Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

NN 15/2015 (6.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

289

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012. i 94/2014.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA OVLAŠTENE INŽENJERE ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine« broj 74/07.) u članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe koje su u Republici Hrvatskoj završile fakultet sveučilišnog programa za stjecanje akademskoga naziva diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer šumarstva ili diplomirani inženjer drvne tehnologije/magistar inženjer drvne tehnologije, odnosno osobe koje su završile studij izvan Republike Hrvatske, ako dokažu priznavanje istovjetnosti inozemne diplome sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. riječi: »i/ili ovjerena preslika radne knjižice pristupnika« zamjenjuju se riječima: »i uvjerenje o radnom stažu ili drugu ispravu kojom dokazuje radni staž«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Pristupnik može pisanim podneskom odgoditi ili odustati od polaganja stručnoga ispita, bez navođenja razloga, pod uvjetom da taj podnesak dostavi Komori najkasnije tri radna dana prije dana određenog za polaganje. Na ovakav način ispit se može odgoditi samo jednom.

(2) Pristupnik koji je odgodio ili odustao od pristupanja terminu stručnog ispita sukladno stavku 1. ovoga članka, dužan je pristupiti polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove. Ako pristupnik ne pristupi polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove, smatra se da ispit nije položio.

(3) Pristupnik koji je odustao ili odgodio polaganje stručnog ispita, može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od godine dana od dana kada je Komori dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja ispita.

(4) Ako pristupnik iz nepredviđenih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, polaganje može odgoditi pisanim podneskom Komori uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom (medicinska ili sudska dokumentacija) najkasnije u roku od 5 dana od dana određenog za polaganje ispita.

(5) Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

(6) U slučajevima iz stavka 1. i 4. ovoga članka smatra se da pristupnik stručni ispit nije polagao.

Članak 4.

U Prilogu 1. pod točkom 3. ispitni predmet a) Šumarsko i lovno zakonodavstvo mijenja se i glasi: « a) Lovno i zakonodavstvo područja povezanih s lovstvom«.

Članak 5.

U Prilogu 2. u Obrascu SI-1 riječi: »10000 Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2.« mijenjaju se i glase: »10000 Zagreb, Prilaz Đure Deželića 63.«

Članak 6.

(1) Pristupnici koji su podnijeli zahtjev za polaganje stručnog ispita po odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine« broj 74/07.) dužni su pristupiti polaganju stručnog ispita u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ako pristupnici ne pristupe polaganju stručnog ispita u roku iz stavka 1. ovoga članka stručni ispit polažu po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/09

Urbroj: 525-11/1070-14-8

Zagreb, 19. siječnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.