Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 18/2015 (18.2.2015.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi

HRVATSKI SABOR

356

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/09

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13., 148/13., 76/14. i 147/14.) stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Stranka ima pravo prigovora na procjenu Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka, o kojem rješenjem odlučuje čelnik ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba. Stranka prigovor može izjaviti u roku od 15 dana od primitka pisane obavijesti Povjerenstva za procjenu stanja stambenog objekta, o procijenjenom statusu useljivosti stambenog objekta.«.

Članak 2.

U članku 12.a stavcima 1. i 3. riječi: »iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4.«.

Članak 3.

U članku 19.a iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U postupku utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje koje se provodi u skladu s ovim člankom, nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze iz članka 12. stavka 2. ovog Zakona, o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javnopravno tijelo kod kojeg se vodi postupak, odnosno drugo javnopravno tijelo ili sud.«.

Članak 4.

Svi postupci koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13., 148/13., 76/14. i 147/14.), osim postupaka iz članka 2. ovog Zakona, koji će se dovršiti prema odredbama ovog Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/14

Zagreb, 6. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.