Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

NN 16/2015 (11.2.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

300

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 19/2014) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu (»Narodne novine«, broj 132/2014) iza članka 3. dodaje se novi 3a. koji glasi:

»Članak 3a.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima i/ili trgovine na malo ukapljenim naftnim plinom, dužni su svaku promjenu maloprodajne cijene naftnih derivata i/ili biogoriva dostaviti Ministarstvu.

(2) Energetski subjekti dužni su dostaviti cijenu iz stavka 1. ovoga članka za sve vrste naftnih derivata, sa i bez dodanih aditiva, koje prodaju na pojedinom prodajnom mjestu.

(3) Obveza dostave maloprodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za litru naftnih derivata i/ili biogoriva, a odnosi se na:

1. benzine,

2. dizelska goriva,

3. plinska ulja,

4. biogoriva i

5. autoplin.

(4) Kvaliteta i označavanje naftnih derivata iz stavka 3. ovoga članka utvrđeni su Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

(5) Maloprodajne cijene naftnih derivata i/ili biogoriva objavljuju se na web-stranici Ministarstva www.min-go.hr, odnosno aplikacijama naziva »Min-go« namjenjenim korisnicima uređaja pokretanih Windows phone, Android ili iOS operativnim sustavima.

(6) Svaka promjena maloprodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka mora se prije početka njezine primjene dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem i unijeti u aplikaciju iz stavka 5. ovoga članka na jedan od sljedećih načina:

1. spajanjem na web-servis,

2. grupnim unošenjem pomoću datoteke ili

3. pojedinačnim unošenjem u aplikaciju »Min-go«.

(7) Način dostave podataka elektroničkim putem odnosno unos u aplikaciju »Min-go« detaljnije će se urediti naputkom kojeg donosi ministar i koji će se objaviti na web-stranicama Ministarstva.

Članak 2.

U članku 10. na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim podataka o maloprodajnim cijenama naftnih derivata i/ili biogoriva iz članka 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

Tablica 3. zamjenjuje se novom Tablicom 3. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. veljače 2015.

Klasa: 011-01/14-01/309

Urbroj: 526-04-01-01-01/1-14-03

Zagreb, 3. veljače 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

Tablica 3

IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, PROIZVEDENIM, UVEZENIM, UNESENIM, PRERAĐENIM, NABAVLJENIM, ISPORUČENIM, IZVEZENIM I IZNESENIM KOLIČINAMA NAFTNIH DERIVATA ZA RAZDOBLJE
OD .............. DO .................

Tvrtka:

Odgovorna osoba:

tel.:

MB:

fax:

e-mail:

Količina: 000 tona

Redni broj

OPIS


Domaće tržište


Početne zalihe

Proizvodnja/
Nabava na domaćem tržištu

Uvoz

Unos

Raspoloživo

Veleprodaja

Maloprodaja

UKUPNO

IZVOZ

IZNOS

SVEUKUPNO

Završne zalihe

0

1

2

3

4

5

6 = 2+3+4+5

7

8

9 = 7+8

10

11

12 = 9+10+11

13 = 6-12

 

BENZIN EUROSUPER 95 sa aditivima

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BENZIN EUROSUPER 95 bez aditiva

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BENZIN EUROSUPER 98 sa aditivima

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BENZIN EUROSUPER 98 bez aditiva

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BENZIN EUROSUPER 100 sa aditivima

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BENZIN EUROSUPER 100 bez aditiva

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

AVIONSKI BENZIN TIP 100 LL

OSTALI BENZINI

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

1

UKUPNO BENZINI

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

2

GORIVO ZA MLAZNE MOTORE JET A-1

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

DIZELSKO GORIVO EURODIZEL sa aditivima

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

DIZELSKO GORIVO EURODIZEL bez aditiva

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

PLINSKO ULJE LU EL

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

OSTALA PLINSKA ULJA I BRODSKA GORIVA

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

3

UKUPNO PLINSKA ULJA

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

LOŽIVO ULJE LAKO LU L-I

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

LOŽIVO ULJE SREDNJE LU S-I

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

OSTALA LOŽIVA ULJA

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BRODSKA GORIVA

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

4

UKUPNO ULJA ZA LOŽENJE

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

BIOETANOL

BIODIZEL

BIOPLIN

BIOMETANOL

BIODIMETILETER

BIO-ETBE

BIO-MTBE

BIOVODIK

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

5

UKUPNO BIOGORIVA

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

UNP ZA BOCE

UNP ZA SPREMNIKE

UNP ZA INDUSTRIJU

UNP ZA OTTO MOTORE (AUTOPLIN)

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

6

UKUPNO UKAPLJENI NAFTNI PLIN

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

UKUPNO (1 do 6)

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Obrazac se koristi za mjesečno i godišnje izvješćivanje

16 11.02.2015 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu 16 11.02.2015 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu