Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015.

NN 17/2015 (13.2.2015.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015.

17 13.02.2015 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

321

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009, 35/2013, 41/2014 i 143/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 30,96% onima koje promiču razvoj sporta,

2. 5,14% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,

3. 10,39% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

4. 20,32% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

5. 4,46% onima koje se bave tehničkom kulturom,

6. 11,85% onima koje se bave kulturom,

7. 2,67% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,

8. 14,21% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A557047 – Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini – 100%.

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 80,00%, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – 9,16%, te u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene djeci i mladima – 10,84%.

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, Glavi 04105 Ministarstvo branitelja, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja – 12,92%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A777058 – Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu – 10,94%, u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 10,54%, Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – 0,81%, te u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A558047 – Politika za mlade – 8,05%, za aktivnost A558049 – Provedba mjera obiteljske i populacijske politike – 4,02%, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 17,44%, za aktivnost A754006 – Razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj – 6,71%, za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 20,04% i za aktivnost A792009 – Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – 8,54%.

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A578041 – Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju – 14,83% i za aktivnost A733051 – Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente – 1,58%, te u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 47,86% i za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 35,73%.

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577028 – Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 95,00% i za aktivnost A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih – 5,00%.

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 032 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za aktivnost A862006 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – 4,92% i za aktivnost A862021 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – Međunarodna razvojna suradnja – 7,67%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 2,52%, za aktivnost A777060 – Promocija kulture putem Zaklade Hrvatska kuća – 2,52%, te u razdjelu 055 Ministarstvo kulture, Glavi 05505 Ministarstvo kulture, za aktivnost A565027 – Programi muzejsko galerijske djelatnosti – 3,53%, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 25,94%, za aktivnost A565033 – Nove medijske kulture – 12,32%, za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 10,35%, za aktivnost A781006 – Zaklada »Kultura nova« – 20,15%, za aktivnost A781008 – Neprofitni mediji – 7,56% i za aktivnost A781010 – Promocija kulture putem Zaklade »Hrvatska kuća – Croatia House« – 2,52%.

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih – 100,00%.

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 90,36% i za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 9,64%.

Članak 4.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo branitelja, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ured za udruge izvještaj o utrošku sredstava raspoređenih prema članku 3. ove Uredbe, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, dostavljaju Ministarstvu financija do 31. siječnja 2016. godine.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija vodi Financijska agencija, i to za:

– naknadu za priređivanja lutrijskih igara,

– naknadu za priređivanja igara na sreću u casinima,

– naknadu za priređivanje klađenja,

– naknadu za priređivanja igara na sreću na automatima,

– prihode iz dobiti Hrvatske lutrije.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/03

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.