Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

NN 5/2015 (16.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

5 16.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

94

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovnih aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 151/2014), u članku 4. na kraju točke d) umjesto točke-zarez stavlja se točka i dodaju riječi: »Za ribarska plovila koja su uvezena u Republiku Hrvatsku i koja su po uvozu upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, kod izračuna starosti plovila primjenjuje se godina kada je plovilu po prvi put izdana Svjedodžba o sigurnosti kao ribarskom plovilu od strane pomorske uprave države iz koje je plovilo uvezeno;«

Članak 2.

U Prilogu I. Kriteriji za odabir operacija u okviru Mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. –
2013., kod kriterija II. Specifični uvjeti, u napomeni na kraju prve rečenice iza riječi »A« briše se točka i dodaju riječi: »te od ukupne ribolovne aktivnosti ostvarene u toj zoni u 2012. i 2013. godini moraju imati ostvareno najmanje 51 posto ribolovnih dana u svakoj od tih godina pridnenom povlačnom mrežom – koćom.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/01

Urbroj: 525-13/1081-15-23

Zagreb, 13. siječnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.