Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 17/2015 (13.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

343

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 1. i 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 78. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak i 11/15., u daljnjem tekstu: Pravilnik) tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 29. stavka 6. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Tiskanica uputnice za primarni laboratorij iz članka 30. stavka 2. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Tiskanica uputnice iz članka 41. stavka 1. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

U članku 52. stavku 5. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 5.

Tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja iz članka 82. stavka 1. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Tiskanica »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« iz članka 92. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

U članku 93. Pravilnika dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti unutar rokova iz stavka 1. ovoga članka, izabrani doktor opće (obiteljske) medicine, odnosno izabrani doktor ginekolog obvezan je na zahtjev osiguranika, radi obračuna naknade plaće koja tereti sredstva poslodavca, izdati pisanu obavijest o trajanju privremene nesposobnosti na tiskanici »Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad« čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Tiskanice putnih naloga iz članka 95. stavka 7. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Tiskanica »Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad« tiskana uz Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14.) stavlja se izvan snage.

Članak 10.

Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uz tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 1. ovoga Pravilnika i tiskanicu uputnice iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se i tiskanice naloga za sanitetski prijevoz te tiskanica uputnice iz članka 29. stavka 6. i članka 41. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 49/14. i 51/14.) zaključno do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/16.

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja