Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN 16/2015 (11.2.2015.), Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

302

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/2005. i 82/2006. 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013. i 94/2014.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste šumarskih radova, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za izvođenje radova u šumarstvu, te radovi koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno.

Članak 2.

U ovome Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:

(1) izvoditelj šumarskih radova (u daljnjem tekstu: izvoditelj) jest fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje;

(2) Komora jest Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;

(3) licenciranje izvoditelja šumarskih radova (u daljnjem tekstu: licenciranje) jest postupak u kojem od države ovlaštena institucija (Komora) u posebnomu postupku potvrđuje da pristupnik ispunjava propisane strukovne kriterije koji ga čine stručno kvalificiranim i poslovno sposobnim za izvođenje radova u šumarstvu, a za što mu se izdaje strukovna licencija;

(4) ovlašteni inženjeri šumarstva jesu inženjeri šumarstva koji obavljaju stručne poslove šumarstva i lovstva, radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba;

(5) šumoposjednik je pravna ili fizička osoba – vlasnik i/ili posjednik šume, osim Republike Hrvatske i društva Hrvatske šume d.o.o., tijela državne uprave i pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama u vlasništvu Republike Hrvatske.

(6) šume šumoposjednika jesu šume koje su u vlasništvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba, a nisu u vlasništvu Republike Hrvatske.

II. VRSTE ŠUMARSKIH RADOVA

Članak 3.

Vrste šumarskih radova jesu:

1. izrada šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova

2. uzgajanje šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

3. zaštita šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda

4. pridobivanje drva

5. izgradnja i održavanje šumske infrastrukture

6. urbano šumarstvo

7. šumarska ekologija i očuvanje bioraznolikosti šuma

8. doznaka stabala

9. vođenje šuma šumoposjednika.

Članak 4.

(1) Šumarski radovi iz članka 3. točke 2. – 6. i točke 8. izvode se u tri faze – priprema rada, izvođenje rada i nadzor rada.

(2) U fazu pripreme rada pripadaju:

– projektiranja, planiranja, izrade elaborata i studija,

– vrednovanja, analiza, procjena, motrenja i praćenja stanja,

– odabira postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada,

– edukacije i savjetovanja.

(3) U fazu izvođenja rada spada neposredna provedba.

(4) U fazu nadzora radova spadaju:

– kontrola kvalitete i količine izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija,

– kontrole kvalitete i prometa šumskih proizvoda,

– izrade revizija i izvješća

– izdavanja certifikata, svjedodžbi i ostalih potvrda o sukladnosti s propisanim standardima i propisu.

III. MINIMALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE ŠUMARSKIH RADOVA

Članak 5.

(1) Šumarske radove iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu obavljati izvoditelji koji ispunjavaju minimalne uvjete za izvođenje šumarskih radova i koji su prošli postupak licenciranja izvoditelja šumarskih radova.

(2) Minimalni uvjeti za izvođenje šumarskih radova uključuju ispunjavanje propisanih uvjeta stručne i tehničke osposobljenosti.

(3) Uvjeti stručne osposobljenost su ispunjeni ukoliko su svi zaposlenici izvođača (nositelja licencije) zaposleni u punom radnom vremenu, na odgovarajućim poslovima.

(4) Uvjeti tehničke osposobljenosti su ispunjeni ukoliko izvoditelj (nositelj licencije) raspolaže strojevima, uređajima i napravama, opremom i sredstvima potrebnima za tehnološki primjereno izvršenje radova. Uvjet tehničke osposobljenosti podrazumijeva i opremu za zaštitu radnika na radu i zaštitu od štetnih djelovanja za sve osobe koje se stalno ili privremeno nalaze na radilištu.

(5) Ukoliko je za pojedinu vrstu ili fazu rada propisan uvjet zaposlene stručne osobe »ovlašteni inženjer šumarstva«, ovlaštenje se odnosi na odgovarajući stručni smjer, sukladno posebnom propisu.

(6) Uvjet godišnjega ograničenja za pojedinu vrstu ili fazu rada, prema izdanoj licenciji, odnosi se na godinu trajanja licencije.

(7) Minimalni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

IV. RADOVI KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

Članak 6.

(1) Šumoposjednik u svojoj šumi može samostalno izvoditi radove koji se izvode jednostavnim ručnim alatima, a to su radovi pripreme staništa, radovi popunjavanja, njege i čišćenja sastojina, radovi pošumljavanja te ostale radove za koje je stručno osposobljen.

(2) Smatra se da šumoposjednik izvodi radove samostalno ako mu u njima pomažu i članovi obiteljskog domaćinstava.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Licencije izdane na temelju odredbi Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (»Narodne novine« br. 66/2007., 29/2008. i 4/2011.) vrijede do njihovog isteka.

(2) Unutar jedne licencije ovlašteni inženjer šumarstva određenoga stručnog smjera može obavljati više vrsta šumarskih radova toga smjera na način da razmjerno (proporcionalno) zbrojene količine radova ne smiju prelaziti godišnje količine propisane u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (»Narodne novine« br. 66/2007., 29/2008. i 4/2011.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/13-01/399

Urbroj: 525-11/1070-15-10

Zagreb, 28. siječnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

VRSTA RADA

FAZA PRIPREME RADOVA

FAZA IZVOĐENJA RADOVA

FAZA NADZORA RADOVA

1.1. Izrada šumskogospodarskih planova (izuzev izrade Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva i 1 dipl. ing. šumarstva

(na svakih započetih 3.000 ha radne površine u kontinentalnim šumama ili 5.000 ha na kršu) – za državne šume.

1 ovlašteni inženjer šumarstva do 5.000 ha radne površine u šumama šumoposjednika.

1 ovlašteni inženjer šumarstva i 1 dipl. ing. šumarstva iznad 5.000 ha radne površine u šumama šumoposjednika.

– specifična radna sredstva i oprema (mjerni uređaji, alati i oprema za obavljanje poslova na uređivanju šuma)

1.2. Izrada lovnogospodarskih planova

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 30 lovnogospodarskih planova godišnje) ili

1 diplomirani inženjer šumarstva (na svakih 10 lovnogospodarskih planova godišnje) ili

1 dipl. ing. agronomije s položenim kolegijem iz lovstva (na svakih 10 lovnogospodarskih planova godišnje) ili

1 dr. vet. med. s položenim kolegijem iz lovstva (na svakih 10 lovnogospodarskih planova godišnje)

– specifična radna sredstva i oprema (mjerni uređaji, alati i oprema za izradu lovnogospodarskih osnova, programa uzgajanja divljači i programa zaštite divljači)

1.3. Izrada Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektima

1.3.1. Kategorija šumskog reprodukcijskog materijala: kvalificiran, testiran

1 ovlašteni inženjer šumarstva.

2.1. Uzgajanje šuma

1 ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 300 ha radne površine godišnje

1 dipl. inženjer šumarstva za radove uzgajanja šuma iznad 300 ha godišnje

1 šumarski tehničar (na svakih 15 zaposlenih radnika)

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 600 ha radne površine godišnje

2.2. Šumski reprodukcijski materijal

2.2.1. Provođenje Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektima

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture

1 ovlašteni inženjer šumarstva

2.2.2. Proizvodnja – sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala, te biljnih dijelova šumskih svojti i križanaca na primarnom mjestu proizvodnje

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 šumarski tehničar

(na svakih 15 radnika)

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad

1 ovlašteni inženjer šumarstva

2.2.3. Proizvodnja – uzgoj sadnog materijala šumskih svojti na sekundarnom mjestu proizvodnje

OTVORENI PROSTOR:

1 ovlašteni inženjer šumarstva

(za površinu mjesta proizvodnje veću od 3,0 hektara)

ili

1 dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci

(za površinu mjesta proizvodnje do 3,0 hektara)

ili

1 šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

(za površinu mjesta proizvodnje do 1,0 hektara)

ZATVORENI PROSTOR:

1 ovlašteni inženjer šumarstva

(za površinu mjesta proizvodnje veću od 0,1 hektar)

ili

1 dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci

(za površinu mjesta proizvodnje do 0,1 hektar)

ili

1 šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

(za površinu mjesta proizvodnje do 0,05 hektara)

1 ovlašteni inženjer šumarstva

2.2.4. Stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala

1 šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

2.2.5. Dorada šumskog reprodukcijskog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje

1 ovlašteni inženjer šumarstva

ili iznimno

1 dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci

(samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 3,0 hektara za otvoreni prostor, odnosno do 0,1 hektar za zatvoreni prostor)

ili

1 šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

(samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 1,0 hektara za otvoreni prostor, odnosno do 0,05 hektara za zatvoreni prostor)

2.2.6. Skladištenje/čuvanje šumskog reprodukcijskog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje

1 ovlašteni inženjer šumarstva

ili iznimno

1 dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci

(samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 3,0 hektara za otvoreni prostor, odnosno do 0,1 hektar za zatvoreni prostor)

ili

1 šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

(samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 1,0 hektara za otvoreni prostor, odnosno do 0,05 hektara za zatvoreni prostor)

3.1. Zaštita šuma od štetnih organizama

1 ovlašteni inženjer šumarstva na svakih 10.000 ha radne površine

1 šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje opasnim tvarima

1 ovlašteni inženjer šumarstva na svakih 20.000 ha radne površine

3.2. Zaštita šuma od požara i elementarnih nepogoda

1 ovlašteni inženjer šumarstva na svakih 50.000 ha radne površine (na kontinentu) ili 100.000 ha radne površine (na kršu)

1 šumarski tehničar na svakih 50.000 ha radne površine (na kontinentu) ili 100.000 ha radne površine (na kršu)

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

4. Pridobivanje drva (sječa, izrada i privlačenje drva)

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 10.000 m3 bruto mase)

Za razinu proizvodnje do 8000 m3 neto mase godišnje – 1 šumarski tehničar;

Za razinu proizvodnje od 8000 – 30000 m3 neto mase godišnje – 1 dipl. inž. šum. i 1 šumarski tehničar;

Za svako sljedeće povećanje proizvodnje od 30.000 m3 neto mase godišnje povećava se broj izvršitelja za 1 dipl. inž. šum. i 1 šumarskog tehničara;

– minimalno 2 radnika po radnoj grupi

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

*Samaraški obrti (animalna vuča iznošenje i izvlačenje) nemaju obvezu zapošljavanja dipl. ing. šumarstva ili šumarskog tehničara, bez obzira na razinu proizvodnje

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 20.000 m3 bruto mase)

5. Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 24 km/god., kod izgradnje, odnosno na svakih 96 km/god. kod održavanja)

1 dipl. inženjer šumarstva ili dipl. inženjer građevinarstva

1 šumarski tehničar ili građevinski tehničar

(na svakih 48 km/god. kod izgradnje, odnosno, na svakih 96 km/god. kod održavanja) – specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

*Kod izrade traktorskih i šumskih vlaka dužine do 5.000 m/god. nema obveze zapošljavanja dipl. ing. šumarstva ili dipl. ing. građevinarstva

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 50 km/god., kod izgradnje, odnosno na svakih 100 km/god., kod održavanja)

6. Urbano šumarstvo

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 dipl. inženjer šumarstva

1 šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva

7.1. Šumarska ekologija

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih započetih 100.000 ha šumske površine)

7.2. Očuvanje bioraznolikosti šuma

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih započetih 100.000 ha šumske površine)

8. Doznaka stabala

1 dipl. inženjer šumarstva ili prvostupnik šumarstva (na svakih 10.000 m3 planirane mase doznake)

1 dipl. inženjer šumarstva ili prvostupnik šumarstva (na svakih započetih 10.000 m3 bruto mase)

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 20.000 m3 doznačene mase)

9. Vođenje šuma šumoposjednika

1 ovlašteni inženjer šumarstva za vođenje šuma šumoposjednika većih od 300 ha

(1 ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 2.000 ha površine šuma šumoposjednika)

• Akademski i stručni nazivi korišteni u ovome Pravilniku odnose se na fizičke osobe navedene struke koje su stekle stupanj obrazovanja, sukladno odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne Novine« 107/2007. i 118/2012.).

16 11.02.2015 Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno 16 11.02.2015 Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno 16 11.02.2015 Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno 16 11.02.2015 Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno