Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu

NN 13/2015 (4.2.2015.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu

13 04.02.2015 Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

256

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14) i članka 4. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. siječnja 2015. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2014. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 9,3084%.

Članak 2.

Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2014. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi 3,3084%.

Članak 3.

Kako su ostvarene stope godišnjih prinosa svih obveznih mirovinskih fondova kategorije B kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznad visine stope zajamčenog prinosa, niti jedno mirovinsko društvo nema obvezu uplate razlike do zajamčenog prinosa obveznom mirovinskom fondu kategorije B kojim upravlja.

Članak 4.

U skladu s odredbom članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14) zajamčeni prinos se ne izračunava za mirovinske fondove kategorije A i C.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-03/02

Ubroj: 326-01-440-442-15-1

Zagreb, 30. siječnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.