Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

NN 4/2015 (14.1.2015.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UPRAVE

76

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, razvrstavanje udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

II. REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 2.

(1) Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).

(2) Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

(3) Registar udruga vode uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

(4) Udruge se upisuju prema sjedištu udruge pri nadležnom uredu iz stavka 3. ovog članka.

Razvrstavanje udruga

Članak 3.

(1) Udruge se u registru udruga razvrstavaju prema: obliku udruživanja, ciljanim skupinama i prema djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom udruge.

(2) Sukladno obliku udruživanja udruge se u registru udruga razvrstavaju u tri skupine: udruga, ustrojstveni oblik udruge s pravnom osobnošću (podružnice, ogranci, klubovi i slično) i savez udruga.

(3) Udruge se samostalno opredjeljuju i razvrstavaju u registru udruga prema ciljanim skupinama iz Popisa ciljanih skupina koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1). Udruge mogu imati jednu ili više ciljanih skupina s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena.

(4) Udruge se samostalno razvrstavaju u registru udruga u jednom ili više područja djelovanja i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisanim statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga (u daljnjem tekstu: Klasifikacija), koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

(5) Sportske udruge se u registru udruga razvrstavaju s obzirom na vrstu sporta prema nomenklaturi sportova i prema Klasifikaciji s obzirom na djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi.

(6) Razvrstavanje udruga prema stavku 1. ovog članka služi samo za statistička pretraživanja udruga u registru udruga te ne utječe na prava ili obveze udruga u pravnom prometu.

Sadržaj registra udruga

Članak 4.

(1) U registar udruga, za svaku udrugu, upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj

2. OIB udruge

3. oblik udruživanja

4. datum upisa (datum izvršnosti rješenja o upisu)

5. datum održavanja osnivačke skupštine

6. datum donošenja odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

7. statut i datum donošenja statuta

8. naziv

9. skraćeni naziv, ako je utvrđen statutom udruge

10. sjedište (mjesto, ulica i broj)

11. ciljana skupina

12. područje djelovanja sukladno ciljevima

13. ciljevi udruge

14. djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi

15. gospodarske djelatnosti, ako su propisane statutom

16. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje (OIB) i trajanje mandata

17. osobno ime ili naziv likvidatora udruge (OIB), prebivalište ili adresa sjedišta

18. datum izborne skupštine

19. datum i rok održavanja redovne skupštine

(2) Naziv, skraćeni naziv na stranom jeziku udruge i teritorij na kojem udruga djeluje upisuju se u registar udruga, ako su utvrđeni statutom udruge.

(3) U registar udruga, za svaku udrugu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:

1. statuta

2. naziva (naziva na stranom jeziku)

3. skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku)

4. sjedišta i adrese sjedišta

5. ciljane skupine

5. područja djelovanja sukladno ciljevima

6. ciljeva udruge

7. djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi

8. gospodarskih djelatnosti, ako su propisane statutom

9. izbora osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

10. izbora i opoziva likvidatora

11. datum izvršnosti rješenja o upisu promjene.

(4) U registar udruga upisuje se podaci o prestanku postojanja udruge, likvidaciji i stečaju udruge.

(5) U slučaju prestanka postojanja udruge upisuju se razlozi za prestanak djelovanja: odluka skupštine o prestanku udruge, pripajanje, spajanje i podjela (statusne promjene), protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge, pokretanje stečajnog postupka, smanjenje broja članova ispod potrebnog broja za osnivanje udruge.

(6) U slučaju likvidacije u registar udruga upisuje se: rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju postupka likvidacije, promjena naziva udruge obzirom na oznaku »u likvidaciji«, datum obavijesti likvidatora sudu o pokretanju stečajnog postupka, rješenje o brisanju.

(7) U slučaju stečaja u registar udruga upisuju se pokretanje stečaja i brisanje udruge iz registra udruga.

(8) U slučaju prestanka postojanja udruge po skraćenom postupku u registar udruga upisuju se: rješenje o brisanju, upis osobnih imena i prebivališta članova tijela udruge uz njihov OIB, s naznakom solidarne odgovornosti za obveze udruge.

(9) Registar udruga sadrži rubriku »Napomena« u koju se upisuju podaci vezani za djelovanje udruge (podaci o usklađenju statuta, isteku mandata, proteku roka za održavanje skupštine, pokrenutim upravnim sporovima, sigurnosnim mjerama, predstečajnoj nagodbi, inspekcijskim mjerama, prekidu postupka i slično).

(10) U registar udruga, za svaku udrugu, u rubriku »Kontakt-podaci udruge« mogu se upisati kontakt podaci (telefon, telefax, e-mail), a prema podacima dostavljenim od osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja je odgovorna za njihovu točnost i ažurnost.

Registarski broj udruge

Članak 5.

(1) Registarski broj udruge je broj koji se svakoj udruzi određuje pri upisu u registar udruga.

(2) Registarski broj udruge sastoji se od:

– dvoznamenkastog broja i

– šesteroznamenkastog rednog broja.

(3) Dvoznamenkasti broj određen je redoslijedom utvrđenim člankom 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj od broja 01 do 20.

(4) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je broj 21.

(5) Dvoznamenkasti broj 00 označava udruge koje su do dana primjene Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 88/01 i 11/02) bile upisane u registar udruga pri Ministarstvu uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Redni broj udruge određuje se automatskom dodjelom iz informacijskog sustava registra udruga, sukladno redoslijedu upisa udruga u registar udruga.

(7) Udruzi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku postojanja udruge ne može odrediti drugoj udruzi.

Zbirka isprava udruge

Članak 6.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku udrugu upisanu u registar udruga.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala, a može se voditi i u elektroničkom obliku. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv udruge i registarski broj udruge.

(3) U zbirku isprava pohranjuje se:

– rješenje o upisu u registar udruga

– popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za upis u registar udruga

– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine

– odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga

– ovjereni statut

– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

– izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge

– suglasnost ili odobrenje iz članka 23. stavka 1. podstavka 8. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14, u daljnjem tekstu: Zakon)

– ovjerena suglasnost iz članka 11. stavka 3. Zakona

– ovjerena izjava iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona

– rješenje o upisu promjena u registar udruga

– popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za upis promjena u registar udruga

– popis osoba ovlaštenih za zastupanje

– zapisnik o radu i odlukama skupštine odnosno drugog nadležnog tijela o promjeni,

– odluka o pripajanju i odluke skupština udruga koje sudjeluju u pripajanju o suglasnosti za pripajanje, odluke o spajanju te odluke o podjeli udruge

– ovjereni novi statut, odnosno ovjerene izmjene i dopune statuta

– odluka o prestanku postojanja udruge

– rješenja koja se donose o statusnim promjenama, sukladno odredbama članka 38. do 42. Zakona i

– drugi akti koji se donose u postupku prestanka postojanja udruge, sukladno odredbama članka 48. do 53. Zakona.

Upis u registar udruga

Članak 7.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime osnivača, podnosi nadležnom uredu, prema sjedištu udruge, zahtjev za upis u registar udruga.

(2) Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1 – Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske.

(3) Zahtjevu za upis u registar udruga prilažu se:

– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine

– odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini

– dva primjerka statuta

– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

– preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje udruge

– izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi

– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz članka 23. stavka 1. podstavka 8. Zakona

– ovjerena suglasnost iz članka 11. stavka 3. Zakona

– ovjerena izjava iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona.

(5) Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, osim preslika osobnih iskaznica ili putovnica osnivača, likvidatora i osoba ovlaštenih za zastupanje i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi.

(6) Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, podnosi se na Obrascu broj 2 – Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Ustrojstveni oblici udruga

Članak 8.

Ustrojstveni oblici udruge, koji imaju pravnu osobnost utvrđenu statutom udruge, podnose zahtjev za upis u registar udruga. Uz zahtjev za upis u registar udruga, prilažu se dokazi propisani odredbom članka 7. ovog Pravilnika te odluka ovlaštenog tijela udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik koji se upisuje u registar udruga.

Ovjera statuta udruge

Članak 9.

(1) Nadležni ured ovjerava statut udruge na način da uz statut priloži jednu stranicu sljedećeg sadržaja:

»(nadležni ured) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, i datum
OVLAŠTENA OSOBA
Potpis ovlaštene osobe«
M.P.

(2) Statut i priložena stranica povezuju se jamstvenikom (vrpcom), čija se oba kraja na posljednjoj stranici međusobno povezuju i pričvršćuju naljepnicom za stranicu. Preko dijela naljepnice otiskuje se pečat nadležnog ureda.

(3) Primjerak rješenja o upisu u registar udruga i ovjerenog statuta, dostavljaju se udruzi.

Upis promjena u registar udruga

Članak 10.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti prijavu promjene:

– statuta

– naziva (naziva na stranom jeziku)

– skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku)

– sjedišta i adrese sjedišta

– ciljeva

– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– gospodarskih djelatnosti, ako su propisane statutom

– osobe ovlaštene za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

– izbora i opoziva likvidatora

– prestanka postojanja udruge.

(2) Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se na Obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se:

– zapisnik o radu tijela udruge, koje je po statutu nadležno za donošenje odluke, zbog koje se traži upis promjene u registar udruga

– dva primjerka novog statuta ili dva primjerka izmjena i dopuna statuta

– preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, odnosno likvidatora

– odluke skupština o statusnim promjenama

– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz članka 23. stavka 1. podstavka 8. Zakona

– ovjerena izjava iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona.

(4) Novi statut, njegove izmjene i dopune ovjeravaju se sukladno odredbi članka 9. ovog Pravilnika.

Izvadak iz registra udruga

Članak 11.

(1) Ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, na zahtjev svake zainteresirane osobe, izdaje izvadak iz registra udruga, neovisno o sjedištu udruge.

(2) Izvadak iz registra udruga izdaje se, u obliku računalnog ispisa.

(3) Izvadak iz registra udruga sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj

2. OIB udruge

3. oblik udruživanja

4. datum upisa

5. naziv

6. skraćeni naziv, ako je utvrđen statutom udruge

7. sjedište (mjesto, ulica i broj)

8. područje djelovanja sukladno ciljevima

9. ciljeve

10. djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

11. gospodarske djelatnosti, ako su propisane statutom

12. osobe ovlaštene za zastupanje u Republici Hrvatskoj (ime, prezime, OIB i svojstvo)

13. podatke koji se upisuju u rubriku »Napomena«

14. podatke o prestanku postojanja udruge.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz registra udruga sadrži podatak o nazivu, skraćenom nazivu na stranom jeziku udruge i teritorij na kojem udruga djeluje, ako su upisani u registar udruga sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika.

(6) Izvadak iz registra udruga sadrži posljednje podatke upisane u registar udruga.

(7) Na zahtjev zainteresirane osobe izvadak može sadržavati i određene podatke o prethodnim promjenama koji se iskazuju kao »Bilješka«.

(8) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, će se jasno i izričito naznačiti.

III. REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Članak 12.

(1) Strane udruge se upisuju u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: registar stranih udruga).

(2) Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(3) Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj vode uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

(4) Strane udruge se upisuju prema sjedištu strane udruge pri nadležnom uredu iz stavka 3. ovog članka.

Registarski broj strane udruge

Članak 13.

(1) Registarski broj strane udruge je broj koji se svakoj stranoj udruzi određuje pri upisu u registar stranih udruga.

(2) Registarski broj strane udruge sastoji se od:

– dvoznamenkastog broja i

– četveroznamenkastog rednog broja.

(3) Dvoznamenkasti broj određen je redoslijedom utvrđenim člankom 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj od broja 01 do 20.

(4) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je broj 21.

(5) Dvoznamenkasti broj 00 označava strane udruge koje su do dana primjene Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 88/01 i 11/02) bile upisane u registar stranih udruga pri Ministarstvu.

(6) Redni broj strane udruge određuje se automatskom dodjelom iz informacijskog sustava registra stranih udruga, sukladno redoslijedu upisa u registar stranih udruga.

(7) Stranoj udruzi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj ne može odrediti drugoj stranoj udruzi.

Sadržaj registra stranih udruga

Članak 14.

(1) U registar stranih udruga, za svaku stranu udrugu, upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj

2. OIB strane udruge

3. datum upisa (datum izvršnosti rješenja o upisu)

4. naziv (skraćeni naziv)

5. adresa sjedišta u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)

6. adresa sjedišta u zemlji sjedišta

7. ciljevi i djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

8. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje u Republici Hrvatskoj (OIB)

9. izvod iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge.

(2) U registar stranih udruga, za svaku stranu udrugu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:

1. naziva (skraćenog naziva)

2. adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj

3. adresa sjedišta u zemlji sjedišta

4. ciljeva i djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

5. osoba i svojstva osoba ovlaštenih za zastupanje u Republici Hrvatskoj

6. prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(3) Strane udruge se u registru stranih udruga razvrstavaju prema Klasifikaciji s obzirom na djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj. Razvrstavanje služi samo za statistička pretraživanja stranih udruga te ne utječe na prava ili obveze stranih udruga u pravnom prometu.

Zbirka isprava stranih udruga

Članak 15.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku stranu udrugu upisanu u registar stranih udruga.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala, a može se voditi i u elektroničkom obliku. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv strane udruge i registarski broj strane udruge.

(3) U zbirku isprava pohranjuje se:

– rješenje o upisu u registar stranih udruga

– popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za upis u registar stranih udruga

– izvadak iz registra u kojem je u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu

– odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

– odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

– odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

– izvod iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

– drugi dokazi, ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga

– rješenje o upisu promjene u registar stranih udruga

– popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za upis promjena u registar stranih udruga

– odluka o promjeni: naziva (skraćenog naziva), sjedišta ili adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj, ciljeva ili djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj te osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

– odluka o prestanku djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(4) U zbirku isprava, pohranjuju se i ovjereni prijevodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz stavka 3. ovog članka.

Upis u registar stranih udruga

Članak 16.

(1) Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi se na Obrascu broj 4 – Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(3) Zahtjevu za upis u registar stranih udruga prilaže se:

– izvadak iz registra u kojem je u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu

– odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

– odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

– odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

– izvod iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

– potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave

– drugi dokazi, ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz priloge navedene u stavku 3. podstavku 1., 2., 3. 4. i 5. ovoga članka, prilažu se i ovjereni prijevodi istih na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Upis promjena u registar stranih udruga

Članak 17.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za upis promjena:

– naziva (skraćenog naziva)

– sjedišta ili adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj

– ciljeva ili djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

– osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

– prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(2) Osoba ovlaštena za zastupanje izvijestit će nadležni ured o promjeni adrese sjedišta strane udruge u državi sjedišta.

(3) Promjene iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se na Obrascu broj 5 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(4) Zahtjevu za upis promjena u registar stranih udruga prilažu se:

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni i

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Izvadak iz registra stranih udruga

Članak 18.

(1) Na zahtjev svake zainteresirane osobe, ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, izdaje izvadak iz registra stranih udruga, neovisno o sjedištu strane udruge.

(2) Izvadak iz registra stranih udruga izdaje se u obliku računalnog ispisa.

(3) Izvadak sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj

2. OIB strane udruge

3. datum upisa

4. naziv (skraćeni naziv)

5. adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)

6. adresu sjedišta u zemlji sjedišta

7. ciljeve i djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

8. osobe ovlaštene za zastupanje u Republici Hrvatskoj (ime, prezime, OIB i svojstvo),

9. datum prestanka djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz registra stranih udruga sadrži posljednje važeće podatke upisane u registar stranih udruga.

(6) Na zahtjev svake zainteresirane osobe, izvadak može sadržavati određene podatke o prethodnim promjenama koji se iskazuju kao »Bilješka«.

(7) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, će se jasno i izričito naznačiti.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, JAVNOST REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE, REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ČUVANJE ZBIRKI ISPRAVA

Podnošenje zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga

Članak 19.

(1) Obrasci zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, podnose se u dva primjerka.

(2) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko.

(3) Podaci upisani u rubrike obrazaca moraju biti istovjetni s odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge ili strane udruge.

Javnost registra udruga i registra stranih udruga

Članak 20.

(1) Registar udruga i registar stranih udruga su javni.

(2) Podaci upisani u registre te statut udruge i izvod iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu zajedno sa poveznicom na javno objavljene podatke iz Registra neprofitnih organizacija.

(3) Pravo uvida u zbirke isprava ima svaka osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa.

Čuvanje zbirki isprava

Članak 21.

(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

Članak 22.

Ministarstvo je dužno osigurati sigurnosnu kopiju registra udruga i registra stranih udruga u elektroničkom obliku, kopiranjem na prijenosni informatički medij ili na drugi prikladan način.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Danom primjene Zakona, Ministarstvo prestaje voditi Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj prema odredbi članka 8. stavka 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 88/01 i 11/02).

(2) Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj koji se vodio prema odredbi članka 8. stavka 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02), danom primjene Zakona, postaje Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(3) Danom primjene Zakona, udruge i strane udruge nastavljaju djelovati pod uvjetima utvrđenim svojim statutom i Zakonom.

(4) Preuzete strane udruge sukladno stavku 2. i 3. ovog članka, postaju sastavni dio Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj i zadržavaju brojeve pod kojima su bile upisane u registar iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4 i 5 čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a dostupni su na internetskoj stranici nadležnog ureda i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 11/02 i 144/10).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/500
Urbroj: 515-03-02/1-15-1
Zagreb, 9. siječnja 2015.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.


POPIS CILJANIH SKUPINA

CILJANA SKUPINA
(prema abecednom redu)

Oznaka

akademska zajednica

001

azilanti

002

beskućnici

003

branitelji - veterani

004

civilni invalidi rata

005

civilni stradalnici

006

darovita djeca i mladi

007

djeca - opća populacija

008

djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

009

djeca do 14 godina

010

djeca od 14 do 18 godina

011

djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

012

djeca ratnih stradalnika

013

djeca s poremećajima u ponašanju

014

djeca s teškoćama u razvoju

015

djeca u riziku od socijalne isključenosti

016

gluhe osobe

017

gluhonijeme osobe

018

građani – opća populacija

019

ilegalni imigranti

020

inovatori

021

invalidi Domovinskog rata

022

invalidi rada

023

izbjeglice i prognanici

024

izviđači

025

jedno roditeljske obitelji

026

lokalna i regionalna samouprava

027

lovci

028

ljubitelji životinja

029

mali i srednji poduzetnici i obrtnici

030

manjine - općenito

031

predstavnici medija

032

mladi - opća populacija

033

mladi s poremećajima u ponašanju

034

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

035

mladi s teškoćama u razvoju

036

nacionalne manjine

037

navijačke skupine

038

nezaposleni

039

novorođenčad

040

obitelji

041

obitelji branitelja

042

odgojno-obrazovne ustanove

043

odgojno-obrazovni djelatnici

044

opća populacija pacijenata

045

osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

046

osobe s mentalnom retardacijom

047

osobe s psiho-socijalnim teškoćama

048

osobe s mišićnom distrofijom

049

osobe s multiplom sklerozom

050

osobe s miastenijom gravis

051

osobe s amputacijom

052

osobe s paraplegijom/tetraplegijom

053

osobe s transplantiranim organima

054

osobe koje boluju od kroničnih bolesti

055

osobe koje boluju od malignih bolesti

056

osobe koje boluju od zaraznih bolesti

057

osobe s HIV/AIDS-om

058

osobe s invaliditetom

059

osobe s intelektualnim teškoćama

060

osobe starije životne dobi

061

osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe

062

ovisnici i liječeni ovisnici

063

ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu

064

ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu

065

ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama

066

policijski službenici

067

poljoprivrednici i ribari

068

poslodavci

069

poslovne organizacije

070

potrošači

071

povratnici u poratna područja

072

pravosudni djelatnici

073

regionalna ili lokalna samouprava

074

roditelji

075

roditelji djece s teškoćama u razvoju

076

Romi

077

romska djeca i mladi

078

ruralno stanovništvo

079

seksualne i rodne manjine

080

sindikati

081

slijepe i slabovidne osobe

082

sportaši

083

sportaši s invaliditetom

084

sportski djelatnici

085

stanovnici poslijeratnih zajednica

086

ratni stradalnici

087

studenti

088

tijela državne uprave

089

trudnice

090

turisti

091

turistički djelatnici

092

učenici

093

udruge i građanske inicijative

094

umirovljenici

095

ustanove socijalne skrbi

096

ratni veterani

097

obitelji s troje i više djece

098

volonteri

099

zatvorenici i bivši zatvorenici

100

zdravstvene ustanove

101

žene

102

žene poduzetnice

103

žene pripadnice nacionalnih manjina

104

žene ruralnih područja

105

žene žrtve obiteljskog nasilja

106

žene s invaliditetom

107

žrtve i svjedoci teških kaznenih djela

108

žrtve i svjedoci ratnih zločina

109

žrtve katastrofa

110

žrtve nasilja

111

žrtve obiteljskog nasilja

112

žrtve trgovine ljudima

113

žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava

114

ostali

115


KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA

4 14.01.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj 4 14.01.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj 4 14.01.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj 4 14.01.2015 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj