Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

NN 9/2015 (26.1.2015.), Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

9 26.01.2015 Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

HRVATSKI SABOR

199

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/01

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 23. siječnja 2015.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13. i 147/13.) iza članka 11.c dodaje se članak 11.d koji glasi:

»Članak 11.d

(1) Za ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati, tečaj CHF prema kuni utvrđuje se na razini 6,39 kuna za 1 CHF za razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Razlika visine anuiteta odnosno obroka primjenom tečaja iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na tečaj slobodno formiran na tržištu stranih sredstava plaćanja na temelju ponude i potražnje je trošak kreditne institucije.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Odredba članka 1. ovoga Zakona, kojim je dodan članak 11.d Zakona primjenjuje se na ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od članka 3. stavka 1. Zakona, članak 11.d koji je dodan člankom 1. ovoga Zakona primjenjuje se i na ugovore o kreditu u CHF i u kunama uz valutnu klauzulu u CHF, neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita, a koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/10

Zagreb, 23. siječnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.