Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva

NN 12/2015 (2.2.2015.), Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

239

Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. siječnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA INTERNE REVIZIJE FAKTORING DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje način obavljanja poslova interne revizije faktoring društva.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

1. Faktoring društvo je pravna osoba koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova faktoringa;

2. Zakon je Zakon o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14).

Interna revizija

Članak 3.

Faktoring društvo dužno je organizirati provedbu interne revizije koja neovisno i objektivno procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprijeđenje poslovanja radi poboljšanja poslovanja faktoring društva, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

Način obavljanja poslova interne revizije

Članak 4.

(1) Interna revizija faktoring društva obavlja se u skladu s međunarodno priznatim revizijskim standardima za unutarnju reviziju, kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te pravilima djelovanja interne revizije.

(2) Za obavljanje poslova interne revizije, faktoring društvo može:

– imati zaposlenu osobu u društvu,

– povjeriti obavljanje poslova interne revizije fizičkoj osobi koja nije u radnom odnosu s faktoring društvom,

– povjeriti obavljanje poslova interne revizije drugoj pravnoj osobi.

(3) Fizička osoba zaposlena u društvu kao i fizička osoba kojoj su povjereni poslovi interne revizije koja nije u radnom odnosu s društvom te fizička osoba koja, kao zaposlenik pravne osobe kojoj je društvo povjerilo poslove interne revizije obavlja internu reviziju u društvu, mora imati zvanje ovlaštenog revizora ili ovlaštenoga internog revizora stečenim sukladno zakonu kojim se uređuje revizija, odnosno stečenim sukladno pravilima i programu kompetentne strukovne organizacije za stručno obrazovanje unutarnjih revizora.

(4) Osoba koja obavlja poslove interne revizije ne smije obavljati druge poslove i zadatke u faktoring društvu.

(5) Poslove interne revizije ne smiju obavljati članovi uprave faktoring društva.

(6) Faktoring društvo, odgovorno je za obavljanje poslova interne revizije iz stavka 1. ovoga članka čak i kada su ti poslovi izdvojeni na drugu osobu.

Poslovi interne revizije

Članak 5.

(1) Interna revizija analizira i procjenjuje aktivnosti faktoring društva te daje stručno mišljenje, preporuke i savjete o kontrolama kako bi omogućile:

1. obavljanje poslova faktoringa sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona te sukladno unutarnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje faktoring društva,

2. ispitivanje i vrednovanje adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola,

3. ocjenu primjene i djelotvornosti sustava kao i postupaka upravljanja rizikom i metodologiju za procjenjivanje rizika,

4. ocjenu sustava obavještavanja uprave i rukovodstva,

5. ocjenu ispravnosti i pouzdanosti sustava vođenja poslovnih knjiga, računovodstvenih evidencija, vrednovanja knjigovodstvenih stavaka i financijskih izvještaja i ostalih izvještaja sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona,

6. provjeru pouzdanosti sustava izvještavanja te pravodobnosti i točnosti izvješća propisanih Zakonom, propisima donesenima na temelju tog Zakona i drugim propisima,

7. ocjenu načina zaštite imovine,

8. ocjenu sustava prikupljanja i valjanosti informacija koje se javno objavljuju u skladu s člankom 67. Zakona,

9. donošenje ostalih ocjena ako je propisano Zakonom i propisima donesenima na temelju Zakona,

10. sve ostale poslove koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva interne revizije.

(2) Uprava faktoring društva dužna je internoj reviziji osigurati potrebne ovlasti i pristup svim podacima bitnim za ispunjavanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Planovi interne revizije

Članak 6.

(1) Faktoring društvo dužno je periodično, a najmanje jedanput godišnje, identificirati i procijeniti rizike kojima jest ili kojima može biti izloženo, te ih dokumentirati, sukladno odredbama Zakona i propisa kojima je uređeno upravljanje rizicima.

(2) Na temelju procjene rizika iz stavka 1. ovoga članka, interna revizija izrađuje strateški i godišnji plan rada, te planove pojedinačne revizije.

(3) Godišnji plan interne revizije iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se na temelju strateškog plana, a obuhvaća najmanje:

– područja poslovanja koja su prioritetna s obzirom na procjenu rizika,

– popis planiranih revizija.

(4) Uprava faktoring društva, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, prihvaća strateški i godišnji plan rada interne revizije.

Izvješća interne revizije

Članak 7.

(1) Interna revizija sastavlja pojedinačna izvješća o obavljenim poslovima unutar godine.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju najmanje sljedeće:

– predmet i obuhvat obavljenih poslova, kontrola i revizija,

– ocjenu primjerenosti i učinkovitosti djelovanja sustava unutarnjih kontrola te preporuke za njihovo poboljšanje,

– ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti sustava upravljanja rizicima, uključujući i informacije o izloženosti rizicima,

– nezakonitosti i nepravilnosti uključujući i nepoštivanje internih politika i postupaka, ako su utvrđene,

– prijedloge, preporuke i rokove za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te utvrđenih nedostataka i slabosti,

– osobe zadužene za provedbu prijedloga, preporuka i mjera,

– informacije o statusu izvršenja prijedloga, preporuka i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka, interna revizija dostavlja revizorskom odboru, članu uprave odgovornom za područje koje je bilo predmetom revizije i odgovornim osobama organizacijskog dijela faktoring društva u čijoj je nadležnosti područje poslovanja koje je bilo predmetom revizije odnosno obavljenog posla.

(4) Ako to ocijeni potrebnim, izvješće iz stavka 1. ovoga članka, interna revizija može dostaviti i svim članovima uprave faktoring društva i/ili nadzorom odboru faktoring društva.

Godišnje izvješće o radu interne revizije

Članak 8.

(1) Interna revizija sastavlja godišnje izvješće o radu u skladu s poslovima koje obavlja i utvrđenim planovima rada.

(2) Interna revizija sastavlja godišnje izvješće o radu iz stavka 1. ovoga članka, koje sadržava najmanje sljedeće:

– predmet i obuhvat obavljenih poslova,

– ocjenu primjerenosti i učinkovitosti djelovanja sustava unutarnjih kontrola,

– ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti sustava upravljanja rizicima, uključujući i informacije o izloženosti rizicima,

– sažetak utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti te nepoštivanja internih politika i postupaka,

– izvješće o izvršenju prijedloga, preporuka i rokova za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora potpisati osoba odgovorna za rad interne revizije.

(4) Interna revizija izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja upravi, revizorskom odboru i nadzornom odboru faktoring društva.

(5) Faktoring društvo dužno je izvješće iz stavaka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Ako interna revizija tijekom obavljanja revizije utvrdi pojavu nezakonitog poslovanja i kršenja pravila o upravljanju rizicima, zbog čega faktoring društvu prijeti nelikvidnost, nesolventnost ili bi time bila ugrožena sigurnost poslovanja, mora odmah o tome odmah obavijestiti upravu i nadzorni odbor faktoring društva.

(7) Ako interna revizija prilikom obavljanja revizije aktivnosti i procesa poslovanja utvrdi da uprava faktoring društva krši pravila o upravljanju rizicima dužna je o tome neodgodivo obavijestiti i nadzorni odbor faktoring društva.

Završna odredba

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-06/02

Urbroj: 326-01-550-15-1

Zagreb, 23. siječnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.