Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

NN 17/2015 (13.2.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

325

Na temelju članka 27.a stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), a u vezi s člankom 38. alinejom 1. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MJERAMA I NAKNADAMA ZA PREKOMJERNE I ŠPEKULATIVNE ZALIHE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA IZ SEKTORA ŠEĆERA

Članak 1.

U Uredbi o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, broj 77/2013) u članku 2. alineji 1. briše se točka zarez i dodaju se riječi: »kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 968/2014 od 12. rujna 2014. o izmijeni Provedbene uredbe (EU) br. 170/2013 o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Hrvatske (SL L 272, 13. 9. 2014.)«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. postavku 2. riječi: »31. listopada 2014. godine« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2015. godine«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. riječi: »31. listopada 2014. godine« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2015. godine«.

Podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) izvozom bijelog šećera izvan carinskog područja Europske unije, kojeg će provesti utvrđeni vlasnik zaliha na način da izveze raspoložive vlastite zalihe bijelog šećera i/ili kupnjom bijelog šećera na tržištu Europske unije osigura količinu potrebnu za obavezu uklanjanja špekulativnih zaliha;«.

U stavku 2. riječi: »31. siječnja 2015. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2015. godine«.

U stavku 3. podstavku a) riječi: »31. listopada 2014. godine« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2015. godine«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. riječi: »nakon isteka roka dostave zapisnika iz članka 12. ove Uredbe«, brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »listi« briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno u skladu sa stavkom 4. ovoga članka«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) U slučaju da je količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta manja od zbirnih količina potencijalnih špekulativnih zaliha na Preliminarnoj listi odredbe stavaka 7., 8., 9. i 10. neće se primjenjivati.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 2. podstavku 3. riječ: »prijedloga« briše se, a iza riječi: »Preliminarne liste i« dodaje se riječ: »prijedloga«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 2. podstavku 2. riječi: »28. veljače 2015. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2016. godine«, a riječi: »10. veljače 2015. godine« zamjenjuju se riječima: »15. siječnja 2016. godine«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. podstavku a) umjesto točke zarez stavlja se točka i dodaju se nove rečenice koje glase: »Ako se u tijeku nadzora utvrdi veća naknada od one koju je vlasnik prikazao, donijet će se rješenje u kojem će se utvrditi špekulativna naknada u iznosu 50% od utvrđene razlike, te rok plaćanja. Ako se nadzorom utvrdi preplata naknade, donijet će se rješenje u kojem će se utvrditi povrat preplaćenog iznosa.«.

Podstavak b) mijenja se i glasi:

»b) vlasniku zaliha proizvoda iz sektora šećera utvrditi obavezu plaćanja naknade u iznosu:

– 500,00 kuna za vlasnike zaliha za koje je utvrđeno da nemaju prekomjernih zaliha;

– 500,00 kuna uvećano za 100,00 kuna po toni utvrđenih prekomjernih zaliha šećera za vlasnike za koje je utvrđeno da imaju prekomjerne zalihe.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju da vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera:

– nije podnio zapisnik već je nadležno tijelo kontrolom stanja zaliha sukladno člancima 14. i 16. ove Uredbe utvrdilo zalihe i formiralo zapisnik iz članka 12. ove Uredbe te utvrdilo postojanje špekulativnih zaliha,

– je podnio zapisnik iz članka 12. ove Uredbe izvan roka na temelju kojeg je utvrđeno postojanje špekulativnih zaliha,

nadležno tijelo postupit će sukladno članku 17. ove Uredbe te će ti vlasnici zaliha biti uključeni na Preliminarnu listu.«.

Članak 8.

Prilog 8. Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, broj 77/2013) zamjenjuje se novim Prilogom 8. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/11

Urbroj: 50301-05/25-15-3

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 8.

NAČIN IZRAČUNA INDIVIDUALNIH KOLIČINA ŠPEKULATIVNIH ZALIHA NA KONAČNOJ LISTI U SKLADU S ČLANKOM 17. STAVKOM 4. OVE UREDBE

U slučaju iz članka 17. stavka 4. ove Uredbe vrši se izračun u sljedećim koracima:

1. Za pravne i fizičke osobe koje se nalaze na Preliminarnoj listi, a kod kojih su utvrđene špekulativne zalihe i u izračunu su veće od nule, utvrđuje se:

1.1. zbroj prosjeka potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine;

1.2. zbroj potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine.

2. Od zbroja iz točke 1. podtočke 1.2. ovoga Priloga oduzima se količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta.

3. Količina iz točke 2. ovoga Priloga dijeli se sa zbrojem iz točke 1. podtočke 1.1. ovoga Priloga čime se dobiva koeficijent korekcije.

4. Za svaku pravnu i fizičku osobu koja se nalazi na Preliminarnoj listi, a kod koje su utvrđene špekulativne zalihe, utvrđuje se novi korigirani (povećani) trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine.

a) Ako je izvorni trogodišnji prosjek u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine različit od nule, novi korigirani (povećani) trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine dobiva se tako da se izvorni trogodišnji prosjek u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine uveća za apsolutnu vrijednost umnoška izvornog trogodišnjeg prosjeka u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine i koeficijenta korekcije iz točke 3. ovoga Priloga umanjenog za jedan:

ITP ≠ 0; NTP = ITP + (| ITPAP x (KOEFKOR-1) |)

b) Ako je izvorni trogodišnji prosjek u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine jednak nuli, novi korigirani (povećani) trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine dobiva se umnoškom zbroja potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine i koeficijenta korekcije iz točke 3. ovoga Priloga umanjenog za jedan:

ITP = 0; NTP = SUM12/13 x (KOEFKOR – 1)

Kratice korištene u ovoj točki imaju sljedeće značenje:

ITP – izvorni trogodišnji prosjek u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine pojedine pravne ili fizičke osobe koja se nalazi na Preliminarnoj listi za koju se utvrđuje novi trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine;

ITPAP – apsolutna vrijednost ITP;

NTP – novi korigirani (povećani) trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine pojedine pravne ili fizičke osobe koja se nalazi na Preliminarnoj listi za koju se utvrđuje novi trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine;

KOEFKOR – apsolutna vrijednost koeficijenta korekcije iz točke 3. ovoga Priloga;

SUM12/13- zbroj potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine pojedine pravne ili fizičke osobe koja se nalazi na Preliminarnoj listi za koju se utvrđuje novi trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine.

5. Za svaku pravnu i fizičku osobu koja se nalazi na Preliminarnoj listi vrši se novi izračun (korekcija – umanjenje) potencijalnih špekulativnih zaliha koji se dobiva iz razlike zbroja potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine i korigiranog (povećanog) prosjeka iz točke 4. ovoga Priloga.

6. Sve pravne i fizičke osobe koje se nalaze na Preliminarnoj listi za koje je količina dobivena izračunom iz točke 5. ovoga Priloga veća od nule smatraju se vlasnicima špekulativnih zaliha te se uvrštavaju na Konačnu listu i utvrđuje se njihov ukupnih zbroj i postotni udio pojedinog vlasnika u ukupnom zbroju.

7. Ukupna količina špekulativnih zaliha na Konačnoj listi jednaka je ukupnim količinama zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta.

8. Individualna količina špekulativnih zaliha pojedinog vlasnika na Konačnoj listi izračunava se umnoškom postotnog udjela iz točke 6. ovoga Priloga i ukupnih količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta.

17 13.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera 17 13.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera