Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

NN 15/2015 (6.2.2015.), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

278

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/2008, 25/2012 i 147/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja) koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija, i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz stavka 4. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1. Osnovno školstvo                             1,9%

2. Srednje školstvo                               1,3%

3. Socijalna skrb

– centri za socijalnu skrb                      0,2%

– domovi za starije i nemoćne osobe      0,6%

4. Zdravstvo                                       1,0%

5. Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe                 1,0%.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Razdjela 025 Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, 2204 Financiranje decentraliziranih funkcija, A539150 Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije, s računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2015. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2015. godini po županijama (Tablica 1.),

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2015. godini (Tablica 2. županije),

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2015. godini (Tablica 2. gradovi),

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2015. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2015. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2015. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za 2015. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova na području županije i Grada Zagreba za 2015. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2015. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2015. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2015. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2015. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskoga korištenja sredstava ostvarenih za decentralizirane funkcije, Ministarstvo financija može sredstva državnog proračuna doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2015. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva,

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva,

– zdravstvenih ustanova,

– redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi,

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Korisnik pomoći izravnanja – županija, odnosno Grad Zagreb – osnivač ustanove, može udružiti sredstva u djelatnosti školstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na temelju vlastite odluke iz stavka 2. ovoga članka, u skladu s odlukama iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, a do razine prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(5) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(6) Prije izmjene odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjene odluka.

(7) U slučaju iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe, ministarstva nadležna za školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo te nadležno tijelo državne uprave za vatrogastvo dostavljaju Ministarstvu financija raspored sredstava po krajnjim korisnicima, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koji financiraju decentralizirane funkcije, na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja ostvare više sredstava nego što je to utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvare više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2015. godinu, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2016. godine doznačiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Povrat viška sredstava iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na sredstva namijenjena za aktivnosti i projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije te kapitalne projekte koji su planirani, a nisu izvršeni do kraja tekuće godine. Višak tih sredstava može se prenijeti i izvršavati u 2016. godini ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. sredstva za projekte koji se prenose u visini bilančnih prava tekuće godine moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine,

2. preneseni projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost nadležnog ministarstva i Ministarstva financija.

(3) Zahtjev za prijenos sredstava iz stavka 2. ovoga članka podnosi se najkasnije do 31. ožujka 2016., a županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su uz zahtjev dužni dostaviti ugovor za obveze nastale u 2015. godini, s dospijećem plaćanja u 2016. godini.

Članak 9.

(1) Izračun iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u 2015. godini obavlja Ministarstvo financija u suradnji s resornim ministarstvom ili nadležnim tijelom državne uprave po korisnicima pomoći izravnanja, na način utvrđen u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se ovisno o vrsti rashoda (rashodi poslovanja te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini).

(4) Pomoći izravnanja za rashode poslovanja za decentraliziranu funkciju osnovnog i srednjeg školstva te vatrogastva doznačit će se akontativno, temeljem mjesečnog obračuna za prethodni mjesec usklađenog s akontacijom za tekući mjesec.

(5) Pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršavaju se na temelju dokumentacije županije, Grada Zagreba i grada o provedenom postupku u skladu sa zakonom, te na temelju ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih) situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava, a koji se dostavljaju resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave do 10. u mjesecu za tekući mjesec. Resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave, nakon provedene provjere, objedinjene zahtjeve na razini županija i gradova dostavlja Ministarstvu financija do 20. u mjesecu za tekući mjesec.

(6) Pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva Ministarstvo financija doznačit će do 15. u mjesecu, a za ostale funkcije u razdoblju od 20. do 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 30. rujna 2015. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 31. kolovoza 2015. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija će na zahtjev resornog ministarstva ili nadležnog tijela državne uprave privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

(4) Nadležno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave dužno je izraditi konsolidirani izvještaj o korištenju sredstava doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija i dostaviti ga Ministarstvu financija najkasnije do 15. travnja 2016. godine.

Članak 11.

(1) Ako županija, Grad Zagreb, grad i općina nisu propisali drugačije:

– doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec;

– doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu;

– doznaka sredstava za rashode poslovanja domova za starije i nemoćne osobe (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi) izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana) i ostvarenih prihoda za posebne namjene za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe, a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

(2) Ako krajnji korisnik ne dostavi mjesečni izvještaj nadležnom upravnom odjelu u propisanom roku i na propisani način, ustanovi će se privremeno obustaviti doznaka sredstava.

Članak 12.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su nadzirati zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih funkcija i krajnjih korisnika, te zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava iz ove Uredbe.

(2) Ministarstvo financija i ministarstva nadležna za školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo te nadležno tijelo državne uprave za vatrogastvo nadziru zakonitost postupanja i zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava iz ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/08

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 5. veljače 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2015. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJA

ŠKOLSTVO

SOCIJALNA SKRB

ZDRAVSTVO

VATROGASTVO

SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)

SREDNJE ŠKOLSTVO

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)

1

2

3

4

5

6

7

8 (2+3+4+5+6+7)

ZAGREBAČKA

69.100.726

14.437.383

5.380.650

0

15.644.677

14.683.550

119.246.986

KRAPINSKO-ZAGORSKA

28.190.643

12.398.371

2.961.050

0

18.266.304

9.308.967

71.125.335

SISAČKO-MOSLAVAČKA

41.823.669

13.737.428

6.774.900

7.802.194

18.295.348

12.681.842

101.115.381

KARLOVAČKA

29.711.172

14.700.849

4.350.700

2.891.100

13.903.406

10.040.124

75.597.351

VARAŽDINSKA

43.037.585

22.530.510

3.496.250

3.796.400

18.172.150

6.247.098

97.279.993

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

26.391.449

10.898.465

2.867.400

5.535.000

13.488.949

10.974.212

70.155.475

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

27.319.699

13.797.439

3.928.250

3.817.000

13.331.457

12.225.018

74.418.863

PRIMORSKO-GORANSKA

46.674.236

29.171.827

4.861.100

14.842.088

22.145.542

29.030.090

146.724.883

LIČKO-SENJSKA

16.141.652

4.903.372

1.664.550

5.428.467

8.190.143

6.647.002

42.975.186

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

20.332.253

8.779.444

2.749.000

0

15.313.616

5.369.799

52.544.112

POŽEŠKO-SLAVONSKA

21.089.101

9.481.772

2.592.200

7.059.040

9.276.334

4.723.018

54.221.465

BRODSKO-POSAVSKA

36.332.609

14.480.375

4.134.600

6.498.943

17.018.817

8.662.968

87.128.312

ZADARSKA

35.627.915

18.899.254

3.718.700

6.259.800

14.416.438

22.468.011

101.390.118

OSJEČKO-BARANJSKA

61.881.777

31.907.812

9.705.900

15.070.000

20.575.571

15.737.967

154.879.027

ŠIBENSKO-KNINSKA

22.289.033

9.509.102

4.991.050

7.426.500

14.152.764

14.544.633

72.913.082

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

37.389.674

15.875.597

4.738.900

8.610.648

22.203.332

10.343.767

99.161.918

SPLITSKO-DALMATINSKA

82.184.363

45.219.459

9.120.200

20.261.000

26.678.361

16.872.305

200.335.688

ISTARSKA

45.097.358

20.356.122

3.501.900

16.338.734

20.376.081

29.299.523

134.969.718

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

25.764.025

14.039.594

2.070.200

9.846.377

15.046.910

18.043.246

84.810.352

MEĐIMURSKA

23.251.386

9.242.267

2.581.800

4.888.000

16.166.571

4.802.996

60.933.020

GRAD ZAGREB

111.293.469

85.317.569

8.975.600

16.730.100

40.337.575

40.109.506

302.763.819

UKUPNO KUNA

850.923.794

419.684.011

95.164.900

163.101.391

373.000.346

302.815.642

2.204.690.084

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2015. GODINI

Tablica 2. županije

Žup.
broj

Nositelj financiranja – županije

Sveukupno
kuna

1

2

3

1.

ZAGREBAČKA

41.454.047

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

26.134.850

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

28.487.336

4.

KARLOVAČKA

19.627.212

5.

VARAŽDINSKA

35.489.729

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

13.256.659

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

20.962.900

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

26.932.808

9.

LIČKO-SENJSKA

12.531.104

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

15.602.709

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

16.211.551

12.

BRODSKO-POSAVSKA

24.025.683

13.

ZADARSKA

25.716.574

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

46.571.135

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

14.674.995

16.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

31.198.629

17.

SPLITSKO-DALMATINSKA

59.735.843

18.

ISTARSKA

18.186.796

19.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

18.912.276

20.

MEĐIMURSKA

18.215.108

21.

GRAD ZAGREB

111.293.469

UKUPNO ŽUPANIJE

625.221.413

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2015. GODINI

Tablica 2. gradovi

Red.
broj

Nositelj financiranja – gradovi

Sveukupno
kuna

1

2

3

1.

VELIKA GORICA

12.546.074

2.

SAMOBOR

8.016.836

3.

VRBOVEC

3.998.720

4.

ZAPREŠIĆ

3.085.049

5.

KRAPINA

2.055.793

6.

SISAK

8.302.666

7.

KUTINA

5.033.667

8.

KARLOVAC

10.083.960

9.

VARAŽDIN

7.547.856

10.

KOPRIVNICA

6.465.377

11.

KRIŽEVCI

4.928.153

12.

ĐURĐEVAC

1.741.260

13.

BJELOVAR

6.356.799

14.

RIJEKA

16.994.246

15.

CRIKVENICA

1.582.378

16.

OPATIJA

1.164.804

17.

GOSPIĆ

3.610.548

18.

VIROVITICA

4.729.544

19.

POŽEGA

4.877.550

20.

SLAVONSKI BROD

12.306.926

21.

ZADAR

9.911.341

22.

OSIJEK

15.310.642

23.

ŠIBENIK

7.614.038

24.

VINKOVCI

6.191.045

25.

MAKARSKA

2.290.808

26.

SPLIT

20.157.712

27.

PULA – POLA

9.612.500

28.

LABIN

2.580.627

29.

PAZIN

5.917.874

30.

POREČ – PARENZO

3.482.986

31.

ROVINJ – ROVIGNO

2.316.547

32.

UMAG – UMAGO

3.000.028

33.

DUBROVNIK

6.851.749

34.

ČAKOVEC

5.036.278

UKUPNO GRADOVI

225.702.381

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2015. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red.
broj

Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine

Naziv javne vatrogasne postrojbe

Ukupno
kuna

1

2

3

4

1.

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

40.109.506

2.

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

3.778.024

3.

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

2.796.032

4.

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

4.567.964

5.

Grad Ivanić-Grad

JVP IVANIĆ-GRAD

3.541.530

6.

Suosnivači:

ZAGORSKA JVP

7.107.918

 

Grad Zabok (8,96%)

 

636.870

 

Grad Klanjec (3,09%)

 

219.635

 

Grad Oroslavje (5,98%)

 

425.053

 

Grad Pregrada (6,85%)

 

486.892

 

Grad Zlatar (6,22%)

 

442.112

 

Grad Donja Stubica (5,67%)

 

403.019

 

Općina Bedekovčina (8,11%)

 

576.452

 

Općina Budinščina (2,67%)

 

189.781

 

Općina Desinić (3,33%)

 

236.693

 

Općina Gornja Stubica (5,48%)

 

389.514

 

Općina Hrašćina (1,75%)

 

124.389

 

Općina Konjšćina (3,90%)

 

277.209

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

 

123.678

 

Općina Krapinske Toplice (5,49%)

 

390.225

 

Općina Kumrovec (1,77%)

 

125.810

 

Općina Marija Bistrica (6,32%)

 

449.221

 

Općina Stubičke Toplice (2,63%)

 

186.938

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

 

449.931

 

Općina Tuhelj (2,09%)

 

148.556

 

Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

 

354.686

 

Općina Zagorska Sela (1,14%)

 

81.030

 

Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

 

192.624

 

Općina Mače (2,78%)

 

197.600

7.

Grad Krapina

JVP KRAPINA

2.201.049

8.

Grad Sisak

JVP SISAK

5.785.453

9.

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

3.465.726

10.

Grad Kutina

JVP KUTINA

3.430.663

11.

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

7.002.818

12.

Grad Ogulin

JVP OGULIN

3.037.306

13.

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

6.247.098

14.

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

4.692.487

15.

Suosnivači:

JVP ĐURĐEVAC

3.512.859

 

Grad Đurđevac (69,40%)

 

2.437.923

 

Općina Virje (10,70%)

 

375.876

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

178.453

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

171.428

 

Općina Molve (4,05%)

 

142.271

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

104.332

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

64.637

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

37.939

16.

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

2.768.866

17.

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

5.294.518

18.

Suosnivači:

JVP DARUVAR

2.922.694

 

Grad Daruvar (78,00%)

 

2.279.703

 

Općina Sirač (7,00%)

 

204.589

 

Općina Končanica (5,00%)

 

146.134

 

Općina Đulovac (5,00%)

 

146.134

 

Općina Dežanovac (5,00%)

 

146.134

19.

Suosnivači:

JVP GAREŠNICA

2.008.948

 

Grad Garešnica (88,00 %)

 

1.767.872

 

Općina Hercegovac (7,00%)

 

140.627

 

Općina Velika Trnovitica (5,00 %)

 

100.449

20.

Grad Čazma

JVP ČAZMA

1.998.858

21.

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

15.439.156

22.

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

2.882.399

23.

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

2.032.222

24.

Grad Krk

JVP KRK

2.797.453

25.

Suosnivači:

JVP OPATIJA

4.043.096

 

Grad Opatija (57,00%)

 

2.304.565

 

Općina Matulji (23,00%)

 

929.912

 

Općina Lovran (14,00%)

 

566.033

 

Općina Mošćenička Draga (6%)

 

242.586

26.

Grad Delnice

JVP DELNICE

1.835.764

27.

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

2.862.091

28.

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

1.938.720

29.

Grad Senj

JVP SENJ

1.846.191

30.

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

2.858.629

31.

Grad Slatina

JVP SLATINA

2.511.170

32.

Grad Požega

JVP POŽEGA

2.373.017

33.

Suosnivači:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

2.350.001

 

Grad Pleternica (30,00%)

 

705.001

 

Grad Kutjevo (10,00%)

 

235.000

 

Grad Pakrac (15,00%)

 

352.500

 

Grad Lipik (10,00%)

 

235.000

 

Općina Velika (10,00%)

 

235.000

 

Općina Brestovac (10,00%)

 

235.000

 

Općina Kaptol (5,00%)

 

117.500

 

Općina Čaglin (5,00%)

 

117.500

 

Općina Jakšić (5,00%)

 

117.500

34.

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

7.041.486

35.

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA
GRADIŠKA

1.621.482

36.

Grad Zadar

JVP ZADAR

13.463.460

37.

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

2.877.467

38.

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

2.765.088

39.

Općina Gračac

JVP GRAČAC

3.361.996

40.

Grad Osijek

JVP OSIJEK

11.480.646

41.

Grad Beli Manastir

JVP BELI
MANASTIR

2.477.962

42.

Grad Našice

JVP NAŠICE

1.779.359

43.

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

7.487.723

44.

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

2.288.720

45.

Grad Knin

JVP KNIN

2.994.978

46.

Grad Vodice

JVP VODICE

1.773.212

47.

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI

3.180.930

48.

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

5.321.226

49.

Grad Ilok

JVP ILOK

1.841.611

50.

Grad Split

JVP SPLIT

14.372.137

51.

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

2.500.168

52.

Suosnivači:

JVP PULA

9.056.947

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

 

6.242.048

 

Općina Barban (3,27%)

 

296.162

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

 

342.352

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

 

312.465

 

Općina Marčana (4,59%)

 

415.714

 

Općina Medulin (6,88%)

 

623.118

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

236.387

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)

 

588.701

53.

Suosnivači:

JVP PAZIN

3.417.748

 

Grad Pazin (49,29%)

 

1.684.608

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

326.395

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

261.800

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

176.014

 

Općina Karojba (7,73%)

 

264.192

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

 

197.546

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

327.420

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

 

179.773

54.

Suosnivači:

JVP POREČ

3.628.493

 

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

 

2.437.622

 

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

 

54.064

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

 

94.703

 

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

 

49.348

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

 

52.250

 

Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

 

489.847

 

Općina Funtana – Fontane (5,70%)

 

206.824

 

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%)

 

243.835

55.

Suosnivači:

JVP ROVINJ

3.344.986

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

 

2.949.274

 

Općina Bale – Valle (2,10%)

 

70.244

 

Općina Kanfanar (3,20%)

 

107.040

 

Općina Žminj (6,53%)

 

218.428

56.

Suosnivači:

JVP LABIN

3.124.779

 

Grad Labin (49,90%)

 

1.559.265

 

Općina Pićan (8,20%)

 

256.232

 

Općina Raša (15,90%)

 

496.840

 

Općina Kršan (13,20%)

 

412.471

 

Općina Sveta Nedelja (12,80%)

 

399.971

57.

Suosnivači:

JVP BUZET

2.497.030

 

Grad Buzet (80%)

 

1.997.624

 

Općina Lanišće (20%)

 

499.406

58.

Suosnivači:

JVP UMAG

4.229.540

 

Grad Umag – Umago (51,40%)

 

2.173.984

 

Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

 

701.258

 

Grad Buje – Buie (19,77%)

 

836.180

 

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

 

118.850

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

 

262.231

 

Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

 

137.037

59.

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

8.263.032

60.

Općina Konavle

JVP KONAVLE

2.012.408

61.

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

1.865.136

62.

Grad Ploče

JVP PLOČE

2.116.717

63.

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

1.961.152

64.

Općina Mljet

JVP MLJET

1.824.801

65.

Suosnivači:

JVP ČAKOVEC

4.802.996

 

Grad Čakovec (49,45%)

 

2.375.080

 

Grad Prelog (6,78%)

 

325.643

 

Općina Belica (2,28%)

 

109.508

 

Općina Dekanovec (0,97%)

 

46.589

 

Općina Domašinec (1,20%)

 

57.636

 

Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

 

47.069

 

Općina Mala Subotica (3,88%)

 

186.357

 

Općina Nedelišće (13,08%)

 

628.232

 

Općina Orehovica (0,85%)

 

40.826

 

Općina Podturen (3,96%)

 

190.199

 

Općina Pribislavec (2,36%)

 

113.351

 

Općina Selnica (1,43%)

 

68.683

 

Općina Strahoninec (2,91%)

 

139.767

 

Općina Sveti Juraj na Bregu (3,94%)

 

189.238

 

Općina Šenkovec (4,65%)

 

223.339

 

Općina Vratišinec (1,28%)

 

61.479

SVEUKUPNO


15 06.02.2015 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu 15 06.02.2015 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu 15 06.02.2015 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu