čine dio svjetske kulture, povijesti, mitologije ili religije ili narativno koherentnim projekcijama prošlosti i budućnosti

2


A2

Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj od europskih država, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje

2


A3

Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela

2


A4

Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima

2


A5

Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika

2


A6

Djelo predstavlja suvremenog umjetnika iz druge discipline, a njegov/njen doprinos čini bitan dio djela

2


UKUPNO A ( A1+A2+A3+A4+A5+A6)=

12                        
                         

DIO B: DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA


Mogući broj bodova

Ostvareni broj bodova

B1


Djelu su svoj doprinos dali državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP u ulozi:


a) Redatelja

1


b) Producenta

1


c) Barem jedan koautor:

Direktor fotografije

Autor scenarija

Autor dijaloga

Skladatelj glazbe

Glavni animator

1


d) Barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora:

Scenograf

Kostimograf

Montažer

Slikar maski

Operater kamere

Montažer zvuka

Glavni garderobijer

Prvi pomoćnik redatelja

Direktor filma

Vođa snimanja

Supervizor vizualnih efekata

Dizajner likova (animirani film)

Dizajner pozadina (animirani film)

Glavni Modeler (animirani film)


1
e) Glavni glumac/glumica

1


f) Minimalno 3 sporedna glumca/glumice

1


UKUPNO B1

6


B2
Ostali djelatnici angažirani u proizvodnji djela


                              

Najmanje 50% djelatnika angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj,
izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B2 i statista su državljani
Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.                                                                                                     

   6 

                     

                      

iliNajmanje 40% djelatnika angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj,
izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B2 i statista su državljani
Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.

4


ili

                          

Najmanje 30% djelatnika angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B2 i statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.

3


UKUPNO B2

6


UKUPNO B (B1+B2)=

12


DIO C: KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA
REPUBLIKE HRVATSKEMogući broj bodova

Ostvareni broj bodova

C1

Snimanje i/ili proizvodnja se odvija na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj
Najmanje 50% od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj

5Ili

                   
                        

Najmanje 30 do 50% od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj

3Ili
Najmanje 15 do 30% od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj

2UKUPNO C1

5


C2

Za produkciju su angažirani pružatelji usluga sa sjedištem u Hrvatskoj
Najmanje 50% ukupnoga produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskom pružatelju usluga.

5Ili
Najmanje 30% ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskom pružatelju usluga.

3Ili
Najmanje 15% ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskom pružatelju usluga.

2UKUPNO C2

5


UKUPNO C (C1+C2)=

10


UKUPNO A+B+C=

34


DODATAK 2

POPIS TROŠKOVA KOJI SE PRIZNAJU

1.

PREDPRODUKCIJSKI TROŠKOVI


o

Istraživanje i razvoj projekta (nabava materijala za istraživanje, honorari stručnih suradnika itd.) isključivo ukoliko se radi o dokumentarnom filmu.


o

Troškovi obilaska lokacijaSmještajIshranaDnevnice


o

Honorari za autorski i produkcijski tim u obilasku lokacija, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) za hrvatske državljane odnosno porezne rezidente u Republici Hrvatskoj, obračunati i plaćeni u Republici Hrvatskoj temeljem postojećih propisa.


o

Razne dozvole (MUP, HAC itd.), hitna pomoć, motorole, i sl.

2.

HONORARI

Honorari autorskog, produkcijskog i tehničkog ljudskog potencijala sa svim pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) za hrvatske državljane odnosno porezne rezidente u Republici Hrvatskoj, obračunati i plaćeni u Republici Hrvatskoj temeljem postojećih propisa.


o

Sektor režije


o

Sektor produkcije


o

Sektor organizacije


o

Sektor glumaca


o

Sektor statista


o

Sektor kaskadera


o

Sektor scenografije, gradnje, rekvizite i studija


o

Sektor scenske tehnike


o

Sektor specijalnih efekata


o

Sektor animacije


o

Sektor modeliranja likova


o

Sektor modeliranja scenografije


o

Sektor kostimografije


o

Sektor maske i frizure


o

Sektor rasvjete


o

Sektor kamere


o

Sektor zvuka


o

Sektor lokacija


o

Sektor ishrane (opskrba pripremljenom hranom i pićem)


o

Sektor glazbe


o

Sektor montaže slike


o

Sektor montaže zvuka


o

Sektor montaže glazbe


o

Sektor obrade i dizajna slike i zvuka


o

Sektor stručnjaka za posebne potrebe (doktori, medicinske sestre, veterinari, gorska služba i sl.)


o

Sektor specijalnih konzultanata za rad na scenariju.

3.

SCENOGRAFIJA I KOSTIMI


o

Troškovi kupovine scenografije i rekvizita


o

Troškovi gradnje scenografije


o

Troškovi najma scenografije, rekvizita i studija


o

Najmovi i troškovi opreme i adaptacije objekata


o

Najmovi poljoprivrednog zemljišta


o

Najmovi životinja svih vrsta


o

Najmovi pokretne i nepokretne imovine (posuđe, namještaj i sl., kao i vozila, traktori, brodovi, seljačka kola, pašnjaci, vinogradi i sl.)


o

Najmovi objekata i infrastruktura potrebnih za snimanje audiovizualnog djela (pokretne kuhinje, WC-i, kamp kućice, šatori, autobusi, za kostim i šminku i sl.)


o

Najmovi vozila u svrhu pružanja usluge proizvodnje audiovizualnog djela (policijska vozila, zaštitarska vozila, hitna pomoć, vatrogasna kola i sl.)


o

Troškovi kostimografije (troškovi svih usluga, najma i kupovine dobara vezanih uz kostimografiju audiovizualnog djela)


o

Troškovi modeliranja likova i scenografije te izrade pozadina (troškovi usluga, najma i kupovine potrošnih materijala za animirana audiovizualna djela)


o

Troškovi specijalnih efekata, potrošnoga materijala, filmskog oružja


o

Troškovi šminke, maske i frizure


o

Dodatni troškovi na lokacijama (čišćenje, komunalni doprinosi, i sl.)

4.

TEHNIČKA OPREMA


o

Troškovi najma scenske tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz scensku tehniku


o

Troškovi najma rasvjetne tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz rasvjetnu tehniku


o

Troškovi najma kamere, prateće tehnike uz kameru, te kupovina potrošne robe i dobara vezanih za kameru i prateću tehniku


o

Troškovi najma opreme za zvuk, prateće tehnike uz opreme za zvuk, te kupovina potrošne robe i dobara vezanih uz opremu za zvuk

5.

PUTOVANJE, TRANSPORT, ISHRANA


o

Troškovi transporta (najam kombija i svih vozila potrebnih tijekom proizvodnje audiovizualnog djela)


o

Gorivo, cestarine i ostali troškovi vezani uz transport i vozila


o

Troškovi prijevoza (zrakoplov, vlak, autobus, brod)


o

Troškovi smještaja djelatnika angažiranih na proizvodnji djela (pripreme, snimanje i postprodukcija)


o

Troškovi ishrane (opskrba pripremljenom hranom i pićem)

6.

FILMSKI MATERIJAL I MONTAŽA


o

Troškovi montaže slike, zvuka i glazbe


o

Troškovi obrade, dorade i dizajna slike i zvuka


o

Izrada fotografija


o

Troškovi najma opreme i računalnih programa za animaciju, kompoziting i rendering te kupovina potrošnih materijala vezanih uz animaciju


o

Troškovi najma ostale računalne opreme i programa


o

Troškovi specijalnih efekata

7.

OSTALI TROŠKOVI


o

Uredski troškovi izvan sjedišta društva podnositelja zahtjeva:Zakup uredskog prostora, skladišta i uredskog namještajaNajam uredske opreme (telefona, telefaxa, računala, fotokopirnog uređaja, priključaka za telefon i internet etc.)Sitni uredski materijalKomunalni doprinosi, računi za telekomunikacijske i internetske uslugeTroškovi dostave i poštanskih usluga, carine


o

Troškovi osiguranja od ozljeda na radu cjelokupne ekipe

3 09.01.2015 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela 3 09.01.2015 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela 3 09.01.2015 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela 3 09.01.2015 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela 3 09.01.2015 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela