Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

NN 18/2015 (18.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

395

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 95. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA POSTAVLJANJA I UPORABE RADIJSKIH POSTAJA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (»Narodne novine« br. 45/12), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za potrebe ovog Pravilnika pojmovi područje povećane osjetljivosti i javno područje primjenjuju se u značenju kako je propisano pravilnikom ministra nadležnog za zdravlje vezano uz zaštitu od neionizirajućeg zračenja.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. riječ »zdravstvo« zamjenjuje se riječju »zdravlje«.

U članku 4. stavku 3. točka d) mijenja se i glasi:

»udaljenost od geometrijskog središta odašiljačke antene do javnog područja (izražena u m) s najvišom vrijednosti elektromagnetskog polja,«

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Prije upisivanja potvrde o usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može, prema potrebi, provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja koja radijska postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i javnom području.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Agencija može, na temelju prijavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka, prema potrebi odrediti i provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja koja radijska postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i javnom području.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/03

Urbroj: 376-03-15-1

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.