Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

NN 17/2015 (13.2.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

351

Na osnovi članka 24. točke 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10. 8/11., 18/13. i 1/14.) i članka 39. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak i 11/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 78. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VRSTAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

Članak 1.

U Odluci o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (»Narodne novine«, broj 51/14. i 76/14.) tablica iz članka 1. zamjenjuje se tablicom koja glasi:

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/43

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

17 13.02.2015 Odluka o izmjeni Odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice