Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

NN 4/2015 (14.1.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

4 14.01.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

84

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA RAZVRSTAVANJE NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 92/09.), iza riječi »Hrvatska« dodaje se zarez i riječi: »odnosno temeljem Registra prostornih jedinica kojeg vodi Državna geodetska uprava«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/21

Urbroj: 529-05-15-1

Zagreb, 7. siječnja 2015.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.