Pravilnik o izmjeni Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN 15/2015 (6.2.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

288

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavaka 5., 6., 7. i 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« broj 8/2015) u članku 8. stavku

1. podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) Prebivalište i trajanje prebivališta prema popisima iz Zakonu o otocima (»Narodne novine« br. 34/1999, 149/1999, 32/2002 i 33/2006) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine« broj 158/2013)

– Otoci I. skupine

                             20 +1 bod za svaku godinu (do 40 bodova)

– Otoci II. skupine i obalne općine i gradovi (jedinice lokalne samouprave I., II. i III. skupine)

                             10 + 1 bod za svaku godinu (do 30 bodova).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/74
Urbroj: 525-13/1224-15-4
Zagreb, 2. veljače 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

15 06.02.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o malom obalnom ribolovu 15 06.02.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o malom obalnom ribolovu