Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila

NN 7/2015 (21.1.2015.), Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

128

Na temelju članka 219. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O DOSTUPNOSTI PODATAKA POTROŠAČIMA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2 NOVIH OSOBNIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način dostupnosti i sadržaj podataka potrošačima o potrošnji goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila, način informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih vozila namijenjenih prodaji ili leasingu te sadržaj i način izrade vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva 1999/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2, vezanih uz prodaju novih osobnih vozila (SL L 12, 18. 1. 2000.),

– Direktiva Komisije 2003/73/EZ od 24. srpnja 2003. koja izmjenjuje i dopunjuje Prilog III. Direktive 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 186, 25. 7. 2003.).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

osobno vozilo je motorno vozilo kategorije M1 sukladno propisima o homologaciji vozila u Republici Hrvatskoj;

– novo osobno vozilo je bilo koje osobno vozilo koje prethodno nije bilo prodano osobi koja ga kupuje u svrhu drukčiju od prodaje ili dobavljanja;

potvrda o sukladnosti je pisani dokument izdan na temelju certifikata o homologaciji vozila kojom proizvođač potvrđuje sukladnost vozila s homologiranim tipom vozila sukladno propisima o homologaciji tipa vozila;

prodajno mjesto je zatvoreni ili otvoreni prostor u kojem su sva nova osobna vozila izložena ili ponuđena na prodaju ili leasing. Prodajna mjesta su i sajamske priredbe i javne prezentacije na kojima se nova osobna vozila javno predstavljaju;

potrošnja goriva i emisija CO2 za pojedina osobna vozila su službeni podaci o potrošnji goriva i određenoj emisiji CO2 utvrđeni sukladno propisima o homologaciji tipa vozila i priloženi certifikatu o homologaciji vozila odnosno u potvrdi o sukladnosti vozila. Kad je nekoliko varijanti i/ili izvedbi grupirano pod jednim modelom, kao vrijednost potrošnje goriva i emisije CO2tog modela uzima se varijanta i/ili izvedba s najvišom potrošnjom goriva i najvišom emisijom CO2unutar te grupe;

oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva je oznaka koja sadrži podatke za potrošače o potrošnji goriva i emisiji CO2 osobnih vozila na koji se oznaka odnosi;

– vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 je zbirka podataka o potrošnji goriva i emisijama CO2 za svaki model dostupan na tržištu novih osobnih vozila;

promotivna literatura je svaki tiskani materijal koji se koristi pri prodaji, oglašavanju i promidžbi osobnih vozila u javnosti, a obuhvaća tehničke priručnike, brošure, oglase u novinama, časopisima i specijaliziranom tisku te plakate;

marka vozila je trgovačka marka proizvođača koja je navedena u potvrdi o sukladnosti i dokumentaciji o homologaciji;

model je trgovački opis marke i tipa osobnog vozila i, ako je moguće, varijante i izvedbe;

tip, varijanta i izvedba su različita vozila određene marke koja deklarira proizvođač sukladno posebnim propisima o homologaciji i koja su jedinstveno određena alfanumeričkim znakovima za tip, varijantu i izvedbu;

– dobavljač osobnog vozila (u daljnjem tekstu: dobavljač) je proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ili druga fizička ili pravna osoba koja osobna vozila uvozi i/ili stavlja na hrvatsko tržište;

– prodavač osobnog vozila (u daljnjem tekstu: prodavač) je osoba koja nova osobna vozila prodaje odnosno iznajmljuje krajnjem korisniku;

Članak 4.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je nadležno tijelo odgovorno za provedbu i funkcioniranje programa informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila i o tome obavještava Europsku komisiju.

II. OZNAKA EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJE CO2

Članak 5.

(1) Dobavljač je dužan za svaki model novog osobnog vozila koji stavlja na hrvatsko tržište radi prodaje ili davanja u leasing izraditi oznaku ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– model osobnog vozila: marku, tip, varijantu ili izvedbu modela i vrstu motornog goriva (motorni benzin ili dizelsko gorivo);

– brojčanu vrijednost potrošnje goriva izraženu u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokruženu na jedno decimalno mjesto;

– brojčanu vrijednost emisije CO2 izraženu u gramima po kilometru (g/km) i zaokruženu na najbliži cijeli broj;

– tekst koji glasi:

»Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 koji sadržava podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima.«

i

»Pored učinkovitosti goriva vozila, način vožnje i drugi čimbenici netehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisiju CO2 osobnog vozila. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.«

(3) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađena u veličini 297 x 210 mm (A4) na podlozi bijele boje. Tekstualni dio mora biti jasan, pregledan i crne boje.

(4) Grafički prikaz oznake iz stavka 1. ovog članka propisan je Dodatkom I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Oznaku iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika prodavač je dužan vidljivo istaknuti na prodajnom mjestu na svaki model, odnosno u neposrednoj blizini svakog modela novog osobnog vozila koji je izložen radi prodaje ili davanja u leasing.

(2) Ukoliko prodavač nije dobavljač, dužan je oznaku iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika pribaviti od dobavljača.

III. VODIČ O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJE CO2

Članak 7.

(1) Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2sadrži:

– popis svih modela novih osobnih vozila koji su u tekućoj godini dostupni za kupovinu na hrvatskom tržištu, sastavljen abecednim redoslijedom marki vozila;

– za svaki model naveden u vodiču navodi se: vrsta motornog goriva, brojčana vrijednost potrošnje goriva izražena u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokružena na jedno decimalno mjesto te brojčana vrijednost emisije CO2 izražena u gramima po kilometru (g/km) i zaokružena na najbliži cijeli broj;

– istaknut popis deset modela novih osobnih vozila koji se odlikuju najekonomičnijom potrošnjom goriva, poredanih po rastućim vrijednostima emisije CO2 za svaku vrstu motornog goriva posebno; ovaj popis sadržava najmanje model, brojčanu vrijednost potrošnje goriva i emisije CO2; ako u popisu deset modela vozila s najekonomičnijom potrošnjom, iza desetog vozila na popisu postoji više modela vozila koji imaju iste karakteristike kao deseto vozilo, treba ih uvrstiti na popis;

– savjet vozačima o tome da pravilno korištenje i redovito održavanje osobnog vozila te vozačke navike, primjerice: izbjegavanje agresivne vožnje, vožnja pri manjoj brzini, anticipirano kočenje, odgovarajući tlak u gumama, skraćivanje vremena rada motora u praznom hodu, izbjegavanje opterećivanja prekomjernim teretom, poboljšavaju potrošnju goriva i smanjuju emisiju CO2 njihovih osobnih vozila;

– pojašnjenje učinaka emisija stakleničkih plinova i doprinosa emisija iz motornih vozila na moguće klimatske promjene, kao i upućivanja potrošača na mogućnost odabira korištenja drugačijih vrsta motornih goriva, s opisom njihova utjecaja na okoliš na osnovi najnovijih znanstvenih spoznaja i zahtjeva zakonodavstva;

– na razini Europske unije utvrđeni cilj prosječne emisije CO2 iz novih osobnih vozila i datum do kojega taj cilj treba postići;

– uputu o dostupnosti vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 Europske komisije na internetu.

(2) Ministarstvo unutarnjih poslova ima obvezu objavljivanja vodiča iz podstavka 1. ovoga članka na svojim internetskim stranicama.

Članak 8.

(1) Dobavljač je radi izrade vodiča iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan najkasnije do 1. veljače tekuće godine Ministarstvu unutarnjih poslova dostaviti sljedeće podatke:

– modele novih osobnih vozila za koje je poznato ili se očekuje da će u tekućoj godini biti stavljeni na hrvatsko tržište radi prodaje ili davanja u leasing;

– podjelu na tipove, varijante i izvedbe novih osobnih vozila koji se namjeravaju u tekućoj godini staviti na hrvatsko tržište radi prodaje ili davanja u leasing;

– podatke o potrošnji goriva i emisiji CO2za svaki tip, varijantu i izvedbu.

(2) Centar za vozila Hrvatske je radi izrade vodiča iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan najkasnije do 1. veljače tekuće godine Ministarstvu unutarnjih poslova dostaviti tekst za savjet vozačima iz članka 7. alineje 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je radi izrade vodiča iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika dužno najkasnije do 1. veljače tekuće godine dostaviti tekst za sadržaj vodiča iz članka 7. alineja 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(4) Ministarstvo unutarnjih poslova izrađuje vodič iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika jedanput godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(5) Ministarstvo unutarnjih poslova dostavlja vodič iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika dobavljačima u traženom broju i po cijeni koja ne smije premašiti troškove izrade vodiča.

Članak 9.

(1) Prodavač je na prodajnom mjestu dužan bez naknade pružiti potrošačima zadnje izdanje vodiča iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Prodavač koji nije dobavljač, dužan je dovoljan broj primjeraka vodiča iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika pribaviti od dobavljača.

(3) Prodavač mora osigurati da je vodič ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 novih osobnih vozila dostupan potrošačima u roku od petnaest dana od njegove objave.

IV. PRIKAZ PODATAKA NA PLAKATU ILI ZASLONU

Članak 10.

(1) Prodavač osobnih vozila dužan je, za svaku marku vozila, na plakatu ili zaslonu prikazati podatke o potrošnji goriva i emisiji CO2 svih tipova, varijanti i izvedbi novih osobnih vozila koji su izloženi, ponuđeni na prodaju ili za davanje u leasing na tom ili preko tog prodajnog mjesta.

(2) Plakat ili zaslon iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– popis modela novih osobnih vozila poredanih prema rastućoj količini emisije CO2 u odvojenim skupinama, ovisno o vrsti motornog goriva koje koriste (motorni benzin, dizelsko gorivo i druga goriva), pri čemu se model s najnižom službenom potrošnjom goriva uvrštava na vrh popisa;

– za svaki model novog osobnog vozila iz popisa navodi se: marka, brojčana vrijednost potrošnje goriva izražena u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokružena na jedno decimalno mjesto te brojčana vrijednost emisije CO2 izražena u gramima po kilometru (g/km) i zaokružena na najbliži cijeli broj;

– tekst koji glasi:

»Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 koji sadržava podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima«

i

»Pored učinkovitosti goriva vozila, način vožnje i drugi čimbenici netehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisiju CO2 osobnog vozila. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.«

Ukoliko se gore navedeni tekst prikazuje preko elektroničkog zaslona, on mora biti trajno vidljiv.

(3) Plakat ili zaslon iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo istaknut. Minimalna veličina plakata ili zaslona je 70 x 50 cm. Podaci na plakatu ili zaslonu moraju biti lako čitljivi. Ukoliko se podaci prikazuju preko elektroničkog zaslona, minimalna veličina zaslona je 25 x 32 cm. Podaci se mogu prikazati rotirajućom tehnikom.

(4) Sadržaj plakata ili zaslona ažurira se svakih šest mjeseci, a sadržaj elektroničkog zaslona svaka tri mjeseca.

(5) Ukoliko se plakat ili zaslon potpuno i trajno zamjene elektroničkim zaslonom, podaci na elektroničkom zaslonu prikazuju se tako da privlače pozornost potrošača na jednak način kao podaci na plakatu ili zaslonu.

(6) Grafički prikaz plakata ili zaslona propisan je Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

V. INFORMIRANJE POTROŠAČA I PROMIDŽBA

Članak 11.

(1) Dobavljač je dužan osigurati da sva promotivna literatura sadrži podatke o potrošnji goriva i emisiji CO2 modela novih osobnih vozila na koje se odnosi.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti čitljivi i isto tako uočljivi kao i glavni podaci koji se navode u promotivnoj literaturi te jasni i razumljivi.

(3) Podaci o potrošnji goriva navode se za sve različite modele novih osobnih vozila obuhvaćene promotivnom literaturom. Ako se navodi više od jednog modela, tada se podaci o potrošnji goriva daju za sve navedene modele ili se određuje raspon od najlošije do najpovoljnije potrošnje goriva.

(4) Ukoliko promotivna literatura upućuje samo na marku, a ne i na pojedini model novog osobnog vozila, tada nije potrebno davati informaciju o potrošnji goriva.

(5) Dobavljač je dužan osigurati da se i u drugim promotivnim tiskovinama, a koje nisu promotivna literatura iz stavka 1. ovoga članka, objavljuju podaci o potrošnji goriva i emisiji CO2 novog osobnog vozila na koji se odnosi.

Članak 12.

(1) Dobavljač je dužan Ministarstvu zaštite okoliša i prirode svake godine do 1. srpnja dostaviti izvješće o učinkovitosti informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva, u vezi s prodajom novih osobnih vozila.

(2) U izvješću o učinkovitosti informiranja potrošača, navedenom u prethodnom stavku, mora biti vidljiv broj novih osobnih vozila, prodanih ili iznajmljenih, u vezi s njihovom potrošnjom goriva i emisijom CO2.

Članak 13.

Dodaci I. i II. čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-09/255

Urbroj: 516-14-11

Zagreb, 14. siječnja 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK 1.

GRAFIČKI PRIKAZ OZNAKE EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJE CO2

Proizvođač:

Marka:

Tip, varijanta i izvedba:

Motorno gorivo:

Potrošnja goriva: XX, X l/100 km ili XX, X m3/100 km

Gradska vožnja:

Vožnja izvan grada:

Kombinirana vožnja:

Emisija CO2: XXX g/km

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 koji sadržava podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima.

Pored učinkovitosti goriva vozila, način vožnje i drugi čimbenici netehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisiju CO2osobnog vozila.

CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.


DODATAK II.

GRAFIČKI PRIKAZ PLAKATA ILI ZASLONA IZLOŽENOG NA PRODAJNOM MJESTU

Vrsta
motornog goriva

Razred

Model

Službena potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km)

Službena specifična emisija CO2
(g/km)

Benzinsko

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Dizelsko

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Biodizel

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Ukapljeni naftni plin (LPG)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Komprimirani prirodni plin (CNG)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Hibridni sustavi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

 

 

 

7 21.01.2015 Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila 7 21.01.2015 Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila 7 21.01.2015 Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila 7 21.01.2015 Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila