Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 4/2015 (14.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

78

Na temelju članka 19., članka 21., članka 41., članka 43., članka 44. i članka 64. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04 i 10/05 – ispravak, 49/05 – pročišćeni tekst i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U članku 20. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006 i 52/2010) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Priručnik iz stavka 1. ovoga članka Savez je obvezan osigurati kandidatu za polaganje ribičkog ispita. Za priručnik se ne plaća naknada.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1). Kandidat koji želi polagati ribički ispit podnosi pismenu prijavu Savezu.«

Članak 3.

U članku 22. stavku 2. broj »150,00« zamjenjuje se i brojem »100,00«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.«

»(4) Savez isplaćuje naknade nadležnom povjerenstvu za ribičke ispite te nadoknađuje druge administrativne troškove vezane uz održavanje ribičkih ispita.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

» (5) Naknade iz stavka 4. isplaćuje Savez iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknada za dozvole za športski ribolov.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Priručnik iz stavka 1. Savez je obvezan osigurati kandidatu za polaganje ribočuvarskog ispita. Za priručnik se ne plaća naknada.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 5.

U članku 31. stavku 1. riječi »ovlašteniku ribolovnog prava« zamjenjuju se riječju: »Savezu«.

Članak 6.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Savez isplaćuje naknade Povjerenstvu te nadoknađuje druge administrativne troškove vezane uz održavanje ribočuvarskih ispita.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

» (5) Naknade iz stavka 4. isplaćuje Savez iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknada za dozvole za športski ribolov.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 7.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Savez zadužuje dozvole od Ministarstva do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a razdužuje dozvole za prethodnu godinu do 1. veljače sljedeće godine, o čemu se sastavlja zapisnik u kojem moraju biti navedene vrste i količine zaduženih odnosno razduženih dozvola.

(2) Savez distribuira dozvole ovlaštenicima ribolovnog prava, a o distribuiranim dozvolama vodi se u Savezu središnja evidencija, te je Savez obvezan dostaviti Ministarstvu do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec svako zaduženje dozvolama ovlaštenika ribolovnog prava, prema obrascu iz Priloga 19. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava prilikom prodaje dozvole, ribiču daje jedan dio obrasca dozvole, a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik je obvezan čuvati u svojoj evidenciji četiri (4) godine od dana izdavanja dozvole.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ispunjene obrasce za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske na kojima je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je mjesečno dostavljati Ministarstvu.

(5) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se velikim tiskanim slovima.

(6) Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(7) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplaćivati sredstva koja su prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarenih od naknada za dozvole na račun koji ima posebnu brojčanu oznaku za svakog ovlaštenika, dodijeljenu od Ministarstva, kao i na račun Saveza.

(8) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplatiti sredstva iz stavka 7. ovoga članka najkasnije do 10. dana u mjesecu za dozvole prodane u prethodnom mjesecu.

(9) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je svaki mjesec najkasnije do 10. dana u mjesecu dostavljati Ministarstvu obrazac mjesečnog obračuna naknada od dozvola prodanih u prethodnom mjesecu iz Priloga 20. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69

Urbroj: 525-13/0515-14-2

Zagreb, 1. prosinca 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 19.

Obrazac zaduženja dozvola za športski ribolov

HRVATSKI ŠPORTSKO-RIBOLOVNI SAVEZ

OBRAČUN ZADUŽENJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA MJESEC _________ 20____. GODINE

Ovlaštenik ribolovnog prava ______________

VRSTA
DOZVOLE

ZADUŽENO (KOMADA)

R.BR.
DOZVOLE OD-DO

DATUM
ZADUŽENJA

Godišnje 19 i više godina
Godišnje 15 – 18 godina
Godišnje RVI
Dnevne – sve osim salmonidnih
Dnevne – salmonidne
Dnevne – RZ Otočac
U Zagrebu dana ___20__.                                Potpis odgovorne osobe: _____ MP:


PRILOG 20.

Obrazac mjesečnog obračuna dozvola za športski ribolov i naknada

Ovlaštenik ribolovnog prava: __________________________________________________________________________

Pošta broj: ____________ Mjesto: ____________________ Ulica i broj: ____________________ Tel: _______________

Županija: _______________________________ OIB: ____________________________________


OBRAČUN DOZVOLA I NAKNADA ZA MJESEC _________ 20__. GODINE

Vrste dozvola

Dozvole komada

Uplaćena naknada

Državne dozvole

Naknada kn

Zaduženo kom.

Prodano kom.

Zalihe kom.

Iznos uplaćene naknade

Datum uplate

19 i više godina

40,00


Od 15 do 18 godina

20,00


Invalidi Dom. rata RH

40,00


Dnevne – sve vrsta riba osim salmonidnih

6,00


Dnevne – salmonidne vrste riba

15,00


Dnevne – ribolovna zona Otočac

25,00


UKUPNO

XXXX


U _______________, dana_________20___.                              Potpis odgovorne osobe: ___________________       MP:

4 14.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu 4 14.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu 4 14.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu