Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

NN 4/2015 (14.1.2015.), Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

81

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

(1) Ovim Tehničkim propisom utvrđuje se popis usklađenih tehničkih specifikacija za građevne proizvode te razdoblja početka i završetka njihove primjene kao i istodobnog postojanja primjene odgovarajućih normi.

(2) Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan je u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga Propisa.

(3) Popis smjernica za europsko tehničko dopuštenje koje se sukladno članku 66. stavku 3. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011) mogu koristiti kao europski dokument za ocjenjivanje dan je u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovoga Propisa.

Članak 2.

(1) Usklađene tehničke specifikacije iz popisa iz Priloga 1 i 2 ovoga Propisa primjenjuju se od dana stupanja na snagu ovoga Propisa.

(2) Norme iz popisa norma sadržanih u posebnim tehničkim propisima donesenim na temelju zakona koji uređuju ili su uređivali područje gradnje, za koje su odgovarajuće usklađene norme utvrđene u popisu u Prilogu 1 ovoga Propisa, prestaju se primjenjivati najkasnije protekom razdoblja istodobnog postojanja.

Članak 3.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/18
Urbroj: 531-01-14-4
Zagreb, 22. prosinca 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE


PRILOG 2

POPIS SMJERNICA ZA EUROPSKO TEHNIČKO DOPUŠTENJE KOJE SE SUKLADNO ČLANKU 66. STAVKU 3. UREDBE (EU) br. 305/2011 MOGU KORISTITI KAO EUROPSKI DOKUMENTI ZA OCJENJIVANJE

4 14.01.2015 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 4 14.01.2015 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 4 14.01.2015 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 4 14.01.2015 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području