Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

NN 8/2015 (23.1.2015.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

8 23.01.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

189

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 22/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja elektroničkog očevidnika (u daljnjem tekstu: e-očevidnik) kojeg vode inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta (u daljnjem tekstu: inspektori) u provođenju inspekcijskih pregleda nad primjenom propisa u cestovnom prometu i cestovnoj infrastrukturi.

(2) Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskih pregleda i podataka o poduzetim mjerama Inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: inspekcija) dužna je voditi očevidnik svih obavljenih inspekcijskih pregleda iz djelatnosti inspekcije kao i voditi evidenciju o poduzetim mjerama.

Članak 2.

(1) Aplikacija e-očevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli inspektori i vodi se isključivo na računalu u elektroničkom obliku.

(2) Podaci o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama vode se kao službena evidencija i upisuje se u aplikaciju e-očevidnika Inspekcije.

Članak 3.

Aplikacija iz članka 2. ovoga Pravilnika obavezno sadrži podatke o:

– broju obavljenih inspekcijskih nadzora (redni broj u aplikaciji),

– osobnom identifikacijskom broju (OIB), nazivu i sjedištu i adresi subjekta nadzora,

– oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju,

– datumima, vremenu i mjestu pregleda

– oznaci države i registraciji vozila

– vrsti prijevoza, odnosno vrsti licencije

– kategoriji prijevoznika po vrstama

– broju analognog, odnosno digitalnog tahografa

– ukupnom broj pregledanih tahografa

– broju pregledanih vozača

– broju pregledanih tvrtki i vozila u tvrtkama

– broju poduzetih radnji u postupku inspekcijskog nadzora

– propisima čija se primjena nadzire,

– poduzetim upravnim mjerama (vrste upravnih rješenja)

– opisu prekršaja

– ukupno počinjenim prekršajima

– ukupno počinjenim prekršajima kategorije I, II i III

– količini tereta

– izrečenim prekršajnim sankcijama, zaštitnim mjerama, mjerama upozorenja (PN, OPN, OP, RON, ROI i ROZ)

– naplaćenim kaznama

– izrečenim troškovima postupka

– naplaćenim troškovima postupka

– sudskim presudama

– pravomoćnim sudskim presudama

– ostalim podacima i napomenama inspektora u svezi s provedenim inspekcijskim pregledima.

Članak 4.

(1) E-očevidnik dužni su voditi svi inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta, pojedinačno svaki za sebe na aplikaciji iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) E-očevidnik može sadržavati i dodatne podatke.

Članak 5.

(1) Inspektor je obvezan podatke u aplikaciju e-očevidnik upisati bez odlaganja, a najkasnije idući dan od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, odnosno poduzete mjere koje je potrebno evidentirati.

(2) Ako je terenski rad inspektora bio dulji od jednog dana, podatke u aplikaciju upisat će idući radni dan po povratku u ured.

Članak 6.

U e-očevidnik unose se samo podaci inspekcijske naravi. O drugim aktivnostima može se ustrojiti posebna evidencija.

Članak 7.

(1) Pomoćnik ministra ima neograničen pristup podacima iz e-očevidnika svih inspektora.

(2) Rukovodeći državni službenici imaju neograničen pristup podacima iz e-očevidnika onih inspektora kojima su nadređeni.

Članak 8.

Podaci sadržani u aplikacijama iz članka 4. ovog Pravilnika obavezno se koriste za izradu godišnjeg izvješća o radu Inspekcije.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera (»Narodne novine broj« 149/02)

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/149

Urbroj: 530-07-2-2-14-1

Zagrebu, 2. prosinca 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.