Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju memorijskih kartica

NN 17/2015 (13.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju memorijskih kartica

17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju memorijskih kartica

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

331

Na temelju članka 23. stavka 4., članka 25. stavka 5. i članka 29. stavka 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU MEMORIJSKIH KARTICA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju memorijskih kartica (»Narodne novine«, broj 83/2013) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Pravna osoba dostavlja ponudu za dobivanje javne ovlasti izdavanja memorijskih kartica (u daljnjem tekstu: kartica) Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz koju prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje javne ovlasti.«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 2. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– vođenje postupka izdavanja kartica,

– izradu kartica.«

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Članak 20.

Cijena za izdavanje kartica uključuje:

– troškove postupka izdavanja kartica,

– troškove izrade kartica,

– troškove pristupa i korištenja zajedničke mreže TACHOnet u skladu sa stavcima 6. i 7. članka 30. Zakona.«

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članak 21.

(1) Visina naknade koja se plaća za izdavanje kartica vozača, prijevoznika, radionice i nadzornog tijela u redovnom postupku iznosi 428,00 kn bez PDV-a, pojedinačno za svaku karticu.

(2) Visina naknade koja se plaća za izdavanje kartica vozača, prijevoznika, radionice i nadzornog tijela u žurnom postupku iznosi 608,00 kn bez PDV-a, pojedinačno za svaku karticu.

(3) Pravna osoba koja obavlja javnu ovlast izdavanja kartica, dužna je izdati karticu u redovnom postupku iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Pravna osoba koja obavlja javnu ovlast izdavanja kartica, dužna je izdati karticu u žurnom postupku iz stavka 2. ovoga članka u roku od 48 sati od dana zaprimanja zahtjeva.

(5) Zahtjev za izdavanje kartice je potpun kada korisnik uplati naknadu za njeno izdavanje.

(6) Naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uplaćuje se na račun pravne osobe koja obavlja javnu ovlast izdavanja kartica.

(7) Cijena za izdavanje kartica uključuje i troškove za korištenje zajedničke mreže TACHOnet iz članka 20. ovoga Pravilnika uvećanu za PDV.

(8) Ako nakon provedenog postupka odlučivanja o zahtjevu za izdavanje kartice, kartica nije izdana, pravna osoba je dužna stranci, u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti odluke, vratiti trošak izrade kartice.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/16

Urbroj: 530-05-1-1-2-15-1

Zagreb, 6. veljače 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.