Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

NN 19/2015 (20.2.2015.), Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

409

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013. i 94/2014.) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA, POSEBNOM RAČUNU I ROKOVIMA UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obračuna, obrazac, poseban račun i rokovi uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: naknada).

Članak 2.

(1) Osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod i ukupni primici ostvareni na domaćem i inozemnom tržištu.

(2) Ukupan prihod iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja i prihode od dividendi te udjela u dobiti.

(3) U skladu s člankom 62. stavkom 2. Zakona o šumama naknada se plaća u visini 0,0265% od osnovice za obračun, a uplaćuje se tromjesečno i po završnom računu na žiroračun državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 – OIB (uplatitelja).

(4) Obveznik plaćanja naknade (u daljnjem tekstu: obveznik) sastavlja obračun naknade na obrascu OKFŠ koji je tiskan u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

(1) Akontacija naknade plaća se tromjesečno na račun iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, u sljedećim rokovima:

1. za razdoblje 1. siječnja – 31. ožujka, do 30. travnja;

2. za razdoblje 1. travnja – 30. lipnja, do 30. lipnja;

3. za razdoblje 1. srpnja – 30. rujna, do 30. rujna;

4. za razdoblje 1. listopada – 31. prosinca, do 31. prosinca.

(2) Zaduženje obveznika za iznos tromjesečne akontacije u tekućoj godini obavlja se na temelju konačnog obračuna za prethodnu godinu na obrascu OKFŠ.

(3) Konačni obračun naknade obavlja se za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca, a obveznik ga dostavlja Ministarstvu poljoprivrede.

(4) Razlika za uplatu iz obrasca OKFŠ – rubrike AOP 9 uplaćuje se na račun iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika do 30. travnja naredne godine.

(5) U slučaju da je poslovna godina obveznika različita od kalendarske, rokovi određeni ovim člankom računaju se prema odnosnoj poslovnoj godini.

(6) U slučaju prekoračenja rokova određenih ovim člankom zaračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 4.

(1) Razlika za povrat naknade iz obrasca OKFŠ – rubrike AOP 10, se ne isplaćuje te ostaje kao predujam za naredno razdoblje.

(2) Iznimno, na pisani zahtjev obveznika izvršit će se isplata razlike za povrat naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe koje su počele obavljati djelatnost tijekom godine plaćaju naknadu za razdoblje u kojem su počele obavljati djelatnost po konačnom obračunu.

(2) Pravne osobe koje dio djelatnosti obavljaju kao gospodarsku djelatnost obveznici su plaćanja naknade na dio prihoda ostvarenih na navedeni način, koje unose u obrazac OKFŠ – rubriku AOP 01.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, broj 84/2010 i 39/2012).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/13-01/400

Urbroj: 525-11/0893-15-8

Zagreb, 10. veljače 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

19 20.02.2015 Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma 19 20.02.2015 Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma