Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava

NN 16/2015 (11.2.2015.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava

16 11.02.2015 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

299

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine«, broj 76/14) ministar pravosuđa i ministar zdravlja u suradnji donose

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBVEZUJUĆIM IZJAVAMA, NAČINU POHRANJIVANJA, ČUVANJA I OSTVARIVANJA PRAVA PRISTUPA PODACIMA IZ OBVEZUJUĆIH IZJAVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, način pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava.

EVIDENCIJA O OBVEZUJUĆIM IZJAVAMA

Članak 2.

(1) Evidencija o obvezujućim izjavama vodi se za osobe koje su dale ili opozvale obvezujuću izjavu.

(2) Evidenciju o obvezujućim izjavama vodi Hrvatska javnobilježnička komora upisom u Registar anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku (dalje u tekstu: Registar).

Članak 3.

(1) Registar sadrži sljedeće podatke o evidentiranim obvezujućim izjavama:

1. broj pod kojim je evidentirana obvezujuća izjava u Registru,

2. datum sastavljanja obvezujuće izjave,

3. podaci o javnom bilježniku koji je sastavio obvezujuću izjavu,

4. datum upisa obvezujuće izjave u evidenciju,

5. podaci o davatelju obvezujuće izjave (osobno ime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, prebivalište/boravište),

6. podaci o osobi od povjerenja (osobno ime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, prebivalište/boravište te podaci za kontakt),

7. opseg medicinskih postupaka za koje je osoba od povjerenja ovlaštena dati ili uskratiti pristanak,

8. podatak o odluci i datumu odluke o lišenju poslovne sposobnosti davatelja izjave

9. datum sastavljanja opoziva obvezujuće izjave,

10. podaci o osobi (davatelj izjave ili osoba od povjerenja) koja je dala opoziv,

11. podaci o javnom bilježniku koji je sastavio opoziv obvezujuće izjave,

12. podatak o smrti davatelja izjave,

13. podatak o smrti osobe od povjerenja,

14. upis podatka o pokretanju postupka za opoziv obvezujuće izjave od strane nadležnog centra za socijalnu skrb,

15. upis odluke suda o izdanoj privremenoj mjeri zaštite interesa osoba s duševnim smetnjama,

16. upis odluke suda o prestanku važenja obvezujuće izjave.

(2) Registar se vodi u realnom vremenu.

Članak 4.

(1) Opoziv obvezujuće izjave mogu dati davatelj izjave i osoba od povjerenja kod bilo kojeg javnog bilježnika koji je o opozivu obvezujuće izjave dužan obavijestiti drugu stranu i javnog bilježnika koji je sastavio javnobilježnički akt o davanju obvezujuće izjave. Javni bilježnik koji je sastavio izjavu o opozivu obvezujuće izjave dužan je te podatke upisati u Registar.

(2) Centar za socijalnu skrb dužan je zatražiti upis obavijesti o pokretanju postupka za opoziv obvezujuće izjave pred nadležnim sudom u Registar.

(3) Sud je dužan po pravomoćnosti odluke o prijedlogu za opoziv obvezujuće izjave zatražiti upis te odluke u Registar.

(4) Ako je nakon opoziva davatelj izjave dao novu obvezujuću izjavu, u evidenciju se za tu izjavu unosi novi upis koji sadrži podatke iz članka 3. ovog Pravilnika.

NAČIN POHRANJIVANJA I ČUVANJA OBVEZUJUĆIH IZJAVA

Članak 5.

(1) Izvornici javnobilježničkog akta o obvezujućim izjavama odnosno o njihovom opozivu, pohranjuju se i čuvaju u arhivi javnog bilježnika sukladno Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04).

(2) Javni bilježnik će javnobilježnički akt o obvezujućim izjavama odnosno o njihovom opozivu u elektronskom obliku (kao skenirane isprave) dostaviti u arhiv Registra radi trajne pohrane.

PRAVO NA UNOS I PRISTUP PODACIMA IZ REGISTRA

Članak 6.

(1) Ovlaštene osobe za unos podataka u registar su Hrvatska javnobilježnička komora i javni bilježnik.

(2) Pravo uvida u Registar bez prava unosa podataka imaju općinski sud, centar za socijalnu skrb, liječnik i zakonski zastupnik.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Hrvatska javnobilježnička komora će, uz suglasnost ministra pravosuđa, donijeti odluku o ustroju Registra.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/22

Urbroj: 514-05-01-14-78

Zagreb, 3. veljače 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.