Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu

NN 15/2015 (6.2.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu

HRVATSKI SABOR

277

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/03

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 3. veljače 2015.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU

Članak 1.

U Zakonu o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) u članku 2. stavku 2. iza riječi: »opći proračun« dodaju se riječi: »odnosno koji se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) razvrstavaju u sektor opće države, a nisu proračunski korisnici«.

Članak 2.

U članku 3. točki 16. iza riječi: »na upravljanje« dodaju se riječi: »i koji su prema pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) razvrstani u sektor opće države, a nisu proračunski korisnici,«.

Iza točke 51. dodaje se nova točka 52. koja glasi:

»52. posebne preporuke Vijeća Europske unije su mjere ekonomske politike koje država članica Europske unije treba poduzeti s ciljem održivog gospodarskog rasta,«.

Dosadašnje točke 52., 53., 54., 55., 56., 57. i 58. postaju točke 53., 54., 55., 56., 57., 58. i 59.

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

(6) Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju godišnje financijske izvještaje iz stavka 5. ovoga članka na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi: »STRATEŠKO PLANIRANJE«.

U članku 23. stavku 1. riječi: »sredine ožujka« zamjenjuju se riječima: »kraja veljače«.

U stavku 2. riječi: »sredine travnja« zamjenjuju se riječima: »kraja ožujka«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije izvještavaju Ministarstvo financija polugodišnje i godišnje o provedbi strateškog plana u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju državnog proračuna.«.

Članak 5.

Iznad članka 24. dodaje se naslov koji glasi: »NACIONALNI PROGRAM REFORMI I PROGRAM KONVERGENCIJE«.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju strateških planova iz članka 23. ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedinačne strukturne reforme izrađuje nacionalni program reformi, a Ministarstvo financija izrađuje program konvergencije.

(2) Program konvergencije definira makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske u tekućoj godini i sljedeće tri godine.

(3) Program konvergencije sadrži:

a) prikaz makroekonomskih kretanja;

b) prikaz srednjoročnog proračunskog okvira koji sadrži projekcije općeg proračuna i javnog duga;

c) fiskalne rizike i analizu osjetljivosti kretanja manjka odnosno viška općeg proračuna i javnog duga te

d) kvalitativna i institucionalna obilježja javnih financija.

(4) Nacionalni program reformi definira strateški okvir za provođenje strukturnih reformi u tekućoj godini i sljedeće tri godine.

(5) Nacionalni program reformi sadrži glavne elemente makroekonomskog scenarija te ključne reformske mjere proizašle iz strateških ciljeva utvrđenih u strateškim planovima, a koje država poduzima i čiju provedbu planira u srednjoročnom razdoblju, a sve u skladu s fiskalnim okvirom definiranim programom konvergencije.

(6) Vlada zaključkom usvaja nacionalni program reformi i program konvergencije najkasnije do kraja travnja tekuće godine.«.

Članak 6.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: smjernice) koje Vlada usvaja zaključkom najkasnije do kraja srpnja.

(2) Smjernice sadrže:

1. ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka;

2. makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske s mogućim izmijenjenim okolnostima u odnosu na one definirane u programu konvergencije iz članka 24. ovoga Zakona;

3. visinu financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije koja sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te visinu financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine.

(3) Visina financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije obuhvaća:

a) visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa, i

b) visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti.«.

Članak 7.

U članku 26. stavku 1. riječi: »kraja lipnja« zamjenjuju se riječima: »15. kolovoza«.

Članak 8.

U članku 27. stavku 1. riječi: »kraja lipnja« zamjenjuju se riječima: »15. kolovoza«.

U stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. visinu financijskog plana po proračunskim korisnicima koja sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te visinu financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, raspoređen na:

a) visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa, i

b) visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti,«.

Članak 9.

U članku 31. stavku 1. riječi: »15. srpnja« zamjenjuju se riječima: »15. rujna« .

U stavku 2. riječ: »srpnja« zamjenjuje se riječju: »rujna«.

Članak 10.

U članku 35. stavku 2. iza riječi: »korisnik« dodaju se riječi: »do 15. rujna«.

Članak 11.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijedlog financijskog plana izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najkasnije do 15. rujna dostavlja nadležnom upravnom tijelu.«.

Članak 12.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

Manjak utvrđen proračunom za iduću proračunsku godinu ne smije biti veći od manjka utvrđenog projekcijom koju je Sabor odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donijelo prethodne godine za tu proračunsku godinu.«.

Članak 13.

U članku 40. iza riječi: »financija« dodaju se riječi: »na način i u obliku utvrđenom uputom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 27. ovoga Zakona,«.

Članak 14.

U članku 41. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za potrebe izvršavanja državnog proračuna Ministarstvo financija može zatražiti od proračunskih korisnika državnog proračuna izradu financijskog plana po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s državnim proračunom koji je usvojio Sabor i planiranim dospijećem obveza.

(2) Ako Ministarstvo financija zatraži izradu financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, isti se izrađuje do 15. siječnja tekuće godine.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 15.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze na teret državnog proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.«.

U stavku 2. iza riječi: »godinama« dodaju se riječi: »neovisno o izvoru financiranja, samo«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 16.

U članku 46. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava nacionalnog učešća planiranih u proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri ministar financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 52. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u državnom proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »Uplaćeni« dodaju se riječi: »i preneseni«, a iza riječi: »visine uplaćenih« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno prenesenih«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »Uplaćeni« dodaju se riječi: »i preneseni«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječ: »ne« briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvanproračunske korisnike i na proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 18.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su provjeriti zakonito i namjensko korištenje sredstava isplaćenih temeljem posebnih propisa.«.

Članak 19.

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada može na prijedlog Ministarstva financija, a po zahtjevu dužnika, uz mišljenje nadležnog tijela odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija može po zahtjevu dužnika uz mišljenje nadležnog tijela odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do iznosa utvrđenog uredbom iz stavka 2. ovoga članka.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Vlada, Ministarstvo financija i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su javno objaviti podatke o visini duga i dužnicima kojima su odobrili odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga, odnosno javno objaviti podatke o visini duga i dužnicima prema kojima su svoja potraživanja prodali, otpisali ili djelomično otpisali.

(6) Pod javnom objavom iz stavka 5. ovog članka smatra se objava na mrežnim stranicama Vlade, Ministarstva financija ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja, a sadrži: ime i prezime ili naziv poreznog obveznika, godinu rođenja fizičke osobe, mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe, ukupan iznos duga, vrstu odobrene mjere iz stavka 1. i 3. ovog članka te iznos prodanog ili otpisanog potraživanja.«

Članak 20.

Članak 74. briše se.

Članak 21.

Iza članka 78. dodaje se članak 78.a koji glasi:

»Članak 78.a

Vlada svake tri godine najkasnije do 15. studenoga tekuće godine zaključkom usvaja strategiju upravljanja javnim dugom za sljedeće tri proračunske godine.«.

Članak 22.

U članku 99. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministar financija pravilnikom iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona propisuje kriterije za utvrđivanje obveze primjene proračunskog računovodstva za izvanproračunske korisnike iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izvanproračunski korisnici iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona obvezni su primjenjivati financijsko izvještavanje u skladu s proračunskim računovodstvom.«.

Članak 23.

U članku 108. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna sadrži i izvještaj o provedbi strategije upravljanja javnim dugom.«.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 24.

U članku 115. stavku 3. iza riječi: »samouprave« briše se točka i dodaju riječi: »(subjekti nadzora).«.

U stavku 4. iza riječi: »uvjete« dodaju se riječi: »tijela, odnosno odgovorne osobe kojima je inspektor proračunskog nadzora dužan dostaviti zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru«.

Članak 25.

U članku 116. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluku o obavljanju proračunskog nadzora donosi ministar financija.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 26.

Iza članka 116. dodaje se članak 116.a koji glasi:

»Članak 116.a

(1) O obavljenom proračunskom nadzoru inspektor proračunskog nadzora je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(3) Na zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, odgovorna osoba subjekta nadzora ima pravo uložiti primjedbe u pisanom obliku u roku 15 dana računajući od dana uručenja zapisnika.

(4) Ako su u pisanim primjedbama iznesene nove činjenice i materijalni dokazi zbog kojih bi trebalo promijeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku, inspektor proračunskog nadzora će o takvim činjenicama i materijalnim dokazima sastaviti dopunski zapisnik.

(5) Na postupak proračunskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«.

Članak 27.

U članku 122. ispred riječi: »Inspektor« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru iz članka 116.a stavka 1. ovoga Zakona može se dostaviti samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi pisani zahtjev u sudskim i upravnim postupcima iz njihove nadležnosti.«.

Članak 28.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako se sredstva proračuna ne koriste za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom (članak 5. stavak 2.)

2. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnik ne objavi godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana predaje izvještaja (članak 12. stavak 5.) odnosno ako proračunski i izvanproračunski korisnik koji nema vlastite internetske stranice ne objavi financijske izvještaje na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje (članak 12. stavak 6.)

3. ako ministarstvo i drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije polugodišnje i godišnje ne izvijesti Ministarstvo financija o provedbi strateškog plana u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna (članak 23. stavak 4.)

4. ako proračunski korisnik državnog proračuna na traženje Ministarstva financija ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s državnim proračunom koji je usvojio Sabor i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavak 1.)

5. ako proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na traženje upravnog odjela za financije ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je usvojilo predstavničko tijelo i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavci 1. i 4.)

6. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja ne financira iste programe i ako poveća broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine (članak 42. stavak 6.)

7. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja preuzme nove obveze (članak 42. stavak 7.)

8. ako proračunski korisnik preuzme obveze na teret državnog proračuna tekuće godine mimo namjena i iznad visine utvrđene financijskim planom i/ili ako za to nisu ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti (članak 44. stavak 1. i stavak 6.)

9. ako proračunski korisnik preuzme obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, bez suglasnosti Vlade (članak 44. stavak 2. i stavak 6.)

10. ako proračunski korisnik preuzme obveze po investicijskim projektima bez provedenog stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta (članak 45. stavci 1. i 2.)

11. ako proračunska sredstva budu preraspodijeljena na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika više od 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora, odnosno predstavničkog tijela koja se umanjuje, odnosno ako budu preraspodijeljena bez odobrenja ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana (članak 46. stavci 1., 2. i 4.)

12. ako proračunski korisnik potpuno i pravodobno ne utvrdi, ne naplati i ne uplati u proračun prihode i primitke iz svoje nadležnosti (članak 47. stavci 1. i 2.) te ako ne izvršava rashode i izdatke u skladu s namjenama (članak 47. stavak 1.)

13. ako se namjenski prihodi i primici ne uplate u proračun (članak 48. stavak 2.)

14. ako se vlastiti prihodi ne uplate u proračun (članak 52. stavak 2.)

15. ako se plati predujmom bez da je prethodno dobivena suglasnost ministara financija odnosno suglasnost načelnika, gradonačelnika, župana kada je takva suglasnost potrebna u skladu za zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu (članak 53.)

16. ako se za isplate, kojima je u skladu s posebnim propisima unaprijed utvrđena namjena, ne prati da su isplaćena sredstva korištena zakonito i namjenski (članak 54.a)

17. ako proračunski korisnik ima više računa ili račune koji nisu dio jednog računa proračuna za sva plaćanja (članak 60. stavak 2.)

18. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ne koriste samo za otplatu duga u Računu financiranja (članak 65. stavak 1.)

19. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ostvarena u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga u Računu financiranja ne koriste za nabavu nefinancijske i financijske imovine (članak 65. stavak 2.)

20. ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zaduži za drugu namjenu osim investicije, odnosno ako se investicija ne financira iz njezinog proračuna i ako je ne potvrdi njezino predstavničko tijelo te ako načelnik, gradonačelnik ili župan sklopi ugovor o zaduživanju bez prethodno dobivene suglasnosti Vlade (članak 87. stavak 1.)

21. ako javni partner sklopi ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode odnosno ako javni partner ne dobije mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo (članak 89.)

22. ako se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži za drugu namjenu osim investiciju i/ili bez suglasnosti većinskog vlasnika, odnosno osnivača (članak 90. stavak 1.)

23. ako jedinica područne (regionalne) samouprave daje jamstvo jedinici lokalne samouprave bez suglasnosti Vlade (članak 91. stavak 1.)

24. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za drugu namjenu osim ispunjenja obveza pravne osobe i ustanove (članak 91. stavak 2.)

25. ako odluka o davanju jamstva nije donesena od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu izuzev ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o jamstvu (članak 91. stavak 3.)

26. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo bez dobivanja suglasnosti ministra financija (članak 91. stavak 4.)

27. ako se novoustrojena jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži, daje suglasnost i jamstvo za zaduživanje dok nisu uređeni međusobni imovinskopravni odnosi prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 92. stavak 1.)

28. ako se, nakon uređenja međusobnih imovinskopravnih odnosa, zaduži i daje jamstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je, na dan 31. prosinca godine kada je prestala djelovati prijašnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prekoračila granicu za zaduživanje i davanje jamstava prema odredbama članka 88. ovoga Zakona (članak 92. stavak 2.)

29. ako se izvanproračunski korisnik državnog proračuna zaduži i daje jamstvo suprotno uvjetima koje utvrđuje Vlada odlukom na prijedlog ministra financija (članak 93. stavak 1.)

30. ako se izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži i daje jamstvo bez suglasnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 94. stavak 1.).«.

Članak 29.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika:

1. ako se izrada i izvršavanje proračuna ne temelji na načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti (članak 4.)

2. ako se sredstva proračuna ne koriste za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom (članak 5. stavak 2.)

3. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnik ne objavi godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana predaje izvještaja (članak 12. stavak 5.) odnosno ako proračunski i izvanproračunski korisnik koji nema vlastite internetske stranice ne objavi financijske izvještaje na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje (članak 12. stavak 6.)

4. ako ministarstvo i drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije polugodišnje i godišnje ne izvijesti Ministarstvo financija o provedbi strateškog plana u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna (članak 23. stavak 4.)

5. ako proračunski korisnik državnog proračuna na traženje Ministarstva financija ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s državnim proračunom koji je usvojio Sabor i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavak 1.)

6. ako proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na traženje upravnog odjela za financije ne izradi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu u skladu s proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je usvojilo predstavničko tijelo i planiranim dospijećem obveza (članak 41. stavci 1. i 4.)

7. ako se privremeno financiranje ne obavlja razmjerno prihodima ostvarenima u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, odnosno više od 1/4 ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka (članak 42. stavak 3.)

8. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja ne financira iste programe i ako poveća br. zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine (članak 42. stavak 6.)

9. ako proračunski korisnik u razdoblju privremenog financiranja preuzme nove obveze (članak 42. stavak 7.)

10. ako proračunski korisnik preuzme obveze na teret državnog proračuna tekuće godine mimo namjena i iznad visine utvrđene financijskim planom i/ili ako za to nisu ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti (članak 44. stavci 1. i 6.)

11. ako proračunski korisnik preuzme obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanja u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, bez suglasnosti Vlade (članak 44. stavci 2. i 6.)

12. ako proračunski korisnik preuzme obveze po investicijskim projektima bez provedenog stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta (članak 45. stavci 1. i 2.)

13. ako proračunska sredstva budu preraspodijeljena na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika više od 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora, odnosno predstavničkog tijela koja se umanjuje, odnosno ako budu preraspodijeljena bez odobrenja ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana (članak 46. stavci 1., 2. i 4.)

14. ako proračunski korisnik potpuno i pravodobno ne utvrdi, ne naplati i ne uplati u proračun prihode i primitke iz svoje nadležnosti (članak 47. stavci 1. i 2.) te ako ne izvršava rashode i izdatke u skladu s namjenama (članak 47. stavak 1.)

15. ako se namjenski prihodi i primici ne uplate u proračun (članak 48. stavak 2.)

16. ako korisnik preuzme i plaća obveze u visini iznad stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava, odnosno ako se uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja izvršavaju iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava bez prethodne suglasnosti Ministarstva financija (članak 50. stavci 1., 2., 3. i 4.)

17. ako se vlastiti prihodi ne uplate u proračun (članak 52. stavak 2.)

18. ako se plati predujmom bez da je prethodno dobivena suglasnost ministra financija odnosno suglasnost načelnika, gradonačelnika, župana za plaćanje predujmom kada je takva suglasnost potrebna u skladu za zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu (članak 53.)

19. ako se rashod i izdatak iz proračuna ne temelji na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja (članak 54. stavak. 1.)

20. ako prije isplate ne provjeri i ne potpiše pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave (članak 54. stavak 2.)

21. ako za isplate, kojima je u skladu s posebnim propisima unaprijed utvrđena namjena, ne prati da su isplaćena sredstva korištena zakonito i namjenski (članak 54.a)

22. ako proračunski korisnik, nakon što naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, ne zahtijeva povrat proračunskih sredstava u proračun (članak 59. stavak 1.)

23. ako proračunski korisnik ne otvori jedan račun za sva plaćanja (članak 60. stavak 3.)

24. ako se novčana sredstva ulažu u dionice i udjele trgovačkih društava (članak 62. stavak 4.)

25. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ne koriste samo za otplatu duga u Računu financiranja (članak 65. stavak 1.)

26. ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ostvarena u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga u Računu financiranja ne koriste za nabavu nefinancijske i financijske imovine (članak 65. stavak 2.)

27. ako nefinancijska dugotrajna imovina nije stečena kupnjom i u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća proračunskih korisnika odnosno ako je imovina bez naknade stečena bez prethodne suglasnosti Vlade, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana ili drugog statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ovlaštenog tijela, a takvo je stjecanje prouzročilo veće troškove za državu, odnosno jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 69. stavci 1. i 2.)

28. ako se sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine države odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste za druge namjene osim za kapitalne rashode države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 70. stavak 1.)

29. ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zaduži za drugu namjenu osim investicije, odnosno ako se investicija ne financira iz njezinog proračuna i ako je ne potvrdi njezino predstavničko tijelo te ako načelnik, gradonačelnik ili župan sklopi ugovor o zaduživanju bez prethodno dobivene suglasnosti Vlade (članak 87. stavak 1.)

30. ako ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 86. ovoga Zakona iznosi više od 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje (članak 88.)

31. ako javni partner sklopi ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode odnosno ako javni partner ne dobije mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo (članak 89.)

32. ako se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži za drugu namjenu osim investiciju i/ili bez suglasnosti većinskog vlasnika, odnosno osnivača (članak 90. stavak 1.)

33. ako jedinica područne (regionalne) samouprave daje jamstvo jedinici lokalne samouprave bez suglasnosti Vlade (članak 91. stavak 1.)

34. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za drugu namjenu osim ispunjenja obveza pravne osobe i ustanove (članak 91. stavak 2.)

35. ako odluka o davanju jamstva nije donesena od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu izuzev ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o jamstvu (članak 91. stavak 3.)

36. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo, a prije toga nije ishodila suglasnost ministra financija (članak 91. stavak 4.)

37. ako se novoustrojena jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži, daje suglasnost i jamstvo za zaduživanje dok nisu uređeni međusobni imovinskopravni odnosi prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 92. stavak 1.)

38. ako se, nakon uređenja međusobnih imovinskopravnih odnosa, zaduži i daje jamstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je, na dan 31. prosinca godine kada je prestala djelovati prijašnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prekoračila granicu za zaduživanje i davanje jamstava prema odredbama članka 88. ovoga Zakona (članak 92. stavak 2.)

39. ako ne postupa sukladno odgovornostima za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava odnosno ako ne obavi prijenos ovlasti poštujući načelo razdvajanja dužnosti (članak 95. stavci 1. i 3.)

40. ako ne razgraniči dužnosti poštujući načelo razdvajanja dužnosti (članak 96.)

41. ako ne ustroji i ne vodi proračunsko računovodstvo na zakonit i pravilan način, odnosno ako povjeri vođenje proračunskog računovodstva neovlaštenoj i/ili nestručnoj ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi (članak 101. stavci 1. i 2.)

42. ako financijski izvještaji nisu sastavljeni od osobe koja rukovodi službom računovodstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva te ako nisu potpisani i podneseni od strane odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osobe koju ona ovlasti da potpisuje financijske izvještaje (članak 101. stavci 3. i 4.)

43. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnik nemaju poslovne knjige – dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige (članak 102. stavak 1.)

44. ako knjigovodstvene isprave i postupanje s njima nisu vjerodostojne, istinite i uredne knjigovodstvenim ispravama (članak 103. stavak 2.)

45. ako se financijski izvještaji ne sastavljaju i ako se iz njih ne vide podaci o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova te ako se financijski izvještaji ne sastavljaju za razdoblja u tijeku proračunske godine i za tekuću proračunsku godinu (članak 105. stavci 1., 2. i 3.)

46. ako se financijski izvještaji za razdoblja u tijeku godine ne čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, odnosno ako se godišnji financijski izvještaj ne čuva trajno i u izvorniku (članak 105. stavak 4.)

47. ako proračunski korisnici ne izrade i ne dostave financijske izvještaje u skladu s pravilnikom iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona (članak 105. stavak 5.)

48. ako ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela ne konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji, u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te ne sastave konsolidirani financijski izvještaj odnosno ne dostavi ga Ministarstvu financija, odnosno ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj i ne sastavlja konsolidirani financijski izvještaj odnosno ne dostavi ga Ministarstvu financija (članak 107. stavci 1. i 2.)

49. ako sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna nije sukladan članku 108. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona (članak 108.)

50. ako godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ako predstavničko tijelo ne donese godišnji u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu (članak 112.)

51. ako ne sudjeluje u postupku nadzora i ne da na uvid zatraženu dokumentaciju (članak 120.)

52. ako onemogući nesmetano obavljanje proračunskog nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada (članak 120. stavak 2.).«.

Članak 30.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba izvanproračunskog korisnika:

1. ako se izvanproračunski korisnik državnog proračuna zaduži i daje jamstvo suprotno uvjetima koje utvrđuje Vlada odlukom na prijedlog ministra financija odnosno iznad ukupne visine zaduženja i danih jamstava utvrđenima propisima o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu (članak 93. stavci 1. i 2.)

2. ako se izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduži i daje jamstvo bez suglasnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 94. stavci 1. i 2.)

3. ako izvanproračunski korisnik ne izradi i ne dostavi Ministarstvu financija polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 30. srpnja tekuće godine, odnosno do 31. ožujka tekuće proračunske godine (članak 111. stavak 1.).«.

Članak 31.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba javnog partnera:

1. ako javni partner sklopi ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o javno-privatnom partnerstvu plaća privatnim partnerima prelazi 25 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode odnosno ako javni partner ne dobije mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela prema posebnim propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo (članak 89.).«.

Članak 32.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj inspektor proračunskog nadzora:

1. ako ne čuva poslovnu i profesionalnu tajnu i klasificirane podatke za koje sazna tijekom obavljanja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti (članak 122.).«.

Članak 33.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika:

1. ako prihodi, primici, rashodi i izdaci nisu iskazani prema proračunskim klasifikacijama (članak 21. stavak 1. i 2.)

2. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvijesti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja odnosno ako ne izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma za koji je dobila suglasnost Vlade (članak 87. stavak 8. i 9.)

3. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvijesti Ministarstvo financija o suglasnostima u roku od 8 dana od dane suglasnosti i sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u roku od 8 dana od dana sklapanja odnosno ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka 2. ovoga članka (članak 90. stavak 4. i 5.)

4. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvijesti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja odnosno ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.(članak 91. stavci 6. i 7.).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, br. 52/13. i 94/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

(1) Članci 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. ovoga Zakona koji se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i nadalje.

(2) Odredbe članaka 2., 3., 23., 24., 25., 26., 27., 31., 35., 36. i 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 136/2012) primjenjivat će se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova za 2015. godinu.

(3) Članci 12. i 21. ovoga Zakona primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i nadalje.

(4) Članak 17. ovoga Zakona primjenjuje se kod prijenosa neutrošenih vlastitih prihoda iz 2014. godine u 2015. godinu i nadalje.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 12., članka 21. i članka 23. stavka 3. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. te članka 23. stavka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 400-06/14-01/11

Zagreb, 30. siječnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

15 06.02.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu