Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva

NN 16/2015 (11.2.2015.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

309

Na temelju članka 21. stavka 7. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. veljače 2015. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI FAKTORING-DRUŠTVA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti faktoring-društva.

(2) Obveznici primjene ovoga Pravilnika su faktoring-društva iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika navedeni pojmovi i definicije imaju sljedeće značenje:

1. Zakon – Zakon o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14);

2. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

3. Faktoring-društvo – faktoring-društvo određeno člankom 20. Zakona, faktoring-društva iz druge države članice određena člankom 59. Zakona i podružnice faktoring-društava iz treće države i faktoring-društava iz druge države članice iz članka 61. Zakona;

4. Korisnik usluge faktoringa – dobavljač odnosno kupac u slučaju dobavljačkog (obrnutog) faktoringa određenog člankom 11. Zakona;

5. Kupac – poslovni subjekt koji je dužnik predmeta faktoringa;

6. Dobavljač – poslovni subjekt koji je vjerovnik predmeta faktoringa.

Djelatnost faktoring-društava

Članak 3.

(1) Kao poslovnu djelatnost na kontinuiranoj osnovi, faktoring-društvo smije obavljati samo poslove iz članka 4., 8. i 12. Zakona:

– posao faktoringa,

– dobavljački (obrnuti) faktoring,

– posao faktoringa koji uključuje otkup mjenice.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, faktoring-društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa.

Posao faktoringa

Članak 4.

Faktoring je pravni posao u kojemu faktoring-društvo, na temelju i u skladu s ugovorom o faktoringu sklopljenim s korisnikom usluge faktoringa, kupuje predmete faktoringa s pravom ili bez prava na regres.

Predmet faktoringa

Članak 5.

(1) Predmet faktoringa su postojeće i/ili buduće, nedospjele, cijele ili djelomične novčane tražbine proizašle s osnove isporuke dobara i/ili pružanja usluga od strane poslovnih subjekata u tuzemstvu ili inozemstvu.

(2) Predmet faktoringa za potrebe prijenosa može se dokazivati računom ili drugom ispravom prema kojoj isporučitelj dobara ili pružatelj usluga, odnosno osoba kojoj on naloži, obračunava isporučena dobra i obavljene usluge bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu, bilo u obliku pisanog dokumenta ili elektroničkog zapisa sukladno odgovarajućim propisima.

(3) Dospijeće predmeta faktoringa u trenutku otkupa od strane faktoring-društva ne smije biti duže od godine dana računajući od dana otkupa.

Dobavljački (obrnuti) faktoring

Članak 6.

Dobavljački (obrnuti) faktoring predstavlja posebnu vrstu faktoringa u kojemu faktoring-društvo i kupac ugovaraju program plaćanja kupčevih dugova dobavljačima na način da se faktoring-društvo obvezuje plaćati tražbine koje kupčevi dobavljači imaju prema kupcu prije dospijeća ili o dospijeću predmeta faktoringa na zahtjev dobavljača ili po uputi kupca, uz prijenos tako isplaćenih predmeta faktoringa s dobavljača na faktoring-društvo.

Posao faktoringa koji uključuje otkup mjenica

Članak 7.

(1) Na poslove faktoringa koji uključuju otkup mjenica primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje mjenica, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Faktoring-društvo može vršiti otkup samo onih mjenica koje su izdane kao sredstvo podmirenja tražbine nastale s osnove isporuke dobara i pružanja usluga u tuzemstvu ili inozemstvu.

Poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa

Članak 8.

(1) U skladu s člankom 21. stavkom 2. Zakona, faktoring-društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa, a ti poslovi su osobito:

– prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti;

– upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim;

– izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting);

– otkup dospjelih tražbina;

– izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa.

(2) Vrijednost potraživanja po poslovima iz stavka 1. ovoga članka iskaznih prije umanjenja za utvrđene ispravke vrijednosti ne smije prelaziti 25% vrijednosti potraživanja po poslovima faktoringa prije umanjenja za utvrđene ispravke vrijednosti, iskazanih u izvještajima koja su faktoring-društva dužna dostavljati Agenciji u rokovima i način propisan pravilnikom kojim je regulirana struktura i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja.

Otkup dospjelih tražbina

Članak 9.

(1) U smislu ovog Pravilnika, otkup dospjelih tražbina predstavlja otkup dospjelih nenaplaćenih tražbina od poslovnih subjekata koje nije izvršeno u roku predviđenom računom, ugovorom ili propisima kojima su uređeni rokovi ispunjenja novčanih obveza.

(2) Faktoring-društvo ne smije vršiti otkup dospjelih nenaplaćenih plasmana ili otkup rizika i koristi s osnove dospjelih nenaplaćenih plasmana kreditne institucije kako je to definirano zakonom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga i relevantnim odlukama Hrvatske narodne banke, niti otkup dospjelih nenaplaćenih tražbina ili otkup rizika i koristi s osnove tih tražbina nastalih po osnovi onih financijskih usluga koje imaju osnovno obilježje i svrhu financiranja, a obavljaju ih i drugi subjekti na temelju propisa koji se na te subjekte primjenjuju.

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-06/03

Urbroj: 326-01-550-15-1

Zagreb, 6. veljače 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.