Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

NN 16/2015 (11.2.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

16 11.02.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

HRVATSKA NARODNA BANKA

305

Na temelju članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i članka 15. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 4. veljače 2015. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆANJU I NAPLATI U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA U ZEMLJI

I.

U točki I. Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (»Narodne novine«, br. 111/2005.; u nastavku teksta: Odluka) iza riječi »stranim sredstvima plaćanja« dodaju se riječi »te prijenos deviznih sredstava«.

II.

(1) U točki IV. stavku 1. Odluke mijenja se podtočka a) i glasi:

»a) pri kupoprodaji robe s carinskog skladišta tipa D i na izdvojenim prodajnim mjestima carinskog, trošarinskog ili poreznog skladišta;«.

(2) U točki IV. stavku 2. Odluke mijenja se podtočka d) i glasi:

»d) pri kupoprodaji robe i usluga između korisnika slobodne zone te pri kupoprodaji robe i usluge između korisnika slobodne zone i rezidenta izvan zone, ako je riječ o domaćoj robi ili usluzi koja je namijenjena trgovini s nerezidentima i ako roba izlazi iz Republike Hrvatske ili ako je riječ o stranoj robi ili usluzi;«.

(3) U točki IV. stavku 2. Odluke mijenja se podtočka g) i glasi:

»g) kod tekućih poslova u trgovini s nerezidentima, između posrednika i drugog rezidenta za plaćanje i naplatu robe i usluga, ako roba prelazi državnu granicu Republike Hrvatske;«.

(4) U točki IV. stavku 2. podtočki j) Odluke briše se točka na kraju teksta i stavlja se točka sa zarezom.

(5) U točki IV. stavku 2. Odluke iza podtočke j) dodaje se nova podtočka, koja glasi:

»k) pri izdavanju i otkupu udjela u investicijskim fondovima osnovanima u Republici Hrvatskoj.«.

III.

Točka V. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Dopušteni su plaćanje i naplata premije osiguranja i isplata štete u devizama između rezidentnog društva za osiguranje i rezidenta – fizičke osobe koja u drugoj državi boravi na temelju važeće dozvole boravka.

(2) Kada se sklapa ugovor o reosiguranju između rezidentnog društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i nerezidentnoga društva za reosiguranje, dopuštena je naplata premije i isplata štete u devizama između sljedećih rezidenata:

a) društva za osiguranje i ugovaratelja odnosno korisnika osiguranja;

b) društva za osiguranje i društva za reosiguranje na temelju ugovora o reosiguranju;

c) dvaju ili više rezidentnih društava za osiguranje odnosno reosiguranje, ako je riječ o suosiguranju.«

IV.

Točka VI. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su pri trgovanju uslugama.

(2) Plaćanje i naplata u devizama za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su pri trgovanju robom.

(3) Plaćanje i naplata u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su pri trgovanju robom ako roba prelazi državnu granicu Republike Hrvatske.«

V.

(1) U točki VII. stavku 1. Odluke briše se podtočka b), a podtočka c) postaje podtočka b).

(2) U točki VII. stavku 2. Odluke riječi »točke c)« zamjenjuju se riječima »podtočke b)«.

VI.

U točki VIII. Odluke riječi »stavku 1. pod a) – c)« zamjenjuju se riječima »stavku 1. podtočkama a) i b)«.

VII.

Riječi »u inozemstvu« u točki IV. stavku 1. podtočki b), točki IV. stavku 2. podtočkama b), c), e) i i) i točki VII. stavku 1. novoj podtočki b) Odluke zamjenjuju se riječima »u drugoj državi«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 800/2015.

Zagreb, 4. veljače 2015.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.