Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

NN 8/2015 (23.1.2015.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

138

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (»Narodne novine«, br. 132/2008, 29/2011 i 90/2012), u članku 4. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;«.

Dosadašnje točke 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje:

1. predsjednika Upravnog vijeća koji je predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

2. dva predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

3. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za graditeljstvo;

4. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/01

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 22. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.