Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka

NN 17/2015 (13.2.2015.), Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka

HRVATSKI SABOR

316

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09. i 123/11.) Hrvatski sabor na sjednici 6. veljače 2015. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE I DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE NA DIJELU k.o. BRAŠINA, A U SVRHU REALIZACIJE TURISTIČKOG RAZVOJNOG PROJEKTA KUPARI, NA LOKACIJI KUPARI I. U OPĆINI ŽUPA DUBROVAČKA

I.

Daje se suglasnost Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka, na rok do 99 godina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/03

Zagreb, 6. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.