Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

NN 19/2015 (20.2.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

408

Na temelju članka 7. stavka 11. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 139/2010 i 19/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Članak 1.

U Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/2011, 106/2012 i 130/2013), u članku 2. iza riječi: »izvanproračunskih korisnika« dodaju se riječi: »te na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave« dodaju se riječi: »te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavku 4. riječi: »u prethodnoj godini« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »Preslik« dodaju se riječi: »Izjave i«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Upitnik se sastavlja na odgovarajućem obrascu iz priloga 2.a ili priloga 2.b ove Uredbe.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. riječi: »u prethodnoj godini« brišu se.

U stavku 2. riječi: »u prethodnoj godini« brišu se.

U stavku 3. riječi: »u prethodnoj godini« brišu se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja nadležnom ministarstvu Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(2) Predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja nadležnom ministarstvu Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(3) Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(4) Predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, sukladno članku 6. ove Uredbe, dostavlja Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu one jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalim jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavlja na znanje presliku dostavljene dokumentacije.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači druge pravne osobe moraju se međusobno dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednik uprave trgovačkog društva odnosno čelnik druge pravne osobe kojoj su osnivači sukladno članku 6. ove Uredbe dostavlja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, o kojem su dogovoru dužne u roku od 30 dana izvijestiti Ministarstvo financija pisanim putem.

(7) Ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu financija dostavljaju za ministarstvo, odnosno državno tijelo Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(8) Načelnici općina, gradonačelnici, odnosno župani do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu financija dostavljaju za općinu, grad, odnosno županiju Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(9) Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru dostavljaju Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe, Hrvatskom saboru uz godišnje izvješće o radu.«.

Članak 7.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

(1) Iznimno od članka 12. ove Uredbe, prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, koja se zajedno s prilozima iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe predaje čelniku, koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, predaje se i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

(3) Odgovorne osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika iz članka 5. ove Uredbe prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, koja se zajedno s prilozima iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe predaje čelniku i ulaže u Predmet iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.«.

Članak 8.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sukladno članku 12. stavcima 5. i 6. ove Uredbe temeljem najvećeg udjela u vlasništvu odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o provedenim provjerama obavještavaju druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu, odnosno koje su osnivači.«.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

(1) Obveznik čuva Izjavu iz članka 3. ove Uredbe, priloge i svu ostalu dokumentaciju temeljem koje se daje Izjava najmanje jedanaest godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.

(2) Obveznici iz članka 12. ove Uredbe kojima se dostavljaju Izjave, popunjeni Upitnici, Planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskih upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana čuvaju dostavljene dokumente najmanje jedanaest godine od završetka godine u kojoj se Izjava daje.«.

Članak 10.

(1) Prilog 1.a i Prilog 1.b iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe zamjenjuju se novim Prilogom 1.a i 1.b, a Prilog 2. novim Prilozima 2.a i 2.b.

(2) Prilozi iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ove Uredbe i objavit će se uz ovu Uredbu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prvi puta sastavljaju Izjavu u 2015. godini za 2014. godinu prema rokovima utvrđenima člankom 6. ove Uredbe.

(2) Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prvi put dostavljaju Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine uz Izjavu za 2015. godinu u 2016. godini prema rokovima utvrđenima člankom 6. ove Uredbe.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/17

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 19. veljače 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.a

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*[1]
ZA _________ GODINU

Ja, (ime i prezime, titula i funkcija), čelnik (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/proračunskog korisnika državnog proračuna/izvanproračunskog korisnika državnog proračuna/proračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave),

na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

(mjesto i datum izdavanja)

Potpis čelnika

(ime i prezime, titula i funkcija)

PRILOG 1.b

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*[2]
ZA _________ GODINU

Ja, (ime i prezime, titula i funkcija), čelnik (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/proračunskog korisnika državnog proračuna/izvanproračunskog korisnika državnog proračuna/proračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave),

izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u područjima

(navesti područja i pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na koja je odgovoreno djelomično potvrdno i negativno), a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

                                                                                      (mjesto i datum izdavanja)

                                                                                      Potpis čelnika
                                                                                     (ime i prezime, titula i funkcija)


PRILOG 2.a

Obveznik ___________________________________

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU _______[3]

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca1

N/P

DA

NE2

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

1.

Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijelo državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

 

 

 

link na web stranicu

2.

Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

 

 

 

vezne tablice

3.

Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa i upute

4.

Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa i upute

5.

Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana

 

 

 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

6.

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana

 

 

 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

7.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju.

 

 

 

preslika odnosno referenca obrazloženja financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

8.

Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana

 

 

 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

9.

Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

provesti analizu na način da se zbroje prihodi i rashodi iz financijskih planova proračunskih korisnika te prihodi i rashodi iz financijskog plana nadležnog ministarstva bez proračunskih korisnika te usporede s podacima u usklađenom financijskom planu

10.

Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i plan razvojnih programa

 

 

 

preslika odnosno referenca plana razvojnih programa

11.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je prijedlog proračuna i projekcija predan predstavničkom tijelu

12.

Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

 

broj i naziv službenog glasila i datum objave

13.

Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine

 

 

 

broj i naziv službenog glasila i datum objave za proračune

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca za proračunske i izvanproračunske korisnike

14.

Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

15.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

 

preslike odnosno reference dobivenih i danih suglasnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.[4]

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE3

DJELOMIČNO4

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA

16.

Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima

 

 

 

 

preslika odnosno referenca pisane procedure

17.

Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslike odnosno reference dobivenih suglasnosti na uzorku od najviše 20

18.

Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta

 

 

 


na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata dokazati povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom i priložiti preslike odnosno reference provedenih vrednovanja

19.

Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa s odobrenom preraspodjelom

20.

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun

 

 

 

 

na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100

21.

Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

 

dokaz o uplati namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u nadležni proračun i preslika odnosno referenca odluke

22.

Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun

 

 

 

 

dokaz o načinu praćenja

23.

Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom

izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu)

usporedba izvršenja i financijskog plana iz koje se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike

24.

Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji

 

 

 

 

nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u tablici: Testiranja uz pitanje 24. danoj u dodatku 1 Upitnika

25.

Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih

 

 

 

 

uzorak od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera, a najviše 100

25.1.

Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate

 

 

 

 

preslike odnosno reference ugovora

25.2.

Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20.000,00 kuna

 

 

 

 

preslika odnosno referenca zapisnika izvršene kontrole

25.3.

Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10.000,00 kuna

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izviješća

26.

Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

 

 

 

 

provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine

26.1.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.2.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.3.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.4.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.5.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.6.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.7.

Oprema je instalirana i u upotrebi

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

27.

Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja

 

 

 

 

preslika odnosno referenca pisane procedure

28.

Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe

 

 

 

 

preslika odnosno referenca na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga gradiva

29.

Imenovana je osoba za nepravilnosti (odgovaraju ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

preslika odnosno referenca odluke o imenovanju ili link na web stranicu gdje su objavljeni podaci o osobi za nepravilnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.[5]

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE5

DJELOMIČNO6

JAVNA NABAVA

dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave

30.

U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

 

 

 

 

preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

31.

Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom

preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora

32.

Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna vrijednost provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

oznake i datum objave

33.

Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

oznake i datum objave

34.

Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetske stranice ili broj i naziv službenog glasila ili druga oznaka mjesta gdje je popis objavljen

35.

Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetskih stranica gdje je objavljen plan nabave

36.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

 

 

 

 

preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

37.

U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude

 

 

 

 

imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

38.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora

 

 

 

 

preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora

39.

Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetskih stranica gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

40.

Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave

 

 

 

 

preslika odnosno referenca ovitka predmeta

41.

Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora

42.

Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvješća

43.

Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

preslika odnosno referenca akta

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara »NIJE PRIMJENJIVO – N/P«.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. [6]

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE7

DJELOMIČNO8

RAČUNOVODSTVO

44.

Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju

 

 

 

 

uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni i dr.), a najviše 100

45.

Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena

 

 

 

 

uzorak 1% svih narudžbenica, a najviše 100

46.

U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

 

 

 

 

uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora

47.

Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe

 

 

 

 

preslike odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100

48.

Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100

49.

O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove

 

 

 

 

preslike odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora

50.

Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

51.

Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa po ugovorima sklopljenim temeljem postupaka javne nabave, a najviše 100

52.

Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom

 

 

 

 

uzorak1% svih računa, a najviše 100

53.

Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

54.

Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

55.

Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

56.

Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

uzorak 1% svih uplata, a najviše 100

57.

Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

uzorak 5% svih donacija i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih primljenih i danih donacija

58.

Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama

 

 

 

 

preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa

59.

Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je čelniku

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvještaja

60.

Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

klasifikacijska oznaka Pravilnika o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva odnosno odgovarajući dokaz

61.

Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)

 

 

 

 

dio analitičke evidencije po izvorima financiranja i programima (projektima i aktivnostima) ili referenca iz pitanja 23.

62.

Uspostavljena je evidencija svih ugovora

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dijela evidencije

63.

Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dijela evidencije

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore. [7]

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE9

IZVJEŠTAVANJE I OSTALO

64.

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja

65.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

66.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – nositelji decentraliziranih funkcija)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

67.

Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji i godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu te broj i naziv službenog glasila i datum objave izvještaja

68.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

preslika odnosno referenca dopisa

69.

Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornost (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)
preslika odnosno referenca dopisa ili pismena o izvršenim kontrolama

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

PRILOG 2.b

Obveznik ___________________________________

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE UTVRĐENE U REGISTRU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OBVEZNIKA DAVANJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA _______ GODINU[8]

Redni
broj

Pitanje

Odgovor

Referenca10

N/P

DA

NE11

DJELOMIČNO12

IZVRŠAVANJE

1.

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz poslovnih aktivnost trgovačkog društva

 

 

 

 

na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100

2.

Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji

 

 

 

 

nasumično odabrano 1% svih isplata, a najviše 50

3.

Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija i sponzorstava do krajnjeg korisnika te korištenje istih

 

 

 

 

uzorak od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera

4.

Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

 

 

 

 

provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine

4.1.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

4.2.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

4.3.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

4.4.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

4.5.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

4.6.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

4.7.

Oprema je instalirana i u upotrebi

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

5.

Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima

 

 

 

 

preslika odnosno referenca na akt o čuvanju gradiva

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore. [9]

Redni
broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE13

DJELOMIČNO14

JAVNA NABAVA

dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave

6.

U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

 

 

 

 

preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

7.

Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom

preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora

8.

Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

oznake i datum objave

9.

Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

oznake i datum objave

10.

Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetske stranice ili broj i naziv službenog glasila ili druga oznaka mjesta gdje je popis objavljen

11.

Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetskih stranicama gdje je objavljen plan nabave

12.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

 

 

 

 

preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

13.

U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude

 

 

 

 

imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

14.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora

 

 

 

 

preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora

15.

Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

 

 

 

adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

16.

Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave

 

 

 

 

preslika odnosno referenca ovitka predmeta

17.

Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora

18.

Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvješća

19.

Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

preslika odnosno referenca akta

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave centralizirano, obveznik odgovara »NIJE PRIMJENJIVO – N/P«.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. [10]

Redni
broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE15

DJELOMIČNO16

RAČUNOVODSTVO

20.

Prihodi i rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o naplati odnosno plaćanju.

 

 

 

 

uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni i dr.), a najviše 100

21.

U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

 

 

 

 

uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora

22.

Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe

 

 

 

 

preslike odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100

23.

Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100

24.

O izvedenim radovima postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove

 

 

 

 

preslike odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora

25.

Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

26.

Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

27.

Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

28.

Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje

 

 

 

 

uzorak 1% svih računa, a najviše 100

29.

Povjerenstva za popis osnovala je odgovorna osoba za zastupanje. Odredila je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama

 

 

 

 

preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa

30.

Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je odgovornoj osobi za zastupanje

 

 

 

 

preslika odnosno referenca izvještaja

31.

Uspostavljena je evidencija svih ugovora

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dijela evidencije

32.

Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom

 

 

 

 

preslika odnosno referenca dijela evidencije

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore. [11]

Redni
broj

Pitanje

Odgovor

Referenca

N/P

DA

NE17

IZVJEŠTAVANJE

33.

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima

 

 

 

preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

[1]* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

[2]* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti.

[3]1Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje.

2Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[4]3Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

4Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[5]5Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

6Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[6]7Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

8Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[7]9Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[8]10Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje

11Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

12Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[9]13Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

14Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[10]15Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

16Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[11]17Za negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

19 20.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 19 20.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 19 20.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 19 20.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 19 20.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila