Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN 19/2015 (20.2.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

397

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/06

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27. 6. 2013., u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/36/EU), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12. 6. 2014.)

2) Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31. 12. 1986.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2006/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava, Direktive Vijeća 83/349/EEZ o konsolidiranim financijskim izvještajima, Direktive Vijeća 86/635/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija i Direktive Vijeća 91/674/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima osiguravajućih poduzeća (SL L 224, 16. 8. 2006.)

3) Direktiva 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o sustavima osiguranja depozita (SL L 135, 31. 5. 1994.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjeni Direktive 94/19/EZ o sustavima osiguranja depozita u odnosu na razine pokrića i odgode isplate (SL L 68, 13. 3. 2009.)

4) Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12. 6. 2014.)

5) Direktiva 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija (SL L 125, 5. 5. 2001.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12. 6. 2014.)

6) Direktiva Vijeća 89/117/EEZ od 13. veljače 1989. o obvezama podružnica osnovanih u državi članici kreditnih i financijskih institucija koje imaju sjedište izvan te države članice, u pogledu objavljivanja godišnjih računovodstvenih dokumenata (SL L 44, 16. 2. 1989.) i

7) Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12. 6. 2014., u daljnjem tekstu: Direktiva 2014/59/EU).

(2) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1) član uže obitelji osobe jest:

1. bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici

2. sin, posvojeni sin, kći ili posvojena kći te osobe

3. sin, posvojeni sin, kći ili posvojena kći osobe iz podtočke 1. ove točke

4. druga osoba koja nema punu poslovnu sposobnost i koja je stavljena pod skrbništvo te osobe

2) diskrecijske mirovinske pogodnosti kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 73. Uredbe (EU) br. 575/2013

3) društvo kći kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 16. Uredbe (EU) br. 575/2013

4) društvo za osiguranje kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013

5) društvo za pomoćne usluge kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 18. Uredbe (EU) br. 575/2013

6) društvo za reosiguranje kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013

7) društvo za upravljanje imovinom kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 19. Uredbe (EU) br. 575/2013

8) država članica domaćin kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Uredbe (EU) br. 575/2013

9) financijska institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 26. Uredbe (EU) br. 575/2013

10) financijska poluga kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 93. Uredbe (EU) br. 575/2013

11) financijski holding kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 20. Uredbe (EU) br. 575/2013

12) financijski instrument kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 50. Uredbe (EU) br. 575/2013

13) financijski ugovori kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 97. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

14) grupa je matično društvo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 15. podtočkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 i njegovo društvo kći kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 16. Uredbe (EU) br. 575/2013

15) grupa kreditnih institucija kako je uređeno člankom 17. ovoga Zakona

16) grupa kreditnih institucija u EU-u jest grupa kreditnih institucija kojoj je krajnje matično društvo matična kreditna institucija u Europskoj uniji, matični financijski holding u Europskoj uniji ili matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji, koja nije ujedno i grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj

17) grupa kreditnih institucija u RH kako je uređeno člankom 278. ovoga Zakona

18) grupa povezanih osoba kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013

19) imenovano tijelo je tijelo koje je ovlašteno za određivanje stope protucikličkog zaštitnog sloja, stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik ili zaštitnog sloja za GSV i OSV kreditnu instituciju

20) instrument sanacije kako je uređeno člankom 56. stavkom 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

21) interni pristupi jesu pristup zasnovan na internim rejting-sustavima iz članka 143. stavka 1., pristup internih modela iz članka 221., pristup vlastitih procjena iz članka 225., napredni pristup iz članka 312. stavka 2., metoda internih modela iz članaka 283. i 363. i pristup interne procjene iz članka 259. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

22) investicijsko društvo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

23) knjiga trgovanja kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 86. Uredbe (EU) br. 575/2013

24) konsolidirajuće nadzorno tijelo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 41. Uredbe (EU) br. 575/2013

25) konsolidirana osnova kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 48. Uredbe (EU) br. 575/2013

26) konsolidirani položaj kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 47. Uredbe (EU) br. 575/2013

27) kontrola kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 37. Uredbe (EU) br. 575/2013

28) kreditna institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

29) kvalificirani udio kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 36. Uredbe (EU) br. 575/2013

30) matična država članica kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 43. Uredbe (EU) br. 575/2013

31) matična kreditna institucija u državi članici je kreditna institucija koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 28. Uredbe (EU) br. 575/2013, a ne uključuje matičnu kreditnu instituciju u Republici Hrvatskoj

32) matična kreditna institucija u EU-u je kreditna institucija koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 29. Uredbe (EU) br. 575/2013

33) matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH je kreditna institucija koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 29. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj

34) matična kreditna institucija u RH je kreditna institucija koja u Republici Hrvatskoj ima kao društvo kći kreditnu instituciju, investicijsko društvo ili financijsku instituciju ili koja ima sudjelujući udio u takvoj kreditnoj instituciji, investicijskom društvu ili financijskoj instituciji te koja sama nije društvo kći neke druge kreditne institucije ili investicijskog društva koje je dobilo odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj ili financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji su osnovani u Republici Hrvatskoj, a ne uključuje matičnu kreditnu instituciju u Europskoj uniji

35) matični financijski holding u državi članici kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 30. Uredbe (EU) br. 575/2013, a ne uključuje matični financijski holding u Republici Hrvatskoj

36) matični financijski holding u EU-u kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 31. Uredbe (EU) br. 575/2013

37) matični financijski holding u EU-u sa sjedištem u RH je financijski holding koji ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 31. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj

38) matični financijski holding u RH je financijski holding koji sam nije društvo kći kreditne institucije ili investicijskog društva koje je odobrenje za rad dobilo u Republici Hrvatskoj ili financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji su osnovani u Republici Hrvatskoj, a ne uključuje matični financijski holding u Europskoj uniji

39) matični mješoviti financijski holding u državi članici kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 32. Uredbe (EU) br. 575/2013, a ne uključuje matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj

40) matični mješoviti financijski holding u EU-u kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 33. Uredbe (EU) br. 575/2013

41) matični mješoviti financijski holding u EU-u sa sjedištem u RH je mješoviti financijski holding koji ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 33. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj

42) matični mješoviti financijski holding u RH je mješoviti financijski holding koji sam nije društvo kći kreditne institucije ili investicijskog društva koje je odobrenje za rad dobilo u Republici Hrvatskoj ili financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji su osnovani u Republici Hrvatskoj, a ne uključuje matični mješoviti financijski holding u EU-u

43) matično društvo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 15. Uredbe (EU) br. 575/2013

44) mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća kako je uređeno s obzirom na kriterij godišnjeg prometa iz članka 2. stavka 1. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003.)

45) mjera za sprječavanje krize kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 98. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

46) mješoviti financijski holding kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 21. Uredbe (EU) br. 575/2013

47) mješoviti holding kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 575/2013

48) nadležno tijelo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 40. Uredbe (EU) br. 575/2013,

49) odobrenje za rad kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 42. Uredbe (EU) br. 575/2013,

50) ovlast za sanaciju kako je uređeno glavom X. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

51) podložni depoziti jesu depoziti koji podliježu osiguranju prema propisima kojima se uređuje osiguranje depozita, kojima se prenosi odredba članka 2. stavka 1. točke 4. Direktive 2014/49/EU

52) podružnica kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

53) posredni imatelj je imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udio u kapitalu pravne osobe ili u glasačkim pravima u pravnoj osobi, i to:

1. osoba za čiji je račun druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u pravnoj osobi

2. osoba koja je usko povezana s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u pravnoj osobi kao i članovima uže obitelji te osobe ili

3. osoba koja je član uže obitelji izravnog imatelja

54) posredno ulaganje je ulaganje u kapital pravne osobe ili stjecanje glasačkih prava u pravnoj osobi preko treće osobe

55) potkonsolidirana osnova kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 49. Uredbe (EU) br. 575/2013

56) povrijeđena zaštićena vrijednost jest očuvanje stabilnosti bankovnog sustava i zaštita sredstava klijenata koja se za svrhe prekršajnog i drugog sudskog postupka, a s ciljem ostvarivanja svrhe kažnjavanja izražava kao neto kamatni prihod i neto prihod od provizija i naknada u poslovnoj godini koja prethodi godini počinjenja djela, a koji u sebi sadrži bruto prihod i objavljen je u registru godišnjih financijskih izvještaja koji vodi Financijska agencija. Iznimno, ako je prekršaj počinilo društvo koje je društvo kći matičnog društva u Republici Hrvatskoj, relevantni neto prihod po kamatama i naknadama utvrđuje se iz konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva u Republici Hrvatskoj

57) priznati kapital je priznati kapital na način kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 71. podtočkom b) Uredbe (EU) br. 575/2013

58) protuciklički zaštitni sloj kapitala je regulatorni kapital koji je kreditna institucija dužna održavati u skladu s člankom 118. ovoga Zakona, pri čemu se taj iznos izračunava za svaku kreditnu instituciju

59) raspodjela kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 110. Uredbe (EU) br. 575/2013

60) redovni osnovni kapital kako je uređeno člankom 50. Uredbe (EU) br. 575/2013

61) referentni pokazatelj je referentna stopa zaštitnog sloja kapitala izračunata u skladu sa smjernicama Europskog odbora za sistemske rizike donesene na temelju članka 135. stavka 1. Direktive 2013/36/EU u vezi s određivanjem stope protucikličkog zaštitnoga sloja

62) regulatorni kapital kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 118. Uredbe (EU) br. 575/2013

63) sanacija kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

64) sanacijska mjera kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 38. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

65) sanacijska uprava kako je uređeno člancima od 44. do 53 Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

66) sanacijski kolegij kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 44. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

67) sanacijski program za grupu kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 43. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

68) sanacijsko tijelo kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 18. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

69) sanacijsko tijelo za grupu kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 42. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

70) sekuritizacija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 61. Uredbe (EU) br. 575/2013

71) sekuritizacijska pozicija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 62. Uredbe (EU) br. 575/2013

72) sekuritizacijski subjekt posebne namjene ili SSPN kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 66. Uredbe (EU) br. 575/2013

73) »sistemski rizik« je rizik od poremećaja u financijskom sustavu koji bi mogao imati ozbiljne negativne posljedice za financijski sustav i gospodarstvo u cjelini

74) sistemski važna kreditna institucija je matična kreditna institucija u Europskoj uniji, matični financijski holding u Europskoj uniji, matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji ili kreditna institucija kod koje poremećaj u poslovanju ili prestanak poslovanja može dovesti do sistemskog rizika

75) smanjenje kreditnog rizika kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 57. Uredbe (EU) br. 575/2013

76) specifična stopa protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala je stopa koju pojedina kreditna institucija izračunava primjenom pravila iz članka 126. ovoga Zakona u svrhu izračuna protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

77) središnja druga ugovorna strana ili CCP kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013

78) središnje banke kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 46. Uredbe (EU) br. 575/2013

79) središnje banke članice Europskog sustava središnjih banaka kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 45. Uredbe (EU) br. 575/2013

80) stopa protucikličkog zaštitnog sloja je stopa koju je kreditna institucija dužna primjenjivati pri izračunu svog protucikličkog zaštitnog sloja kapitala, a određuje se u skladu s člankom 119. ili člankom 124. ovoga Zakona ili je određuje relevantno tijelo iz treće zemlje, ovisno o slučaju

81) strukturni sistemski rizik je neciklički sistemski ili makrobonitetni rizik dugoročnog karaktera, odnosno rizik koji proizlazi iz strukture i uređenja financijskog sustava

82) sudjelujući udio kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 35. Uredbe (EU) br. 575/2013

83) uska povezanost kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013

84) velika izloženost je izloženost na način kako je definirana člankom 392. Uredbe (EU) br. 575/2013

85) više rukovodstvo jesu fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije unutar kreditne institucije odgovorne za svakodnevno vođenje njezina poslovanja i za to odgovaraju upravi

86) zahtjev za kombinirani zaštitni sloj je redovni osnovni kapital koji je potreban za ispunjavanje zahtjeva za zaštitni sloj za očuvanje kapitala, uvećan za sljedeće zaštitne slojeve, ovisno o tome što je primjenjivo:

1. protuciklički zaštitni sloj kapitala

2. zaštitni sloj za GSV kreditnu instituciju

3. zaštitni sloj za OSV kreditnu instituciju

4. zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik

87) zaštitni sloj za GSV kreditnu instituciju je regulatorni kapital koji je globalna sistemski važna kreditna institucija (u daljnjem tekstu: GSV kreditna institucija) dužna održavati u skladu s člankom 135. ovoga Zakona

88) zaštitni sloj za očuvanje kapitala je regulatorni kapital koji je kreditna institucija dužna održavati u skladu s člankom 117. ovoga Zakona

89) zaštitni sloj za OSV kreditnu instituciju je regulatorni kapital koji je ostala sistemski važna kreditna institucija (u daljnjem tekstu: OSV kreditna institucija) dužna održavati u skladu s člankom 137. ovoga Zakona

90) zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik je regulatorni kapital koji je kreditna institucija dužna održavati u skladu s člankom 130. ovoga Zakona

91) ukupni iznos izloženosti riziku je ukupni iznos izloženosti riziku utvrđen u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka je u smislu ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013 nadležno tijelo za kreditne institucije te je ovlaštena donositi podzakonske propise radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 u slučajevima kada Uredba (EU) br. 575/2013 na to ovlašćuje nadležno tijelo, radi provedbe provedbenih i regulatornih tehničkih standarda kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, radi usklađivanja sa smjernicama i preporukama koje je izdalo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 te radi usklađivanja s upozorenjima i preporukama koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010.«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. broj: »19.« zamjenjuje se brojem: »27.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. točki 3. riječ: »tijela« zamjenjuje se riječju: »organa«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »kreditne ili financijske institucije« zamjenjuju se riječima: »kreditne institucije, investicijska društva i financijske institucije«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »Krediti i jamstva za stjecanje dionica odnosno udjela i drugih instrumenata regulatornog kapitala«.

U članku 21. stavku 2. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 3.«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. u uvodnoj rečenici, riječi: »Zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela« zamjenjuju se riječima: »Zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela odnosno udjela iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osim dokumenata navedenih u stavcima 1. i 4. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može tijekom postupka odlučivanja o zahtjevu zatražiti od stjecatelja i kreditne institucije da u roku iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona dostave i dodatnu dokumentaciju koju Hrvatska narodna banka ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju prethodne suglasnosti uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici toga zakona.«.

Članak 9.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija iz članka 25. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona te, ako Hrvatska narodna banka zatraži dodatnu dokumentaciju od stjecatelja, dokumentacija iz članka 25. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 27. stavku 3. točki 2. iza riječi: »Direktive« dodaju se riječi: »2013/36/EU,«.

Članak 11.

U članku 28. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) ugledu, odgovarajućim stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti na funkcije članova uprave kreditne institucije u skladu s člankom 35. stavkom 2. i člankom 38. ovoga Zakona i članova nadzornog odbora u skladu s člankom 35. stavkom 3. i člankom 45. ovoga Zakona«.

Članak 12.

U članku 30. stavku 9. točki 1. riječ: »rješenje« zamjenjuje se riječju: »rješenja«.

Članak 13.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Članovi uprave kreditne institucije moraju obavljati poslove upravljanja kreditnom institucijom u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s kreditnom institucijom.

(2) Ugovori na temelju kojih su članovi uprave u radnom odnosu s kreditnom institucijom moraju sadržavati odredbu kojom je ugovoreno da takvi ugovori prestaju uvođenjem posebne uprave kreditnoj instituciji, imenovanjem likvidatora iz članka 258. ovoga Zakona ili uvođenjem sanacijske uprave.

(3) Kreditna institucija članu uprave kojem radni odnos prestane temeljem ugovorne odredbe iz stavka 2. ovoga članka, odnosno temeljem članka 240. ili 259. ovoga Zakona, ne smije isplatiti otpremninu i varijabilne primitke te su ugovorene odredbe o takvom pravu na isplatu ništetne.«.

Članak 14.

U članku 38. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »trenutku« stavlja se zarez.

Članak 15.

U članku 39. stavku 9. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) podataka o pravomoćnoj presudi za prekršaje koje je kandidat za člana uprave kreditne institucije počinio u vezi s dosadašnjim radom i izrečenim opomenama iz članka 43. ovoga Zakona i«.

Članak 16.

U članku 44. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) ako je uvedena posebna uprava ili sanacijska uprava«.

U stavku 3. riječi: »stavka 1. točke 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. točke 3.«.

U stavku 4. točki 3. riječ: »te« briše se.

U točki 4. iza riječi: »odobrenja« briše se točka i dodaje riječ: »te«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) ako nastupe uvjeti za ranu intervenciju u skladu s člankom 235.a ovoga Zakona.«.

U stavku 6. riječi: »stavaka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 2. i 4.«.

U stavku 7. iza riječi: »ukine« dodaju se riječi: »ili poništi«.

Članak 17.

U članku 45. stavku 5. podstavku 1. riječi: »stavka 1.« brišu se.

Članak 18.

U članku 46. stavku 8. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) podataka o pravomoćnoj presudi za prekršaje koje je kandidat za člana nadzornog odbora kreditne institucije počinio u vezi s dosadašnjim radom i«.

Članak 19.

U članku 47. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) ako je uvedena posebna uprava ili sanacijska uprava«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka može ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije ako nastupe uvjeti za ranu intervenciju u skladu s člankom 235.a ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 20.

U članku 49. stavku 1. točki 4. podtočki 1. riječ: »tijelima« zamjenjuje se riječju: »organima«.

Članak 21.

U članku 52. stavku 2. točki 3. riječ: »Odbora« zamjenjuje se riječju: »odbora«.

U stavku 3. riječ: »Odbora« zamjenjuje se riječju: »odbora«.

U stavku 4. riječ: »Odbora« zamjenjuje se riječju: »odbora«.

U stavku 5. riječ: »Odbor« zamjenjuje se riječju: »odbor«.

Članak 22.

U članku 53. stavku 3. riječ: »Odbor« zamjenjuje se riječju: »odbor«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 55. mijenja se i glasi: »Uvjeti za članstvo u upravi i nadzornom odboru financijskog holdinga i mješovitog financijskog holdinga u Republici Hrvatskoj«.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Na članove uprave i nadzornog odbora financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 38. i 45. ovoga Zakona.«.

Članak 24.

U članku 60. stavku 5. riječi: »stavaka 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 4.«.

Članak 25.

U članku 63. stavku 4. iza riječi: »u Republici Hrvatskoj« riječi: »u sudski registar« brišu se.

Članak 26.

U članku 68. stavku 1. točki 3. riječ: »ili« briše se.

U točki 4. iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaje riječ: »ili«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) danom, satom i minutom navedenom u izrijeci odluke o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije zbog razloga određenog člankom 255. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

U članku 69. stavku 2. točki 3. iza riječi: »šest mjeseci« dodaje se riječ: »ili«.

U točki 4. iza riječi: »rad« riječ: »ili« briše se i stavlja točka.

Točka 5. briše se.

Članak 28.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka donijet će rješenje o nedostupnosti depozita kada ocijeni da kreditna institucija u danom trenutku nema dovoljno novčanih sredstava za isplatu depozita utvrđenog zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita, a koji je dospio i za koji je zatražena isplata, i kada ocijeni da se u tom trenutku ne može očekivati da će biti sposobna to učiniti zbog svoje financijske situacije.

(2) Hrvatska narodna banka donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od pet radnih dana nakon što je utvrdila da kreditna institucija nije isplatila dospjele depozite utvrđene zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita za koje je zatražena isplata.

(3) U slučajevima kada je prestalo važiti odobrenje za rad kreditne institucije na temelju članka 68. stavka 1. točke 1. ili točke 5. ovoga Zakona ili kada je rješenje poništeno ili ukinuto, Hrvatska narodna banka može, ako utvrdi postojanje razloga iz stavka 1. ovoga članka, donijeti rješenje o nedostupnosti njezinih depozita.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka dostavit će bez odgode Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i drugim nadležnim i nadzornim tijelima te objaviti u »Narodnim novinama«.

(5) Hrvatska narodna banka može ukinuti rješenje o nedostupnosti depozita kada prestanu razlozi iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 29.

U članku 71. stavku 2. riječi: »instituciji nadležnoj za osiguranje depozita« zamjenjuju se riječima: »Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka«.

Članak 30.

U članku 73. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka poništit će rješenje kojim je dano odobrenje za pružanje financijskih usluga ako je kreditna institucija dobila odobrenje za rad na temelju neistinite ili netočne dokumentacije, odnosno neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za poslovanje kreditne institucije.«.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »Na ukidanje« zamjenjuju se riječima: »Na poništavanje i ukidanje«.

Članak 31.

U članku 88. stavku 2. u uvodnoj rečenici, riječi: », osim odredbi iz stavka 1. ovoga članka » brišu se.

U točki 9. iza riječi: »izvještajima« riječ: »i« briše se.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10) odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koje se odnose na superviziju kreditne institucije i«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Članak 32.

U članku 90. stavku 1. točki 4. riječ: »tijela« zamjenjuje se riječju: »organa«.

Članak 33.

U članku 91. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) ako je nadležno tijelo ukinulo ili poništilo kreditnoj instituciji iz treće zemlje (osnivaču) odobrenje za rad, i to danom ukidanja ili poništenja odobrenja,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka kreditnoj će instituciji iz treće zemlje (osnivaču) poništiti odobrenje za osnivanje podružnice ako je ta kreditna institucija dobila odobrenje za osnivanje podružnice na osnovi neistinitih ili netočnih podataka, a koji su bili bitni za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »(osnivaču)« dodaju se riječi: »poništi ili«, a riječi: »ukinut će« zamjenjuju se riječima: »poništit će ili ukinuti«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 34.

U članku 96. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) adekvatnošću kapitala iz članka 112. ovoga Zakona i strategijama i postupcima procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala iz članka 113. ovoga Zakona«.

U točki 7. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaje se riječ: »i«.

Točka 8. briše se.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8.

Članak 35.

U članku 97. stavku 1. u uvodnoj rečenici, riječi: »Matična kreditna institucija u RH dužna je« zamjenjuju se riječima: »Matična kreditna institucija u RH i matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH dužne su«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2) adekvatnošću kapitala iz članka 112. ovoga Zakona i strategijama i postupcima procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala iz članka 113. ovoga Zakona na način propisan dijelom prvim, glavom II. poglavljem 2. odjeljcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

U točki 6. iza riječi: »članka 139. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je tako uređeno podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 129. stavka 1. ili članka 138. stavka 5. ovoga Zakona«.

U točki 8. iza riječi: »članka 139. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je tako uređeno podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 129. stavka 1. ili članka 138. stavka 5. ovoga Zakona«.

U stavku 3. točki 2. iza riječi: »članka 139. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je tako uređeno podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 129. stavka 1. ili članka 138. stavka 5. ovoga Zakona«.

U točki 3. iza riječi: »članka 139. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je tako uređeno podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 129. stavka 1. ili članka 138. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 36.

U članku 101. stavku 1. točki 3. iza riječi: »postupke« riječ: »i« briše se.

U točki 4. iza riječi: »upravljanje rizicima« briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) plan oporavka.«.

Članak 37.

U članku 107. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osoba odgovorna za rad pojedine kontrolne funkcije izvještava izravno upravu i nadzorni odbor te revizorski odbor i/ili drugi odgovarajući odbor koji je osnovao nadzorni odbor. Organi i tijela koje osoba odgovorna za rad pojedine kontrolne funkcije izravno izvještava dužni su osigurati da ta osoba najmanje jednom godišnje sudjeluje na sjednicama tih organa i tijela kada se raspravlja o izvještaju te osobe.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 116. i članak 116. brišu se.

Članak 39.

U članku 117. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija ne smije se redovnim osnovnim kapitalom koji održava radi ispunjavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koristiti za ispunjavanje zahtjeva iz članka 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, kao ni zahtjeva koje je Hrvatska narodna banka naložila u skladu s člancima 220., 224., 228. i 285. ovoga Zakona.«.

Članak 40.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija ne smije se redovnim osnovnim kapitalom koji održava radi ispunjavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koristiti za ispunjavanje zahtjeva iz članka 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, zahtjeva za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala iz članka 117. ovoga Zakona ni zahtjeva koje je Hrvatska narodna banka naložila u skladu s člancima 220., 224., 228. i 285. ovoga Zakona.«.

Članak 41.

U članku 125. stavku 1. točki 2. riječi: »dovoljna za primjerenu zaštitu« zamjenjuju se riječima: »primjerena za zaštitu«.

Članak 42.

U članku 130. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija ne smije se iznosom redovnog osnovnog kapitala koji održava radi ispunjavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koristiti za ispunjavanje zahtjeva iz članka 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, zahtjeva za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala iz članka 117. ovoga Zakona, zahtjeva za održavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala iz članka 118. ovoga Zakona ni zahtjeva koje je Hrvatska narodna banka naložila u skladu s člancima 220., 224., 228. i 285. ovoga Zakona.«.

Članak 43.

U članku 135. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Kreditna institucija ne smije se redovnim osnovnim kapitalom koji održava radi ispunjavanja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka koristiti za ispunjavanje zahtjeva iz članka 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, zahtjeva za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala iz članka 117. ovoga Zakona, zahtjeva za održavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala iz članka 118. ovoga Zakona ni zahtjeva koje je Hrvatska narodna banka naložila u skladu s člancima 220., 224., 228. i 285. ovoga Zakona.«.

Članak 44.

U članku 137. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Kreditna institucija ne smije se redovnim osnovnim kapitalom koji održava radi ispunjavanja zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka koristiti za ispunjavanje zahtjeva iz članka 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, zahtjeva za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala iz članka 117. ovoga Zakona, zahtjeva za održavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala iz članka 118. ovoga Zakona ni zahtjeva koje je Hrvatska narodna banka naložila u skladu s člancima 220., 224., 228. i 285. ovoga Zakona.«.

Članak 45.

U članku 140. stavku 4. točki 1. riječ: »gotovini« zamjenjuje se riječju: »novcu«.

Članak 46.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe u posebnom odnosu s kreditnom institucijom prema kojima bi nastala ili bi se povećala izloženost kreditne institucije jesu:

1) dioničar kreditne institucije koji ima 5% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa u glavnoj skupštini kreditne institucije

2) član uprave, član nadzornog odbora i prokurist kreditne institucije

3) osoba koja s kreditnom institucijom ima ugovor o radu čije odredbe impliciraju značajan utjecaj te osobe na poslovanje kreditne institucije, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje nagrada za rad te osobe po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija za osobe koje imaju sklopljene standardne ugovore o radu, pod uvjetom da nije riječ o nekoj od osoba iz točke 1. ili točke 2. ovoga stavka

4) pravna osoba u kojoj kreditna institucija, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije ima sudjelujući udio

5) pravna osoba čiji je član upravnog ili nadzornog organa ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije

6) pravna osoba čiji član uprave ima 10% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa u glavnoj skupštini kreditne institucije

7) član uprave, član nadzornog odbora i prokurist društva koje je, izravno ili neizravno, matično društvo kreditne institucije ili koje je društvo kći kreditne institucije

8) treća osoba koja djeluje za račun osobe iz točaka 1. do 7. ovoga stavka u vezi s poslovima kojima bi nastala ili bi se povećala izloženost kreditne institucije.

(2) Osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom smatraju se također:

1) osoba povezana s osobom iz stavka 1. točaka 1. do 7. ovoga članka, a na način iz članka 3. točke 18. ovoga Zakona i

2) član uže obitelji fizičke osobe iz stavka 1. točaka 1. do 7. ovoga članka.

(3) U osobe u posebnom odnosu u smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka uključuju se i fondovi imatelji dionica kreditne institucije.«.

Članak 47.

Iza članka 146. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 146.a, 146.b i 146.c, koji glase:

»Odlučivanje o poslovanju s osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom

Članak 146.a

(1) Kreditna institucija može s osobom iz članka 146. ovoga Zakona sklopiti pravni posao samo ako je taj posao ugovoren pod uvjetima koji nisu povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije.

(2) Izloženost kreditne institucije prema osobi iz članka 146. ovoga Zakona koja prelazi 50.000,00 kuna može nastati ili se povećati samo uz jednoglasnu odluku svih članova uprave i uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Iznimno, član uprave ili nadzornog odbora ne može glasovati o odobravanju izloženosti ako bi ona nastala prema njemu ili s njim povezanim osobama.

Pravne posljedice sklapanja poslova protivno odredbama ovoga Zakona

Članak 146.b

(1) Ako se pravni posao kojim nastaje ili se povećava izloženost kreditne institucije u obliku kredita ili drugih aktivnih bilančnih stavki prema osobi iz članka 146. stavka 1. točaka 2., 3. i 7. ovoga Zakona, uključujući i osobe koje su s tom osobom povezane ili su članovi njezine uže obitelji na način iz članka 146. stavka 2. ovoga Zakona, sklopi protivno odredbama članka 146.a ovoga Zakona, ta je osoba dužna kreditnoj instituciji bez odgađanja vratiti sve što je na osnovi tog pravnog posla primila bez obzira na ugovorne odredbe.

(2) Iznimno, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako se u roku od tri mjeseca od dana nastanka pravnog posla taj pravni posao odobri jednoglasnom odlukom uprave i suglasnošću nadzornog odbora te ako na kraju toga roka ugovorni uvjeti toga posla nisu povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije.

(3) Ako se pravni posao kojim nastaje ili se povećava izloženost kreditne institucije u obliku stavki izvan bilance prema osobi iz članka 146. stavka 1. točaka 2., 3. i 7. ovoga Zakona, uključujući i osobe koje su s tom osobom povezane ili su članovi njezine uže obitelji na način iz članka 146. stavka 2. ovoga Zakona, sklopi protivno odredbama članka 146.a ovoga Zakona, taj pravni posao ne proizvodi pravni učinak.

Ovlasti Hrvatske narodne banke za podzakonski propis

Članak 146.c

Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim propisuje obvezu i pobliže uređuje način i rokove izvještavanja o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu iz članka 146. ovoga Zakona.«.

Članak 48.

Članak 147. mijenja se i glasi:

»Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost kreditne institucije mogla rezultirati velikom izloženošću kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba potrebna je prethodna suglasnost nadzornog odbora kreditne institucije. Prethodna suglasnost nadzornog odbora potrebna je i za zaključivanje pravnog posla zbog kojeg bi se velika izloženost kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba povećala tako da postane jednaka ili da prijeđe 15%, odnosno 20% i svakih daljnjih 5% priznatog kapitala kreditne institucije.«.

Članak 49.

Članak 148. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupna ulaganja kreditne institucije u materijalnu imovinu ne smiju prelaziti 40% priznatog kapitala kreditne institucije.

(2) Ulaganjima iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se ulaganja koja je kreditna institucija stekla, u prve dvije godine nakon stjecanja, u zamjenu za svoje tražbine u postupku financijskog restrukturiranja, u stečajnom i ovršnom postupku te primjenom instrumenata osiguranja tražbina u skladu s Ovršnim zakonom.«.

Članak 50.

U članku 150. stavku 3. iza riječi: »i ako je« dodaje se riječ: »najmanje«.

Članak 51.

U članku 151. stavku 1. iza riječi: »575/2013« stavlja se zarez, a riječ: »o« briše se.

U stavku 2. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2) sazivanju i datumu održavanja glavne skupštine«.

Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

U stavku 5. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) ako se financijsko stanje kreditne institucije promijeni tako da regulatorni kapital kreditne institucije padne ispod visine propisane u članku 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, odnosno ispod visine koju je Hrvatska narodna banka naložila u skladu s člancima 224., 228. i 285. ovoga Zakona.«.

Članak 52.

Iznad članka 154. dodaje se naslov glave X.a koji glasi: »X.a PLAN OPORAVKA«.

Naslov iznad članka 154. mijenja se i glasi: »Plan oporavka«.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»(1) Plan oporavka u kojem utvrđuje mjere za poboljšanje financijskog položaja za situacije ozbiljnog financijskog poremećaja dužna je izraditi i Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti:

1) kreditna institucija koja nije dio grupe kreditnih institucija u EU-u ni dio grupe kreditnih institucija u RH, i to na pojedinačnoj osnovi

2) matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH ili kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona, i to za svoju grupu kreditnih institucija u RH na konsolidiranoj osnovi

3) kreditna institucija koja je članica grupe kreditnih institucija u EU-u, i to na pojedinačnoj ili potkonsolidiranoj osnovi, ako je tako odlučeno u skladu s člankom 154.c ovoga Zakona i naloženo rješenjem Hrvatske narodne banke i

4) kreditna institucija koja je isključena iz grupe kreditnih institucija u RH na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 575/2013, i to na pojedinačnoj osnovi.

(2) Uprava kreditne institucije donosi plan oporavka, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

(3) Plan oporavka iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se i dostavlja na način propisan podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona.

(4) Kreditna institucija dužna je primjenjivati plan oporavka donesen u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(5) Kreditna institucija dužna je plan oporavka ažurirati najmanje jednom godišnje ili nakon promjene u pravnoj ili organizacijskoj strukturi kreditne institucije ili članice grupe kreditnih institucija za koju se plan oporavka izrađuje ili nakon promjene njihove poslovne ili financijske situacije, a koja bi mogla bitno utjecati na plan oporavka ili stvoriti potrebu za njegovom promjenom.

(6) Kreditna institucija dužna je propisati, dokumentirati i redovito nadzirati postupak izrade i ažuriranja plana oporavka.

(7) Hrvatska narodna banka može pojedinoj kreditnoj instituciji, ako ocijeni potrebnim, naložiti i češće ažuriranje planova oporavka.

(8) Kreditna institucija dužna je osigurati Hrvatskoj narodnoj banci uvid u potpune i detaljne informacije o postupku izrade i ažuriranja plana oporavka.

(9) Hrvatska narodna banka može podzakonskim propisom iz članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona za kreditnu instituciju urediti manji opseg plana oporavka i manju učestalost njegova ažuriranja uzimajući u obzir sljedeće:

1) utjecaj koji bi propast kreditne institucije mogla izazvati zbog prirode njezina poslovanja, njezine dioničarske strukture, pravnog oblika, profila rizičnosti, veličine, međusobne povezanosti s drugim kreditnim institucijama ili općenito s financijskim sustavom, opsega i složenosti njezinih poslova, i pružanja investicijskih usluga ili aktivnosti definiranih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kojim se prenosi odredba članka 4. stavka 1. točke 2. Direktive 2014/65/EU te

2) procjenu bi li se njezina propast i naknadni stečaj mogli značajno negativno odraziti na financijska tržišta, druge kreditne institucije ili investicijska društva, uvjete financiranja ili na šire gospodarstvo.

(10) Prije donošenja podzakonskog propisa iz članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka će se, o okolnostima iz stavka 9. ovoga članka, savjetovati s Vijećem za financijsku stabilnost.

(11) Primjena manjeg opsega plana oporavka i manje učestalosti njegova ažuriranja kako je utvrđeno stavkom 9. ovoga članka ne utječe na ovlast Hrvatske narodne banke za poduzimanje mjera za sprječavanje krize.

(12) Hrvatska narodna banka dužna je obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o donošenju propisa iz stavka 9. ovoga članka i načina na koji je uređen manji opseg plana oporavka i manja učestalost njegova ažuriranja.

(13) Kreditna institucija dužna je uspostaviti i redovito ažurirati popis svih financijskih ugovora u kojima je ta kreditna institucija ugovorna strana.«.

Članak 53.

Iza članka 154. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 154.a, 154.b i 154.c, koji glase:

»Procjena plana oporavka

Članak 154.a

(1) Kreditna institucija dužna je osigurati da plan oporavka ispunjava sljedeće uvjete:

1) provedba mjera predloženih u planu osigurava ili ponovno uspostavlja održivost redovnog poslovanja i stabilnost financijskog položaja kreditne institucije ili grupe kreditnih institucija za koju se plan izrađuje, u situacijama ozbiljnog financijskog poremećaja, uzimajući u obzir pripremne mjere koje je kreditna institucija poduzela ili planira poduzeti i

2) plan oporavka i mjere predviđene njime mogu se u situacijama ozbiljnog financijskog poremećaja brzo i učinkovito provesti te neće dovesti do značajnih štetnih posljedica u financijskom sustavu, čak i u slučaju istodobnog provođenja plana oporavka u drugoj kreditnoj instituciji.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je u roku od šest mjeseci od dostave plana oporavka provjeriti jesu li ispunjeni zahtjevi iz članka 154. ovoga Zakona i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka te o tome obavijestiti kreditnu instituciju. Ako kreditna institucija ima značajnu podružnicu u drugoj državi članici, Hrvatska narodna banka u navedenom će se roku savjetovati i s nadležnim tijelom države članice u kojoj se nalazi ta podružnica, u onoj mjeri u kojoj je to važno za tu podružnicu.

(3) Pri procjeni iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka vodit će računa o primjerenosti strukture kapitala i izvora financiranja kreditne institucije ovisno o složenosti organizacijske strukture i profilu rizičnosti te kreditne institucije.

(4) Hrvatska narodna banka će bez odgađanja dostaviti plan oporavka sanacijskom tijelu nadležnom za izradu sanacijskog plana kreditne institucije, koje može, ako smatra da mjere predložene planom oporavka mogu negativno utjecati na mogućnost sanacije te kreditne institucije, u primjerenom roku dati preporuke. Pri nalaganju mjera prema kreditnoj instituciji uzet će se u obzir dobivene preporuke.

(5) Ako Hrvatska narodna banka u roku iz stavka 2. ovoga članka ocijeni da postoje značajni nedostaci u planu oporavka ili značajne prepreke mogućnosti njegove provedbe, naložit će kreditnoj instituciji da u roku od najviše dva mjeseca dostavi izmijenjeni plan oporavka kojim se utvrđeni nedostaci ili prepreke uklanjaju. Rok za dostavu izmijenjenog plana oporavka Hrvatska narodna banka može na zahtjev kreditne institucije produžiti za najviše mjesec dana. Prije nego što kreditnoj instituciji naloži da dostavi izmijenjeni plan oporavka, Hrvatska narodna banka kreditnoj će instituciji dati mogućnost da dade mišljenje o tom zahtjevu.

(6) Ako ocijeni da ni izmijenjenim planom oporavka nisu uklonjeni utvrđeni nedostaci ili prepreke, Hrvatska narodna banka može naložiti kreditnoj instituciji da izvrši točno određene promjene plana oporavka.

(7) Ako kreditna institucija ne dostavi izmijenjeni plan oporavka ili ako Hrvatska narodna banka ocijeni da izmijenjenim planom oporavka nisu uklonjeni prvotno utvrđeni nedostaci ili prepreke, i ako ih nije moguće ukloniti nalaganjem točno određenih promjena plana oporavka, Hrvatska narodna banka naložit će kreditnoj instituciji da odredi koje je promjene u poslovanju moguće provesti kako bi uklonila nedostatke ili prepreke u provedbi plana oporavka te rokove u kojima bi te promjene mogla provesti.

(8) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da su promjene u poslovanju koje je odredila kreditna institucija adekvatne za uklanjanje nedostataka ili prepreka u provedbi plana oporavka, naložit će kreditnoj instituciji da te promjene provede.

(9) Ako kreditna institucija ne odredi promjene u poslovanju za uklanjanje nedostataka ili prepreka u provedbi plana oporavka ili ako Hrvatska narodna banka ocijeni da predložene promjene ili rokovi nisu adekvatni, Hrvatska narodna banka može kreditnoj instituciji naložiti bilo koju mjeru koju smatra potrebnom za uklanjanje nedostataka ili prepreka u provedbi plana oporavka i razmjernom s obzirom na ozbiljnost nedostataka i prepreka te učinke mjera na poslovanje kreditne institucije.

(10) U smislu stavka 9. ovoga članka Hrvatska narodna banka može, osim drugih mjera iz ovoga Zakona, naložiti osobito:

1) smanjivanje profila rizičnosti, uključujući i likvidnosni rizik

2) stvaranje uvjeta za pravodobno povećanje temeljnog kapitala ili regulatornog kapitala

3) preispitivanje strategije i organizacijske strukture

4) promjenu strategije izvora financiranja s ciljem povećanja otpornosti temeljnih poslovnih linija i ključnih funkcija i

5) uvođenje promjena u sustavu upravljanja.

(11) Mjere iz stavka 10. ovoga članka mogu biti mjere koje se ispunjavaju na konsolidiranoj osnovi, mjere koje na pojedinačnoj osnovi ispunjava matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH ili kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona ili mjere koje na pojedinačnoj osnovi ispunjava pojedina članica grupe kreditnih institucija.

Procjena planova oporavka za grupu kreditnih institucija kada je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 154.b

(1) Plan oporavka koji matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH ili kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona donosi za svoju grupu kreditnih institucija u RH sadrži mjere koje na pojedinačnoj osnovi ispunjava matična kreditna institucija i mjere koje na pojedinačnoj osnovi ispunjava svako društvo kći pojedinačno. Cilj toga plana jest postizanje stabilnosti grupe kreditnih institucija u RH kao cjeline ili bilo koje članice te grupe u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja, radi rješavanja ili uklanjanja uzroka poremećaja ili poboljšanja financijskog položaja te grupe ili članica te grupe, pri čemu valja istodobno voditi računa o financijskom položaju drugih društava u toj grupi.

(2) Hrvatska narodna banka kao konsolidirajuće nadzorno tijelo, u skladu sa zahtjevima za razmjenom povjerljivih informacija iz Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, zaprimljene planove oporavka za grupu kreditnih institucija dostavlja:

1) nadležnim tijelima država članica koja su uključena u kolegij supervizora

2) nadležnim tijelima država članica u kojima se nalaze značajne podružnice, ako je to važno za tu podružnicu

3) sanacijskom tijelu za grupu i

4) sanacijskom tijelu za društvo kći.

(3) Nakon savjetovanja s nadležnim tijelima uključenim u kolegij supervizora i ako je to važno za tu podružnicu, nakon savjetovanja s nadležnim tijelima država članica u kojima se nalaze značajne podružnice, Hrvatska narodna banka kao konsolidirajuće nadzorno tijelo i nadležna tijela drugih država članica u kojima je sjedište drugih društava koja su uključena u grupu kreditnih institucija u RH provjeravaju, na način iz članka 154.a ovoga Zakona i ovoga članka, ispunjava li plan oporavka za grupu kreditnih institucija zahtjeve i uvjete propisane člankom 154.a ovoga Zakona, ovim člankom i podzakonskim propisom donesenim temeljem članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona.

(4) Pri provjeri iz stavka 3. ovoga članka uzima se u obzir mogući utjecaj mjera oporavka predloženih planom oporavka na financijsku stabilnost u svim državama članicama u kojima grupa kreditnih institucija u RH posluje.

(5) Hrvatska narodna banka surađivat će s nadležnim tijelima država članica u kojima je sjedište drugih društava kćeri koja su uključena u tu grupu kreditnih institucija u RH radi donošenja zajedničke odluke:

1) o provjeri i procjeni plana oporavka za grupu kreditnih institucija u RH

2) o zahtjevu za izradu pojedinačnog plana oporavka za pojedinu kreditnu instituciju koja je dio grupe kreditnih institucija u RH

3) o primjeni mjera iz članka 154.a stavaka 5. do 10. ovoga Zakona na matičnu kreditnu instituciju u EU-u sa sjedištem u RH ili na kreditnu instituciju iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona i

4) o primjeni mjera iz članka 154.a stavaka 5. do 10. ovoga Zakona na društvo kći u grupi kreditnih institucija u RH.

(6) Zajednička odluka bit će donesena u roku od četiri mjeseca od dana kad je Hrvatska narodna banka nadležnim tijelima drugih država članica dostavila plan oporavka za grupu kreditnih institucija u RH. Ova odluka mora biti u pisanom obliku i obrazložena. Hrvatska narodna banka dostavit će ovu odluku matičnoj kreditnoj instituciji za koju je nadležna.

(7) Hrvatska narodna banka može u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 5. ovoga članka zatražiti pomoć od Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(8) Hrvatska narodna banka na temelju odluke iz stavka 5. ovoga članka donijet će rješenje i dostaviti ga članici grupe kreditnih institucija u RH za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

(9) Ako je zajedničkom odlukom iz stavka 5. ovoga članka ocijenjeno da postoje značajni nedostaci u planu oporavka ili značajne prepreke mogućnosti njegove provedbe, na odgovarajući se način primjenjuje postupak iz članka 154.a stavaka 5. do 10. ovoga Zakona.

(10) Ako zajednička odluka iz stavka 5. ovoga članka nije donesena u roku od četiri mjeseca od dana kada je Hrvatska narodna banka nadležnim tijelima država članica u kojima je sjedište drugih društava koja su uključena u grupu kreditnih institucija u RH dostavila plan oporavka za tu grupu, Hrvatska narodna banka samostalno će donijeti odluku iz stavka 5. točke 1. i 3. ovoga članka za kreditne institucije za koje je nadležna, vodeći računa o stavovima i izdvojenim mišljenjima tih nadležnih tijela te o istoj obavijestiti matičnu kreditnu instituciju za koju je nadležna i ta nadležna tijela.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, ako u roku od četiri mjeseca od dana kada je Hrvatska narodna banka nadležnim tijelima država članica u kojima je sjedište drugih društava koja su uključena u grupu kreditnih institucija u RH dostavila plan oporavka za tu grupu, a prije donošenja zajedničke odluke, Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih društava koja su uključena u grupu kreditnih institucija u RH zatraže posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu sa člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 pri donošenju zajedničke odluke o procjeni plana oporavka ili o nalaganju mjera iz članka 154.a stavka 10. točaka 1., 2. ili 4. ovoga Zakona i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od mjesec dana, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Rok od četiri mjeseca smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku u roku od mjesec dana, Hrvatska narodna banka samostalno će donijeti odluku iz stavka 5. točke 1. i 3. ovoga članka za kreditne institucije za koje je nadležna, vodeći računa o stavovima i izdvojenim mišljenjima drugih nadležnih tijela te o njoj obavijestiti matičnu kreditnu instituciju za koju je nadležna i nadležna tijela država članica u kojima je sjedište drugih društava koja su uključena u tu grupu kreditnih institucija u RH.

(13) Hrvatska narodna banka i druga nadležna tijela koja se ne protive donošenju zajedničke odluke iz stavka 5. točke 2. i 4. ovoga članka mogu donijeti zajedničku odluku o planu oporavka za grupu kreditnih institucija u RH koji obuhvaća članice te grupe za koje su ta tijela nadležna.

(14) Odluke iz stavaka 5. i 11. ovoga članka obvezuju sva nadležna tijela država članica u kojima je sjedište društava koja su uključena u tu grupu kreditnih institucija u RH.

Procjena planova oporavka za grupu kreditnih institucija kada Hrvatska narodna banka nije konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 154.c

(1) Ako je nadležno tijelo druge države članice ujedno i konsolidirajuće nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka sudjelovat će na zahtjev konsolidirajućeg nadzornog tijela u postupku donošenja zajedničke odluke:

1) o provjeri i procjeni plana oporavka za grupu kreditnih institucija u EU-u u skladu s člankom 154.a ovoga Zakona

2) o zahtjevu za izradu pojedinačnog plana oporavka za pojedinu kreditnu instituciju koja je dio grupe kreditnih institucija u EU-u

3) o primjeni mjera iz članka 154.a stavaka od 5. do 10. ovoga Zakona na matičnu kreditnu instituciju u EU-u i

4) o primjeni mjera iz članka 154.a stavaka od 5. do 10. ovoga Zakona na društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u.

(2) Hrvatska narodna banka može konsolidirajućem nadzornom tijelu podnijeti zahtjev da kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je članica grupe kreditnih institucija u EU-u izrađuje plan oporavka na pojedinačnoj ili potkonsolidiranoj osnovi.

(3) Hrvatska narodna banka sudjelovat će s nadležnim tijelima drugih država članica u kojima je sjedište drugih društava koja su uključena u grupu kreditnih institucija u EU-u u provjeri, na način iz članka 154.a ovoga Zakona i ovoga članka, ispunjava li plan oporavka zahtjeve i uvjete propisane člankom 154.a ovoga Zakona, ovim člankom i podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona.

(4) Pri provjeri iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uzima se u obzir mogući utjecaj mjera oporavka predloženih planom oporavka na financijsku stabilnost u svim državama članicama u kojima grupa kreditnih institucija u EU-u posluje.

(5) Zajednička odluka bit će donesena u roku od četiri mjeseca od dana kad je konsolidirajuće nadzorno tijelo Hrvatskoj narodnoj banci dostavilo plan oporavka za grupu kreditnih institucija u EU-u. Hrvatska narodna banka donosi odluku u skladu s tom odlukom.

(6) Hrvatska narodna banka na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka donijet će rješenje i dostaviti ga članici grupe kreditnih institucija u EU-u za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

(7) Hrvatska narodna banka može u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka zatražiti pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 31. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(8) Ako je zajedničkom odlukom iz stavka 1. ovoga članka ocijenjeno da postoje značajni nedostaci u planu oporavka ili značajne prepreke mogućnosti njegove provedbe, Hrvatska narodna banka sudjeluje u postupku donošenja zajedničkih odluka za potrebe postupka iz članka 154.a stavaka 5. do 10. ovoga Zakona.

(9) Ako zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka nije donesena u roku od četiri mjeseca od dana kada je konsolidirajuće nadzorno tijelo Hrvatskoj narodnoj banci dostavilo plan oporavka za grupu kreditnih institucija u EU-u, Hrvatska narodna banka donijet će odluku o potrebi izrade plana oporavka i primjeni mjera iz članka 154.a stavaka 5. do 10. ovoga Zakona za svaku članicu grupe pojedinačno ili na potkonsolidiranoj osnovi, a za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako u roku od četiri mjeseca od dana dostave plana oporavka za grupu kreditnih institucija u EU-u, a prije donošenja zajedničke odluke, Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih društava koja su uključena u grupu kreditnih institucija u EU-u zatraže posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu sa člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 pri donošenju zajedničke odluke o procjeni plana oporavka ili o nalaganju mjera iz članka 154.a stavka 10. točaka 1., 2. ili 4. ovoga Zakona i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od mjesec dana, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Rok od četiri mjeseca smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka, ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku u roku od mjesec dana, Hrvatska narodna banka donijet će odluku iz stavka 1. točke 2. ili 4. ovoga članka na način iz stavka 9. ovoga članka.

(12) Hrvatska narodna banka i druga nadležna tijela koja se ne protive donošenju zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka mogu donijeti zajedničku odluku o planu oporavka za grupu kreditnih institucija u EU-u koji obuhvaća članice te grupe za koje su ta tijela nadležna.«.

Članak 54.

Naslov glave XI., naslov iznad članka 155. i članak 155. brišu se.

Članak 55.

U članku 157. stavku 3. točki 3. iza riječi: »ili drugom nadzornom« dodaju se riječi: »ili nadležnom«.

U točki 12. iza riječi: »poreznim tijelima« dodaju se riječi: »(Poreznoj i Carinskoj upravi)«.

U točki 13. riječi: »institucije nadležne za osiguranje depozita« zamjenjuju se riječima: »Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka«.

U točki 23. iza riječi: »novčanih sredstava« riječ: »i« briše se.

Iza točke 23. dodaje se nova točka 24. koja glasi:

»24) ako se povjerljivi podaci priopćavaju sanacijskim tijelima i Ministarstvu financija na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i«.

Dosadašnja točka 24. postaje točka 25.

Članak 56.

U članku 171. stavku 2. iza riječi: »unutarnje revizije« stavlja se zarez, a riječi: »te obavljala« zamjenjuju se riječima: »te obavljalo«.

Članak 57.

U članku 174. stavku 2. riječi: »kreće su« zamjenjuju se riječima: »kreće se«.

Članak 58.

U članku 175. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) nalaganjem supervizorskih mjera (uključujući i supervizorske mjere u fazi rane intervencije) i«.

Članak 59.

U članku 178. stavku 2. iza riječi: »banke« dodaju se riječi: »iz članka 183. stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 60.

U članku 181. stavku 1. točki 6. riječi: »na način« zamjenjuju se riječima: »i način«.

Članak 61.

U članku 185. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka dužna je obavijest o neposrednom nadzoru poslovanja dostaviti kreditnoj instituciji najkasnije osam dana prije početka neposrednog nadzora. Obavijest sadrži predmet nadzora, podatke o planiranom početku i trajanju nadzora, ime voditelja nadzora i broj ovlaštenih osoba koje će obaviti nadzor te informacije o tome što kreditna institucija treba pripremiti ovlaštenim osobama za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.«.

Članak 62.

U članku 189. stavku 1. riječ: »izvještaju« zamjenjuje se riječju: »izvješću«.

Članak 63.

U članku 190. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka nakon primitka obavijesti o namjeri uvođenja pristupa ili modela, i njihovih promjena, za koje je potrebno odobrenje iz članka 143. stavka 1., članka 151. stavaka 4. i 9., članka 283., članka 312. stavka 2. i članka 363. Uredbe (EU) br. 575/2013 obavlja kontinuirani nadzor s ciljem procjene tih pristupa ili modela. Pritom je Hrvatska narodna banka na temelju nadzora koji se obavlja prije podnošenja zahtjeva za izdavanje takvog odobrenja dužna sastaviti izvješće o privremenim nalazima. Ako je kreditna institucija podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 143. stavka 1., članka 151. stavaka 4. i 9., članka 283., članka 312. stavka 2. i članka 363. Uredbe (EU) br. 575/2013, Hrvatska narodna banka nastavlja obavljati nadzor, nakon čega je dužna sastaviti zapisnik.«.

Članak 64.

U članku 194. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) U slučaju iz stavka 9. točke 2. ovoga članka nadležno tijelo matične države članice može sudjelovati u neposrednom nadzoru nad poslovanjem podružnice kreditne institucije koji provodi Hrvatska narodna banka ili osoba koju je ovlastila Hrvatska narodna banka.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 65.

U članku 197. stavku 2. riječi: »budu u jednakopravnom položaju« zamjenjuju se riječima: »ne dođu u povoljniji položaj«.

Članak 66.

U članku 201. stavku 3. riječi: »sanacijske ovlasti« zamjenjuju se riječima: »ovlasti za sanaciju«.

Članak 67.

U članku 203. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako se nadležno tijelo matične države članice nije savjetovalo s Hrvatskom narodnom bankom u vezi s operativnim postupcima propisanima za planove oporavka likvidnosti koje je to tijelo poduzelo ili ako Hrvatska narodna banka nakon provedenog savjetovanja smatra da ti operativni postupci koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice nisu primjereni, Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.«.

Članak 68.

U članku 206. stavku 1. iza riječi: »informacije« dodaju se riječi: »u vezi s kreditnim institucijama«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obveza čuvanja povjerljivih informacija iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1) dostavljanje povjerljivih informacija koje se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice

2) dostavljanje povjerljivih informacija u slučajevima kad je nad kreditnom institucijom pokrenut stečajni postupak ili je u tijeku postupak prisilne likvidacije ili je u vezi s tim postupcima pokrenut sudski postupak, osim onih koji se odnose na fizičke ili pravne osobe koje poduzimaju radnje i postupke u svrhu reorganizacije kreditne institucije

3) javno objavljivanje informacija iz članka 215. ovoga Zakona

4) objavu rezultata testiranja otpornosti na stres provedenih u skladu s člankom 180. stavkom 5. ovoga Zakona ili člankom 32. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili

5) zahtjeve Europskoga parlamenta zasnovane na ovlasti za istraživanje iz članka 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Članak 69.

Članak 207. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka može se povjerljivim informacijama koje je saznala tijekom obavljanja supervizije ili drugih poslova iz svoje nadležnosti koristiti samo u sljedećim slučajevima:

1) pri provjeri ispunjavanja uvjeta za izdavanje odobrenja i suglasnosti o kojima odlučuje na temelju ovoga Zakona

2) pri obavljanju supervizije kreditne institucije, na pojedinačnoj i/ili konsolidiranoj osnovi, osobito u smislu likvidnosti, solventnosti, velikih izloženosti, administrativnih i računovodstvenih procedura, sustava unutarnjih kontrola te izricanja supervizorskih mjera i mjera rane intervencije

3) pri izvršavanju svojih ovlasti za sanaciju

4) u prekršajnim postupcima

5) u postupku pred upravnim sudom koji se vodi protiv rješenja Hrvatske narodne banke

6) u drugim sudskim postupcima zbog povrede propisa Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija ili

7) pri ispunjavanju zahtjeva Europskog parlamenta zasnovanih na ovlasti za istraživanje iz članka 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Članak 70.

U članku 208. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može povjerljive informacije proslijediti sljedećim osobama u Republici Hrvatskoj ili u državama članicama u svrhu provođenja supervizije, nadzora i drugih poslova za koje su ovlaštene, i to:

1) tijelima nadležnima za nadzor kreditnih institucija i investicijskih društava te drugim tijelima nadležnima za nadzor financijskih institucija, društava za osiguranje, društava za reosiguranje i financijskih tržišta

2) tijelima nadležnima za očuvanje financijske stabilnosti primjenom makrobonitetnih propisa

3) tijelima koja provode reorganizacijske mjere, kako su definirane člankom 331. ovoga Zakona, radi očuvanja financijske stabilnosti

4) sudu i drugim tijelima ili pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje poslova u provođenju postupka likvidacije odnosno stečaja kreditne institucije ili u drugim sličnim postupcima pri izvršavanju njihovih zakonom utvrđenih zadataka

5) revizorima koji obavljaju reviziju investicijskih društava te kreditnih i financijskih institucija pri izvršavanju njihovih zakonom utvrđenih zadataka

6) institucionalnim sustavima zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

7) tijelima koja administriraju sustave za osiguranje depozita i sustave za zaštitu ulagatelja i

8) sanacijskim tijelima i Ministarstvu financija na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.«.

Članak 71.

U članku 209. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2) institucionalnim sustavima zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

3) revizorima koji obavljaju reviziju kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje i financijskih institucija.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka može, radi jačanja stabilnosti i očuvanja cjelovitosti financijskog sustava, razmjenjivati informacije i s drugim nadležnim tijelima i organima u Republici Hrvatskoj i državi članici koji u skladu sa zakonom provode postupke u vezi s kršenjem prava trgovačkih društava ako to u pisanom obliku zatraži ili naloži nadležni sud. Hrvatska narodna banka tim će tijelima priopćiti povjerljive informacije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) informacije se daju samo u vezi s kršenjem prava trgovačkih društva

2) primljene informacije tijela čuvaju kao povjerljive informacije u skladu s člankom 206. ovoga Zakona i

3) informacije koje potječu iz druge države članice ne smiju se dostaviti bez izričite suglasnosti nadležnog tijela države članice od kojeg je informaciju primila i ako je primjenjivo, samo u svrhu za koju je suglasnost nadležnog tijela države članice dana.«.

Članak 72.

U članku 210. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) institucionalnim sustavima zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

U točki 4. riječi: »zakonom propisanih zadataka prema« zamjenjuju se riječima: »zadataka propisanih«.

Članak 73.

U članku 211. stavku 2. riječi: »svim dotičnim državama članicama« zamjenjuju se riječima: »iz svih dotičnih država članica«.

U stavku 6. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U stavku 7. riječi: »stavaka 1., 2. i 7.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 2. i 5.«.

Članak 74.

U članku 214. stavku 5. točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12., 13., 14. i 15. postaju točke 11., 12., 13. i 14.

Članak 75.

U članku 215. stavku 1. točki 4. riječi: »ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona« zamjenjuju se riječju: »propisa«.

Članak 76.

U članku 216. stavku 2. točki 3. podtočki 2. riječi: »postotak ukupnog regulatornog kapitala« zamjenjuju se riječima: »stopu ukupnog kapitala«.

U podtočki 3. riječi: »postotak ukupnog regulatornog kapitala, koji« zamjenjuju se riječima: »stopu ukupnog kapitala, koja«.

U stavku 3. točki 3. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»– stopu ukupnog kapitala matičnih kreditnih institucija koje se koriste diskrecijskim pravom određenim člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, u obliku regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima u trećoj zemlji«.

U podtočki 3. riječi: »postotak ukupnog regulatornog kapitala, koji« zamjenjuju se riječima: »stopu ukupnog kapitala, koja«.

Članak 77.

Iza članka 216. dodaje se glava XVII.a, naslovi iznad članaka i članci 216.a, 216.b, 216.c, 216.d, 216.e, 216.f, 216.g, 216.h, 216.i i 216.j koji glase:

»XVII.a SPORAZUMI O FINANCIJSKOJ POTPORI GRUPE

Sporazum o financijskoj potpori grupe

Članak 216.a

(1) Matična kreditna institucija u RH, matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH, matični financijski holding u RH, matični financijski holding u EU-u sa sjedištem u RH, matični mješoviti financijski holding u RH, matični mješoviti financijski holding u EU-u sa sjedištem u RH, matični mješoviti holding u RH, matični mješoviti holding u EU-u sa sjedištem u RH i njihovo društvo kći, koje je kreditna institucija, investicijsko društvo ili financijska institucija, a koje je uključeno u superviziju na konsolidiranoj osnovi u skladu s ovim Zakonom, mogu sklopiti sporazum o financijskoj potpori grupe kreditnih institucija u RH kako bi se osigurala međusobna financijska potpora kada jedna ili više potpisnica ispune uvjete za ranu intervenciju u skladu s člankom 235. ovoga Zakona.

(2) Kreditna institucija može, kako bi se osigurala međusobna financijska potpora kada jedna ili više potpisnica ispune uvjete za ranu intervenciju u skladu s člankom 235. ovoga Zakona, sklopiti sporazum o financijskoj potpori grupe kreditnih institucija u EU-u sa sljedećim društvima:

1) matičnom kreditnom institucijom u EU-u sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

2) matičnim financijskim holdingom u EU-u sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

3) matičnim mješovitim financijskim holdingom u EU-u sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

4) matičnim mješovitim holdingom u EU-u sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

5) društvom kćeri društava iz točke od 1. do 4. ovoga stavka, koje je kreditna institucija, investicijsko društvo ili financijska institucija.

(3) Društva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu sklopiti sporazum o financijskoj potpori grupe samo ako u vrijeme njegova predlaganja ili sklapanja niti jedna od potpisnica sporazuma nije u fazi rane intervencije.

(4) Odredbe ove glave ne odnose se na ostale ugovore o financiranju unutar grupe kreditnih institucija u RH ili grupe kreditnih institucija u EU-u kod kojih niti jedna od njegovih potpisnica u trenutku sklapanja nije bila u fazi rane intervencije, a koji nisu sklopljeni s ciljem osiguranja međusobne financijske potpore kada jedna ili više potpisnica ispune uvjete za ranu intervenciju u skladu s člankom 235. ovoga Zakona.

(5) Sklapanje sporazuma iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka nije uvjet kreditnoj instituciji za davanje financijske potpore drugoj članici grupe kreditnih institucija koja ima financijske poteškoće ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako je o tome u pojedinačnom slučaju sama donijela odluku

2) ako je davanje takve financijske potpore u skladu s politikom grupe kreditnih institucija i

3) ako to nije rizik za cijelu grupu kreditnih institucija.

(6) Sklapanje sporazuma iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka nije uvjet kreditnoj instituciji koja je članica grupe kreditnih institucija u RH ili grupe kreditnih institucija u EU-u za poslovanje na području Republike Hrvatske.

(7) Sporazumom iz stavka 1. ili 2. ovoga članka može se osigurati financijska potpora:

1) matičnog društva društvu kćeri

2) društva kćeri matičnom društvu

3) društva kćeri drugom društvu kćeri iste grupe ili

4) unutar članica grupe kreditnih institucija na bilo koji drugi način koji nije obuhvaćen točkama 1. do 3. ovoga stavka.

(8) Davatelj financijske potpore može kroz jednu ili više transakcija dati potporu osobito na jedan od sljedećih načina:

1) davanjem kredita ili zajma

2) izdavanjem garancije ili pružanjem jamstva

3) osnivanjem založnog prava ili prijenosom prava vlasništva nad imovinom radi osiguranja ili

4) kombinacijom točaka 1. do 3. ovoga stavka.

(9) Načini financijske potpore iz stavka 8. ovoga članka odnose se na pravne poslove između potpisnica sporazuma o financijskoj potpori grupe kao i na pravne poslove s trećim osobama.

(10) Sporazumom o financijskoj potpori grupe davatelj financijske potpore može zahtijevati od korisnika potpore da se obveže na davanje financijske potpore tom davatelju potpore.

(11) U sporazumu o financijskoj potpori grupe potpisnice sporazuma dužne su ugovoriti način izračuna kamate i druge naknade, za svaku transakciju učinjenu u skladu sa sporazumom, pri čemu će se visina kamate i druge naknade odrediti u vrijeme davanja financijske potpore. Pri sklapanju toga sporazuma i definiranju izračuna kamata i drugih naknada potpisnice sporazuma dužne su voditi računa o sljedećem:

1) da je sklopljeni sporazum odraz njihove slobodne volje

2) da svaka potpisnica sporazuma djeluje u svojem najboljem interesu pri čemu se u obzir mogu uzeti sve izravne ili neizravne koristi koje potpisnica sporazuma može steći kao posljedicu davanja financijske potpore

3) da svaki korisnik financijske potpore mora svakom davatelju financijske potpore dati sve relevantne informacije prije određivanja kamata i drugih naknada za davanje financijske potpore i prije donošenja odluke o davanju financijske potpore

4) da pri određivanju kamata i drugih naknada za davanje financijske potpore davatelj financijske potpore može u obzir uzeti informacije kojima raspolaže zbog činjenice da je član iste grupe kreditnih institucija kao i korisnik financijske potpore, a koje nisu javno dostupne i

5) da način izračuna kamata i drugih naknada za davanje financijske potpore ne mora uzeti u obzir očekivani privremeni učinak na cijene na tržištu koji proizlazi iz događaja koji ne proizlaze iz poslovanja te grupe kreditnih institucija.

(12) Samo potpisnica sporazuma o financijskoj potpori grupe može ispuniti obvezu temeljem toga sporazuma. Obveza temeljem sporazuma o financijskoj potpori grupe može se ispuniti samo potpisnici toga sporazuma.

Provjera predloženog sporazuma kada je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 216.b

(1) Matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH i kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona dužna je Hrvatskoj narodnoj banci kao konsolidirajućem nadzornom tijelu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za sklapanje sporazuma o financijskoj potpori grupe kreditnih institucija u RH (u daljnjem tekstu: sporazum o potpori u RH). Zahtjevu se prilažu prijedlog teksta sporazuma s nazivima članica grupe kreditnih institucija u RH koje namjeravaju biti potpisnice sporazuma.

(2) Hrvatska narodna banka će bez odgađanja proslijediti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nadležnom tijelu druge države članice u kojoj je sjedište društva kćeri koje namjerava biti potpisnica sporazuma o potpori.

(3) Hrvatska narodna banka i nadležna tijela drugih država članica u kojima je sjedište društva kćeri koje namjeravaju biti potpisnice sporazuma o potpori u RH surađivat će radi donošenja zajedničke odluke o ispunjavanju uvjeta za sklapanje sporazuma o potpori iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona, uzimajući u obzir mogući utjecaj provedbe toga sporazuma u svakoj od država članica u kojima je sjedište bilo koje članice grupe kreditnih institucija u RH, uključujući njegove fiskalne učinke.

(4) Zajednička odluka iz stavka 3. ovoga članka bit će donesena u roku od četiri mjeseca od dana kada je Hrvatska narodna banka primila zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. Ova odluka mora biti u pisanom obliku i obrazložena. Hrvatska narodna banka dostavit će ovu odluku podnositelju zahtjeva.

(5) Ako je donesena zajednička odluka iz stavka 4. ovoga članka o tome da su uvjeti iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona ispunjeni, Hrvatska narodna banka će na temelju te odluke izdati odobrenje za sklapanje sporazuma o potpori u RH i dostaviti ga podnositelju zahtjeva.

(6) Ako je donesena zajednička odluka iz stavka 4. ovoga članka o tome da uvjeti iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona nisu ispunjeni, Hrvatska narodna banka će na temelju te odluke odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za sklapanje sporazuma o potpori u RH i odluku o odbijanju zahtjeva dostaviti podnositelju zahtjeva.

(7) Hrvatska narodna banka može u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 4. ovoga članka zatražiti pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(8) Ako zajednička odluka iz stavka 4. ovoga članka nije donesena u roku, Hrvatska narodna banka će samostalno odlučiti o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, vodeći računa o stavovima i izdvojenim mišljenjima koje su iznijela druga nadležna tijela. Hrvatska narodna banka ovu odluku dostavlja podnositelju zahtjeva i nadležnim tijelima država članica u kojima je sjedište društava kćeri koje namjeravaju sklopiti sporazum.

(9) Hrvatska narodna banka može u roku od četiri mjeseca od dana kada je zaprimila zahtjev iz stavka 1. ovoga članka zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, ako u roku četiri mjeseca od dana kada je Hrvatska narodna banka primila zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo drugih država članica zatraže posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od mjesec dana, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Rok od četiri mjeseca smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(11) Kreditna institucija iz stavka 1. ovoga članka ne smije sklopiti sporazum o potpori u RH bez odobrenja Hrvatske narodne banke.

Provjera predloženog sporazuma kada Hrvatska narodna banka nije konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 216.c

(1) Ako je nadležno tijelo druge države članice ujedno i konsolidirajuće nadzorno tijelo za grupu kreditnih institucija u EU-u, Hrvatska narodna banka sudjelovat će na zahtjev konsolidirajućeg nadzornog tijela u postupku donošenja zajedničke odluke o ispunjavanju uvjeta iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona za sklapanje sporazuma o financijskoj potpori grupe kreditnih institucija u EU-u (u daljnjem tekstu: sporazum o potpori u EU-u), uzimajući u obzir mogući utjecaj provedbe toga sporazuma u svakoj od država članica u kojima je sjedište bilo koje članice grupe kreditnih institucija u EU-u, uključujući njegove fiskalne učinke.

(2) Kreditna institucija dužna je o namjeri sklapanja sporazuma o potpori u EU-u obavijestiti Hrvatsku narodnu banku te ne smije sklopiti takav sporazum ako konsolidirajuće nadzorno tijelo nije njezinoj matičnoj kreditnoj instituciji izdalo odobrenje za sklapanje sporazuma o potpori u EU-u.

(3) Hrvatska narodna banka može u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka zatražiti pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(4) Hrvatska narodna banka može u roku od četiri mjeseca od dana kada je konsolidirajuće nadzorno tijelo primilo zahtjev za izdavanje odobrenja za sklapanje sporazuma o potpori, zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Suglasnost glavne skupštine za sklapanje sporazuma o potpori

Članak 216.d

(1) Nakon izdavanja odobrenja Hrvatske narodne banke ili drugog relevantnog konsolidirajućeg nadzornog tijela matičnoj kreditnoj instituciji za sklapanje sporazuma o potpori, uprava kreditne institucije koja namjerava sklopiti taj sporazum o potpori dužna je za sklapanje toga sporazuma dobiti suglasnost glavne skupštine.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka proizvodi pravne učinke samo u odnosu na članicu grupe kreditnih institucija čija je glavna skupština ovlastila upravu društva da samostalno odluči o tome da to društvo bude korisnik ili davatelj financijske potpore u skladu s uvjetima iz sporazuma.

(3) Ako glavna skupština ovlasti upravu društva u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe statuta društva ili odluka nadzornog odbora kojom je određeno da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost toga odbora ako bi takve odredbe ili odluke ograničavale upravu u donošenju odluke da bude korisnik ili davatelj financijske potpore.

(4) Glavna skupština može opozvati ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka i u tom slučaju sporazum o potpori ne proizvodi pravne učinke za to društvo.

(5) Odluku glavne skupštine o davanju ovlaštenja upravi i odluku o njegovu opozivu kreditna institucija dužna je bez odgađanja dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci i svim potpisnicama istog sporazuma.

(6) Uprava članice grupe kreditnih institucija koja je potpisnica sporazuma dužna je najmanje jednom godišnje izvijestiti glavnu skupštinu o provedbi sporazuma i provedbi svake odluke donesene u skladu s tim sporazumom.

(7) Matična kreditna institucija u RH, matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH i kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona dužne su osigurati da sve članice grupe kreditnih institucija u RH koje namjeravaju sklopiti sporazum, a nisu kreditne institucije ili investicijska društva, postupaju u skladu s odredbama ove glave.

Dostavljanje sporazuma o potpori sanacijskim tijelima

Članak 216.e

(1) Kreditna institucija dužna je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sklapanju sporazuma o potpori i dostaviti presliku sporazuma.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je dostaviti sporazum o potpori iz stavka 1. ovoga članka Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

(3) Ako je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo, sporazum iz stavka 1. ovoga članka dostavit će sanacijskim tijelima država članica u kojima je sjedište članica grupe kreditnih institucija u RH potpisnica sporazuma.

Uvjeti za davanje potpore

Članak 216.f

(1) Kreditna institucija može dati potporu samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako će dana potpora znatno smanjiti financijske poteškoće korisnika potpore

2) ako je cilj potpore očuvanje i obnavljanje financijske stabilnosti grupe u cjelini ili bilo koje potpisnice sporazuma te ako je u interesu davatelja potpore

3) ako se potpora daje u skladu s uvjetima, uključujući kamate i druge naknade, iz članka 216.a stavka 11. ovoga Zakona

4) ako je, na temelju informacija dostupnih upravi davatelja potpore u vrijeme kada je donesena odluka o potpori, razumno očekivati da će korisnik potpore platiti kamatu i naknadu za potporu i ako je potpora dana u obliku zajma ili kredita, vratiti zajam ili kredit. Ako je potpora dana u obliku jamstva ili garancije ili u bilo kojem drugom obliku, isti uvjeti moraju se primjenjivati na obvezu koja proizlazi za korisnika potpore ako je izvršeno plaćanje temeljem jamstva, garancije ili provedbom drugog oblika potpore

5) ako davanje potpore ne bi ugrozilo likvidnost ili solventnost davatelja potpore

6) ako davanje potpore ne bi bilo prijetnja financijskoj stabilnosti Republike Hrvatske ili financijskoj stabilnosti druge države članice u kojoj je sjedište druge potpisnice sporazuma

7) ako davatelj potpore, u vrijeme davanja potpore, ispunjava zahtjeve vezane uz kapital i likvidnost iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i glave VII. ovoga Zakona te sve zahtjeve naložene u skladu s člancima 220., 224., 225., 228. i 285. ovoga Zakona te ako davanje potpore ne uzrokuje kršenje tih zahtjeva

8) ako davatelj potpore u vrijeme davanja potpore ispunjava zahtjeve o velikoj izloženosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovoga Zakona te ako davanje potpore ne uzrokuje kršenje tih zahtjeva i

9) ako davanje potpore ne bi ugrozilo mogućnost sanacije davatelja potpore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija može dati potporu ako nije ispunjen uvjet iz stavka 1. točke 7. ili 8. ovoga članka pod uvjetom da je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke iz članka 216.h stavka 7. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom detaljnije će propisati uvjete iz stavka 1. ovoga članka i uvjete pod kojima Hrvatska narodna banka može usvojiti ili djelomično usvojiti zahtjev iz članka 216.h stavka 3. ovoga Zakona.

Odluka o davanju i primanju potpore

Članak 216.g

(1) Odluku o davanju potpore donosi uprava davatelja potpore. Takva odluka mora biti detaljno obrazložena te u njoj moraju biti naznačeni cilj predložene potpore i opis načina na koji su ispunjeni uvjeti iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Odluku o primanju potpore donosi uprava korisnika potpore.

Odobrenje Hrvatske narodne banke za davanje potpore

Članak 216.h

(1) Kreditna institucija može dati potporu u skladu s potpisanim sporazumom o potpori ako je za davanje potpore dobila odobrenje Hrvatske narodne banke. Matična kreditna institucija u RH, matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH ili kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako njezino društvo kći namjerava dati potporu.

(2) Kreditna institucija koja namjerava dati potporu dužna je prethodno o tome obavijestiti:

a) konsolidirajuće nadzorno tijelo

b) nadležno tijelo korisnika potpore i

c) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(3) Zahtjev za davanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka smatra se urednim ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) zahtjev sadrži sve pojedinosti predložene potpore i njihovo obrazloženje

b) zahtjevu je priložen primjerak odluke uprave o davanju potpore iz članka 216.g stavka 1. ovoga Zakona i

c) kreditna institucija dostavila je Hrvatskoj narodnoj banci presliku sporazuma o potpori u skladu s člankom 216.e stavkom 1. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka donijet će najkasnije u roku od pet radnih dana od dana dostave urednog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka rješenje kojim odlučuje o zahtjevu, a ako u tom roku ne odluči o zahtjevu, smatra se da je izdala odobrenje za davanje financijske potpore.

(5) Hrvatska narodna banka dat će odobrenje kreditnoj instituciji za davanje potpore ako su ispunjeni uvjeti iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Ako procijeni da uvjeti iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona nisu ispunjeni, Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev iz stavka 3. ovoga članka. Ako su prema procjeni Hrvatske narodne banke uvjeti iz članka 216.f stavka 1. ovoga Zakona djelomično ispunjeni, Hrvatska narodna banka može djelomično usvojiti zahtjev iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako uvjeti iz članka 216.f stavka 1. točke 7. ili 8. ovoga Zakona nisu ispunjeni, Hrvatska narodna banka može usvojiti ili djelomično usvojiti zahtjev iz stavka 3. ovoga članka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka dužna je u rješenju odrediti rok u kojem je kreditna institucija dužna ponovno uskladiti poslovanje sa zahtjevima iz tih točaka. Ako kreditna institucija u ostavljenom roku ponovno uskladi poslovanje sa zahtjevima iz članka 216.f stavka 1. točke 7. ili 8. ovoga Zakona, prekršajni postupak neće se pokrenuti.

(8) Hrvatska narodna banka dužna je o odluci iz stavka 5., 6. ili 7. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti:

1) konsolidirajuće nadzorno tijelo,

2) nadležno tijelo korisnika potpore i

3) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9) Ako je Hrvatska narodna banka primila odluku konsolidirajućeg nadzornog tijela ili drugog nadležnog tijela o odbijanju ili djelomičnom usvajanju zahtjeva za davanje potpore, može u roku od dva dana predmet uputiti Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo i zatražiti pomoć u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(10) Ako je zahtjev za davanje potpore, na osnovi sporazuma o potpori koji je uključen u plan oporavka, odbijen ili djelomično usvojen od strane bilo kojeg nadležnog tijela potpisnice sporazuma:

1) Hrvatska narodna banka će kao konsolidirajuće nadzorno tijelo samostalno ili na zahtjev drugog nadležnog tijela potpisnice sporazuma kojoj je potpora odbijena ili djelomično usvojena, pokrenuti ponovnu procjenu plana oporavka grupe kreditnih institucija u skladu sa člankom 154.b ovoga Zakona

2) Hrvatska narodna banka za pojedinu će članicu grupe za koju je nadležno tijelo, a koja je dužna izrađivati plan oporavka na pojedinačnoj osnovi, naložiti dostavu izmijenjenog plana oporavka.

(11) Ako Hrvatska narodna banka nije konsolidirajuće nadzorno tijelo, a zahtjev za potporu kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj je odbijen ili je djelomično usvojen i plan oporavka grupe kreditnih institucija uključuje sporazum o potpori, Hrvatska narodna banka može od konsolidirajućeg nadzornog tijela zatražiti ponovnu procjenu plana oporavka grupe kreditnih institucija u skladu s člankom 154.c ovoga Zakona.

(12) Ako Hrvatska narodna banka donese odluku iz stavka 5., 6. ili 7. ovoga članka ili ako kao konsolidirajuće nadzorno tijelo primi od drugog nadležnog tijela obavijest o odobrenju, ograničenju ili zabrani pružanja financijske potpore, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti ostale članice kolegija supervizora i ostale članice sanacijskog kolegija.

Obavještavanje o odluci o davanju financijske potpore i objava informacija

Članak 216.i

(1) Nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke iz članka 216.h ovoga Zakona kreditna institucija dužna je odluku o davanju financijske potpore dostaviti:

1) Hrvatskoj narodnoj banci

2) konsolidirajućem nadzornom tijelu

3) nadležnom tijelu korisnika potpore i

4) Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo.

(2) Kada Hrvatska narodna banka kao konsolidirajuće nadzorno tijelo primi od kreditne institucije odluku o davanju financijske potpore, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti ostale članice kolegija supervizora i članice sanacijskog kolegija.

(3) Kreditna institucija dužna je javno objaviti i najmanje jednom godišnje ažurirati informacije:

1) o tome je li sklopila sporazum o potpori

2) o općim uvjetima sklopljenog sporazuma o potpori i

3) o nazivima drugih potpisnica sporazuma.

(4) Matična kreditna institucija u RH, matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH i kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona dužna je za svaku članicu grupe kreditnih institucija u RH koja nije kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj javno objaviti i najmanje jednom godišnje ažurirati informacije iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Javna objava iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s člancima 431. do 434. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Primjena odredaba ovoga Zakona na sporazum o potpori i na izmjene sporazuma o potpori

Članak 216.j

(1) Na sporazum o potpori iz ove glave Zakona ne primjenjuju se članci 146.a, 146.b i 147. ovoga Zakona.

(2) Odredbe ove glave primjenjuju se i na svaku izmjenu sporazuma o potpori.«.

Članak 78.

U članku 220. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kreditna institucija može, najkasnije 15 dana prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, obrazloženim zahtjevom zatražiti produljenje roka. Ako je rok iz stavka 2. ovoga članka jednak ili kraći od 15 dana, kreditna institucija ne može zatražiti produljenje roka. Hrvatska narodna banka najkasnije do isteka roka utvrđenog rješenjem odlučit će o produljenju tog roka.«.

Članak 79.

Članak 221. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 220. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka može donijeti privremeno rješenje i tijekom neposrednog nadzora te naložiti kreditnoj instituciji poduzimanje mjera, koje je kreditna institucija bez odgode dužna provesti ako:

1) ovlaštena osoba pri obavljanju neposrednog nadzora utvrdi da kreditna institucija nije organizirala poslovanje ili ne vodi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju i ostalu poslovnu evidenciju na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li kreditna institucija u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima

2) kreditna institucija obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njezinu likvidnost ili solventnost

3) kreditna institucija obavlja poslove na način da je opravdano očekivati da će do sastavljanja zapisnika o provedenom neposrednom nadzoru ili neposredno nakon sastavljanja zapisnika doći do kršenja odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 ili drugih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije ili

4) ne postoji mogućnost nastavka neposrednog nadzora u kreditnoj instituciji.«.

Članak 80.

U članku 224. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može, osim ostalih mjera naloženih ovim Zakonom, kreditnoj instituciji supervizorskim mjerama osobito:

1) naložiti da razriješi predsjednika, člana ili članove uprave i da imenuje novoga predsjednika, člana ili članove uprave kreditne institucije

2) naložiti privremenu zabranu:

– davanja kredita i pružanja priznatih i ostalih financijskih usluga osobama s neodgovarajućom kreditnom sposobnošću

– zaključivanja poslova s pojedinim dioničarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristima, društvima koja su usko povezana s kreditnom institucijom i s njom povezanim osobama

– stjecanja udjela u investicijskim fondovima

– primanja novih depozita i drugih povratnih sredstava od javnosti ili

– uvođenja novih proizvoda

3) naložiti privremenu zabranu ili ograničiti isplatu dividende ili bilo kojeg drugog oblika isplate dobiti te obračun i isplatu raspodjela imateljima instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ako zabrana ili ograničenje ne predstavlja nastanak statusa neispunjavanja obveze kreditne institucije

4) ograničiti poslovanje ili širenje mreže poslovnica kreditne institucije ili naložiti napuštanje djelatnosti koje čine pretjerane rizike za stabilnost kreditne institucije

5) ograničiti rast imovine i izvanbilančnih rizičnih stavki kreditne institucije

6) naložiti smanjenje troškova poslovanja, uključujući ograničenje plaća i drugih primitaka članova uprave, članova nadzornog odbora i radnika kreditne institucije

7) naložiti mjere kojima se određuju posebni uvjeti poslovanja kreditne institucije, a koji mogu sadržavati najniže odnosno najviše kamatne stope, rokove dospijeća potraživanja i obveza te druge uvjete

8) naložiti prodaju materijalne i ostale imovine kreditne institucije

9) naložiti prodaju dionica ili poslovnih udjela ili likvidaciju društva kćeri kreditne institucije

10) naložiti promjenu područja poslovanja, odnosno strukture usluga koje pruža kreditna institucija

11) naložiti primjenu posebnih politika rezerviranja ili postupanja s imovinom u odnosu na izračun kapitalnih zahtjeva

12) naložiti da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s njezinim aktivnostima, proizvodima ili sustavima

13) naložiti da imenuje odgovarajuće odbore za pojedina područja poslovanja koji su u nadležnosti nadzornog odbora

14) naložiti poboljšavanje ili ograničavanje primjene pojedinog internog pristupa ili modela iz članka 114. ovoga Zakona

15) naložiti da iznos varijabilnih primitaka ograniči na postotak neto prihoda kada ti primici nisu u skladu s održavanjem adekvatne razine regulatornog kapitala

16) naložiti da neto dobit upotrijebi za jačanje regulatornog kapitala

17) naložiti da razriješi nositelja ključne funkcije i imenuje novoga

18) naložiti da provede mjeru prema preporuci Vijeća za financijsku stabilnost

19) naložiti druge mjere u okviru provođenja nadzora u skladu s člankom 177. ovoga Zakona

20) naložiti da ima dodatni regulatorni kapital, u obliku koji odredi Hrvatska narodna banka, povrh onoga zahtijevanog u skladu s glavom VII. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 575/2013 vezano uz elemente rizika i rizike koji nisu obuhvaćeni člankom 1. te Uredbe

21) naložiti da predstavi plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s bonitetnim zahtjevima u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013. i odrediti rok za njegovu provedbu, uključujući poboljšanja tog plana vezano uz opseg i rok

22) naložiti obvezu češćeg i/ili dodatnog izvješćivanja Hrvatske narodne banke, uključujući izvješćivanje o pozicijama kapitala i likvidnosti

23) naložiti ispunjenje posebnih zahtjeva za likvidnost, uključujući ograničenja ročnih neusklađenosti između imovine i obveza

24) naložiti javnu objavu dodatnih informacija

25) ograničiti odobravanje kredita

26) naložiti smanjenje, odnosno ograničiti izloženosti kreditne institucije

27) naložiti poboljšanje postupaka naplate dospjelih potraživanja

28) naložiti pravilno vrednovanje bilančnih i izvanbilančnih stavki

29) naložiti poboljšanje sustava upravljanja u skladu s člankom 101. ovoga Zakona

30) naložiti poboljšanje strategija i postupaka procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala

31) naložiti poboljšanje računovodstvenog i informacijskog sustava

32) naložiti poboljšanje sustava unutarnjih kontrola i unutarnjeg revidiranja

33) naložiti drugu mjeru koju smatra primjerenom i razmjernom kako bi kreditna institucija uskladila svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija.«.

Članak 81.

Naslov iznad članka 226. i članak 226. brišu se.

Članak 82.

Članak 227. mijenja se i glasi:

»(1) Predstavnik Hrvatske narodne banke može prisustvovati glavnoj skupštini i ima pravo obraćati se dioničarima kreditne institucije prije glasovanja.

(2) Predstavnika Hrvatske narodne banke iz stavka 1. ovoga članka određuje guverner Hrvatske narodne banke svojom odlukom.«.

Članak 83.

U članku 228. stavku 1. u uvodnoj rečenici broj: »22.« zamjenjuje se brojem: »20.«, a riječ: »najmanje« briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka može kreditnoj instituciji naložiti supervizorsku mjeru iz članka 224. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona osobito u sljedećim slučajevima:

1) ako je kreditna institucija izloženost prema osobama iz članka 146. ovoga Zakona ugovorila bez jednoglasne odluke svih članova uprave ili bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora ili pod uvjetima koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije

2) ako prelazi ograničenje izloženosti prema osobama iz članka 146. ovoga Zakona koje je rješenjem odredila Hrvatska narodna banka.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. u uvodnoj rečenici riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 84.

U članku 229. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može imenovati povjerenika u kreditnoj instituciji kad ocijeni da je potrebna detaljnija procjena i praćenje financijskog stanja te uvjeta poslovanja kreditne institucije. Hrvatska narodna banka može opozvati povjerenika tijekom njegova mandata i imenovati drugog povjerenika.«.

Članak 85.

Članak 232. mijenja se i glasi:

»(1) Povjerenik je bez odgode dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na neizvršavanje naloženih supervizorskih mjera i o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na pogoršanje financijskog stanja kreditne institucije ili mogu utjecati na ispunjenje uvjeta za ranu intervenciju iz članka 235. ovoga Zakona.

(2) Ako povjerenik u bilo kojem trenutku utvrdi postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome sastaviti posebno izvješće i podnijeti ga Hrvatskoj narodnoj banci.«.

Članak 86.

U članku 233. stavku 1. riječi: »iz članaka 224., 226. i 228.« zamjenjuju se riječima: »iz članaka 224., 225., 226. i 228.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako Hrvatska narodna banka na temelju izvješća o financijskom stanju ocijeni da su ispunjeni uvjeti iz članka 235. ovoga Zakona, naložit će mjere u skladu s člankom 235.a ovoga Zakona.«.

Članak 87.

Članak 234. mijenja se i glasi:

»Ovlasti povjerenika, odnosno pomoćnika prestaju:

1) istekom razdoblja navedenog u odluci o imenovanju

2) opozivom njegova imenovanja

3) uvođenjem posebne uprave

4) imenovanjem likvidatora

5) otvaranjem stečajnog postupka ili

6) uvođenjem sanacijske uprave.«.

Članak 88.

Naslov glave XIX. mijenja se i glasi: »XIX. POSTUPAK I MJERE RANE INTERVENCIJE«.

Naslov poglavlja XIX.1., mijenja se i glasi: »XIX.1. RANA INTERVENCIJA«.

Naslov iznad članka 235. mijenja se i glasi: »Uvjeti za ranu intervenciju«.

Članak 235. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka rješenjem će utvrditi da je kreditna institucija u fazi rane intervencije ako je ispunjen bilo koji sljedeći uvjet:

1) ako je kreditna institucija svojim radnjama ili propuštanjem određenih radnji postupila protivno ovom Zakonu, Uredbi (EU) br. 575/2013 ili drugim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije, i to u mjeri koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njezinu likvidnost, solventnost ili održivost poslovanja ili

2) ako je prema podacima kojima raspolaže opravdano očekivati da će kreditna institucija u bliskoj budućnosti prekršiti odredbe ovog Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 ili drugih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije, u mjeri koja bi mogla ugroziti njezinu likvidnost, solventnost ili održivost poslovanja, a zbog, osobito, naglog pogoršanja financijskog stanja kreditne institucije, uključujući pogoršanje likvidnosti, narušenu adekvatnost kapitala, porast razine financijske poluge, porast udjela loših plasmana, povećanje koncentracije izloženosti, narušenu održivost poslovnog modela ili narušenu djelotvornost i pouzdanost sustava upravljanja i unutarnjih kontrola.

(2) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim pobliže uređuje uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Hrvatska narodna banka dužna je, bez odgađanja, rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.«.

Članak 89.

Iza članka 235. dodaju se naslovi i članci 235.a, 235.b, 235.c i 235.d koji glase:

»Supervizorske mjere u fazi rane intervencije

Članak 235.a

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 235. stavka 1. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka može, osim ostalih mjera iz ovoga Zakona, osobito:

1) naložiti kreditnoj instituciji provedbu jedne ili više mjera iz plana oporavka

2) ako su se okolnosti na kojima se temelji plan oporavka promijenile, naložiti kreditnoj instituciji izmjenu plana oporavka i dostavu izmijenjenog plana oporavka

3) naložiti kreditnoj instituciji detaljno razmatranje financijskog stanja kreditne institucije, izradu plana aktivnosti za rješavanje utvrđenih slabosti i određivanje vremenskog okvira za njegovu provedbu

4) naložiti kreditnoj instituciji izradu plana pregovora o restrukturiranju duga kreditne institucije s pojedinim ili svim vjerovnicima, u skladu s planom oporavka gdje je to primjenjivo

5) naložiti kreditnoj instituciji promjenu poslovne strategije

6) naložiti kreditnoj instituciji promjenu organizacijskog ustroja

7) naložiti kreditnoj instituciji dostavljanje svih potrebnih informacija kako bi se nadopunio sanacijski plan i kreditna institucija pripremila za moguću sanaciju te za vrednovanje imovine i obveza kreditne institucije u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

8) naložiti kreditnoj instituciji sazivanje glavne skupštine s dnevnim redom koji odredi Hrvatska narodna banka i s prijedlogom odluka koje na njoj treba donijeti

9) sazvati glavnu skupštinu kreditne institucije na način iz članka 235.b ovoga Zakona, utvrditi dnevni red i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti ako kreditna institucija nije provela naloženu mjeru iz točke 8. ovoga stavka

10) naložiti kreditnoj instituciji razrješenje osobe koja obavlja funkciju člana višeg rukovodstva kreditne institucije ako nema dovoljno dobar ugled ili ako nema odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti ili iskustvo za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti

11) naložiti kreditnoj instituciji razrješenje jednog ili više članova višeg rukovodstva u skladu s člankom 235.c ovoga Zakona

12) ukinuti rješenje kojim je dana suglasnost jednom ili više članova uprave ili nadzornog odbora u skladu s člankom 235.c ovoga Zakona i imenovati jednog ili više zamjenskih članova uprave

13) imenovati administratora u skladu s člankom 235.d ovoga Zakona i

14) donijeti odluku o uvođenju posebne uprave u skladu s člankom 236. ovoga Zakona.

(2) Na postupak nalaganja mjera iz ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na supervizorske mjere.

(3) U postupku povodom tužbe protiv rješenja o nalaganju mjera iz ovog članka nadležni upravni sud ne može izreći privremenu mjeru odgode izvršenja.

Sazivanje glavne skupštine od strane Hrvatske narodne banke

Članak 235.b

(1) Ako je Hrvatska narodna banka naložila kreditnoj instituciji mjeru iz članka 235.a stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, a kreditna institucija nije izvršila naloženu mjeru na način i u rokovima naloženima rješenjem, Hrvatska narodna banka može sazvati glavnu skupštinu i utvrditi dnevni red i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti. Za potrebe te glavne skupštine izvješće o poslovanju kreditne institucije sastavit će Hrvatska narodna banka na temelju obavljene supervizije i učinit će ga dostupnim dioničarima.

(2) Kad Hrvatska narodna banka na temelju stavka 1. ovoga članka saziva glavnu skupštinu radi povećanja i smanjenja temeljnoga kapitala, izvješće iz članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima sastavlja i podnosi Hrvatska narodna banka.

(3) Glavna skupština sazvat će se najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

(4) Na dnevni red koji predloži Hrvatska narodna banka dioničari ne mogu dati protuprijedlog ni prijedlog dopune dnevnog reda.

Razrješenje višeg rukovodstva i uprave kreditne institucije te imenovanje zamjenskog člana uprave kreditne institucije

Članak 235.c

(1) Hrvatska narodna banka može poduzeti mjere iz stavka 2. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako kreditna institucija značajno krši zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija ili ako postoje značajni nedostaci u poslovanju kreditne institucije i

2) ako se unatoč mjerama naloženima u skladu s člankom 235.a stavkom 1. točkama 1. do 10. ovoga Zakona financijsko stanje kreditne institucije nije poboljšalo ili ako Hrvatska narodna banka ocijeni da mjera iz članka 235.a stavka 1. točaka 1. do 10. ovoga Zakona ne bi bila dovoljna za poboljšanje stanja kreditne institucije.

(2) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može:

1) naložiti kreditnoj instituciji razrješenje pojedinog člana ili svih članova višeg rukovodstva neovisno o tome ima li dovoljno dobar ugled ili odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti ili iskustvo za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti

2) ukinuti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave kreditne institucije neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. ovoga Zakona ili

3) ukinuti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka može imenovati zamjenskog člana uprave koji zamjenjuje razriješenog člana uprave sa svim pravima i obvezama koje je taj član imao. Hrvatska narodna banka može opozvati zamjenskog člana uprave tijekom njegova mandata i imenovati drugog zamjenskog člana uprave.

(4) Rješenjem o imenovanju jednog ili više zamjenskih članova uprave utvrđuju se:

– ovlasti i dužnosti koje zamjenski član uprave obavlja

– razdoblje na koje je imenovan

– rokovi redovitog izvješćivanja i

– mogu se utvrditi određeni poslovi koje zamjenski član uprave može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(5) Hrvatska narodna banka imenuje zamjenskog člana uprave na razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci i može ga produžiti za još 12 mjeseci ako ocijeni da i dalje postoji neki od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju produženja mandata zamjenskog člana uprave Hrvatska narodna banka dioničarima će učiniti dostupnim obrazloženje takve odluke.

(6) Zamjenskim članom uprave može biti imenovana osoba koja ima odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti za obavljanje svojih dužnosti te koja nije u sukobu interesa. Na zamjenskog člana uprave ne primjenjuju se odredbe glave II.4. ovoga Zakona osim odredbi članka 36. stavaka 4. do 6. i članka 41. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

(7) Zamjenski član uprave može biti radnik Hrvatske narodne banke ili druga osoba te ima pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje Hrvatska narodna banka.

(8) Nadležni upravni sud o tužbi podnesenoj protiv rješenja Hrvatske narodne banke o uvođenju zamjenskog člana uprave odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od njezina primitka.

(9) Ovlasti zamjenskog člana uprave prestaju:

1) istekom razdoblja navedenog u odluci o imenovanju

2) opozivom njegova imenovanja

3) uvođenjem posebne uprave

4) imenovanjem likvidatora

5) otvaranjem stečajnog postupka ili

6) uvođenjem sanacijske uprave.

(10) Prava i obveze zamjenskog člana uprave počinju danom donošenja odluke o uvođenju zamjenskog člana uprave bez obzira na upis u sudski registar.

(11) Odgovornost za štetu koju zamjenski član uprave prouzroči pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(12) Za štetu iz stavka 11. ovoga članka odgovara Hrvatska narodna banka.

(13) Hrvatska narodna banka ovlaštena je davati zamjenskom članu uprave pisane naloge i upute.

(14) Hrvatska narodna banka može rješenjem o imenovanju zamjenskog člana uprave odrediti da uprava kreditne institucije ne može donijeti određenu odluku ako za nju ne glasa zamjenski član uprave.

(15) Ako je Hrvatska narodna banka rješenjem o imenovanju zamjenskog člana uprave odredila da uprava ne može donijeti određenu odluku ako za nju ne glasa zamjenski član uprave, ta činjenica se upisuje u sudski registar kao ograničenje u ovlasti zastupanja osoba ovlaštenih za zastupanje kreditne institucije upisanih u sudski registar.

(16) Prijedlog za upis u sudski registar ograničenja iz stavka 15. ovoga članka podnosi Hrvatska narodna banka.

(17) Članovi uprave, članovi nadzornog odbora i svi radnici kreditne institucije dužni su surađivati sa zamjenskim članom uprave.

Administrator

Članak 235.d

(1) Hrvatska narodna banka može imenovati administratora ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako kreditna institucija značajno krši zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija ili ako postoje značajni nedostaci u poslovanju kreditne institucije i

2) ako se unatoč mjerama naloženima u skladu s člankom 235.c ovoga Zakona financijsko stanje kreditne institucije nije poboljšalo ili ako Hrvatska narodna banka ocijeni da mjera iz članka 235.c ovoga Zakona ne bi bila dovoljna za poboljšanje stanja kreditne institucije.

(2) Administratorom može biti imenovana osoba koja ima odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti za obavljanje svojih dužnosti te koja nije u sukobu interesa. Na imenovanje administratora primjenjuje se članak 229. stavci 2. do 6. ovoga Zakona. Hrvatska narodna banka može opozvati administratora tijekom njegova mandata i imenovati drugog administratora.

(3) Administrator iz stavka 1. ovoga članka osim dužnosti i ovlasti u skladu s člancima 230. do 232. ovoga Zakona ima i najmanje jednu od sljedećih ovlasti:

1) davanje prethodne suglasnosti na određene odluke uprave i nadzornog odbora kreditne institucije ili

2) savjetovanje uprave i nadzornog odbora kreditne institucije prije donošenja odluka.

(4) Rješenjem o imenovanju administratora utvrđuju se ovlasti i dužnosti koje on obavlja, određuje se razdoblje na koje je imenovan i rokovi redovitog izvješćivanja. Hrvatska narodna banka može odrediti određene poslove koje administrator može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(5) U slučaju iz stavka 3. točke 1. ovoga članka uprava i nadzorni odbor ne mogu donositi odluke samostalno, a odluke donesene bez prethodne suglasnosti administratora ništetne su.

(6) U slučaju iz stavka 3. točke 2. ovoga članka uprava i nadzorni odbor dužni su se pri donošenju odluke savjetovati s administratorom.

(7) Ako je Hrvatska narodna banka rješenjem o imenovanju administratora odredila da pojedine radnje ili odluke uprava ili nadzorni odbor kreditne institucije može poduzeti ili donijeti samo uz prethodnu suglasnost administratora, ta se činjenica upisuje u sudski registar kao ograničenje u ovlasti zastupanja osoba ovlaštenih za zastupanje kreditne institucije upisanih u sudski registar.

(8) Prijedlog za upis u sudski registar ograničenja iz stavka 7. ovoga članka podnosi Hrvatska narodna banka.

(9) Hrvatska narodna banka imenuje administratora za razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci i može ga produžiti za još 12 mjeseci ako ocijeni da i dalje postoji neki od uvjeta iz članka 235. stavka 1. ovoga Zakona. U slučaju produženja mandata administratora Hrvatska narodna banka dioničarima će učiniti dostupnim obrazloženje takve odluke.

(10) Nadležni upravni sud o tužbi podnesenoj protiv rješenja Hrvatske narodne banke o imenovanju administratora odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od njezina primitka.

(11) Odgovornost za štetu koju administrator ili pomoćnici administratora prouzroče pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(12) Za štetu iz stavka 11. ovoga članka odgovara Hrvatska narodna banka.

(13) Ovlasti administratora, odnosno pomoćnika prestaju:

1) istekom razdoblja navedenog u odluci o imenovanju

2) opozivom njegova imenovanja

3) uvođenjem posebne uprave

4) imenovanjem likvidatora

5) otvaranjem stečajnog postupka ili

6) uvođenjem sanacijske uprave.«.

Članak 90.

Iza članka 235.d dodaje se naslov novog poglavlja XIX.2. koji glasi:

»XIX.2. IMENOVANJE POSEBNE UPRAVE«.

Članak 236. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može donijeti odluku o uvođenju posebne uprave u kreditnu instituciju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako kreditna institucija značajno krši zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija ili ako postoje značajni nedostaci u poslovanju kreditne institucije i

2) ako se unatoč mjerama naloženima u skladu s člankom 235.d ovoga Zakona financijsko stanje kreditne institucije nije poboljšalo ili ako Hrvatska narodna banka ocijeni da mjera iz članka 235.d ovoga Zakona ne bi bila dovoljna za poboljšanje stanja kreditne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka može u odluci o uvođenju posebne uprave imenovati i pomoćnike posebne uprave koji će obavljati pomoćne, administrativne i tehničke poslove po nalogu posebne uprave. Pomoćnici posebne uprave nisu članovi posebne uprave.

(3) Rješenjem o uvođenju posebne uprave:

– utvrđuju se razlozi za uvođenje posebne uprave

– imenuju se predsjednik i pojedini članovi posebne uprave te se može utvrditi opseg poslova kojima upravlja pojedini član posebne uprave

– imenuju se pomoćnici posebne uprave

– određuje se razdoblje na koje je imenovana posebna uprava

– određuju se sadržaj i rokovi dostave izvješća iz članka 244. ovoga Zakona i

– mogu se odrediti određeni poslovi koje posebna uprava može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Hrvatska narodna banka imenuje posebnu upravu za razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci i može ga produžiti za još 12 mjeseci ako ocijeni da i dalje postoji uvjet iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju produženja mandata posebne uprave Hrvatska narodna banka dioničarima će učiniti dostupnim obrazloženje takve odluke.«.

Članak 91.

Članak 237. mijenja se i glasi:

Nadležni upravni sud o tužbi podnesenoj protiv rješenja Hrvatske narodne banke o uvođenju posebne uprave kreditnoj instituciji odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od njezina primitka.«.

Članak 92.

Članak 238. mijenja se i glasi:

»(1) Članove i pomoćnike posebne uprave imenuje na dužnost i razrješuje dužnosti Hrvatska narodna banka.

(2) Posebna uprava kreditne institucije ima najmanje dva člana, od kojih je jedan imenovan predsjednikom posebne uprave.

(3) Hrvatska narodna banka može tijekom razdoblja posebne uprave razriješiti imenovanog člana ili pomoćnika posebne uprave te imenovati novog člana ili pomoćnika posebne uprave, čiji mandat može trajati najduže do isteka započetog mandata posebne uprave.

(4) Prava i obveze članova posebne uprave počinju danom dostave kreditnoj instituciji rješenja o uvođenju posebne uprave bez obzira na upis u sudski registar.

(5) Članovi posebne uprave zastupaju kreditnu instituciju pojedinačno.

(6) Članom posebne uprave može biti imenovana osoba koja ima odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti za obavljanje svojih dužnosti te koja nije u sukobu interesa. Na članove posebne uprave ne primjenjuju se odredbe glave II.4. ovoga Zakona osim odredbi članka 36. stavaka 4. do 6., članka 41. stavaka 1. do 3. te članaka 48. i 49. ovoga Zakona.

(7) Članovi i pomoćnici posebne uprave mogu biti radnici Hrvatske narodne banke ili druge osobe te imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje Hrvatska narodna banka.

(8) Mandat posebne uprave prestaje:

1) istekom razdoblja navedenog u odluci o uvođenju

2) razrješenjem posebne uprave

3) imenovanjem likvidatora

4) otvaranjem stečajnog postupka

5) uvođenjem sanacijske uprave ili

6) imenovanjem zamjenika članova uprave u skladu s člankom 245. ovoga Zakona.

(9) Danom prestanka mandata posebne uprave prestaje i mandat pomoćnika posebne uprave.«.

Članak 93.

Članak 240. mijenja se i glasi:

»(1) Danom dostave kreditnoj instituciji rješenja o uvođenju posebne uprave prestaju sva prava i ovlasti dotadašnje uprave i nadzornog odbora te se dodjeljuju posebnoj upravi.

(2) Danom dostave kreditnoj instituciji rješenja o uvođenju posebne uprave prestaju svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave bili zaposleni u toj kreditnoj instituciji.«.

Članak 94.

U članku 243. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U vođenju poslova kreditne institucije posebna uprava mora se pridržavati ograničenja koja su joj postavljena na osnovi rješenja Hrvatske narodne banke o njezinu imenovanju.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 95.

Članak 244. mijenja se i glasi:

»(1) Posebna uprava dužna je nakon imenovanja, u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, sastaviti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja kreditne institucije zajedno s procjenom njezine financijske stabilnosti i mogućnostima za njezino daljnje poslovanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebna uprava nije dužna sastaviti i dostaviti izvješće iz stavka 1. ovoga članka ako je izvješće sastavio povjerenik na temelju članka 231. stavka 1. ovoga Zakona ili administrator na temelju članka 235.d stavka 3. ovoga Zakona neposredno prije imenovanja posebne uprave.

(3) Posebna uprava dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti dodatna izvješća i informacije o svim pitanjima važnima za provođenje supervizije, odnosno nadzora te procjene financijskog stanja i mogućnosti daljnjeg poslovanja kreditne institucije.

(4) Posebna uprava dužna je bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim okolnostima koje mogu utjecati na pogoršanje financijskog stanja kreditne institucije.

(5) Posebna uprava dužna je postupati po nalozima i uputama Hrvatske narodne banke i redovito izvještavati Hrvatsku narodnu banku o izvršenju naloga i uputa.

(6) Hrvatska narodna banka može naložiti posebnoj upravi da sazove glavnu skupštinu dioničara kreditne institucije s utvrđenim dnevnim redom i prijedlogom odluka.

(7) Za trajanja mandata posebne uprave glavna skupština kreditne institucije može se sazvati samo po nalogu ili uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Posebna uprava sazvat će glavnu skupštinu najkasnije u roku od osam dana od dana primitka naloga ili suglasnosti Hrvatske narodne banke iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Na održavanje glavne skupštine dioničara primjenjuju se odredbe članka 235.b stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.«.

Članak 96.

U članku 245. stavku 1. iza riječi: »skupština kreditne institucije« dodaju se riječi: »u koju je uvedena posebna uprava«.

Članak 97.

Iza članka 245. dodaje se naslov poglavlja i poglavlje XIX.3., naslovi iznad članaka i članci 245.a i 245.b koji glase:

»XIX.3. NALAGANJE MJERA U FAZI RANE INTERVENCIJE ZA GRUPU KREDITNIH INSTITUCIJA

Nalaganje mjera u fazi rane intervencije ako je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 245.a

(1) Ako je ispunjen bilo koji uvjet za ranu intervenciju ili uvjet za imenovanje administratora ili posebne uprave matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH, Hrvatska narodna banka kao konsolidirajuće nadzorno tijelo obavještava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i savjetuje se s drugim nadležnim tijelima uključenima u kolegij supervizora o ispunjenju navedenih uvjeta i o namjeri donošenja mjere iz članka 235.a stavka 1. ovoga Zakona toj kreditnoj instituciji.

(2) Hrvatska narodna banka može matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH naložiti mjeru iz članka 235.a stavka 1. ovoga Zakona nakon primitka očitovanja od drugih nadležnih tijela uključenih u kolegij supervizora ili nakon isteka roka za očitovanje. Hrvatska narodna banka utvrđuje rok za očitovanje, koji ne može biti duži od pet dana. Hrvatska narodna banka prije donošenja odluke o tim mjerama dužna je uzeti u obzir njihov učinak na članice grupe kreditnih institucija u RH u drugim državama članicama.

(3) Hrvatska narodna banka o mjeri iz stavka 2. ovoga članka obavještava druga nadležna tijela uključena u kolegij supervizora i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(4) Ako nadležno tijelo druge države članice u kojoj je sjedište društva kćeri matične kreditne institucije u EU-u sa sjedištem u RH namjerava donijeti bilo koju od mjera predviđenih posebnim propisom koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članaka 27. i 29. Direktive 2014/59/EU u to društvo kćer i o tome je obavijestilo Hrvatsku narodnu banku kao konsolidirajuće nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka može dati mišljenje o namjeravanom donošenju mjera i procijeniti učinak tih mjera na matičnu kreditnu instituciju u EU-u sa sjedištem u RH, na grupu kreditnih institucija u RH i na druge članice te grupe, te o tome obavijestiti to nadležno tijelo najkasnije u roku od tri dana od dana primitka obavijesti.

(5) Ako Hrvatska narodna banka namjerava naložiti mjeru iz članka 235.a stavka 1. ovoga Zakona matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH i ako je dobila obavijest jednog ili više nadležnih tijela drugih država članica iz stavka 4. ovoga članka, Hrvatska narodna banka kao konsolidirajuće nadzorno tijelo dostavit će tim nadležnim tijelima obavijest o svim namjeravanim mjerama i surađivat će s tim nadležnim tijelima u donošenju zajedničke odluke o mogućnosti usklađivanja primjene mjera predviđenih posebnim propisom koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članaka 27. i 29. Direktive 2014/59/EU, u dvije ili više kreditnih institucija ili investicijskih društava iste grupe kreditnih institucija u RH, s ciljem lakše provedbe mjera za poboljšanje financijskog položaja dotične kreditne institucije ili investicijskog društva. Zajednička odluka donosi se u roku od pet dana od dana kada je Hrvatska narodna banka dostavila obavijest o svim namjeravanim mjerama, a mora biti u pisanom obliku i obrazložena. Hrvatska narodna banka dostavit će tu odluku matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH. Hrvatska narodna banka na temelju zajedničke odluke donijet će rješenje i dostaviti ga članici grupe kreditnih institucija u RH za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

(6) Ako je Hrvatska narodna banka dobila obavijest iz stavka 4. ovoga članka od više nadležnih tijela drugih država članica, Hrvatska narodna banka kao konsolidirajuće nadzorno tijelo dostavit će tim nadležnim tijelima obavijest o svim namjeravanim mjerama i surađivat će s tim nadležnim tijelima u donošenju zajedničke odluke o mogućnosti usklađivanja primjene mjera predviđenih posebnim propisom koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članaka 27. i 29. Direktive 2014/59/EU, u dvije ili više kreditnih institucija ili investicijskih društava iste grupe kreditnih institucija u RH, s ciljem lakše provedbe mjera za poboljšanje financijskog položaja dotične kreditne institucije ili investicijskog društva. Zajednička odluka donosi se u roku od pet dana od dana kada je Hrvatska narodna banka dostavila obavijest o svim namjeravanim mjerama, a mora biti u pisanom obliku i obrazložena. Hrvatska narodna banka dostavit će tu odluku matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH.

(7) Hrvatska narodna banka može u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 5. ili 6. ovoga članka zatražiti pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(8) Ako postoje različita mišljenja u vezi s donošenjem odluke iz stavka 4. ovoga članka, a nadležno tijelo druge države članice u kojoj je sjedište društva kćeri matične kreditne institucije u EU-u sa sjedištem u RH namjerava donijeti mjere predviđene posebnim propisom koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članka 27. stavka 1. točke a), koje se odnose na točke 4., 10., 11. i 19. odjeljka A. Priloga, članka 27. stavka 1. točke e) ili članka 27. stavka 1. točke g) Direktive 2014/59/EU, u roku za savjetovanje iz stavka 4. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(9) Ako zajednička odluka iz stavka 5. ovoga članka nije donesena u roku, Hrvatska narodna banka samostalno će odlučiti o donošenju mjere za matičnu kreditnu instituciju u EU-u sa sjedištem u RH, vodeći računa o stavovima i izdvojenim mišljenjima koje su iznijela druga nadležna tijela te o potencijalnom utjecaju tih mjera na stabilnost financijskog sustava relevantnih država članica. Hrvatska narodna banka ovu odluku dostavlja matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH.

(10) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako u roku od pet dana od dana kada je Hrvatska narodna banka dostavila obavijest o namjeravanim mjerama navedenima u stavku 8. ovoga članka bilo koje nadležno tijelo drugih država članica zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od tri dana, Hrvatska narodna banka donijet će mjeru za matičnu kreditnu instituciju u EU-u sa sjedištem u RH u skladu s tom odlukom. Rok od pet dana smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(11) Iznimno od stavka 5. i 9. ovoga članka, ako u roku od pet dana od dana kada je Hrvatska narodna banka dostavila obavijest o svim namjeravanim mjerama navedenima u stavku 8. ovoga članka Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo drugih država članica zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od tri dana, Hrvatska narodna banka donijet će mjeru za matičnu kreditnu instituciju u EU-u sa sjedištem u RH u skladu s tom odlukom. Rok od pet dana smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Nalaganje mjera u fazi rane intervencije ako Hrvatska narodna banka nije konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 245.b

(1) Ako je nadležno tijelo druge države članice ujedno i konsolidirajuće nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka na zahtjev konsolidirajućeg nadzornog tijela može dati svoje mišljenje u postupku donošenja odluke o nalaganju mjera predviđenih posebnim propisom koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članaka 27. i 29. Direktive 2014/59/EU za matičnu kreditnu instituciju u EU-u.

(2) Ako Hrvatska narodna banka namjerava donijeti mjeru iz članka 235.a stavka 1. ovoga Zakona za kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je društvo kći matične kreditne institucije u EU-u, dužna je o tome obavijestiti konsolidirajuće nadzorno tijelo i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(3) Hrvatska narodna banka, nakon savjetovanja s konsolidirajućim nadzornim tijelom koje ne može trajati duže od tri dana, samostalno će donijeti odluku iz stavka 2. ovoga članka, vodeći računa o mišljenju konsolidirajućeg nadzornog tijela. O toj odluci Hrvatska narodna banka obavijestit će konsolidirajuće nadzorno tijelo i ostala nadležna tijela uključena u kolegij supervizora te Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(4) Ako više nadležnih tijela namjerava naložiti mjere predviđene posebnim propisima koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članaka 27. ili 29. Direktive 2014/59/EU u više od jedne kreditne institucije ili investicijskog društva iz grupe kreditnih institucija u EU-u, Hrvatska narodna banka će na zahtjev konsolidirajućeg nadzornog tijela sudjelovati pri donošenju zajedničke odluke o mogućnosti usklađivanja primjene mjera ili imenovanja istog privremenog upravitelja predviđenih posebnim propisima, a koje mjere svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članka 27. i 29. Direktive 2014/59/EU u više kreditnih institucija ili investicijskih društava te grupe. Zajednička odluka donosi se u roku od pet dana od primitka obavijesti konsolidirajućeg nadzornog tijela o namjeri nalaganja neke od tih mjera u više članica grupe. Hrvatska narodna banka donijet će na temelju zajedničke odluke rješenje i dostaviti ga članici grupe kreditnih institucija u EU-u za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

(5) Hrvatska narodna banka može u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 4. ovoga članka zatražiti pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(6) Ako postoje različita mišljenja u vezi s donošenjem odluke iz stavka 3. ovoga članka, koja se odnosi na mjere iz članka 235.a ovoga Zakona koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članka 27. stavka 1. točke a), koje se odnose na točke 4., 10., 11. i 19. odjeljka A. Priloga, članka 27. stavka 1. točke e) ili članka 27. stavka 1. točke g) Direktive 2014/59/EU, i ako je konsolidirajuće nadzorno tijelo zatražilo posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010, i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od tri dana od primitka zahtjeva za posredovanje, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Ako odluka Europskog nadzornog tijela za bankarstvo nije donesena u roku od tri dana od primitka zahtjeva za posredovanje, Hrvatska narodna banka donijet će samostalnu odluku o nalaganju tih mjera kreditnoj instituciji za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

(7) Ako zajednička odluka iz stavka 4. ovog članka nije donesena u roku, Hrvatska narodna banka samostalno će odlučiti o donošenju mjere za kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je društvo kći matične kreditne institucije u EU-u.

(8) Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u predviđenom roku za savjetovanje, a po primitku obavijesti konsolidirajućeg nadzornog tijela o namjeri nalaganja mjera predviđenih posebnim propisom koje svojim sadržajem odgovaraju mjerama iz članka 27. stavka 1. točke a), koje se odnose na točke 4., 10., 11. i 19. odjeljka A. Priloga, članka 27. stavka 1. točke e) ili članka 27. stavka 1. točke g) Direktive 2014/59/EU matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u, ako se ne slaže s tim prijedlogom konsolidirajućeg nadzornog tijela.

(9) Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od pet dana od dana obavijesti konsolidirajućeg nadzornog tijela ako postoje različita mišljenja u vezi s donošenjem zajedničke odluke iz stavka 4. ovoga članka. Ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od tri dana od primitka zahtjeva za posredovanje, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Ako odluka Europskog nadzornog tijela za bankarstvo nije donesena u roku od tri dana od primitka zahtjeva za posredovanje, Hrvatska narodna banka donijet će samostalnu odluku o nalaganju tih mjera kreditnoj instituciji za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo. Rok od pet dana smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.«.

Članak 98.

U naslovu poglavlja iznad članka 246. broj: »XIX.2.« zamjenjuje se brojem: »XIX.4.«.

Članak 99.

Članak 249. mijenja se i glasi:

»Danom dostave podružnici odluke o posebnom rukovodstvu prestaju sve ovlasti dosadašnjih osoba odgovornih za vođenje poslova te podružnice, osim ovlasti iz članka 237. stavka 1. i članka 256. ovoga Zakona.«.

Članak 100.

U članku 250. stavku 3. iza riječi: »Likvidatori kreditne institucije« dodaju se riječi: »u redovnoj likvidaciji«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Likvidatori kreditne institucije u redovnoj likvidaciji dužni su uz obavijest iz stavka 3. ovoga članka Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti nalog za prijenos sredstava s računa kreditne institucije u redovnoj likvidaciji koji se vodi u Hrvatskoj narodnoj banci na transakcijski račun otvoren u drugoj kreditnoj instituciji. Nakon prijenosa sredstava Hrvatska narodna banka zatvorit će taj račun kreditne institucije u redovnoj likvidaciji.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 101.

Naslov iznad članka 251. mijenja se i glasi:

»Likvidatori kreditne institucije u redovnoj likvidaciji«.

U članku 251. stavku 1. iza riječi: »Kreditna institucija« dodaju se riječi: »u redovnoj likvidaciji«.

U stavku 2. iza riječi: »kreditne institucije« dodaju se riječi: »u redovnoj likvidaciji«.

Članak 102.

U članku 252. stavku 1. iza riječi: »kreditne institucije« dodaju se riječi: »u redovnoj likvidaciji«, a iza riječi: »imovinu« dodaje se riječ: »te«.

Stavak 3. briše se.

Članak 103.

U članku 253. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na kreditnu instituciju u redovnoj likvidaciji na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 104.

Članak 254. mijenja se i glasi:

»Ako tijekom provođenja redovne likvidacije kreditne institucije likvidatori procijene da je nastupio neki od razloga iz Stečajnog zakona, dužni su bez odgode podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u redovnoj likvidaciji i o tome odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«.

Članak 105.

Iza članka 254. dodaje se naslov iznad članka i članak 254.a koji glase:

»Zabrana promjene djelatnosti kreditne institucije u redovnoj likvidaciji

Članak 254.a

Kreditna institucija koja je pokrenula postupak redovne likvidacije ne može promijeniti djelatnost na način da prestane pružati bankovne usluge i nastavi poslovati, već mora završiti postupak likvidacije i provesti brisanje u sudskom registru.«.

Članak 106.

Članak 255. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije pod uvjetom da je u sanacijskom planu utvrđeno da sanacija te kreditne institucije nije u javnom interesu ili ako je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo odlučila da ne postoje uvjeti za otvaranje postupka sanacije te kreditne institucije, i to u sljedećim slučajevima:

1) ako je kreditnoj instituciji poništeno ili ukinuto rješenje kojim je dano odobrenje za rad, a nisu ispunjeni stečajni razlozi iz članka 266. ovoga Zakona ili

2) ako procijeni da bi provođenje redovne likvidacije moglo izazvati štetu za vjerovnike kreditne institucije.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka istodobno će s donošenjem odluke o poništenju ili ukidanju rješenja kojim je dano odobrenje za rad donijeti i odluku o pokretanju postupka prisilne likvidacije.

(3) Hrvatska narodna banka donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije u obliku rješenja u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka istekom dana u kojem je donesena procjena o štetnosti provođenja redovne likvidacije za vjerovnike.

(4) Odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije kreditne institucije mora u izrijeci sadržavati dan, sat i minutu pokretanja postupka prisilne likvidacije, koji je istodoban s trenutkom donošenja te odluke.«.

Članak 107.

Članak 256. mijenja se i glasi:

»Nadležni upravni sud o tužbi podnesenoj protiv rješenja Hrvatske narodne banke o pokretanju prisilne likvidacije kreditnoj instituciji odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od njezina primitka.«.

Članak 108.

U članku 257. stavku 1. riječi: »instituciji nadležnoj za osiguranje depozita« zamjenjuju se riječima: »Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Likvidator kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji dužan je odmah po svom imenovanju objaviti odluku o pokretanju postupka prisilne likvidacije na mrežnim stranicama kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji.«.

Članak 109.

Članak 258. mijenja se i glasi:

»(1) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka dužna je u roku od 24 sata od primitka odluke iz članka 255. ovoga Zakona imenovati dva ili više likvidatora. Likvidator je dužan u roku od tri radna dana od donošenja odluke o njegovu imenovanju podnijeti prijavu za upis u sudski registar te odluke i prijavu promjene osoba ovlaštenih za zastupanje.

(2) Likvidatorom može biti imenovana samo osoba koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za vođenje poslova kreditne institucije, te koja ispunjava uvjete za člana uprave prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je ovlaštena davati likvidatorima pisane naloge i upute.

(4) Likvidatori su dužni postupati po nalozima i uputama Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i redovito je izvještavati o izvršenju naloga i uputa, a posebice o ekonomskom i financijskom stanju kreditne institucije i mjerama koje je provela pri izvršavanju svojih dužnosti.

(5) Likvidatori su dužni bez odgode obavijestiti Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatsku narodnu banku o svim okolnostima koje mogu negativno utjecati na postupak prisilne likvidacije.

(6) Odgovornost za štetu koju likvidatori prouzroče pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(7) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može razriješiti likvidatora i imenovati novog.

(8) Na suradnju dosadašnjih članova uprave i drugih radnika kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji s likvidatorom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 242. ovoga Zakona.«.

Članak 110.

Članak 259. mijenja se i glasi:

»(1) Danom dostave odluke o imenovanju likvidatora kreditnoj instituciji prestaju sve ovlasti članova uprave i članova nadzornog odbora kreditne institucije te ovlasti glavne skupštine dioničara.

(2) Tijekom postupka prisilne likvidacije ovlasti nadzornog odbora kreditne institucije i glavne skupštine dioničara izvršava Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

(3) Danom dostave kreditnoj instituciji odluke o imenovanju likvidatora prestaju svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave bili zaposleni u toj kreditnoj instituciji.«.

Članak 111.

Iza članka 259. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 259.a, 259.b i 259.c koji glase:

»Privremene zabrane nakon donošenja odluke o pokretanju prisilne likvidacije

Članak 259.a

(1) Odluka o pokretanju prisilne likvidacije nad kreditnom institucijom ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji i na teret računa klijenata te kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

2) privremenu zabranu kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa za svoje potrebe i da prima uplate na svoje račune

3) privremenu zabranu kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji da pruža platne usluge za svoje klijente

4) privremenu zabranu kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopuštene su sljedeće uplate kojima dužnici ispunjavaju svoje obveze prema kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji:

1) gotovinske uplate kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji i

2) uplate na transakcijski račun koji kreditna institucija u prisilnoj likvidaciji vodi kod druge kreditne institucije u skladu s člankom 259.b stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na transakcijski račun iz stavka 2. točke 2. ovoga članka likvidator može izvršiti gotovinske uplate.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka provodi na računu kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji konačnu namiru obračunatih platnih transakcija preko drugog platnog sustava do trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti nad tom kreditnom institucijom. Postupak namire provodi se sukladno propisanim pravilima rada platnog sustava iz novčanih sredstava koja je kreditna institucija izdvojila za te potrebe kod Hrvatske narodne banke prije trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za sve uplate na račune koje kreditna institucija u prisilnoj likvidaciji ima otvorene u drugim kreditnim institucijama, u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, izvršene protivno stavku 1. i 2. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 6. ovoga članka kreditna institucija u prisilnoj likvidaciji dužna je izvršiti povrat novčanih sredstava platitelju ili poduzeti razumne mjere radi prijenosa novčanih sredstava korisniku iz te platne transakcije. Novčana sredstva kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji koja su primljena na ovaj način ne ulaze ni u likvidacijsku, ni u stečajnu masu kreditne institucije.

(6) Hrvatska narodna banka dužna je obavijest o odluci iz stavka 1. ovoga članka odmah objaviti na svojim mrežnim stranicama. Obavijest mora sadržavati podatke o danu, satu i minuti kako su navedeni u izrijeci odluke iz stavka 1. ovoga članka. Hrvatska narodna banka dužna je tu obavijest bez odgode objaviti u najmanje dva dnevna lista Republike Hrvatske uz informaciju o posljedicama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(7) Dan, sat i minuta navedeni u izrijeci odluke iz stavka 1. ovoga članka jest trenutak otvaranja postupka zbog insolventnosti nad tom kreditnom institucijom u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima.

(8) Obavijest o odluci iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka dužna je bez odgode dostaviti Financijskoj agenciji, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji telefaksom ili elektroničkom poštom.

(9) Likvidator u ime kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji i vjerovnici te institucije ovlašteni su pobijati sve isplate, prijenose i platne transakcije izvršene protivno privremenim zabranama iz stavka 1. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 6. ovoga članka, osim plaćanja izvršenih u skladu sa stavcima 2. i 10. ovoga članka.

(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, likvidator može uz suglasnost Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka vršiti plaćanja iz gotovinskih sredstava kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji i s računa iz stavka 2. točke 2. ovoga članka samo ako su takva plaćanja nužna radi očuvanja imovine kreditne institucije.

(11) Zabrane iz stavka 1. ovoga članka prestaju zatvaranjem računa koji se vodi u Hrvatskoj narodnoj banci ili danom, satom i minutom otvaranja stečajnog postupka.

(12) Ako sud odbaci ili odbije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, privremene zabrane iz stavka 1. ovoga članka prestaju istekom roka od dva radna dana od dana kada je kreditnoj instituciji u prisilnoj likvidaciji dostavljeno rješenje o odbacivanju ili odbijanju prijedloga.

Dužnosti likvidatora

Članak 259.b

(1) Likvidator je dužan sljedeći radni dan od imenovanja otvoriti transakcijski račun kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji za potrebe članka 259.a stavka 2. točke 2. ovoga Zakona kod druge kreditne institucije ili, ako već ima otvorene transakcijske račune, odrediti jedan transakcijski račun za tu svrhu i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i dužnike kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji.

(2) Kreditna institucija kod koje kreditna institucija u prisilnoj likvidaciji zatraži otvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka, otvara taj račun na temelju odluke Hrvatske narodne banke o pokretanju prisilne likvidacije i odluke o imenovanju likvidatora i prije njihova upisa u sudski registar. Nakon provedenog upisa likvidacije u sudski registar, kreditna institucija u prisilnoj likvidaciji dužna je bez odgađanja dostaviti rješenje o tom upisu kreditnoj instituciji kod koje je otvorila transakcijski račun.

(3) Likvidator je dužan najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana donošenja odluke iz članka 259.a stavka 1. ovoga Zakona izraditi početnu likvidacijsku bilancu i na temelju pregovora s vjerovnicima u vezi s načinom i rokovima ispunjenja njihovih tražbina izraditi procjenu provedivosti likvidacije te ih bez odgađanja dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci i Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka nije nastupila nedostupnost depozita, Hrvatska narodna banka može na zahtjev likvidatora produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka za dodatnih 15 radnih dana.

(5) Likvidator može procijeniti da je likvidacija provediva samo ako je takva procjena potkrijepljena obvezujućim sporazumom koji je likvidator sklopio s vjerovnicima čije su tražbine presudne za provedbu likvidacije, a o načinu i rokovima ispunjenja tražbine, i ako je za takvu procjenu dobio prethodnu suglasnost Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Nastavak prisilne likvidacije

Članak 259.c

(1) Ako je procijenio da je likvidacija provediva, likvidator je dužan provesti prisilnu likvidaciju kreditne institucije, primjenjujući na odgovarajući način odredbe Zakona o trgovačkim društvima u dijelu kojim se uređuje likvidacija trgovačkih društava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, likvidator je, uz procjenu iz članka 259.b stavka 3. ovoga članka, dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti nalog za prijenos sredstava s računa kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji koji se vodi u Hrvatskoj narodnoj banci na transakcijski račun iz članka 259.b stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ako likvidator nije u roku od pet radnih dana od isteka roka iz članka 259.b stavka 3. ili 4. ovoga Zakona dostavio Hrvatskoj narodnoj banci nalog iz stavka 2. ovoga članka, a nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji, Hrvatska narodna banka izvršit će prijenos sredstava s računa te kreditne institucije koji se vodi u Hrvatskoj narodnoj banci na transakcijski račun iz članka 259.b stavka 1. ovoga Zakona te nakon toga zatvoriti račun te kreditne institucije koji se vodi u Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Ako likvidator nije u roku od pet radnih dana od isteka roka iz članka 259.b stavka 3. ili 4. ovoga Zakona obavijestio Hrvatsku narodnu banku o transakcijskom računu iz članka 259.b stavka 1. ovoga Zakona, a nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji, Hrvatska narodna banka zatvorit će račun kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji koji se vodi u Hrvatskoj narodnoj banci te će sredstva s tog računa proslijediti toj kreditnoj instituciji nakon dobivanja obavijesti o transakcijskom računu iz članka 259.b stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 112.

Članak 261. mijenja se i glasi:

»(1) Likvidatori su dužni podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u prisilnoj likvidaciji:

1) ako početnom likvidacijskom bilancom i procjenom provedivosti likvidacije utvrde postojanje nekog od stečajnih razloga iz Stečajnog zakona odnosno ako utvrde neprovedivost likvidacije, i to najkasnije sljedeći radni dan od utvrđenja i

2) ako tijekom provođenja prisilne likvidacije procijene da je nastupio neki od stečajnih razloga iz Stečajnog zakona, bez odgađanja.

(2) O podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka likvidatori su dužni bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(3) Vjerovnik kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka iz razloga navedenih u Stečajnom zakonu, ali tek nakon isteka roka iz članka 259.b stavka 3. ili 4. ovoga Zakona.«.

Članak 113.

Iza članka 262. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 262.a i 262.b, koji glase:

»Zabrana promjene djelatnosti kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji

Članak 262.a

Kreditna institucija nad kojom je pokrenut postupak prisilne likvidacije ne može promijeniti djelatnost na način da prestane pružati bankovne usluge i nastavi poslovati, već mora završiti postupak likvidacije i provesti brisanje u sudskom registru.

Donošenje odluke o pokretanju postupka prisilne likvidacije za članice grupe kreditnih institucija

Članak 262.b

(1) Na donošenje odluke o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije koja je članica grupe kreditnih institucija u EU-u na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 265.b ovoga Zakona.

(2) Na donošenje odluke o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije koja je matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH pri čemu barem jedna članica grupe ima sjedište u drugoj državi članici, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 265.a ovoga Zakona.«.

Članak 114.

Članak 265. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom može podnijeti samo Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo zbog razloga navedenih u članku 266. ovoga Zakona ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1) ako je donesenim sanacijskim planom utvrđeno da sanacija nije nužna u javnom interesu i ako je sanacijskim planom predviđeno da kreditna institucija neće biti sanirana u slučaju da su ispunjeni uvjeti iz članka 28. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, već će se nad njom pokrenuti stečajni postupak odnosno postupak prisilne likvidacije ili

2) ako je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo odlučila da ne postoje uvjeti za provođenje postupka sanacije te kreditne institucije.«.

Članak 115.

Iza članka 265. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 265.a i 265.b, koji glase:

»Donošenje odluke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ako je Hrvatska narodna banka sanacijsko tijelo za grupu

Članak 265.a

(1) Ako je Hrvatska narodna banka sanacijsko tijelo za grupu, Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluku o obavještavanju sanacijskog kolegija o namjeri podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad matičnom kreditnom institucijom u EU-u sa sjedištem u RH ako Hrvatska narodna banka utvrdi da ta kreditna institucija propada ili će vjerojatno propasti jer su ispunjeni uvjeti iz članka 28. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1) ako je donesenim sanacijskim planom utvrđeno da sanacija te kreditne institucije nije nužna u javnom interesu i ako je sanacijskim planom predviđeno da ta kreditna institucija neće biti sanirana u slučaju da su uvjeti iz članka 28. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ispunjeni, već će se nad njom pokrenuti stečajni postupak odnosno postupak prisilne likvidacije ili

2) ako je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo odlučila da ne postoje uvjeti za provođenje postupka sanacije te kreditne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka će bez odgađanja obavijestiti članove sanacijskog kolegija o odluci iz stavka 1. ovoga članka. Ta obavijest mora sadržavati informacije:

1) da matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH propada ili će vjerojatno propasti i

2) da Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za grupu namjerava podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad tom kreditnom institucijom.

(3) Ako je Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za grupu nakon savjetovanja s drugim članovima sanacijskog kolegija procijenila da otvaranje stečajnog postupka nad matičnom kreditnom institucijom u EU-u sa sjedištem u RH neće utjecati na to da bilo koja članica grupe u drugoj državi članici zbog toga ispuni uvjete za pokretanje sanacije odnosno otvaranja stečajnog postupka, Savjet Hrvatske narodne banke donijet će samostalnu odluku iz članka 267. stavka 1. ovoga Zakona te o istom obavijestiti druge članove sanacijskog kolegija.

(4) Hrvatska narodna banka će pri donošenju odluke iz stavka 3. ovoga članka voditi računa o financijskoj stabilnosti relevantnih država članica.

(5) Ako Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo nakon savjetovanja s drugim članovima sanacijskog kolegija za grupu procijeni da će otvaranje stečajnog postupka nad matičnom kreditnom institucijom u EU-u sa sjedištem u RH utjecati na to da bilo koja članica grupe u drugoj državi članici zbog toga ispuni uvjete za pokretanje sanacije odnosno otvaranje stečajnog postupka i da je potrebno donijeti program sanacije za grupu iz članka 30. stavka 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i stavka 7. istoga članka, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka izradit će program sanacije za grupu, koji uzima u obzir otvaranje stečajnog postupka nad matičnom kreditnom institucijom u EU-u sa sjedištem u RH, i postupiti u skladu s člankom 30. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

(6) Savjet Hrvatske narodne banke može, neovisno o programu sanacije za grupu iz stavka 5. ovoga članka, samostalno donijeti odluku iz članka 267. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Uzimajući u obzir žurnost situacije postupci u skladu s ovim člankom provode se bez odgode.

Donošenje odluke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ako Hrvatska narodna banka nije sanacijsko tijelo za grupu

Članak 265.b

(1) Ako Hrvatska narodna banka nije sanacijsko tijelo za grupu, Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluku o obavještavanju sanacijskog kolegija o namjeri podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u ako Hrvatska narodna banka utvrdi da ta kreditna institucija propada ili će vjerojatno propasti jer su ispunjeni uvjeti iz članka 28. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1) ako je donesenim sanacijskim planom utvrđeno da sanacija te kreditne institucije nije nužna u javnom interesu i ako je sanacijskim planom predviđeno da ta kreditna institucija neće biti sanirana u slučaju da su uvjeti iz članka 28. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ispunjeni, već će se nad njom pokrenuti stečajni postupak odnosno postupak prisilne likvidacije ili

2) ako je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo odlučila da ne postoje uvjeti za provođenje postupka sanacije te kreditne institucije.

(2) O odluci iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka će bez odgađanja obavijestiti sanacijsko tijelo za grupu, konsolidirajuće nadzorno tijelo ako isto nije sanacijsko tijelo za grupu i članove sanacijskog kolegija za tu grupu. Obavijest mora sadržavati sljedeće informacije:

1) da kreditna institucija koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u propada ili će vjerojatno propasti i

2) da Hrvatska narodna banka namjerava podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad tom kreditnom institucijom.

(3) Ako Hrvatska narodna banaka nije sanacijsko tijelo za grupu odgodit će donošenje odluke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u do zaprimanja obavijesti od sanacijskog tijela za grupu iz stavka 4. ovoga članka, a najkasnije 24 sata od dostave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, odnosno do usvajanja zajedničke odluke iz stavka 6. ovoga članka. Iznimno, rok od 24 sata može se produžiti uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Ako je sanacijsko tijelo za grupu nakon savjetovanja s drugim članovima sanacijskog kolegija procijenilo da otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u, neće utjecati na to da bilo koja članica grupe u drugoj državi članici zbog toga ispuni uvjete za pokretanje sanacije odnosno otvaranja stečajnog postupka, te o tome obavijestilo Hrvatsku narodnu banku, Savjet Hrvatske narodne banke donijet će odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka iz članka 267. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Ako je sanacijsko tijelo za grupu nakon savjetovanja s drugim članovima sanacijskog kolegija procijenilo da otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u utječe na to da jedna ili više članica grupe u drugoj državi članici zbog toga ispunjava uvjete za pokretanje sanacije odnosno otvaranje stečajnog postupka, te ako je u roku od 24 sata nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka predložilo program sanacije za grupu koji uključuje sanaciju kreditne institucije koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u i podnijelo ga sanacijskom kolegiju, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sudjelovat će u donošenju zajedničke odluke o programu sanacije za grupu na način kako je uređeno člankom 31. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

(6) Ako je donesena zajednička odluka sanacijskog kolegija o programu sanacije za grupu kojom nije obuhvaćena sanacija kreditne institucije koja je društvo kći u grupi kreditnih institucija u EU-u ili ako ta zajednička odluka nije donesena, Savjet Hrvatske narodne banke samostalno će donijeti odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka iz članka 267. stavka 1. ovoga Zakona nad tom kreditnom institucijom te istu dostaviti sanacijskom tijelu za grupu i drugim relevantnim sanacijskim tijelima.

(7) Uzimajući u obzir žurnost situacije postupci u skladu s ovim člankom provode se bez odgode.«.

Članak 116.

Članak 266. mijenja se i glasi:

»(1) Stečaj nad kreditnom institucijom na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji je podnijela Hrvatska narodna banka može se otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojeg od sljedećih stečajnih razloga:

1) ako je imovina kreditne institucije manja od njezinih obveza ili postoje objektivne okolnosti na temelju kojih se utvrđuje da će imovina kreditne institucije uskoro biti manja od njezinih obveza ili

2) ako kreditna institucija nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze o njihovu dospijeću ili postoje objektivne okolnosti na temelju kojih se utvrđuje da ih kreditna institucija uskoro neće moći ispunjavati.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ispunjen osobito u sljedećim slučajevima:

1) ako je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnosti depozita iz članka 70. ovoga Zakona, a nedostupnost depozita nije nastupila kao posljedica donošenja odluke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u skladu s člankom 267. ovoga Zakona

2) ako je račun kreditne institucije po nalogu Financijske agencije u skladu sa zakonom kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima blokiran duže od dva radna dana

3) ako kreditna institucija unatoč naloženim supervizorskim mjerama iz ovoga Zakona ili unatoč mjerama koje je provela posebna uprava ne ispunjava uvjete vezane uz regulatorni kapital u skladu s člancima 92. i 93. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili

4) ako Hrvatska narodna banka u sklopu svojih supervizorskih ovlasti ocijeni da je sposobnost kreditne institucije za pravodobno ispunjenje novčanih obveza ugrožena i ako ocijeni da postoji vjerojatnost da kreditna institucija neće biti sposobna ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.«.

Članak 117.

Članak 267. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci odluku o podnošenju ili povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom donosi Savjet Hrvatske narodne banke. Odluka mora sadržavati dan, sat i minutu njezina donošenja.

(2) Odluka Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije i na teret računa klijenata te kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

2) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa za svoje potrebe i da prima uplate na svoje račune

3) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da pruža platne usluge za svoje klijente

4) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dopuštene su sljedeće uplate kojima dužnici ispunjavaju svoje obveze prema kreditnoj instituciji:

1) gotovinske uplate kreditnoj instituciji i

2) uplate na transakcijski račun koji kreditna institucija vodi kod druge kreditne institucije u skladu s člankom 268. točkom 4. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na transakcijski račun iz stavka 3. točka 2. ovoga članka posebna uprava može izvršiti gotovinske uplate.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka provodi na računu kreditne institucije konačnu namiru obračunatih platnih transakcija preko drugog platnog sustava do trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti nad tom kreditnom institucijom. Postupak namire provodi se sukladno propisanim pravilima rada platnog sustava iz novčanih sredstava koja je kreditna institucija izdvojila za te potrebe kod Hrvatske narodne banke prije trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za sve uplate na račune koje kreditna institucija ima otvorene u drugim kreditnim institucijama, u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, izvršene protivno stavcima 2. i 3. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 8. ovoga članka kreditna institucija dužna je izvršiti povrat novčanih sredstava platitelju ili poduzeti razumne mjere radi uplate novčanih sredstava korisniku iz te platne transakcije. Novčana sredstva kreditne institucije koja su primljena na ovaj način ne ulaze u stečajnu masu kreditne institucije.

(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dopuštena su plaćanja koja proizlaze iz obveza kreditne institucije kao sudionika u sustavu poravnanja sukladno zakonu koji uređuje tržište kapitala, a koja plaćanja je kreditna institucija dužna provesti pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

(8) Hrvatska narodna banka dužna je obavijest o odluci Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom odmah objaviti na svojim mrežnim stranicama. U obavijesti je dužna navesti dan, sat i minutu donošenja odluke. Hrvatska narodna banka dužna je tu obavijest bez odgode objaviti u najmanje dva dnevna lista Republike Hrvatske uz informaciju o posljedicama iz stavka 2. ovoga članka.

(9) Dan, sat i minuta navedeni u odluci Savjeta o podnošenju prijedloga za otvaranje jest trenutak otvaranja postupka zbog insolventnosti nad tom kreditnom institucijom u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima.

(10) Obavijest o odluci Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom Hrvatska narodna banka dužna je bez odgode dostaviti Financijskoj agenciji, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i kreditnoj instituciji telefaksom ili elektroničkom poštom.

(11) Stečajni upravitelj kreditne institucije u ime kreditne institucije i stečajni vjerovnici ovlašteni su pobijati sve isplate, prijenose i platne transakcije izvršene protivno privremenim zabranama iz stavka 2. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 8. ovoga članka, osim plaćanja izvršenih u skladu sa stavkom 3. i 16. ovoga članka.

(12) Ako je u trenutku donošenja odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u toj kreditnoj instituciji bila imenovana posebna uprava prema članku 236. stavku 1. ovoga Zakona, ona nakon dostave obavijesti iz stavka 8. ovoga članka nastavlja s radom s dužnostima iz članka 268. ovoga Zakona.

(13) Ako u trenutku donošenja odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u toj kreditnoj instituciji nije bila imenovana posebna uprava prema članku 236. stavku 1. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka istodobno će imenovati posebnu upravu.

(14) Hrvatska narodna banka može povući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

(15) Pravne posljedice odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka prestaju:

1) danom, satom i minutom otvaranja stečajnog postupka ili

2) istekom roka od dva radna dana od dana kad je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljeno rješenje o odbacivanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, rješenje o obustavi postupka ili rješenje o odbijanju otvaranja stečajnog postupka.

(16) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, posebna uprava može uz suglasnost Hrvatske narodne banke vršiti plaćanja iz gotovinskih sredstava kreditne institucije i s računa iz stavka 3. točke 2. ovoga članka samo ako su takva plaćanja nužna radi očuvanja imovine kreditne institucije.

(17) Za trajanja privremenih zabrana iz stavka 2. ovoga članka, ako kreditna institucija nema dovoljno gotovinskih sredstava ili sredstava na računu iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, sva plaćanja nužna radi očuvanja imovine kreditne institucije u ime i za račun kreditne institucije podmirit će Hrvatska narodna banka.

(18) Kreditna institucija kod koje je kreditna institucija za koju je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zatražila otvaranje računa iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, otvara taj račun na temelju obavijesti iz stavka 8. ovoga članka i odluke o imenovanju posebne uprave i prije njihova upisa u sudski registar.«.

Članak 118.

U članku 268. u uvodnoj rečenici riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

U točki 2. iza riječi: »institucije« riječ: »i« briše se.

U točki 3. iza riječi: »postupka« dodaje se riječ: »i«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) bez odgađanja otvoriti transakcijski račun kod druge kreditne institucije za potrebe primanja uplata iz članka 267. stavka 3. ovoga Zakona ili, ako već ima otvorene transakcijske račune, odrediti jedan transakcijski račun za tu svrhu te o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«.

Članak 119.

U članku 272. stavku 2. iza riječi: »Hrvatske narodne banke« dodaju se riječi: »i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka«.

Članak 120.

U članku 274. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U tražbine trećeg višeg isplatnog reda ulaze tražbine osiguranih depozita i tražbine Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka s osnove osiguranih depozita u skladu s posebnim zakonom.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U tražbine četvrtog višeg isplatnog reda ulaze tražbine podložnih depozita fizičkih osoba, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća koji prelaze iznos pokrića predviđen zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita i depoziti fizičkih osoba, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća koji bi bili podložni depoziti da nisu položeni u podružnici kreditne institucije sa sjedištem u Europskoj uniji, koja se nalazi u trećoj zemlji.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»(5) U tražbine petog višeg isplatnog reda ulaze sve ostale tražbine prema kreditnoj instituciji osim onih:

– koje su razvrstane u niže isplatne redove i

– kod kojih je između vjerovnika i kreditne institucije ugovoreno da će se vjerovnik u stečajnom postupku namirivati nakon svih drugih vjerovnika viših i nižih isplatnih redova i na način kako je ugovoreno.

(6) Nakon namirenja tražbina vjerovnika iz članka 274. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, stečajni upravitelj dužan je bez odgađanja provesti djelomičnu diobu u korist vjerovnika iz članka 274. stavka 3. ovoga Zakona.

(7) Djelomična dioba za tražbine vjerovnika iz članka 274. stavka 3. ovoga Zakona provodi se za iznos koji je na ispitnom ročištu priznao stečajni upravitelj, na način da se gotovinska sredstava s računa stečajnog dužnika uplate u korist Fonda osiguranja depozita. Isplate u korist tog računa stečajni upravitelj dužan je izvršavati najmanje jednom mjesečno sve do trenutka isplate cjelokupnog iznosa njezine tražbine ili do trenutka zaključenja stečajnog postupka a za sve pravne i druge radnje kojima bi se odgodila ta isplata stečajni upravitelj dužan je dobiti prethodnu suglasnost Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

(8) Ako pri prvoj djelomičnoj diobi kojom je obuhvaćena tražbina vjerovnika iz članka 274. stavka 3. ovoga Zakona ista nije isplaćena u cijelosti, za kasnije mjesečne djelomične diobe nije potrebna suglasnost odbora vjerovnika odnosno suglasnost stečajnog suca.

(9) Stečajni upravitelj dužan je pri diobi iz stavka 7. ovoga članka voditi računa o tome da se iz stečajne mase:

– osiguraju sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza stečajne mase i za tu svrhu izdvojiti sredstva potrebna za pokriće onih takvih obveza za koje se osnovano može pretpostaviti da bi ih trebalo namiriti u budućnosti i

– izdvoje sredstva za osporene tražbine za koje je vjerovnik tražbine iz članka 274. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, stečajnom upravitelju podnio dokaz o podnesenoj tužbi radi utvrđenja te tražbine odnosno da je preuzeo prije pokrenutu parnicu.«.

Članak 121.

Iza članka 275. dodaje se naslov iznad članka i članak 275.a, koji glase:

»Zabrana promjene djelatnosti kreditne institucije u stečaju

Članak 275.a

Kreditna institucija nad kojom je otvoren stečajni postupak ne može promijeniti djelatnost na način da prestane pružati bankovne usluge i nastavi poslovati, već mora završiti stečajni postupak i provesti brisanje u sudskom registru.«.

Članak 122.

Iza članka 275.a dodaje se naslov glave i glava XXI.1.a te naslovi iznad članaka i članci 275.b, 275.c, 275.d i 275.e koji glase:

»XXI.1.a STEČAJ KREDITNE INSTITUCIJE U SANACIJI

Stečaj kreditne institucije u sanaciji

Članak 275.b

(1) Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u sanaciji može podnijeti samo Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao sanacijsko tijelo, iz razloga navedenih u članku 266. ovoga Zakona.

(2) O podnošenju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka bez odgađanja dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku telefaksom ili elektroničkom poštom.

(3) Iznimno od odredbi Stečajnoga zakona, ako je nad kreditnom institucijom u sanaciji otvoren stečajni postupak pravne radnje prijenosa imovine, prava ili obveza s kreditne institucije u sanaciji na drugi subjekt koje su nastale primjenom instrumenta sanacije ili izvršavanjem ovlasti za sanaciju ili državnih instrumenata financijske stabilizacije, ne mogu se pobijati niti oglasiti ništetnim.

(4) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može zahtijevati od stečajnog upravitelja kreditne institucije koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji, korištenje prostora i opreme te nastavak pružanja onih usluga koji su potrebni društvu primatelju za učinkovito obavljanje poslova koji su na njega preneseni u skladu s člankom 85. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

(5) Stečajni upravitelj dužan je stečajni postupak nad kreditnom institucijom koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji provesti u razumnom roku, a u skladu s načelima sanacije iz članka 7. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i na način da omogući društvu primatelju nastavak prenesenih aktivnosti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(6) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može od suda koji vodi stečajni postupak nad kreditnom institucijom koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji, zatražiti da na primjereni rok odredi mirovanje stečajnog postupka, ako je to potrebno radi učinkovitog provođenja sanacije.

(7) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može povući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Privremene zabrane za kreditnu instituciju u sanaciji

Članak 275.c

(1) Nakon primitka obavijesti Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka iz članka 275.b stavka 2. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka na svojim će mrežnim stranicama objaviti informaciju o nastupanju privremenih zabrana iz stavka 2. ovoga članka, koja sadrži dan, sat i minutu nastupanja privremenih zabrana. Hrvatska narodna banka dužna je tu obavijest bez odgode objaviti u najmanje dva dnevna lista Republike Hrvatske uz informaciju o posljedicama iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije i na teret računa klijenata te kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

2) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa za svoje potrebe i da prima uplate na svoje račune

3) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da pruža platne usluge za svoje klijente

4) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka dopuštene su sljedeće uplate kojima dužnici ispunjavaju svoje obveze prema kreditnoj instituciji u sanaciji:

1) gotovinske uplate kreditnoj instituciji u sanaciji i

2) uplate na transakcijski račun koji kreditna institucija u sanaciji vodi kod druge kreditne institucije u skladu s člankom 275.d točkom 4. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na transakcijski račun iz stavka 3. točka 2. ovoga članka sanacijska uprava može izvršiti gotovinske uplate.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka provodi na računu kreditne institucije u sanaciji konačnu namiru obračunatih platnih transakcija preko drugog platnog sustava do trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti nad tom kreditnom institucijom. Postupak namire provodi se sukladno propisanim pravilima rada platnog sustava iz novčanih sredstava koja je kreditna institucija u sanaciji izdvojila za te potrebe kod Hrvatske narodne banke prije trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za sve uplate na račune koje kreditna institucija u sanaciji ima otvorene u drugim kreditnim institucijama, u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, izvršene protivno stavcima 2. i 3. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija u sanaciji dužna je izvršiti povrat novčanih sredstava platitelju ili poduzeti razumne mjere radi uplate novčanih sredstava korisniku iz te platne transakcije. Novčana sredstva kreditne institucije u sanaciji koja su primljena na ovaj način ne ulaze u stečajnu masu te kreditne institucije.

(7) Dan, sat i minuta objave Hrvatske narodne banke iz stavka 1. ovoga članka jest trenutak otvaranja postupka zbog insolventnosti nad tom kreditnom institucijom u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima.

(8) Obavijest o nastupanju privremenih zabrana Hrvatska narodna banka dužna je bez odgode dostaviti Financijskoj agenciji, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i kreditnoj instituciji telefaksom ili elektroničkom poštom.

(9) Stečajni upravitelj kreditne institucije koja je prije otvaranja stečajnog postupka bila u sanaciji u ime kreditne institucije i stečajni vjerovnici ovlašteni su pobijati sve isplate, prijenose i platne transakcije izvršene protivno privremenim zabranama iz stavka 2. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 1. ovoga članka, osim plaćanja izvršenih u skladu sa stavkom 3. i 11. ovoga članka.

(10) Pravne posljedice objave Hrvatske narodne banke iz stavka 1. ovoga članka prestaju:

1) danom, satom i minutom otvaranja stečajnog postupka ili

2) istekom roka od dva radna dana od dana kad je Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka dostavljeno rješenje o odbacivanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, rješenje o obustavi postupka ili rješenje o odbijanju otvaranja stečajnog postupka.

(11) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, sanacijska uprava može uz suglasnost Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka vršiti plaćanja iz gotovinskih sredstava kreditne institucije u sanaciji i s računa iz stavka 3. točke 2. ovoga članka samo ako su takva plaćanja nužna radi očuvanja imovine kreditne institucije u sanaciji.

(12) Kreditna institucija kod koje je kreditna institucija u sanaciji za koju je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zatražila otvaranje računa iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, otvara taj račun na temelju objave iz stavka 1. ovoga članka.

Dužnosti sanacijske uprave

Članak 275.d

Sanacijska uprava nakon objave iz članka 275.c stavka 1. ovoga Zakona dužna je:

1) zaštititi i održavati imovinu kreditne institucije u sanaciji

2) nastaviti s vođenjem poslova kreditne institucije u sanaciji

3) na zahtjev stečajnog suca ispitati mogu li se imovinom kreditne institucije u sanaciji pokriti troškovi stečajnog postupka i

4) bez odgađanja otvoriti transakcijski račun kod druge kreditne institucije za potrebe primanja uplata iz članka 275.c stavka 3. ovoga Zakona ili, ako već ima otvorene transakcijske račune, odrediti jedan transakcijski račun za tu svrhu te o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Primjena ostalih odredaba na stečaj kreditne institucije u sanaciji

Članak 275.e

Na stečaj kreditne institucije u sanaciji na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 264. i 266. te članaka od 269. do 275.a ovoga Zakona.«.

Članak 123.

U članku 278. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Grupu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: grupa kreditnih institucija u RH) čine kreditne institucije, investicijska društva i financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi, unutar koje barem jedna institucija ima položaj:

1) matične kreditne institucije u RH

2) matične kreditne institucije u EU-u sa sjedištem u RH

3) matičnog financijskog holdinga u RH kojem je društvo kći barem jedna kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke

4) matičnog financijskog holdinga u EU-u sa sjedištem u RH kojem je društvo kći barem jedna kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke

5) matičnog mješovitog financijskog holdinga u RH kojem je društvo kći barem jedna kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke

6) matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU-u sa sjedištem u RH kojem je društvo kći barem jedna kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke ili

7) kreditne institucije koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke koja je s drugom kreditnom institucijom, investicijskim društvom ili financijskom institucijom povezana zajedničkim vođenjem na način iz članka 15. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »čine i kreditne« dodaju se riječi: »institucije, investicijska društva«.

U stavku 3. riječi: »u EU-u sa sjedištem u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »u EU-u sa sjedištem u RH«.

Članak 124.

U članku 279. stavku 1. iza riječi: »matičnoj kreditnoj instituciji u RH,« dodaju se riječi: » matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH,«, a riječi: »pravnoj osobi koja nije kreditna ni financijska institucija« zamjenjuju se riječima: »pravnoj osobi koja nije kreditna institucija, investicijsko društvo ili financijska institucija«.

Članak 125.

U članku 281. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Društva kćeri članice grupe kreditnih institucija u RH, matični mješoviti financijski holding iz članka 278. stavka 1. i stavaka 3. do 5. ovoga Zakona odnosno matični financijski holding iz članka 278. stavka 1. i stavaka 3. do 5. ovoga Zakona dužni su matičnoj kreditnoj instituciji u RH, matičnoj kreditnoj instituciji u EU-u sa sjedištem u RH odnosno kreditnoj instituciji iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona:«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Matična kreditna institucija u RH, matična kreditna institucija u EU-u sa sjedištem u RH ili kreditna institucija iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona dužna je osigurati da joj društva kćeri članice grupe kreditnih institucija u RH, matični mješoviti financijski holding i matični financijski holding dostavljaju podatke koji su potrebni za konsolidaciju. Ako matični mješoviti financijski holding ili matični financijski holding ne dostave podatke potrebne za konsolidaciju, kreditna institucija o tome će bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pravna osoba iz članka 19. Uredbe (EU) br. 575/2013 koja je društvo kći matične kreditne institucije u RH, matične kreditne institucije u EU-u sa sjedištem u RH, mješovitog financijskog holdinga iz članka 278. stavka 1. i stavaka 3. do 5. ovoga Zakona ili financijskog holdinga iz članka 278. stavka 1. i stavaka 3. do 5. ovoga Zakona, koja nije uključena u superviziju na konsolidiranoj osnovi dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti informacije potrebne za superviziju pojedinačnih kreditnih institucija u grupi kreditnih institucija u RH i omogućiti obavljanje neposrednog nadzora poslovanja radi provjere dobivenih informacija.«.

Članak 126.

U članku 282. stavku 1. točki 1. iza riječi: »nadležnih tijela« dodaju se riječi: »iz drugih država«.

U točki 2. iza riječi: »nadležnim tijelima« dodaju se riječi: »iz drugih država«.

U točki 3. iza riječi: »nadležnim tijelima« dodaju se riječi: »iz drugih država«.

U stavku 2. riječi: »stavkom 1.« brišu se.

U stavku 3. riječi: »stavkom 1.« brišu se.

Članak 127.

U članku 283. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako bilo koja članica grupe kreditnih institucija u RH ima sjedište u drugoj državi članici, a Hrvatska narodna banka je konsolidirajuće nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka osnovat će kolegij supervizora za provođenje obveza iz članaka 282., 284. i 286. ovoga Zakona. Kada u trećoj zemlji postoji članica grupe ili članica grupe u trećoj zemlji ima podružnicu, Hrvatska će narodna banka, vodeći računa o odredbama članka 209. ovoga Zakona i usporedivosti zakonodavstava, osigurati suradnju i koordinirati aktivnosti s relevantnim nadležnim tijelom treće zemlje.«.

U stavku 2. točki 5. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: », posebnih propisa kojima se prenosi Direktiva 2013/36/EU«.

U točki 6. riječi: »primjenjuju odredbe« zamjenjuju se riječima: »obavljaju poslove iz«.

U stavku 5. podstavku 1. iza riječi: »nadležna tijela iz« dodaju se riječi: »Republike Hrvatske ili«.

Članak 128.

U članku 284. stavku 1. točki 1. riječ: »većeg« zamjenjuje se riječju: »dodatnog«, a broj: »22.« zamjenjuje se brojem: »20.«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2) o nalaganju mjera za rješavanje svih značajnih nalaza vezanih uz provedenu superviziju likvidnosti, kao i uz adekvatnost organizacije i upravljanja likvidnosnim rizikom, kao i o mjerama koje su pojedinoj kreditnoj instituciji naložene u skladu s člancima 224. i 225. ovoga Zakona.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ako u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja izvješća iz stavka 2. ovoga članka, odnosno mjesec dana od dana podnošenja izvješća iz stavka 3. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo drugih država članica zatraže posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u roku od mjesec dana, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Rok od četiri mjeseca odnosno rok od mjesec dana smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Hrvatska narodna banka na temelju odluka iz stavaka 4., 5., 7. ili 8. ovoga članka donijet će rješenje i dostaviti ga članici grupe kreditnih institucija u RH za koju je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.«.

Članak 129.

U članku 285. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je nadležno tijelo druge države članice ujedno i konsolidirajuće nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka sudjelovat će na zahtjev konsolidirajućeg nadzornog tijela u postupku donošenja zajedničke odluke:

1) iz područja supervizije i procjene adekvatnosti uspostavljenog postupka procjenjivanja i održavanja internog kapitala kako bi utvrdili adekvatnu visinu konsolidirane razine regulatornog kapitala na razini relevantne grupe kreditnih institucija koja odgovara njezinu financijskom stanju i profilu rizičnosti, i o nalaganju dodatnog iznosa regulatornog kapitala u skladu s člankom 224. stavkom 1. točkom 20. ovoga Zakona svakoj pojedinoj članici relevantne grupe kreditnih institucija i na konsolidiranoj razini i

2) o nalaganju mjera za rješavanje svih značajnih nalaza vezanih uz provedenu superviziju likvidnosti, kao i uz adekvatnost organizacije i upravljanja likvidnosnim rizikom, kao i o mjerama koje su pojedinoj kreditnoj instituciji naložene u skladu s člancima 224. i 225. ovoga Zakona.«

U stavku 2. riječi: »članice grupe kreditnih institucija u EU-u« zamjenjuju se riječima: »članice relevantne grupe kreditnih institucija«.

U stavku 3. riječi: »članici grupe kreditnih institucija u EU-u« zamjenjuju se riječima: »članici relevantne grupe kreditnih institucija«.

U stavku 6. riječi: »poslovanja grupe kreditnih institucija u EU-u, odnosno ako zajednička odluke« zamjenjuju se riječima: »poslovanja relevantne grupe kreditnih institucija, odnosno ako zajednička odluka«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako su Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo države članice u roku od četiri mjeseca od dana kada je konsolidirajuće nadzorno tijelo podnijelo izvješće o procjeni rizičnosti poslovanja relevantne grupe kreditnih institucija, odnosno ako zajednička odluka iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nije donesena u roku od mjesec dana od dana kada je konsolidirajuće nadzorno tijelo podnijelo izvješće koje sadrži procjenu profila likvidnosnog rizika, a prije donošenja zajedničke odluke, zatražili posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom. Rok od četiri mjeseca odnosno rok od mjesec dana smatra se rokom za mirenje u smislu Uredbe (EU) br. 1093/2010.«.

Članak 130.

U članku 288. stavku 5. točki 4. riječ: »iz« zamjenjuje se riječima: »na temelju«.

Članak 131.

U članku 289. stavku 1. točki 2. riječ: »većeg« zamjenjuje se riječju: »dodatnog«.

Članak 132.

U članku 295. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) omogućiti ovlaštenim osobama nadležnog tijela druge države članice obavljanje neposrednog nadzora nad poslovanjem na temelju pisane suglasnosti guvernera Hrvatske narodne banke dane u skladu sa sporazumom ili«.

Članak 133.

Članak 296. mijenja se i glasi:

»Ako financijski holding, mješoviti financijski holding, mješoviti holding ili odgovorne osobe u tim društvima krše propise kojima se uređuje provedba supervizije na konsolidiranoj osnovi, Hrvatska narodna banka naložit će supervizorske mjere.«.

Članak 134.

U članku 303. stavku 4. točki 11. iza riječi: »za to« riječ: »i« briše se.

U točki 12. iza riječi: »kredita« dodaje se riječ: »i«.

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13) vrste troškova koji mogu nastati nakon otkaza kredita i/ili aktiviranja instrumenata osiguranja i/ili pokretanja postupka prisilne naplate.«.

Članak 135.

U članku 305. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kreditna institucija dužna je u trenutku otkaza kredita bez naknade obavijestiti korisnika kredita, sudužnika i jamca o:

– ukupnom iznosu i strukturi dugovanja prema sljedećim stavkama: glavnica, kamata, naknade i drugi troškovi i

– osnovanosti pojedinačnih stavki za koje se traži naplata, uz naznaku koje su stavke podložne uvećanju i po kojoj pripadajućoj kamatnoj stopi.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 136.

Članak 312. mijenja se i glasi:

»Osim na temelju odredbi članaka 300. do 311. ovoga Zakona, zaštita prava potrošača kreditne institucije provodi se i na temelju posebnih zakona kojima se uređuje zaštita potrošača, pri čemu je potrebno postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na obvezu čuvanja bankovne tajne.«.

Članak 137.

Iza članka 312. dodaje se naslov glave i glava XXIII.a, naslovi iznad članaka i članci 312.a, 312.b i 312.c koji glase:

»XXIII.a ZAŠTITA DEPONENATA

Isplata depozita

Članak 312.a

(1) Kreditna institucija koja donese odluku o isplatama kojima se smanjuju stavke redovnog osnovnog kapitala iz članka 26. stavka 1. točke c), e) i f) Uredbe (EU) br. 575/2013 dužna je na svojim mrežnim stranicama i u najmanje dva dnevna lista u Republici Hrvatskoj bez odgode objaviti obavijest o toj odluci i ta obavijest mora sadržavati najmanje sljedeće:

1) odluku o smanjenju stavki redovnog osnovnog kapitala

2) iznos redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije prije odluke o smanjenju

3) iznos za koji kreditna institucija smanjuje redovni osnovni kapital

4) iznos redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije nakon odluke o smanjenju

5) postotak za koji se smanjuje redovni osnovni kapital kreditne institucije

6) izjavu uprave kreditne institucije da će nakon smanjenja redovnog osnovnog kapitala kreditna institucija ispunjavati sve svoje obveze prema deponentima i ispunjavati sve zahtjeve iz propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i

7) uputu deponentima o načinu ostvarivanja njihovih prava iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Kreditna institucija dužna je deponentu koji to zatraži isplatiti depozit i kamate koje su obračunate do dana isplate, bez naplate naknada i troškova, sve u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva deponenta, pod uvjetom da je zahtjev deponenta podnesen u roku od šest mjeseci od dana posljednje objave obavijesti o smanjenju stavki redovnog osnovnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka kao i da depozit ispunjava sve sljedeće uvjete:

1) ugovor o depozitu sklopljen je prije objave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka

2) depozit nije dospio u trenutku podnošenja zahtjeva i

3) depozit nije u cijelosti osiguran.

(3) Kreditna institucija može provesti smanjenje stavki redovnog osnovnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka i isplatiti planirani iznos dioničarima ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) proteklo je šest mjeseci od posljednje objave odluke o smanjenju stavki redovnog osnovnog kapitala u smislu stavka 1. ovoga članka i

2) ispunjeni su zahtjevi svih deponenata iz stavka 2. ovoga članka na način i u rokovima iz ovoga članka.

(4) U smislu ove glave deponent jest imatelj ili u slučaju zajedničkog računa svaki od imatelja depozita, a depozit ima značenje depozita na način definiran zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Odgoda provođenja isplate

Članak 312.b

(1) Kreditna institucija nije dužna ispuniti zahtjeve iz članka 312.a ovoga Zakona ako odluči provesti isplatu na osnovi smanjenja stavki redovnog osnovnog kapitala nakon isteka roka od dvije godine od dana donošenja odluke o smanjenju stavki redovnog osnovnog kapitala.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija dužna je odluku o smanjenju stavki redovnog osnovnog kapitala i odluku o roku isplate bez odgode objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Tretman smanjenja stavki redovnog osnovnog kapitala

Članak 312.c

Kreditna institucija dužna je s iznosom za koji je odlučila smanjiti stavke redovnog osnovnog kapitala iz članka 312.a stavka 1. ovoga Zakona postupati kao sa stavkama koje kreditnoj instituciji više nisu dostupne za neograničenu i trenutačnu upotrebu za pokriće rizika ili gubitaka, te se on ne smije iskazivati kao dio redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije.«.

Članak 138.

U članku 315. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Štedna banka, osim bankovnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, može pružati i financijske usluge za koje od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga, i to:

1) izdavanje garancija ili drugih jamstava

2) odobravanje kredita, uključujući potrošačke kredite te hipotekarne kredite ako je to dopušteno posebnim zakonom

3) trgovanje za svoj račun:

– instrumentima tržišta novca

– prenosivim vrijednosnim papirima

– stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove

4) platne usluge u zemlji u skladu s posebnim zakonima

5) usluge vezane uz poslove kreditiranja, npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost

6) obavljanje poslova povezanih s prodajom polica osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje

7) izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke 4. ovoga stavka, a u skladu s posebnim zakonom

8) iznajmljivanje sefova

9) posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu i

10) druge usluge slične uslugama iz točaka 1. do 9. ovoga stavka koje su navedene u odobrenju za rad štedne banke.«.

Članak 139.

Članak 325. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka, radnici Hrvatske narodne banke ili bilo koja osoba koju je ovlastila Hrvatska narodna banka ne odgovaraju za štetu koja nastane tijekom obavljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona, Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Uredbe (EU) br. 575/2013 i propisa donesenih na temelju tih zakona i Uredbe, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili krajnjom nepažnjom.«.

Članak 140.

Članak 330. mijenja se i glasi:

»Odredbe ove glave primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i na njihove podružnice u drugim državama članicama, kreditne institucije iz druge države članice i na njihove podružnice u Republici Hrvatskoj i na podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da kreditna institucija iz treće zemlje ima podružnicu na području barem još jedne države članice.«.

Članak 141.

U članku 331. podstavku 3. riječ: »postavila« zamjenjuje se riječju: »imenovala«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– »reorganizacijska mjera« označuje mjeru čija je svrha očuvati ili obnoviti financijsko stanje kreditne institucije, a koja bi mogla utjecati na ranije stečena prava trećih strana, uključujući mjere koje obuhvaćaju mogućnost suspenzije plaćanja, suspenzije mjera izvršenja ili smanjenje tražbina; te mjere uključuju primjenu instrumenata sanacije i izvršavanja ovlasti za sanaciju u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i posebnim propisima kojima se uređuje sanacija institucija, a kojima se prenose odredbe Direktive 2014/59/EU«.

Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»– »nadležno tijelo« znači nadležno tijelo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 40. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili sanacijsko tijelo kako je uređeno Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava glede mjera reorganizacije koje se poduzimaju u skladu s tim zakonom.«.

Članak 142.

Iza članka 332. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 332.a, 332.b i 332.c, koji glase:

»Obavještavanje nadležnih tijela država članica domaćina

Članak 332.a

(1) Ako se u Republici Hrvatskoj kao matičnoj državi članici donosi odluka o uvođenju reorganizacijske mjere nad kreditnom institucijom koja ima podružnicu u drugoj državi članici, Hrvatska narodna banka dužna je o toj odluci, kao i o njezinim konkretnim pravnim učincima bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina te podružnice, i to prije uvođenja te mjere, a ako to nije moguće, neposredno nakon njezina uvođenja.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju primjene sanacijskih mjera u skladu s posebnim zakonom.

Obavještavanje nadležnog tijela matične države članice

Članak 332.b

Ako se u Republici Hrvatskoj kao državi članici domaćinu donosi odluka o uvođenju reorganizacijskih mjera nad podružnicom kreditne institucije iz druge države članice, Hrvatska narodna banka dužna je o toj odluci obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

Javno obavještavanje

Članak 332.c

(1) Ako bi provođenje reorganizacijskih mjera u Republici Hrvatskoj kao matičnoj državi članici nad kreditnom institucijom koja ima podružnicu u drugoj državi članici moglo utjecati na prava trećih u državi članici domaćinu i ako je protiv odluke o uvođenju reorganizacijskih mjera u Republici Hrvatskoj moguća žalba ili drugi pravni lijek, Hrvatska narodna banka odnosno Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, objavit će obavijest o odluci o uvođenju reorganizacijske mjere u Službenom listu Europske unije i u dva dnevna lista svake države članice domaćina kako bi se olakšalo korištenje prava na žalbu ili drugog pravnog lijeka.

(2) Obavijest o odluci o uvođenju reorganizacijske mjere iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u najkraćem će roku dostaviti Uredu za publikacije Europske unije kao i u dva nacionalna dnevna lista svake države članice domaćina.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na službenom jeziku, odnosno službenim jezicima relevantne države članice, pri čemu se u toj obavijesti navodi koja je svrha i pravna osnova za donošenje reorganizacijske mjere, rokovi za podnošenje žalbe ili drugog pravnog lijeka, jasno naznačen datum kada ti rokovi istječu te potpuna adresa tijela ili suda nadležnog za odlučivanje o žalbi ili drugom pravnom lijeku.

(4) Reorganizacijska mjera iz stavka 1. ovoga članka izvršna je bez obzira na aktivnosti iz stavaka 1. do 3. ovoga članka i ima pravni učinak u odnosu na vjerovnike, osim ako je drukčije propisano.«.

Članak 143.

U članku 346. točki 1. riječ: »matične« briše se.

Članak 144.

Članak 357. mijenja se i glasi:

»(1) Sve osobe, osim sudova, koje su u okviru obavještavanja i konzultacija predviđenih člankom 345. ovoga Zakona ovlaštene za davanje i primanje informacija podliježu obvezi čuvanja povjerljivih informacija u skladu s odredbama ovoga Zakona o razmjeni i čuvanju povjerljivih informacija.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju obveze čuvanja povjerljivih informacija iz Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.«

Članak 145.

U članku 360. stavku 1. točka 26. mijenja se i glasi:

»26) ako ne izradi ili Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi plan oporavka ili doneseni plan oporavka ne primjenjuje ili ne ažurira plan oporavka, što je protivno članku 154. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona, članku 154.a stavku 1. ovoga Zakona ili ako plan oporavka ne izradi na način i u opsegu propisanom podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona ili ako plan oporavka nema sadržaj propisan podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona ili ako plan oporavka nije dostavljen na način i u rokovima za njihovu dostavu čime postupa protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju članka 101. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31) ako primjenjuje interne modele ili pristupe ili ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o planiranoj izmjeni internog modela ili prestanku ispunjavanja uvjeta za izdavanje odobrenja protivno članku 114. ovoga Zakona ili protivno dijelu trećem Uredbe (EU) br. 575/2013«.

U točki 44. iza riječi: »protivno odredbama članka 147.« riječi: »stavka 1. ili 2.« brišu se.

Točka 57. mijenja se i glasi:

»57) ako ne izračunava regulatorni kapital u skladu s dijelom drugim Uredbe (EU) br. 575/2013 ili u skladu s tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju odredbe iz dijela drugog Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Točke 59., 60., 61., 62., 63., 64. i 65. mijenjaju se i glase:

»59) ako joj je stopa redovnog osnovnog kapitala ispod visine propisane člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ako joj je stopa osnovnog kapitala ispod visine propisane člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ako joj je stopa ukupnog kapitala ispod visine propisane člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ako joj je regulatorni kapital ispod visine propisane člankom 93. Uredbe (EU) br. 575/2013

60) ako ne izračunava kapitalne zahtjeve u skladu s dijelom trećim Uredbe (EU) br. 575/2013 ili u skladu s tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju odredbe iz dijela trećeg Uredbe (EU) br. 575/2013

61) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva navedenih u članku 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili dostavlja nepotpune ili netočne informacije, čime postupa suprotno članku 99. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili tehničkom standardu koji je donijela Europska komisija na temelju članka 99. Uredbe (EU) br. 575/2013

62) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o gubicima i vrijednostima izloženosti ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, čime postupa suprotno članku 101. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili tehničkom standardu koji je donijela Europska komisija na temelju članka 101. Uredbe (EU) br. 575/2013

63) ako ne ispunjava obveze vezane uz knjigu trgovanja iz članaka 102. do 106. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne ispunjava obveze vezane uz knjigu trgovanja i bonitetno vrednovanje u skladu s tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 105. Uredbe (EU) br. 575/2013

64) ako ne izračunava izloženost ili ne postupa u skladu s ostalim zahtjevima vezanima uz velike izloženosti iz dijela četvrtog Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne izračunava izloženost ili ne postupa u skladu s ostalim zahtjevima vezanima uz velike izloženosti u skladu s tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju odredbe iz dijela četvrtog Uredbe (EU) br. 575/2013

65) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o velikim izloženostima ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Točke 68. i 69. mijenjaju se i glase:

»68) ako je izložena kreditnom riziku po sekuritizacijskoj poziciji, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 405. Uredbe (EU) 575/2013, ili ne postupa u skladu sa zahtjevima iz dijela petog Uredbe (EU) br. 575/2013 ili zahtjevima vezanima uz izloženosti prenesenom kreditnom riziku iz tehničkog standarda koji je donijela Europska komisija na temelju članka 410. Uredbe (EU) br. 575/2013

69) ponovljeno ili kontinuirano ne održava dovoljno likvidne imovine, što je u suprotnosti s člankom 412. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne izvještava Hrvatsku narodnu banku na način propisan tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne izvještava Hrvatsku narodnu banku prema referentnim datumima na način propisan tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne izvještava Hrvatsku narodnu banku u rokovima za dostavu izvješća propisan tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne dostavlja potrebna dodatna likvidnosna nadzorna izvješća na način propisan tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Točka 72. mijenja se i glasi:

»72) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o likvidnosti ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s člankom 415. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Točke 75. i 76. mijenjaju se i glase:

»75) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o omjeru financijske poluge ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s člankom 430. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ako ne dostavlja podatke na jedinstvenom obrascu za izvješćivanje, ako podatke ne dostavlja prema uputama za upotrebu navedenih obrazaca, ako podatke ne dostavlja prema datumima izvješćivanja ili ako ih ne dostavlja u skladu s rješenjima informacijske tehnologije a kako je to propisano tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 430. Uredbe (EU) br. 575/2013

76) ako ne objavljuje informacije ili dostavlja netočne ili nepotpune informacije, što je u suprotnosti s člankom 431. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 575/2013 ili tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju odredbe iz dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013«.

U točki 77. iza riječi: »575/2013« briše se točka.

Iza točke 77. dodaju se točke 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86. i 87., koje glase:

»78) ako postupi protivno delegiranom aktu koji je donijela Europska komisija na temelju članaka 456., 457., 459. i 460. Uredbe (EU) br. 575/2013

79) ako postupi protivno podzakonskom propisu koji je Hrvatska narodna banka donijela radi provedbe provedbenih i regulatornih tehničkih standarda, usklađivanja sa smjernicama i preporukama koje je izdalo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili usklađivanja s upozorenjima i preporukama koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010

80) ako ima inicijalni kapital u iznosu manjem od propisanog člankom 19. ovoga Zakona

81) ako sklopi pravni posao s osobom u posebnom odnosu pod uvjetom koji je povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije što je protivno članku 146.a stavku 1. ovoga Zakona ili ako sklopi pravni posao prema kojem ukupna izloženost prema osobi u posebnom odnosu prelazi 50.000,00 kuna bez jednoglasne odluke svih članova uprave ili bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora, što je protivno članku 146.a stavku 2. ovoga Zakona

82) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni, što je u suprotnosti s podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 146.c ovoga Zakona

83) ako sklopi sporazum o financijskoj potpori čije sklapanje nije odobrilo konsolidirajuće nadzorno tijelo što je protivno članku 216.b stavku 11. ili 216.c stavku 2. ovog Zakona ili ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o sklapanju sporazuma što je protivno članku 216.e stavku 1. ovoga Zakona

84) ako da potporu bez odobrenja Hrvatske narodne banke što je protivno članku 216.h stavku 1. ovoga Zakona ili ako ne obavijesti o namjeri davanja potpore što je protivno članku 216.h stavku 1. i 2. ovoga Zakona

85) ako ne dostavi odluku o davanju financijske potpore što je protivno članku 216.i stavku 1. ovoga Zakona ili ako javno ne objavi ili najmanje jednom godišnje ne ažurira informacije iz članka 216.i stavka 3. i 4. ovoga Zakona što je protivno članku 216.i stavku 3. i 4. ovoga Zakona

86) ako provede smanjenje stavki redovnog osnovnog kapitala protivno člancima 312.a, 312.b ili 312.c ovoga Zakona i

87) ako ne ažurira ili po potrebi ne izradi novi plan oporavka i dostavi ga Hrvatskoj narodnoj banci, što je protivno članku 152. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama.«.

Članak 146.

U članku 361. stavku 1. točki 23. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Točka 29. mijenja se i glasi:

»29) ako ne primijeni metodu bonitetne konsolidacije propisanu člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ne provede konsolidaciju u skladu s uvjetima prema kojima se treba provesti konsolidacija propisanim regulatornim tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 18. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013«.

Točka 32. mijenja se i glasi:

»32) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke o opsegu svojih repo ugovora i pozajmljivanja vrijednosnih papira i opterećenosti imovine u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 99. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili su dostavljeni podaci netočni ili nepotpuni«.

Članak 147.

U članku 363. stavku 1. točki 2. iza riječi: »Zakona« riječ: »ili« briše se.

U točki 3. iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaje riječ: »ili«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) ako je donio odluku o sklapanju pravnog posla s osobom u posebnom odnosu koji je povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije ili je donio odluku o sklapanju pravnog posla čime će ukupna izloženost prema osobi u posebnom odnosu prelaziti 50.000,00 kuna bez jednoglasne odluke svih članova uprave i bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora, što je protivno odredbama članka 146.a ovoga Zakona.«.

U stavku 2. točki 2. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

U točki 4. . iza riječi: »Zakona« riječ: »ili« briše se.

U točki 5. iza riječi: »točke 5. ovoga Zakona« briše se točka i dodaje riječ: »ili«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6) ako je dao prethodnu suglasnost za sklapanje pravnog posla s osobom u posebnom odnosu koji je povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije i kojim je ukupna izloženost prema osobi u posebnom odnosu koja prelazi 50.000,00 kuna, što je protivno odredbama članka 146.a ovoga Zakona.«.

Članak 148.

U članku 370. stavku 1. broj: »367.« zamjenjuje se brojem: »368.«, a riječi: »kreditne institucije« zamjenjuju se riječima: »kreditnoj instituciji«.

Članak 149.

U naslovu iznad članka 376. riječi: »ili matična država članica« brišu se.

Članak 150.

U članku 381. stavku 1. broj: »381.« zamjenjuje se brojem: »382.«.

Članak 151.

U članku 382. stavku 1. broj: »380.« zamjenjuje se brojem: »381.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe u vezi s planovima oporavka

Članak 152.

(1) Na plan oporavka koji je kreditna institucija bila dužna dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci do 31. prosinca 2014. primjenjuju se odredbe članka 53. ovoga Zakona kojim je dodan članak 154.a Zakona.

(2) Do donošenja odluke o izradi plana oporavka iz članka 53. ovoga Zakona kojim je dodan članak 154.c Zakona, kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je članica grupe kreditnih institucija u EU-u dužna je ažurirati postojeći plan oporavka ili po potrebi izraditi novi i dostaviti ga Hrvatskoj narodnoj banci:

1) na pojedinačnoj osnovi ako nije dio grupe kreditnih institucija u RH ili

2) na potkonsolidiranoj osnovi ako je matična kreditna institucija u RH.

(3) Do donošenja odluke o izradi plana oporavka iz članka 53. ovoga Zakona kojim je dodan članak 154.c Zakona na plan oporavka iz stavka 2. toga članka primjenjuju se odredbe članka 53. ovoga Zakona kojim je dodan članak 154.a. Zakona.

Prijelazne odredbe u vezi s izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom

Članak 153.

Hrvatska narodna banka može kreditnoj instituciji naložiti supervizorsku mjeru iz članka 80. ovoga Zakona u dijelu kojim je izmijenjen članak 224. stavak 1. točka 20. Zakona ako je kreditna institucija izloženost prema osobama iz članka 146. Zakona ugovorila protivno odredbama toga Zakona.

Prijelazno razdoblje za popis financijskih ugovora

Članak 154.

Kreditna institucija dužna je uspostaviti popis svih financijskih ugovora iz članka 52. ovoga Zakona u dijelu kojim je izmijenjen članak 154. stavak 13. Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prijelazne odredbe u vezi s ugovorima s upravom

Članak 155.

Odredba članka 13. ovoga Zakona u dijelu kojim je izmijenjen članak 37. stavak 2. Zakona, ne primjenjuje se na ugovore sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prijelazne odredbe u vezi s postupcima prisilne likvidacije i stečaja i započeti stečajni postupci

Članak 156.

(1) Iznimno od članka 106. ovoga Zakona kojim je izmijenjen članak 255. Zakona, do donošenja prvog sanacijskog plana na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo može donijeti odluku o pokretanju postupka prisilne likvidacije kreditne institucije neovisno o ispunjenju uvjeta vezanom uz sanacijski plan.

(2) Iznimno od članka 113. ovoga Zakona kojim je dodan članak 262.b Zakona, do donošenja prvog sanacijskog plana na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo postupa sukladno navedenom članku neovisno o ispunjenju uvjeta vezanom uz sanacijski plan.

(3) Iznimno od članka 114. ovoga Zakona kojim je izmijenjen članak 265. Zakona, do donošenja prvog sanacijskog plana na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom neovisno o ispunjenju uvjeta vezanom uz sanacijski plan.

(4) Iznimno od članka 115. ovoga Zakona kojim su dodani članci 265.a i 265.b Zakona, do donošenja prvog sanacijskog plana na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za grupu postupa sukladno navedenim člancima neovisno o ispunjenju uvjeta vezanom uz sanacijski plan.

(5) Svi postupci u kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a rješenje o otvaranju stečajnog postupka nije doneseno do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama Zakona koji je važio u vrijeme podnošenja prijedloga.

(6) Svi stečajni postupci otvoreni prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona koji je važio u vrijeme donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

Prijelazne odredbe u vezi kredita u CHF i kredita u kunama s valutnom klauzulom u CHF

Članak 157.

(1) Za ugovore o kreditu fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, obrtnika, trgovaca pojedinaca te nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sklopljene u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati, tečaj CHF prema kuni utvrđuje se na razini 6,39 kuna za jedan CHF za razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Razlika visine anuiteta odnosno obroka primjenom tečaja iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na tečaj slobodno formiran na tržištu stranih sredstava plaćanja na temelju ponude i potražnje je trošak kreditne institucije.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita.

Rokovi za donošenje podzakonskih propisa

Članak 158.

(1) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis iz članka 47. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 146.c Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis iz članka 77. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 216.f stavak 3. Zakona i članka 88. ovoga Zakona u dijelu kojim je izmijenjen članak 235. stavak 2. Zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 159.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 117. ovoga Zakona u dijelu kojim je izmijenjen članak 267. stavak 7. Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/15-01/06

Zagreb, 6. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

19 20.02.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama 19 20.02.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama