Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 6/2015 (19.1.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

119

Na temelju članka 81. Zakona o obrtu (»Narodne novine« broj 143/13) i članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/2014), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 13. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 14. siječnja 2015. godine donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBVEZNICIMA, JEDINSTVENOJ OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZNOG KOMORSKOG DOPRINOSA ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

U Odluci o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 6/2014) Obrazac KD – Obračun komorskog doprinosa i Naputak za popunjavanje obrasca KD iz članka 10. stavka 2. Odluke mijenjaju se i glase:

Obrazac KD

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
PODRUČNA OBRTNIČKA KOMORA ________________

_________________________________________________

UDRUŽENJE OBRTNIKA ___________________________

________________________________________ ________
    Ime i prezime obrtnika/naziv tvrtke za pravne osobe                  OIB

Matični broj obrta ______________________ ____________
                                                adresa                          šifra općine

__________________________     _____________________
            naziv djelatnosti                                      šifra djelatnosti(NKD2007)

                                    OBRAČUN
                  KOMORSKOG DOPRINOSA
od __________ do__________ 20_______ godine

Red.
broj

Opis

Iznos    

1

2

3

A. PAUŠALNI KOMORSKI DOPRINOS

1.

Dug iz ranijeg razdoblja


2.

Obveza za obračunsku godinu


3.

Obveza za kamate


4.

UKUPNO (1+2+3)


5.

Uplaćeno tijekom obračunske godine


6.

Razlika za uplatu (4-5)


7.

Razlika za akontaciju u narednom razdoblju (5-4)


B. DOPRINOS OD DOHOTKA ODNOSNO DOBITI

1.

Dug iz ranijeg razdoblja


2.

Uplaćeno tijekom obračunske godine


3.

Razlika za uplatu (1-2)


4.

Razlika za povrat (2-1)


U ___________ dana _____________

_________________________________  M.P.   ______________
     osoba odgovorna za sastavljanje obrasca                             odgovorna osoba

Nadnevak primitka

                                         Potpis osobe nadležne ispostave
                                                 Porezne uprave koja
                                              je Obrazac KD zaprimila

                                        ________________________

NAPUTAK
za popunjavanje obrasca KD

U obrascu KD treba unijeti sve podatke koji se obrascem traže, a to su:

1. Naziv područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

2. Opći podaci o obvezniku plaćanja komorskog doprinosa:

– ime i prezime obrtnika, naziv tvrtke pravne osobe te OIB dodijeljen od strane Porezne uprave, Matični broj obrta – dodijeljen u Uredu za gospodarstvo

– adresa prebivališta obrtnika odnosno sjedišta pravne osobe, te šifru općine

– naziv djelatnosti koju obrtnik i pravna osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale registrirane djelatnosti, te šifra djelatnosti

3. Podaci o obračunu komorskog doprinosa

A. PAUŠALNI KOMORSKI DOPINOS – popunjavaju obrtnici

Redni broj 1.

Upisati dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca godine koja prethodi obračunskoj godini za koju se podnosi Obrazac KD. Dug se izračuna tako da se uzme visina doprinosa iz IZVATKA iz odluka o plaćanju doprinosa za razdoblje za koje je bio obvezan uplaćivati komorski doprinos koju treba umanjiti za uplaćeni komorski doprinos u tom razdoblju.

– Redni broj 2.

Upisati obvezu po komorskom doprinosu za godinu za koju se podnosi Obrazac KD na temelju iznosa utvrđenih u IZVATKU iz odluka o plaćanju doprinosa za tu godinu.

– Redni broj 3.

Upisati iznos zateznih kamata za zakašnjela plaćanja komorskog doprinosa iz rednog broja 1. i 2.

– Redni brojevi 4., 5., 6. i 7.

Upisati sukladno uputama koje su dane u samim kolonama Obrasca KD.

B. DOPRINOS OD DOHOTKA ODNOSNO DOBITI – popunjavaju obrtnici i pravne osobe članice Hrvatske obrtničke komore

– Redni broj 1.

Upisati dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca 2013. godine. Dug se izračuna tako da se za prethodna razdoblja za koja nisu uplaćeni komorski doprinosi izračunaju na način da se visina dohotka, odnosno dobiti pomnoži sa stopom doprinosa od 0,40% za razdoblje koje je bio obvezan uplaćivati komorski doprinos i od tako dobivenog iznosa odbije uplaćeni komorski doprinos u tom razdoblju.

– Osnovica za obračun komorskog doprinosa od dohotka za obveznike poreza na red.br. 4.2.1.

– Osnovica za obračun komorskog doprinosa za obveznike poreza na dobit je redni broj IV. 38. Prijave poreza na dobit

Redni brojevi 2., 3., 4.,

Upisati sukladno uputama koje su dane u samim kolonama Obrasca KD.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 6/2014) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 1-102-157/1-11-2015
Zagreb, 14. siječnja 2015.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.

6 19.01.2015 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 6 19.01.2015 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 6 19.01.2015 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 6 19.01.2015 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 6 19.01.2015 Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta