Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

NN 8/2015 (23.1.2015.), Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

194

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine», broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja sukladno popisu navedenom u Obrascu III. (u daljnjem tekstu: ribe i drugi morski organizmi).

(2) Obrazac III. nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju (u daljnjem tekstu: podnositelj) – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za tržišnu kompenzaciju na temelju ovog Pravilnika.

6. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

7. Zahtjev za tržišnu kompenzaciju (u daljnjem tekstu: Zahtjev)propisani obrazac kojeg fizičke ili pravne osobe ispunjavaju te podnose u svrhu dodjele novčane kompenzacije za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama.

Članak 3.

(1) Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske koja se određuje kao postotni iznos prosječne cijene iz članka 6. stavka 5. ovog Pravilnika za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama ili kao postotni iznos cijene za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama prema dostavljenim računima (u daljnjem tekstu: tržišna kompenzacija).

(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Ministar donosi Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu tržišne kompenzacije na godišnjoj razini za tekuću kalendarsku godinu te istom obuhvaća fiskalnu godinu u kojoj se novčana sredstva isplaćuju za posljednje obračunsko razdoblje prethodne godine i tri obračunska razdoblja tekuće godine.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 1. svibnja za tekuću kalendarsku godinu.

II. UVJETI I KRITERIJI DODJELE TRŽIŠNE KOMPENZACIJE

Korisnici

Članak 5.

(1) Korisnik mora udovoljiti sljedeće uvjete:

– mora biti pravna ili fizička osoba vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru,

– povlastica za gospodarski ribolov na moru temeljem koje podnositelj podnosi Zahtjev mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva,

– mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) te podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev,

(2) Ukoliko je korisnik vlasnik/ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je vlasnik/ovlaštenik, pri čemu za svaku povlasticu ne mora podnijeti zasebni Zahtjev, ali isto mora biti razvidno iz obrasca Zahtjeva za tržišnu kompenzaciju te prateće dokumentacije.

Iznosi tržišne kompenzacije

Članak 6.

(1) Tržišna kompenzacija isplaćivat će se u slučaju podnošenja pojedinačnog Zahtjeva u iznosu od 12% od cijene riba i drugih morskih organizama te u slučaju podnošenja skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge u iznosu od 14% od cijene riba i drugih morskih organizama.

(2) Cijena iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se ili kao prosječna cijena riba i drugih morskih organizama ili će predstavljati cijenu iz dostavljenih računa za prodanu ribu i druge morske organizme.

(3) Prosječna cijena riba i drugih morskih organizama iz stavka 2. ovoga članka obračunavat će se iz svih prodajnih listova dostavljenih za određeno obračunsko razdoblje.

(4) Na svojim mrežnim stranicama Uprava ribarstva će u roku od 15 dana od isteka tekućeg obračunskog razdoblja objavljivati prosječne cijene iz tog razdoblja za ribe i druge morske organizme navedene u Obrascu III. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik u jednom obračunskom razdoblju podnosi Zahtjev isključivo na jedan od načina iz stavka 2. ovoga članka što mora jasno naznačiti u Zahtjevu.

(6) Ribarska zadruga prilikom podnošenja skupnog Zahtjeva potporu može ostvariti isključivo obračunom kroz prosječne cijene iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Korisnik koji podnosi Zahtjev preko ribarske zadruge, može preko ribarske zadruge, čiji je član, u sklopu skupnog Zahtjeva zatražiti tržišnu kompenzaciju i za količinu koja nije prodana preko ribarske zadruge, ali ista mora biti obračunata u iznosu od 12% od prosječne cijene proizvoda za koji se dodjeljuje tržišna kompenzacija.

(8) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos tržišne kompenzacije u nekom od obračunskih razdoblja premašuje iznos novčanih sredstava utvrđen Odlukom iz članka 4. ovog Pravilnika, isplata u tom obračunskom razdoblju vršit će se na način da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore na koju su ostvarili pravo temeljem ovog Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA TRŽIŠNU KOMPENZACIJU

Podnošenje Zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjevi se podnose Upravi ribarstva za obračunsko razdoblje tekuće godine kako slijedi:

– za 1. godišnje obračunsko razdoblje (siječanj – ožujak), do 30. travnja;

– za 2. godišnje obračunsko razdoblje (travanj – lipanj), do 31. srpnja;

– za 3. godišnje obračunsko razdoblje (srpanj – rujan), do 31. listopada;

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za tržišnu kompenzaciju za 4. obračunsko razdoblje listopad – prosinac 2014. godine, Zahtjev se može podnijeti do 15. veljače 2015. godine.

(3) Pravo na tržišnu kompenzaciju podnositelji mogu ostvariti podnošenjem pojedinačnog Zahtjeva i/ili podnošenjem skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge priznate sukladno posebnom propisu.

(4) U slučaju podnošenja skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge, ribarska zadruga može podnijeti Zahtjev samo za svoje članove.

(5) Zahtjev se podnosi za vremenska razdoblja propisana stavkom 1. ovog članka putem propisanih obrazaca tiskanih uz ovaj Pravilnik koji čine njegov sastavni dio.

(6) Pojedinačni Zahtjev obuhvaća Obrazac I. i Obrazac III. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(7) Skupni Zahtjev uz obrasce iz stavka 6. ovog članka koji se dostavljaju za svakog člana ribarske zadruge, obuhvaća i Obrazac II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(8) Uz skupni Zahtjev ribarska zadruga mora dostaviti popis članova ribarske zadruge ovjeren pečatom i žigom upravitelja ribarske zadruge.

(9) Kod podnošenja skupnog Zahtjeva, svi skupni obrasci moraju biti ispunjeni i dostavljeni i elektronski Upravi ribarstva.

(10) Uz ispunjene obrasce Zahtjeva, podnositelj prilaže račune, otpremnice i ostalu dokumentaciju putem koje se može utvrditi za koju količinu i vrstu ribe i drugih morskih organizama je podnositelj izvršio prodaju, i koja čini sastavni dio Zahtjeva.

IV. KONTROLA ZAHTJEVA ZA TRŽIŠNU KOMPENZACIJU

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Uprava ribarstva vrši administrativnu kontrolu Zahtjeva pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom što se utvrđuje uvidom u službene evidencije koje vodi Ministarstvo i u Zahtjev.

(2) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Zahtjeve od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva.

(3) Podnositelj je dužan zatraženu dopunu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu te se vrši njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz.

Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu tržišne kompenzacije

Članak 9.

(1) Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu tržišne kompenzacije podrazumijeva:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu,

c. nepravovremeno dostavljeni i nepravodobno dopunjeni Zahtjevi.

(2) Zahtjevi koji neudovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu propisanu člankom 8. stavkom 4. ovog Pravilnika.

Isplata tržišne kompenzacije

Članak 10.

(1) Nakon završene administrativne obrade Zahtjeva Uprava ribarstva izrađuje slog za isplatu i upućuje ga Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja vrši isplatu na račun korisnika te o izvršenim isplatama po korisnicima po utvrđenim razdobljima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektronskom obliku u roku od petnaest dana nakon izvršene isplate.

(3) Ribarska zadruga dužna je u roku od petnaest dana od izvršene isplate od strane Agencije za plaćanja izvršiti isplatu tržišne kompenzacije svojim članovima.

Povrat sredstava

Članak 11.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:

a. administrativne pogreške i pogrešne isplate;

b. da se inspekcijskim nadzorom utvrdi nepravilnosti i neudovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovog članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) Ukoliko korisnik nije izvršio povrat sredstava iz stavka 3. ovoga članka, Uprava ribarstva će prilikom administrativne kontrole obračunati iznos za koji nije izvršen povrat kroz naredna obračunska razdoblja istog korisnika, do potpunog namirenja, ukoliko je isto moguće.

(5) U slučaju da se povrat ne može izvršiti sukladno stavku 4. ovog članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovog članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Evidencija

Članak 12.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i Zahtjeva koji nisu ušli u daljnju obradu.

Inspekcijski nadzor

Članak 13.

(1) Inspekcijski nadzor odobrenih Zahtjeva provodi ribarska inspekcija.

(2) Inspekcijskim nadzorom tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje deset posto od svih korisnika kojima je odobren Zahtjev.

(3) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom inspekcijskog nadzora, a na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru odobrenih Zahtjeva, Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava, sukladno članku 11. stavku 1. točki b. ovoga Pravilnika.

(4) Inspekcijskim nadzorom na terenu kontrolira se sljedeće:

a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru;

b) dostava izvješća/očevidnika;

c) obračun iznosa tržišne kompenzacije za određeno obračunsko razdoblje sukladno priloženim obrascima;

d) računi za prodane i isporučene količine i otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;

e) popis stanja robe u odobrenom/registriranom objektu i kontrola knjiga izdanih računa odnosno isprave na temelju kojih se može nedvojbeno spoznati poslovni događaj sukladno posebnim propisima;

f) podaci o prvoj prodaji;

g) sljedivost proizvoda ribarstva za koje se traži potpora, od ulova do krajnjeg proizvoda.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Objava korisnika potpore

Članak 14.

Korisnici kojima je isplaćena tržišna kompenzacija bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovog Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Svi Zahtjevi koji se odnose na posljednje obračunsko razdoblje 2014. godine i podneseni su sukladno Pravilniku o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2014, 60/2014 i 85/2014) i sukladno ovom Pravilniku, obrađivat će se temeljem ovog Pravilnika.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2014, 60/2014 i 85/2014).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/04

Urbroj: 525-13/0823-15-1

Zagreb, 20. siječnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

OBRAZAC I. – OBRAZAC III.8 23.01.2015 Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu 8 23.01.2015 Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu