Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

NN 17/2015 (13.2.2015.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

323

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 5. Zakona o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, broj 55/2014), članak 5. mijenja se i glasi:

»Glavno tajništvo posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala, obavlja poslove javne nabave, vodi registar ugovora javne nabave, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, poslove vezane za informacijsku sigurnost i poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana i izvršenja državnog proračuna, izrađuje financijska i druga izvješća, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove sukladno posebnim propisima, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu, te informatičke i opće poslove,

2.2. Služba za proračun i financije.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 6. i članak 6. mijenjaju se i glase:

»2.1. Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu te informatičke i opće poslove

Članak 6.

Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu, te informatičke i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, brine o upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju. Priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim državnim proračunom u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome te obavlja. poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno-stručne i administrativne poslove. Obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, obavlja stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu,

2.1.2. Služba za informatičke i opće poslove.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. mijenjaju se i glase:

»2.1.1. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu

Članak 7.

Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svojega djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje i promicanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, vodi očevidnik državnih službenika i namještenika i druge evidencije službenika i namještenika; izrađuje i sudjeluje u izradi Nacrta prijedloga uredbe o unutarnjem ustroju Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, obavlja poslove u svezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnost, obavlja poslove u svezi sa žalbama o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Službe, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svojega djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoje nadležnosti za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva; izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, vodi evidencije i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva; vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i stanova za državne dužnosnike; izrađuje objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema i provodi sve postupke nabave za potrebe cijelog Ministarstva u suradnji s imenovanim stručnim povjerenstvima; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu; ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka nabave; obavlja administrativne i stručne poslove vezane za pripremu postupaka javne nabave i obrađuje dostavljene ponude u postupcima javne nabave, obavlja poslove odabira postupka javne nabave, priprema odluke i provodi objave i pozive za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, određuje uvjete nabave i ugovaranja s obzirom na predmet nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje, prima ponude i provodi postupak javnog otvaranja ponuda, provodi postupak pregleda, ocjene i analize ponuda, provjerava računsku točnost ponuda, priprema upute, obrasce i smjernice za provedbu postupaka nadmetanja sukladno propisima o javnoj nabavi vodi brigu da se nabava odvija sukladno državnom proračunu i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene, definira komercijalne i obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata, te fizičkih osoba iz djelokruga rada Službe; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s redovnim ažuriranjem podataka; vodi skladišno poslovanje potrošnog materijala i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. mijenjaju se i glase:

»2.1.2. Služba za informatičke i opće poslove

Članak 8.

Služba za informatičke i opće poslove obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme, brine za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme, brine za sigurnosti informatičkog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, brine se za održavanje strojne i programske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika, prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja; obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu i čuvanje registraturne građe, te druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane; stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite; vođenje očevidnika o ozljedi na radu; vođenje evidencija o ugovorima i policama osiguranja službenika i namještenika; poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u situacijama katastrofa i kriza; obavlja poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila i opreme, organizaciju prijevoza državnih dužnosnika Ministarstva, vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Služba za proračun i financije obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima i smjernicama, daje obrazloženje financijskog plana u djelokrugu Ministarstva, sukladno Zakonu o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, donosi dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo, obavlja administrativne poslove u svezi s izvršavanjem državnog proračuna; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, organizira i koordinira rad na izradi strateškog plana za trogodišnje razdoblje, godišnjih planova potrebnih financijskih sredstava, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda, kontrolira naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda i analizira financijske pokazatelje.

Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća; obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije, pruža potporu ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani sredstvima fondova Europske unije u dijelu pripreme metodologije i modela financiranja, planiranja i praćenja tijeka financiranja; prati postupak ugovaranja i povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna; sudjeluje u poslovima ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola te je usmjerena na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, s ciljem izvršavanja poslova iz nadležnosti rada Ministarstva; ukazuje na nedostatke, inicira i sudjeluje u implementaciji mjera za otklanjanje utvrđenih manjkavosti sustava, inicira i izrađuje smjernice i druge provedbene upute o postupanju kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja i izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijske dokumentacije, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstava, ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i drugo; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove,

2.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.«.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva, usklađuje stanja na knjigovodstvenim karticama, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima, obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima, usklađenima s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja račune za koncesijsku naknadu sukladno Zakonu, te kontrolira uplatu koncesijskih naknada, ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate, surađuje s Ministarstvom financija u svezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u svezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modelom plaćanja kroz sustav riznice; obavlja poslove plaćanja koja se odnose na projekte koji se financiraju sredstvima iz fondova Europske unije. U okviru svoje nadležnosti također obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije, provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice na temelju podataka proizašlih iz računovodstvenog sustava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU izrađuje standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji uredima državne uprave u županijama; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i ostalih propisa.

Predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom te mjere za njezino unaprjeđenje; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sve aktivnosti vezane uz sveukupnu međunarodnu suradnju, osobito uz europske poslove; predlaže politiku razvoja bilateralne i multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje, predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; zaprima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; Uprava je središnje mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove i međunarodne fondove i projekte; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne posebne programe Europske unije; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva aktivnosti vezane uz cjelokupnu suradnju s Europskom unijom; prati uvjete dolaska stranih turista, prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; sudjeluje u pripremi i radu svih međunarodnih sastanaka, stručnih skupova i posjeta; vodi baze podataka relevantne za međunarodnu suradnju i europske poslove; sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na turizam; osigurava uvjete i ispunjava ulogu i zadatke Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu koji se odnosi na razvijanje centara kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu i socijalnog turizma; Uprava, u dijelu u kojem obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u izradi strateških dokumenata na temelju kojih se koriste sredstva fondova Europske unije, pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; prati i druge fondove – Europske i međunarodne izvore financiranja i poduzima aktivnosti za korištenje tih sredstava u svrhu podizanja konkurentnosti turizma i ugostiteljstva. Sudjeluje u definiranju tržišne turističke politike i mjera za njeno provođenje; sudjeluje u koordiniranju mjere i aktivnosti javnog, privatnog i civilnog sektora na pripremi turističke godine; sudjeluje u praćenju i analiziranju djelovanja instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; prati i analizira kretanje zaposlenosti i poduzima mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; izrađuje, provodi i prati Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; surađuje sa strukovnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; predlaže i provodi programe poticaja za jačanje strukovnih udruga u ugostiteljstvu i turizmu i za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u ugostiteljstvu i turizmu, te za podizanje razine sigurnosti domaćih i stranih turista; sustavno prati i analizira provedbu programa, analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Republici Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; sudjeluje u provedbi mjera strategije razvoja turizma; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:

3.1. Sektor za upravljanje kvalitetom,

3.2. Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte,

3.3. Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove.«.

Članak 8.

U članku 13. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« i objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz nadležnosti ureda državne uprave u županiji; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata« brišu se.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« i objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz nadležnosti ureda državne uprave u županiji; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata« brišu se.

Članak 10.

U članku 19. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« i objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz nadležnosti ureda državne uprave u županiji; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata« brišu se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 20. i članak 20. mijenjaju se i glase:

»3.2. Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte

Članak 20.

Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u provedbi strategije razvoja; prati i analizira globalna kretanja turističkih tokova na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira tržišnu konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati i analizira faktore i razvoj turističke ponude i potražnje na međunarodnom tržištu; predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom te mjere za njezino unaprjeđenje; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sve aktivnosti vezane uz sveukupnu međunarodnu suradnju, osobito uz europske poslove; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije. Sektor je mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; u svom radu redovno surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Sektor prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi, u dijelu koji se odnosi na turizam; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; usko surađuje sa Sektorom za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju,

3.2.2. Služba za poslove s Europskom unijom i projekte.«.

Članak 12.

U članku 23. riječi: »Radna zajednica Alpe Jadran« brišu se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. mijenjaju se i glase:

»3.2.2. Služba za poslove s Europskom unijom i projekte

Članak 24.

Služba za poslove s Europskom unijom i projekte je središnje mjesto kontakta i koordinacije za sve poslove s Europskom unijom; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; koordinira sve aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s Europskom unijom na razini Ministarstva, i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; usko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora radi prikupljanja relevantnih mišljenja, analiza, izvješća koja se dostavljaju tijelima Europske unije; prati javne rasprave i donošenje direktiva na razini Europske unije s utjecajem na turizam i s njima upoznaje sve ustrojstvene jedinice Ministarstva; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije, Europskog turističkog foruma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam; prati politike i uvjete financiranja za područje turizma iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; predstavlja Ministarstvo u zajedničkim odborima za praćenje programa Europske unije; sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za provedbu europskih strukturnih i investicijski fondova u djelu koji se odnose na turizam; osigurava uvjete i ispunjava ulogu i zadatke Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu koji se odnosi na turizam; obavlja sve poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje korištenja i vrednovanje programa i projekata Europske unije namijenjenih turizmu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije; partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije; te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; unutar Ministarstva koordinira i surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s korištenjem fondova Europske unije; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i provodi politiku korištenja fondova Europske unije za potrebe unaprjeđenja konkurentnosti turističkog sektora imajući u vidu strateške ciljeve razvoja turizma, utvrđujući prije svega prioritetne namjene korištenja sredstava Europske unije za sektor turizma; izgrađuje sustav informiranja i promicanja mogućnosti korištenja sredstava fondova Europske unije u turizmu za njihove potencijalne korisnike u javnom sektoru (jedinice lokalne samouprave) i privatnom sektoru (poduzetnike); daje stručne savjete potencijalnim korisnicima i surađuje s njihovim konzultantima; surađuje sa strukovnim udrugama kao partnerima u informiranju poduzetnika o mogućnostima korištenja sredstava fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi i provedbi plana stručnog usavršavanja službenika za korištenje fondova Europske unije; za potrebe Ministarstva i ministarstava nadležnih za fondove Europske unije; priprema interna periodična izvješća o korištenju sredstava fondova Europske unije u sektoru turizma; pruža stručnu pomoć i koordinira pripremu projektnih prijedloga u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; kandidira projektne prijedloge Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz stranih izvora; sudjeluje u pripremanju stručnih podloga za pripremu nacionalnih dokumenata kao podloga za korištenje međunarodnih fondova i sudjelovanje u međunarodnim projektima; ocjenjuje zahtjeve za partnerstvom i/ili podrškom projektima drugih domaćih i inozemnih subjekata, te za njih priprema mišljenja i pisma potpore; aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te pri tome surađuje i s drugim tijelima državne uprave, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima javne vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim dionicima; sustavno komunicira s korisnicima međunarodnih izvora financiranja na svim razinama; izrađuje analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za poslove s Europskom unijom,

3.2.2.2. Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 25. i članak 25. mijenjaju se i glase:

»3.2.2.1. Odjel za poslove s Europskom unijom

Članak 25.

Odjel za poslove s Europskom unijom, koordinira sve poslove s Europskom unijom; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; koordinira sve aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s Europskom unijom na razini Ministarstva, i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; zaprima sve dokumente za rasprave u okviru raznih tijela Europske unije i prosljeđuje ih nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na daljnje postupanje; usko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora radi prikupljanja relevantnih mišljenja, analiza, izvješća koja se dostavljaju tijelima Europske unije; prati javne rasprave i donošenje direktiva na razini Europske unije s utjecajem na turizam; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije, Europskog turističkog foruma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; koordinira aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s Europskom unijom na razini Ministarstva i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; sudjeluje u aktivnostima vezano za praćenje, usporedbu i prilagodbu novih mjera Europske unije vezanih uz turizam; vodi baze podataka europskih direktiva i smjernica s neposrednim ili posrednim obavezama za turizam, o promjenama o kojima se izvještava ostale/nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, kao i svi zainteresirani dionici u turizmu; redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam (stručni skupovi, rasprave); obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. mijenjaju se i glase:

»3.2.2.2. Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova

Članak 26.

Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova prati politike i uvjete financiranja za područje turizma iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; predstavlja Ministarstvo u zajedničkim odborima za praćenje programa Europske unije; sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na turizam; obavlja sve poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje korištenja i vrednovanje programa i projekata Europske unije namijenjenih turizmu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; unutar Ministarstva koordinira i surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po raznim pitanjima u svezi s korištenjem fondova Europske unije; sudjeluje u pratećim aktivnostima na prijavi projektnih prijedloga Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz međunarodnih izvora; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i provodi politiku korištenja fondova Europske unije za potrebe unaprjeđenja konkurentnosti turističkog sektora imajući u vidu strateške ciljeve razvoja turizma, utvrđujući prije svega prioritetne namjene korištenja sredstava Europske unije za sektor turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi programa dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje pripreme projekata, prije svega javne infrastrukture u turizmu kojih su nositelji/investitori gradovi i općine; izgrađuje sustav informiranja i promicanja mogućnosti korištenja sredstava fondova Europske unije u turizmu za njihove potencijalne korisnike u javnom sektoru (jedinice lokalne samouprave) i privatnom sektoru (poduzetnike); daje stručne savjete potencijalnim korisnicima i surađuje s njihovim konzultantima; surađuje sa strukovnim udrugama po raznim pitanjima, a posebno kao partnerima u informiranju poduzetnika o mogućnostima korištenja sredstava fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi i provedbi plana stručnog usavršavanja službenika za korištenje fondova Europske unije; za potrebe Ministarstva i ministarstava nadležnih za fondove Europske unije: ustrojava evidencije/baze podataka svih dokumenata iz svoga djelokruga, te evidenciju projekata kojima su dodijeljena sredstava, sustavno prati i analizira provedbu operativnih programa, natječaja za podnošenje zahtjeva/aplikacije za korištenje sredstava, analizira rezultate natječaja, učinke korištenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve; priprema interna periodična izvješća o korištenju sredstava fondova Europske unije u sektoru turizma; pruža stručnu pomoć i koordinira pripremu projektnih prijedloga u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u pratećim aktivnostima na prijavi projektnih prijedloga Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz međunarodnih izvora; kandidira projektne prijedloge Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz stranih izvora; sudjeluje u pripremanju stručnih podloga za pripremu nacionalnih dokumenata kao podloga za korištenje međunarodnih fondova i sudjelovanje u međunarodnim projektima; ocjenjuje zahtjeve za partnerstvom i/ili podrškom projektima drugih domaćih i inozemnih subjekata, te za njih priprema mišljenja i pisma potpore; aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te pri tome surađuje i s drugim tijelima državne uprave, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima javne vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim dionicima; pribavlja potrebnu dokumentaciju za ocjenu zahtjeva za partnerstvom i/ili podrškom projektima od predlagatelja; sustavno komunicira s korisnicima međunarodnih izvora financiranja na svim razinama; redovito izvještava hrvatsku javnost o međunarodnim projektima i programima vezanim za turizam; vodi bazu podataka o svim projektima s područja turizma, financiranim iz inozemnih izvora uključujući stanje kandidiranih i izvođenih projekata, načina financiranja i sufinanciranja; izrađuje upute, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 27. i članak 27. mijenjaju se i glase:

»3.3. Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove

Članak 27.

Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove osigurava uvjete i ispunjava ulogu i zadatke Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 za Europski socijalni fond u dijelu koji se odnosi na razvijanje centara kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu i socijalnog turizma; obavlja poslove izrade strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda u području razvoja ljudskih potencijala za turizam i socijalnog uključivanja kroz turizam (Turizam za sve); surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja partnerskog sporazuma i operativnog programa; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove operativnog programa i partnerskog sporazuma; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga sektorski nadležna tijela; izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013; izrađuje upute za prijavitelje; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata; dostavlja tijelu zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga sektorski nadležna tijela; osigurava povrat nenamjenski utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka operativnog programa; određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; u skladu s komunikacijskom strategijom za operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnog programa; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; ako je ujedno i korisnik u okviru operativnog programa, Ministarstvo osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje sektorske analize i utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje i upravljanje proračunom iz pristupne pomoći i strukturnih fondova te osigurava provedbu naknade sredstava; Sektor aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnima za obrazovanje i edukaciju kao i s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; surađuje s gospodarskim subjektima i komorama u području obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; surađuje s međunarodnim institucijama na projektima obrazovanja kadrova u turizmu; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta; predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Republici Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira baze podataka relevantne za pripremu i provedbu Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugim institucijama nadležnim za tematska područja jačanja ljudskih potencijala i socijalnog turizma; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike s naglaskom na jačanje ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU,

3.3.2. Služba za nadzor i koordinaciju sustava.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 28. i članak 28. mijenjaju se i glase:

»3.3.1. Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU

Članak 28.

Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih programa za korištenje sredstava strukturnih fondova u području razvoja ljudskih potencijala za turizam, socijalnog uključivanja kroz turizam (Turizam za sve); u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva, te drugim državnim i javnim tijelima i ustanovama i organizacijama civilnoga društva sudjeluje u izradi strateških i operativnih dokumenata za korištenje strukturnih fondova Europske unije; surađuje s upravljačkim tijelom na izradi strategije organizacijskog razvoja kao i na drugom poslovima vezanim uz pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova Europske unije; s drugim tijelima sudjeluje u pripremi i provođenju mjera informiranja i komunikacije s naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.3.1.1. Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU,

3.3.1.2. Odjel za provedbu programa i projekata iz fondova EU.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 29. i članak 29. mijenjaju se i glase:

»3.3.1.1. Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU

Članak 29.

Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih programa za korištenje sredstava strukturnih fondova u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma, tehničke pomoći; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama unutar Službe, Ministarstva te drugim državnim i javnim tijelima i ustanovama i organizacijama civilnoga društva priprema strateške, programske i operativne dokumente za korištenje strukturnih fondova; s drugim tijelima sudjeluje u pripremi i provođenju komunikacijskih akcijskih planova; provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima i sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava; provodi javne partnerske konzultacije; utvrđuje planirane krajnje korisnike i priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu na provjeru; inicira i razvija strateške projekte, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog programa; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu; koordinira pripremu baze projekata i pruža stručnu podršku korisničkim institucijama u pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 i Odjelom za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova Europske unije sudjeluje u pripremi smjernica/uputa za prijavitelje u dijelu koji se odnosi na kriterije vrednovanja (kriteriji odabira i kriteriji dodjele); sudjeluje u informativnim radionicama organiziranim u okviru natječaja i šire; sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma, kohezijske politike, strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 19.

Iza članka 29. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 29.a, 29.b, 29.c i 29.d koji glase:

»3.3.1.2. Odjel za provedbu programa i projekata

iz fondova EU

Članak 29.a

Odjel za provedbu programa i projekata iz fondova EU obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu programa strukturnih fondova; prati provedbu operacija/projekata; priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima; priprema planove nabave; planira i upravlja alokacijama iz sredstava Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava plaćanje javnog doprinosa; osigurava provedbu naknade sredstva koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su nadoknađeni; dostavlja tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sukladno relevantnim sporazumima surađuje s korisničkim institucijama, te s ugovornim tijelom/Posredničkim tijelom razine 2; organizira mjesečne sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja rokova i kvalitete provedbe; provodi kontrolu administrativnog i financijskog upravljanja i sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; osigurava elektronsko praćenje financijskih podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); pruža podršku korisničkim institucijama tijekom provedbe operacija/projekata; surađuje sa stručnim voditeljem projekta iz relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva i drugim suradnicima na projektu; sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje; surađuje s relevantnim financijskim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne politike, kohezijske politike, pretpristupne pomoći, strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.2. Služba za nadzor i koordinaciju sustava

Članak 29.b

Služba za nadzor i koordinaciju sustava obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i analizu uspješnosti provedbe operativnih programa u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma te vrednovanje i ugovaranje projekata iz strukturnih fondova; sudjeluje u pripremi strateških, programskih i operativnih dokumenata u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje izvješća o svome radu; osigurava elektronsko praćenje pokazatelja uspješnosti te unosi podatke u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); utvrđuje i prati mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; provodi monitoring posjete prema potrebi te sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja; prati cjelokupno kontrolno okruženje s ciljem poboljšanja provedbe programa i projekata; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi operacija/projekata i programa; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i provodi preliminarnu procjenu projekata surađuje s drugim odjelima unutar Službe i Posredničkim tijelom razine 2; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; planira i pokreće izbor te provodi postupak odabira projekata; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 i druge relevantne ugovore; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima prilikom vrednovanja i ugovaranja projekata; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise na području strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga rada; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja poslove podrške pripreme i provedbe aktivnosti operativnog programa iz nadležnosti Ministarstva u dijelu razvoja centara kompetencija u turizmu i razvoja socijalnog turizma: prati, analizira, obrađuje, kreira statistička i druga izvješća iz područja obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog turizma; priprema i provodi programe financirane iz državnog proračuna u području jačanja ljudskih potencijala, sigurnosti i drugo; surađuje s drugim institucijama na pripremi programa financiranih iz Europskih fondova i drugih izvora financiranja; surađuje s drugim institucijama nadležnim za tematska područja jačanja ljudskih potencijala i socijalnog turizma, kao i sa strukovnim udrugama u području jačanja ljudskih potencijala.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.3.2.1. Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU,

3.3.2.2. Odjel za analitiku i nacionalne programe.

3.3.2.1. Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU

Članak 29.c

Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU u okviru nadležnosti sudjeluje u pripremi strateških, programskih i operativnih dokumenata u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma te u pripremi projektne dokumentacije; izrađuje izvješća o svom radu; sudjeluje u izradi pokazatelja uspješnosti i pripadajućih obrazaca; sudjeluje u izradi smjernica/uputa za prijavitelje u dijelu koji se odnosi na pokazatelje provedbe, izradu kriterija i obrazaca za vrednovanje projekata; osigurava praćenje operacija/projekata i programa putem definiranih pokazatelja uspješnosti; osigurava elektronsko praćenje pokazatelja uspješnosti te unosi podatke u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu; prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo; provodi monitoring posjete prema potrebi te sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja; prati cjelokupno kontrolno okruženje s ciljem poboljšanja provedbe programa i projekata; provodi vrednovanje operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja; sudjeluje u vrednovanju rezultata i utjecaja operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala i koordinira usvajanje preporuka vrednovanja u dijelu sektorske nadležnosti; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi operacija/projekata i programa; sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; obavlja stručne poslove koji se odnose na vrednovanje i ugovaranje projekata iz strukturnih fondova; priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i provodi preliminarnu procjenu projekata; pri izradi smjernica/uputa za prijavitelje i provođenju preliminarne procjene projekata surađuje s drugim odjelima unutar Službe i Posredničkim tijelom razine 2; osigurava i predlaže članove odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata; osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio odbor za praćenje operativnog programa; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 i druge relevantne ugovore; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima prilikom vrednovanja i ugovaranja projekata; provodi aktivnosti prevencija, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike i korektivne mjere; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise na području strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga rada; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3.3.2.2. Odjel za analitiku i nacionalne programe

Članak 29.d

Odjel za analitiku i nacionalne programe obavlja poslove podrške pripreme i provedbe aktivnosti OP-a iz nadležnosti Ministarstva u dijelu razvoja centara kompetencija u turizmu i razvoja socijalnog turizma; prati i analizira kretanje zaposlenosti te predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje modela stjecanja znanja, vještina i kompetencija kroz redovno i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada, zahtjevima tržišta potražnje i Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, kao i drugih strateških dokumenta Republike Hrvatske i Europske unije; surađuje s državnim tijelima i institucijama nadležnim za obrazovanje i rad; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike s naglaskom na jačanje ljudskih potencijala u turizmu; sudjeluje u provedbi Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma; formira baze podataka relevantne za pripremu i praćenje operativnog programa u dijelu nadležnosti Ministarstva turizma; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; priprema, provodi i sustavno prati i analizira provedbu programa financiranih iz državnog proračuna iz područja obrazovanja, jačanja strukovnih udruga, sigurnosti u turizmu iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa financiranih iz ES fonda i državnog proračuna, kao i drugih izvora financiranja; surađuje s drugim institucijama nadležnim za tematska područja jačanja ljudskih potencijala i socijalnog turizma; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave posebice u dijelu koji uređuje obrazovanje i zapošljavanje; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 20.

U članku 57. stavku 1. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte, te vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave;« zamjenjuju se riječima: »provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu;«.

Članak 21.

U članku 58. stavku 1. riječi: »po potrebi provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim smještajnih objekata, te vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma, te po potrebi poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave te po potrebi provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima« brišu se.

Članak 22.

U članku 61. stavku 1. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte, te vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Sektora;« zamjenjuju se riječima: »provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu;«.

Članak 23.

U članku 62. stavku 1. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak, vezano za žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte, te vezano za žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Službe;« zamjenjuju se riječima: »provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu;«.

Članak 24.

U članku 63. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak, vezano za žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Odjela;« zamjenjuju se riječima: »provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima u području ugostiteljske djelatnosti; «.

Članak 25.

U članku 64. riječi: »provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Odjela;« zamjenjuju se riječima: »provodi drugostupanjski upravni postupak u području pružanja usluga u turizmu povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima u području pružanja usluga u turizmu;«.

Članak 26.

U članku 70. stavak 4. mijenja se i glasi:

»U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

7.2.1. Ispostava Bjelovar,

7.2.2. Ispostava Jastrebarsko,

7.2.3. Ispostava Karlovac,

7.2.4. Ispostava Ogulin,

7.2.5. Ispostava Sisak,

7.2.6. Ispostava Vrbovec,

7.2.7. Ispostava Varaždin,

7.2.8. Ispostava Koprivnica,

7.2.9. Ispostava Krapina.«.

Članak 27.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, broj 55/2014), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva turizma koji je sadržan u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma.

Članak 28.

Ministar turizma uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva turizma, s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 29.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/12

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA TURIZMA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

9

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu te informatičke i opće poslove

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu

8

2.1.2.

Služba za informatičke i opće poslove

9

2.2.

Služba za proračun i financije

1

2.2.1.

Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove

7

2.2.2.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

3

Glavno tajništvo – ukupno

31

3.

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM, MEĐUNARODNU SURADNJU I EUneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

3.1.

Sektor za upravljanje kvalitetom

1

3.1.1.

Služba za standarde i kategorizaciju

1

3.1.1.1.

Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«

5

3.1.1.2.

Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma

5

3.1.2.

Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije

1

3.1.2.1.

Odjel za kvalitetu

5

3.1.2.2.

Odjel za nadzor kategorizacije

5

3.2.

Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte

1

3.2.1.

Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju

1

3.2.1.1.

Odjel za bilateralnu suradnju

4

3.2.1.2.

Odjel za multilateralnu suradnju

4

3.2.2.

Služba za poslove s Europskom unijom i projekte

1

3.2.2.1.

Odjel za poslove s Europskom unijom

5

3.2.2.2.

Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova

5

3.3.

Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove

1

3.3.1.

Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU

1

3.3.1.1.

Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU

3

3.3.1.2.

Odjel za provedbu programa i projekata iz fondova EU

3

3.3.2.

Služba za nadzor i koordinaciju sustava

1

3.3.2.1.

Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU

3

3.3.2.2.

Odjel za analitiku i nacionalne programe

5

Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU – ukupno

62

4.

UPRAVA ZA KONKURENTNOSTneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

4.1.

Sektor za podršku investicijama i konkurentnost turizma

1

4.1.1.

Služba za podršku investicijskim projektima

1

4.1.1.1.

Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

5

4.1.1.2.

Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva

4

4.1.2.

Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma

8

4.1.3.

Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala

1

4.1.3.1.

Odjel za analize prostornih turističkih potencijala

4

4.1.3.2.

Odjel za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala

5

4.2.

Sektor za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma

1

4.2.1.

Služba za razvoj poduzetništva u turizmu

1

4.2.1.1.

Odjel za pripremu i provedbu planova i programa razvoja poduzetništva u turizmu

4

4.2.1.2.

Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu

5

4.2.2.

Služba za održivi razvoj i posebne oblike turizma

1

4.2.2.1.

Odjel za održivi razvoj turizma

5

4.2.2.2.

Odjel za posebne oblike turizma

4

Uprava za konkurentnost – ukupno

51

5.

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOMneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

5.1.

Sektor za sustav upravljanja turističkom destinacijom

1

5.1.1.

Služba za razvoj i praćenje sustava upravljanja turističkom destinacijom

8

5.1.2.

Služba za nadzor sustava upravljanja turističkom destinacijom

8

5.2.

Sektor za razvoj turističkih destinacija

1

5.2.1.

Služba za javnu turističku infrastrukturu

1

5.2.1.1.

Odjel za pripremu i razvoj programa javne turističke infrastrukture

4

5.2.1.2.

Odjel za praćenje i nadzor programa javne turističke infrastrukture

4

5.2.2.

Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma

1

5.2.2.1.

Odjel za koncesije

4

5.2.2.2.

Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma

4

Uprava za upravljanje turističkom destinacijom – ukupno

37

6.

UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

6.1.

Sektor za normativne poslove

1

6.1.1.

Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica

8

6.1.2.

Služba za normativne poslove za usluge u turizmu

8

6.2.

Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor

1

6.2.1.

Služba za upravno-pravne poslove

1

6.2.1.1.

Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo

5

6.2.1.2.

Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu

4

6.2.2.

Služba za pravne poslove i upravni nadzor

1

6.2.2.1.

Odjel za pravne poslove

4

6.2.2.2.

Odjel za upravni nadzor

4

Uprava za pravne poslove – ukupno

38

7.

SAMOSTALNI SEKTOR TURISTIČKE

INSPEKCIJE

1

7.1.

Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

8

7.2.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb

6

7.2.1.

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

1

7.2.2.

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

1

7.2.3.

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

7.2.4.

Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)

1

7.2.5.

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

2

7.2.6.

Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)

1

7.2.7.

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

3

7.2.8.

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

1

7.2.9.

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

2

7.3.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula

4

7.3.1.

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

2

7.4.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka

7

7.4.1.

Ispostava Crikvenica (samostalni izvršitelj)

1

7.4.2.

Ispostava Krk (samostalni izvršitelj)

1

7.4.3.

Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)

1

7.4.4.

Ispostava Rab (samostalni izvršitelj)

1

7.4.5.

Ispostava Senj (samostalni izvršitelj)

1

7.5.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split

12

7.5.1.

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

2

7.5.2.

Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)

3

7.5.3.

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

1

7.5.4.

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

7.6.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek

5

7.6.1.

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

1

7.6.2.

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

Samostalni sektor turističke inspekcije – ukupno

73

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU I PRAĆENJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA

3

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE MREŽNIH STRANICA

3

10.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

3

MINISTARSTVO TURIZMA – UKUPNO

310

17 13.02.2015 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma 17 13.02.2015 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma