Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 17/2015 (13.2.2015.), Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

347

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08. i 125/11.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 78. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14. i 144/14.) u točki VII. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznos premije se može promijeniti za vrijeme osigurateljnog razdoblja u slučaju promjene zakona ili zakonskih propisa, odnosno općih akata Zavoda koji se odnose na opseg i sadržaj dopunskog zdravstvenog osiguranja, visinu sudjelovanja ili druge elemente značajne za utvrđivanje iznosa premije.»

II.

U točki X. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ugovorom se ugovara plaćanje premije mjesečno«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ako ugovaratelj kasni s plaćanjem jedne ili više premija, uplatom se podmiruju ranije dospjele premije, i to najprije zatezne kamate pa neplaćene premije«.

III.

U točki XI. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na zahtjev ugovaratelja koji je podmirio pripadajuću premiju do dana raskida ugovora, Zavod može izdati novu policu koja počinje vrijediti od dana raskida prethodno važeće police.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

IV.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/19

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.