Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini

NN 15/2015 (6.2.2015.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

286

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 – pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010), a u vezi s člancima 45. i 45.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007, 73/2008, 25/2012 i 147/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2015. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2015. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, Narodne novine, broj 106/99), a temeljem prava utvrđenih tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Iznos za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentraliziranih na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi, utvrđen je uz primjenu odgovarajućih indeksa u proteklom razdoblju i za 2015. godinu iznosi 302.815.642 kune.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima,

– rashodi za materijal i energiju,

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2015. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima,

– procijenjeni rashodi za materijal i energiju,

– procijenjeni rashodi za usluge,

– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Podloge za utvrđivanje računske projekcije ukupne visine rashoda za plaće i doprinose za plaće za zaposlene u 2015. godini su:

– Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. – 2016.;

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/2008 i 61/2011);

– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/2010).

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2015. godini su:

– klasifikacija vatrogasne postrojbe po veličini i sposobnostima, za 20/100 ukupnog iznosa;

– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa;

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 20/100 ukupnog iznosa;

– bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku na području osnivača i suosnivača (preračunato temeljem podataka na razini županija), za 5/100 ukupnog iznosa;

– ukupni broj intervencija javne vatrogasne postrojbe (prosjek 2005. – 2009.) na području osnivača i suosnivača, za 10/100 ukupnog iznosa;

– korigirani broj intervencija javne vatrogasne postrojbe (na temelju prosjeka 2005. – 2009.) na području osnivača i suosnivača, za 5/100 ukupnog iznosa;

– dosadašnji prosjek financiranja (2003. – 2014., za sve godine preračunato prema aktualnom ukupnom iznosu), za 15/100 ukupnog iznosa;

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovjedi/nalogu i korekcija odstupanja radi približnog ujednačavanja opremljenosti osobnom zaštitnom opremom, za 20/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2015. godini naveden u tablici po jedinicama lokalne samouprave – osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi (pod nazivom: RASHODI ZA ZAPOSLENE) za općine Plitvička jezera i Gračac te osnivača i suosnivače JVP Požeško-slavonske županije izračunat je temeljem udjela 85/100, za Grad Zadar temeljem udjela 86/100, a za sve ostale osnivače, odnosno suosnivače izračunat je temeljem udjela od 90/100 pojedinačnih iznosa utvrđenih slijedom navedenih kriterija i mjerila, te ukupno iznosi 271.613.250 kuna.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2015. godini naveden u tablici po jedinicama lokalne samouprave – osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi (pod nazivom: MATERIJALNI TROŠKOVI) za općine Plitvička jezera i Gračac te osnivača i suosnivače JVP Požeško-slavonske županije izračunat je temeljem udjela 15/100, za Grad Zadar temeljem udjela 14/100, a za sve ostale osnivače odnosno suosnivače izračunat je temeljem udjela od 10/100 pojedinačnih iznosa utvrđenih slijedom navedenih kriterija i mjerila, te ukupno iznosi 31.202.392 kune.

Ukupni minimalni financijski standard za 2015. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 302.815.642 kune kako slijedi (rashodi za zaposlene i materijalni troškovi u tablici izračunati su prema odredbama iz stavaka 2. i 3. ove točke):

 

 

OSNIVAČI I SUOSNIVAČI

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Udio za suosnivače

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI TROŠKOVI

UKUPNO

IZNOS ZA ŽUPANIJE


I

GRAD ZAGREB


40.109.506


1

Grad Zagreb

JVP ZAGREB


36.098.555

4.010.951

40.109.506II

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


14.683.550


2

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ


3.400.222

377.802

3.778.0243

Grad Samobor

JVP SAMOBOR


2.516.429

279.603

2.796.0324

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA


4.111.168

456.796

4.567.9645

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD


3.187.377

354.153

3.541.530III

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

9.308.967


6

više suosnivača:

ZAGORSKA JVP

1,0000

6.397.126

710.792

7.107.918
Grad Zabok (8,96%)

0,0896

573.183

63.687

636.870
Grad Klanjec (3,09%)

0,0309

197.671

21.964

219.635
Grad Oroslavje (5,98%)

0,0598

382.548

42.505

425.053
Grad Pregrada (6,85%)

0,0685

438.203

48.689

486.892
Grad Zlatar (6,22%)

0,0622

397.901

44.211

442.112
Grad Donja Stubica (5,67%)

0,0567

362.717

40.302

403.019
Općina Bedekovčina (8,11%)

0,0811

518.807

57.645

576.452
Općina Budinščina (2,67%)

0,0267

170.803

18.978

189.781
Općina Desinić (3,33%)

0,0333

213.024

23.669

236.693
Općina Gornja Stubica (5,48%)

0,0548

350.563

38.951

389.514
Općina Hrašćina (1,75%)

0,0175

111.950

12.439

124.389
Općina Konjšćina (3,90%)

0,0390

249.488

27.721

277.209
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

0,0174

111.310

12.368

123.678
Općina Krapinske Toplice (5,49%)

0,0549

351.202

39.023

390.225
Općina Kumrovec (1,77%)

0,0177

113.229

12.581

125.810
Općina Marija Bistrica (6,32%)

0,0632

404.299

44.922

449.221
Općina Stubičke Toplice (2,63%)

0,0263

168.244

18.694

186.938
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

0,0633

404.938

44.993

449.931
Općina Tuhelj (2,09%)

0,0209

133.700

14.856

148.556
Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

0,0499

319.217

35.469

354.686
Općina Zagorska Sela (1,14%)

0,0114

72.927

8.103

81.030
Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

0,0271

173.362

19.262

192.624
Općina Mače (2,78%)

0,0278

177.840

19.760

197.6007

Grad Krapina

JVP KRAPINA


1.980.944

220.105

2.201.049IV

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

12.681.842


8

Grad Sisak

JVP SISAK


5.206.908

578.545

5.785.4539

Grad Petrinja

JVP PETRINJA


3.119.153

346.573

3.465.72610

Grad Kutina

JVP KUTINA


3.087.597

343.066

3.430.663V

KARLOVAČKA ŽUPANIJA


10.040.124


11

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA


6.302.536

700.282

7.002.81812

Grad Ogulin

JVP OGULIN


2.733.575

303.731

3.037.306VI

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


6.247.098


13

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN


5.622.388

624.710

6.247.098VII

KORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

10.974.212


14

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA


4.223.238

469.249

4.692.48715

više suosnivača:

JVP ĐURĐEVAC

1,0000

3.161.573

351.286

3.512.859
Grad Đurđevac (69,4%)

0,6940

2.194.131

243.792

2.437.923
Općina Virje (10,7%)

0,1070

338.288

37.588

375.876
Općina Kloštar Podravski (5,08%)

0,0508

160.608

17.845

178.453
Općina Kalinovac (4,88%)

0,0488

154.285

17.143

171.428
Općina Molve (4,05%)

0,0405

128.044

14.227

142.271
Općina Ferdinandovac (2,97%)

0,0297

93.899

10.433

104.332
Općina Podravske Sesvete (1,84%)

0,0184

58.173

6.464

64.637
Općina Novo Virje (1,08%)

0,0108

34.145

3.794

37.93916

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI


2.491.979

276.887

2.768.866VIII

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

12.225.018


17

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR


4.765.066

529.452

5.294.51818

više suosnivača:

JVP DARUVAR

1,0000

2.630.425

292.269

2.922.694
Grad Daruvar (78%)

0,7800

2.051.732

227.971

2.279.703
Općina Sirač (7%)

0,0700

184.130

20.459

204.589
Općina Končanica (5%)

0,0500

131.521

14.613

146.134
Općina Đulovac (5%)

0,0500

131.521

14.613

146.134
Općina Dežanovac (5%)

0,0500

131.521

14.613

146.13419

više suosnivača:

JVP GAREŠNICA

1,0000

1.808.053

200.895

2.008.948
Grad Garešnica (88 %)

0,8800

1.591.086

176.786

1.767.872
Općina Hercegovac (7 %)

0,0700

126.564

14.063

140.627
Općina Velika Trnovitica (5 %)

0,0500

90.403

10.046

100.44920

Grad Čazma

JVP ČAZMA


1.798.972

199.886

1.998.858IX

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.030.090


21

Grad Rijeka

JVP RIJEKA


13.895.240

1.543.916

15.439.15622

Grad Mali Lošinj

JVP MALI LOŠINJ


2.594.159

288.240

2.882.39923

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA


1.829.000

203.222

2.032.22224

Grad Krk

JVP KRK


2.517.708

279.745

2.797.45325

više suosnivača:

JVP OPATIJA

1,0000

3.638.786

404.310

4.043.096
Grad Opatija (57%)

0,5700

2.074.107

230.458

2.304.565
Općina Matulji (23%)

0,2300

836.921

92.991

929.912
Općina Lovran (14%)

0,1400

509.430

56.603

566.033
Općina Mošćenička Draga (6%)

0,0600

218.328

24.258

242.58626

Grad Delnice

JVP DELNICE


1.652.188

183.576

1.835.764X

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


6.647.002


27

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ


2.575.882

286.209

2.862.09128

Općina Plitvička jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA


1.647.912

290.808

1.938.72029

Grad Senj

JVP SENJ


1.661.572

184.619

1.846.191XI

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

5.369.799


30

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA


2.572.766

285.863

2.858.62931

Grad Slatina

JVP SLATINA


2.260.053

251.117

2.511.170XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA


4.723.018


32

Grad Požega

JVP POŽEGA


2.135.715

237.302

2.373.01733

više suosnivača:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

1,0000

1.997.501

352.500

2.350.001
Grad Pleternica (30,00%)

0,30

599.250

105.751

705.001
Grad Kutjevo (10,00%)

0,10

199.750

35.250

235.000
Grad Pakrac (15,00%)

0,15

299.626

52.874

352.500
Grad Lipik (10,00%)

0,10

199.750

35.250

235.000
Općina Velika (10,00%)

0,10

199.750

35.250

235.000
Općina Brestovac (10,00%)

0,10

199.750

35.250

235.000
Općina Kaptol (5,00%)

0,05

99.875

17.625

117.500
Općina Čaglin (5,00%)

0,05

99.875

17.625

117.500
Općina Jakšić (5,00%)

0,05

99.875

17.625

117.500XIII

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


8.662.968


34

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD


6.337.337

704.149

7.041.48635

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA


1.459.334

162.148

1.621.482XIV

ZADARSKA ŽUPANIJA


22.468.011


36

Grad Zadar

JVP ZADAR


11.578.576

1.884.884

13.463.46037

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD NA MORU


2.589.720

287.747

2.877.46738

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC


2.488.579

276.509

2.765.08839

Općina Gračac

JVP GRAČAC


2.857.697

504.299

3.361.996XV

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


15.737.967


40

Grad Osijek

JPVP OSIJEK


10.332.581

1.148.065

11.480.64641

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR


2.230.166

247.796

2.477.96242

Grad Našice

JVP NAŠICE


1.601.423

177.936

1.779.359XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


14.544.633


43

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK


6.738.951

748.772

7.487.72344

Grad Drniš

JVP DRNIŠ


2.059.848

228.872

2.288.72045

Grad Knin

JVP KNIN


2.695.480

299.498

2.994.97846

Grad Vodice

JVP VODICE


1.595.891

177.321

1.773.212XVII

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

ŽUPANIJA

10.343.767


47

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI


2.862.837

318.093

3.180.93048

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR


4.789.103

532.123

5.321.22649

Grad Ilok

JVP ILOK


1.657.450

184.161

1.841.611XVIII

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

16.872.305


50

Grad Split

JVP SPLIT


12.934.923

1.437.214

14.372.13751

Grad Imotski

JVP IMOTSKI


2.250.151

250.017

2.500.168XIX

ISTARSKA ŽUPANIJA


29.299.523


52

više suosnivača:

JVP PULA

1,0000

8.151.252

905.695

9.056.947
Grad Pula – Pola (68,92%)

0,6892

5.617.843

624.205

6.242.048
Općina Barban (3,27%)

0,0327

266.546

29.616

296.162
Općina Fažana – Fasana (3,78%)

0,0378

308.117

34.235

342.352
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

0,0345

281.218

31.247

312.465
Općina Marčana (4,59%)

0,0459

374.143

41.571

415.714
Općina Medulin (6,88%)

0,0688

560.806

62.312

623.118
Općina Svetvinčenat (2,61%)

0,0261

212.748

23.639

236.387
Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)

0,0650

529.831

58.870

588.70153

više suosnivača:

JVP PAZIN

1,0000

3.075.973

341.775

3.417.748
Grad Pazin (49,29%)

0,4929

1.516.147

168.461

1.684.608
Općina Cerovlje (9,55%)

0,0955

293.755

32.640

326.395
Općina Gračišće (7,66%)

0,0766

235.620

26.180

261.800
Općina Lupoglav (5,15%)

0,0515

158.413

17.601

176.014
Općina Karojba (7,73%)

0,0773

237.773

26.419

264.192
Općina Motovun – Montona (5,78%)

0,0578

177.791

19.755

197.546
Općina Tinjan (9,58%)

0,0958

294.678

32.742

327.420
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

0,0526

161.796

17.977

179.77354

više suosnivača:

JVP POREČ

1,0000

3.265.644

362.849

3.628.493
Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

0,6718

2.193.860

243.762

2.437.622
Općina Sveti Lovreč (1,49%)

0,0149

48.658

5.406

54.064
Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

0,0261

85.233

9.470

94.703
Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

0,0136

44.413

4.935

49.348
Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

0,0144

47.025

5.225

52.250
Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

0,1350

440.862

48.985

489.847
Općina Funtana (5,70%)

0,0570

186.142

20.682

206.824
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)

0,0672

219.451

24.384

243.83555

više suosnivača:

JVP ROVINJ

1,0000

3.010.487

334.499

3.344.986
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

0,8817

2.654.346

294.928

2.949.274
Općina Bale – Valle (2,1%)

0,0210

63.220

7.024

70.244
Općina Kanfanar (3,2%)

0,0320

96.336

10.704

107.040
Općina Žminj (6,53%)

0,0653

196.585

21.843

218.42856

više suosnivača:

JVP LABIN

1,0000

2.812.301

312.478

3.124.779
Grad Labin (49,9%)

0,4990

1.403.338

155.927

1.559.265
Općina Pićan (8,2%)

0,0820

230.609

25.623

256.232
Općina Raša (15,9%)

0,1590

447.156

49.684

496.840
Općina Kršan (13,2%)

0,1320

371.224

41.247

412.471
Općina Sveta Nedelja (12,8%)

0,1280

359.974

39.997

399.97157

više suosnivača:

JVP BUZET

1,0000

2.247.327

249.703

2.497.030
Grad Buzet (80%)

0,8000

1.797.862

199.762

1.997.624
Općina Lanišće (20%)

0,2000

449.465

49.941

499.40658

više suosnivača:

JVP UMAG

1,0000

3.806.586

422.954

4.229.540
Grad Umag – Umago (51,4%)

0,5140

1.956.586

217.398

2.173.984
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

0,1658

631.132

70.126

701.258
Grad Buje – Buie (19,77%)

0,1977

752.562

83.618

836.180
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

0,0281

106.965

11.885

118.850
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

0,0620

236.008

26.223

262.231
Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

0,0324

123.333

13.704

137.037XX

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

18.043.246


59

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI


7.436.729

826.303

8.263.03260

Općina Konavle

JVP KONAVLE


1.811.167

201.241

2.012.40861

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE


1.678.622

186.514

1.865.13662

Grad Ploče

JVP PLOČE


1.905.045

211.672

2.116.71763

Grad Metković

JVP METKOVIĆ


1.765.037

196.115

1.961.15264

Općina Mljet

JVP MLJET


1.642.321

182.480

1.824.801XXI

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA


4.802.996


65

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

1,0000

4.322.696

480.300

4.802.996
Grad Čakovec (49,45%)

0,4945

2.137.573

237.507

2.375.080
Grad Prelog (6,78%)

0,0678

293.079

32.564

325.643
Općina Belica (2,28%)

0,0228

98.557

10.951

109.508
Općina Dekanovec (0,97%)

0,0097

41.930

4.659

46.589
Općina Domašinec (1,20%)

0,0120

51.872

5.764

57.636
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

0,0098

42.362

4.707

47.069
Općina Mala Subotica (3,88%)

0,0388

167.721

18.636

186.357
Općina Nedelišće (13,08%)

0,1308

565.409

62.823

628.232
Općina Orehovica (0,85%)

0,0085

36.743

4.083

40.826
Općina Podturen (3,96%)

0,0396

171.179

19.020

190.199
Općina Pribislavec (2,36%)

0,0236

102.016

11.335

113.351
Općina Selnica (1,43%)

0,0143

61.815

6.868

68.683
Općina Strahoninec (2,91%)

0,0291

125.790

13.977

139.767
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)

0,0394

170.314

18.924

189.238
Općina Šenkovec (4,65%)

0,0465

201.005

22.334

223.339
Općina Vratišinec (1,28%)

0,0128

55.331

6.148

61.479
 

SVEUKUPNO:

 

 

271.613.000

31.202.642

302.815.642

302.815.642

VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 302.815.642 kune čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2015. godini, a sukladno članku 45.a stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – članka 45. stavka 5. točke 1. podstavka c, odnosno točke 2. istoga članka.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0% ostvareni u skladu sa spomenutim odredbama članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine najkasnije do 31. ožujka 2016. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/17

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 5. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

15 06.02.2015 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini 15 06.02.2015 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini 15 06.02.2015 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini 15 06.02.2015 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini 15 06.02.2015 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini 15 06.02.2015 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini