Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

NN 8/2015 (23.1.2015.), Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

193

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

Članak 3.

(1) Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za poticanje proizvodnje u ribarstvu.

(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (»Narodne novine« Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu potpore temeljem ovog Pravilnika donosi ministar na godišnjoj razini za tekuću godinu te istom obuhvaća fiskalnu godinu u kojoj se novčana sredstva isplaćuju za posljednje obračunsko razdoblje prethodne godine i tri obračunska razdoblja tekuće godine.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 1. svibnja za tekuću kalendarsku godinu.

Poticane kategorije proizvodnje i proizvodi

Članak 5.

(1) Model poticanja proizvodnje u ribarstvu obuhvaća poticaje za proizvodnju u ribarstvu, i to:

a) za slatkovodnu ribu I. skupine (šaran, amur, tolstolobik, linjak, smuđ, som i štuka),

b) za slatkovodnu ribu II. skupine (pastrva),

c) za autohtone vrste bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac),

d) za školjke (dagnje i kamenice),

e) za mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe (mlađ komarče, lubina, pica i zubaca iz mrijesta domaćih autohtonih matičnih stokova do mase 20 g/kom) (u daljnjem tekstu: riblja mlađ),

f) za malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina),

g) za pripremljene i prerađene proizvode ribarstva od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih riba i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša (u daljnjem tekstu: riblji proizvodi).

(2) Riblji proizvodi obuhvaćaju pružene filete, smotane filete, očišćenu srdelu ili inćuna i pastu od srdele ili inćuna, riblje konzerve i polutrajne riblje proizvode – marinada i dimljeni fileti, slana i dimljena riba te panirani proizvodi.

(3) Svi riblji proizvodi za koje je moguće ostvariti poticaj moraju biti gotovi proizvodi, namijenjeni isključivo ljudskoj konzumaciji i označeni sukladno propisima o uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te o informiranju potrošača o hrani.

(4) Svi proizvodi iz poticanih kategorija proizvodnje za koje se traži poticaj, moraju biti prodani te potjecati iz vlastite proizvodnje korisnika, izuzev proizvodi za kategoriju slatkovodne ribe II. skupine.

Korisnici

Članak 6.

(1) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točki a.– e. ovoga Pravilnika korisnik mora biti fizička ili pravna osoba – ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

(2) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točke f. ovoga Pravilnika fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru.

(3) Povlastice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na temelju koje podnositelj podnosi Zahtjev za poticaje moraju biti važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za poticaje.

(4) Korisnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) i/ili Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev za poticaje, odnosno, vezano za dostavu podataka o uzgoju/akvakulturi na propisanom obrascu i u roku određenom sukladno posebnom propisu koji propisuje dostavu podataka u uzgoju/akvakulturi.

(5) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točke b. korisnik mora dvije uzastopne godine pravovremeno dostaviti Popis o akvakulturi sukladno posebnom propisu koji uređuje akvakulturu, odnosno, pravovremeno mora biti dostavljen Popis o akvakulturi koji se odnosi na podatke za 2013. i 2014. godinu.

(6) Za poticaje iz članka 5. stavka 1. točke g. korisnik mora biti fizička ili pravna osoba koja je subjekt u poslovanju s hranom upisana u Upisnik odobrenih objekata kao korisnik odobrenog objekta i koja posjeduje rješenje.

Iznosi sufinanciranja

Članak 7.

(1) Iznosi sufinanciranja po kategorijama proizvodnje su:

– Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine – 2,30 kn/kg,

– Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine – 110,00 kn/m2 ukupne proizvodne površine u godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za poticaje,

– Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe – 2,80 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – dagnje – 0,80 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – kamenice – 0,50 kn/kom,

– Uzgoj riblje mlađi – 0,25 kn/kom,

– Ulov male plave ribe – 0,25 kn/kg i

– Riblje proizvode – 2,20 kn/kg.

(2) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore u određenom obračunskom razdoblju, po određenoj kategoriji poticaja, premaši iznos novčanih sredstava utvrđen Odlukom iz članka 4. ovog Pravilnika, isplata u tom obračunskom razdoblju, po kategoriji poticanja u kojoj je utvrđen premašen iznos, vršit će se na način da će se svim korisnicima te kategorije poticaja, proporcionalno umanjiti iznos potpore na koju su ostvarili pravo temeljem ovog Pravilnika.

(3) Za kategoriju poticaja – uzgoj slatkovodne ribe II. skupine (pastrva) proizvodna površina se utvrđuje temeljem službenih podataka o kojima se vodi evidencija pri Ministarstvu poljoprivrede, a temeljem Upisnika o izdanim povlasticama i Popisa o akvakulturi sukladno posebnim propisima koji uređuju akvakulturu. Dokumentacija iz koje se obračunava proizvoda površina se odnosi na godinu koja prethodi godini obračuna poticaja.

II. ZAHTJEV ZA POTICAJE

Podnošenje Zahtjeva za poticaje

Članak 8.

(1) Zahtjev za poticaje čini ispunjeni Obrazac – Zahtjev za poticaje koji je tiskan u Prilogu I. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio te obvezna prateća dokumentacija propisana stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(2) Obaveznom pratećom dokumentacijom, po određenoj kategoriji poticaja na koju je primjenjivo, a koja čini Zahtjev za poticaje smatra se:

– obračun iznosa poticaja u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za određeno obračunsko razdoblje;

– računi odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslike otpremnica uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;

– preslika popisa o stanju robe korisnika u odobrenom/registriranom objektu i/ili preslika knjige izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;

– račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune, odnosno preslike otpremnica;

– internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju u slučaju da Zahtjev za poticaje za kategorije poticanja iz članka 5. stavka 1. točaka a), b), c) i f) sadrži proizvode koji su stavljeni u daljnju proizvodnju te za riblju mlađ.

– primjerak deklaracije za riblje proizvode koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda.

(3) Kada korisnik kupuje mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju, za tu količinu ne može ostvariti poticaj, a to će prikazati u obračunskom razdoblju listopad – prosinac, za svu količinu kupljenu u tekućoj kalendarskoj godini, tako da će količinu kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša prilikom obračuna poticaja oduzeti od ukupne količine uzgojene i prodane ribe odnosno školjkaša za to razdoblje.

(4) Kod podnošenja Zahtjeva za razdoblje listopad – prosinac 2014. godine, korisnik koji je kupio mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju tijekom 2014. godine, mora svu količinu kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša prilikom obračuna poticaja oduzeti od ukupne količine uzgojene i prodane ribe odnosno školjkaša za to razdoblje.

(5) Iznimno od stavka 2. ovog članka, za poticaje za uzgoj slatkovodne ribe II. skupine, podnositelj ne dostavlja navedenu prateću dokumentaciju.

Članak 9.

(1) Zahtjevi za poticaje podnose se Upravi ribarstva kako slijedi:

– za 1. obračunsko razdoblje siječanj – ožujak, do 30. travnja;

– za 2. obračunsko razdoblje travanj – lipanj, do 31. srpnja;

– za 3. obračunsko razdoblje srpanj – rujan, do 31. listopada.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za poticaje za 4. obračunsko razdoblje listopad – prosinac 2014. godine, Zahtjev za poticaje se može podnijeti do 15. veljače 2015. godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Zahtjev za poticaje za uzgoj slatkovodne ribe II. skupine, dostavlja se jednom godišnje, najkasnije do 15. veljače 2015. godine.

(4) Ukoliko je podnositelj ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov ili više povlastica za uzgoj ili akvakulturu, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku povlasticu ne mora podnijeti zasebni Zahtjev za poticaje, ali isto mora biti razvidno iz obrasca Zahtjeva za poticaje te prateće dokumentacije.

(5) Ukoliko podnositelj podnosi Zahtjev za poticaje po različitim kategorijama proizvodnje, može podnijeti jedan obračun iznosa poticaja uz Zahtjev za poticaje iz kojih je isto razvidno.

III. KONTROLA ZAHTJEVA

Administrativna kontrola

Članak 10.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za poticaje provodi Uprava ribarstva pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva za poticaje te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom što se utvrđuje uvidom u službene evidencije koje vodi Ministarstvo i u Zahtjev za poticaje.

(2) Za nepotpune ali pravodobno podnesene Zahtjeve za poticaje od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva za poticaje.

(3) Podnositelj je dužan traženo iz stavka 2. ovoga članka dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpuni, provjereni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za poticaje ulaze u daljnju obradu te se vrši njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz odobrenih iznosa poticaja po korisniku.

Neudovoljavanje uvjetima za ostvarenje poticaja u ribarstvu

Članak 11.

(1) Neudovoljavanjem uvjeta za ostvarenje poticaja u ribarstvu podrazumijeva se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu za poticaje,

c. nepravovremeno dostavljeni i nepravodobno dopunjeni Zahtjevi za poticaje u ribarstvu.

(2) Kod korisnika poticaja za uzgoj slatkovodne ribe II. skupine, kod kojih se utvrdi da nisu u propisanom roku dostavili podatke iz Popisa o akvakulturi kroz dvije godine, kako je navedeno u članku 6. stavku 5. ovog Pravilnika, sukladno posebnom propisu koji uređuje akvakulturu, smatrat će se da Zahtjev za poticaje neudovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjevi za poticaje koji neudovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu.

IV. ISPLATA POTPORE

Članak 12.

(1) Nakon izvršene administrativne kontrole, Uprava ribarstva izrađuje slog za isplatu i upućuje ga Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja o izvršenim isplatama po korisnicima po utvrđenim razdobljima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana nakon izvršene isplate.

V. POVRAT SREDSTAVA

Članak 13.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat čitavog iznosa ili dijela isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:

a. administrativne pogreške i pogrešne isplate,

b. da se inspekcijskim nadzorom utvrde nepravilnosti i neudovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovog članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro-račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) Ukoliko korisnik nije izvršio povrat sredstava iz stavka 3. ovoga članka, Uprava ribarstva će prilikom administrativne kontrole obračunati iznos za koji nije izvršen povrat kroz naredna obračunska razdoblja istog korisnika, do potpunog namirenja, ukoliko je isto moguće.

(5) U slučaju da se povrat ne može izvršiti sukladno stavku 4. ovog članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovog članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Evidencija

Članak 14.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i Zahtjeva za poticaje koji nisu ušli u daljnju obradu.

Inspekcijski nadzor

Članak 15.

(1) Inspekcijski nadzor odobrenih Zahtjeva za poticaje provodi ribarska inspekcija.

(2) Inspekcijskim nadzorom tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje deset posto od svih korisnika kojima je odobren Zahtjev za poticaje za tu proizvodnu godinu raspoređeno na sve kategorije poticane proizvodnje.

(3) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom inspekcijskog nadzora, a na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru odobrenih Zahtjeva za poticaje Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava po modelu poticaja u ribarstvu, sukladno članku 13. stavku 1. točki b ovoga Pravilnika.

(4) Inspekcijskim nadzorom, ovisno o kategoriji poticanja na koju je primjenjivo, kontrolira se sljedeće:

a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i/ili ovlaštenik povlastice za uzgoj i/ili povlastice za akvakulturu, ukoliko se radi o poticajima za uzgoj ili ulov;

b) da li je fizička ili pravna osoba koja je subjekt u poslovanju s hranom upisana u Upisnik odobrenih objekata kao korisnik odobrenog objekta i da li posjeduje rješenje, ukoliko se radi o ribljim proizvodima;

c) dostava izvješća/očevidnika, ukoliko se radi o ulovu;

d) dostava popisa o akvakulturi, ukoliko se radi o uzgoju;

e) obračun iznosa poticaja u kojem je naznačena vrsta poticaja i količina u kilogramima ili komadima te ukupni iznos novčanog poticaja za određeno obračunsko razdoblje i za određenu kategoriju poticanja;

f) računi za proizvedene, prodane i isporučene količine i otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;

g) popis stanja robe u odobrenom/registriranom objektu i kontrola knjiga izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;

h) račune za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune;

i) internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju;

j) primjerak deklaracije za riblje proizvode koja se nalazi na ambalaži tih proizvoda;

k) podaci o prvoj prodaji;

l) sljedivost proizvoda ribarstva za koje se traži potpora, od ulova do krajnjeg proizvoda.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Objava korisnika potpore

Članak 16.

Korisnici kojima je isplaćena potpora bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovog Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

(1) Svi Zahtjevi za poticaje koji se odnose na posljednje obračunsko razdoblje 2014. godine i podneseni su sukladno Pravilniku o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 55/2014, 85/2014 i 121/2014) i sukladno ovom Pravilniku, obrađivat će se temeljem ovog Pravilnika.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 55/2014, 85/2014 i 121/2014).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/06

Urbroj: 525-13/0823-15-1

Zagreb, 20. siječnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.


8 23.01.2015 Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu