Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja

NN 19/2015 (20.2.2015.), Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

410

Na temelju članka 9.a stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006, 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA SUDJELOVANJE KOPITARA NA NATJECANJIMA TE PRIKUPLJANJU PODATAKA S NATJECANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti sudjelovanja kopitara na natjecanjima u Republici Hrvatskoj, uvjeti koje kopitari moraju ispunjavati kako bi sudjelovali na natjecanjima u Republici Hrvatskoj, način prikupljanja i razmjene podataka s natjecanja te udio izdvajanja financijskih sredstava i uvjeti raspodjele financijskih sredstava koji mogu proizaći iz natjecanja ili su prethodno propisani propozicijama natjecanja.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima namijenjenih natjecanjima i određivanju uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima (SL L 224, 18. 8. 1990.),

– Odluka Komisije 92/216/EEZ od 26. ožujka 1992. godine o prikupljanju podataka o natjecanjima za kopitare iz članka 4. stavka 2. Direktive Vijeća 90/428/EEZ (SL L 104, 22. 4. 1992.)

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

»natjecanje« označava svaku disciplinu sportskog konjičkog natjecanja što podrazumijeva jednu ili više utakmica konjičkih natjecanja, uključujući utrke konja, preponsko jahanje, dresurno jahanje, vožnju zaprega i konjičke priredbe, koje se održavaju u jednom ili nekoliko dana u slijedu.

»trkaći dan« je sportska priredba koja se sastoji od jedne ili više galopskih ili kasačkih utrka koje se održavaju u istom danu, a trkaći sastanak čini više trkaćih dana, koji, bilo po razdoblju u kojem se održavaju, bilo po svojem uzgajivačkom cilju, čine jednu cjelinu za natjecanja za koja su nadležni Hrvatski galopski savez (u daljnjem tekstu: HGS) i Hrvatski kasački savez (u daljnjem tekstu: HKAS).

»nagrada« podrazumijeva bruto fond financijskih sredstava iz kojeg će se financijska sredstva isplaćivati najbolje plasiranim natjecateljima sukladno Pravilnicima pojedinih Nacionalnih sportskih saveza uz odbitak pripadajućih poreza, ovisno o opravdanom statusu natjecatelja i/ili ekipa. Visina novčanih nagrada ili dobitaka koji se mogu ostvariti na natjecanju, a koje je potrebno osigurati za mjere zaštite, razvoja i unapređivanja uzgoja formira se sukladno odluci Povjerenstva za natjecanja kopitara kojeg imenuje ministar poljoprivrede temeljem članka 9.a stavaka 3. i 5. Zakona o stočarstvu te sukladno članku 5. stavku 1. ovog Pravilnika.

»pravila natjecanja« (u daljnjem tekstu: Pravila) podrazumijevaju pravila opisana u općim aktima ovlaštenih organizacija u konjičkom sportu (Hrvatski konjički savez (u daljnjem tekstu: HKS), zatim HGS te HKAS), a koja svojim odredbama i prilozima predstavljaju pomoć i potporu organizatorima u pravilnoj pripremi i provođenju konjičkih natjecanja. Pravila natjecanja predstavljaju pisani dokument kojim se zavisno od vrste i načina natjecanja kopitara detaljno uređuju uvjeti natjecanja.

»propozicije natjecanja« podrazumijevaju sve potrebne uvjete predviđene za održavanje natjecanja. Propozicije sadrže podatke o organizatoru natjecanja, imena odgovornih osoba, mjesto i datum održavanja natjecanja, tehničke pojedinosti i osobine natjecatelišta, kategoriju grla i jahača koja imaju pravo učešća, razne odredbe o uvjetima koje trebaju ispuniti jahači i grla kako bi pristupili natjecanju, ukupan iznos novčanih nagrada i način njihove raspodjele i sve druge uvjete u skladu s Pravilnicima ovlaštenih organizacija.

»ovlašteno osoblje« podrazumijeva službeno i tehničko osoblje imenovano od strane organizatora natjecanja, a zaduženo za korektno provođenje natjecanja sukladno Općem Pravilniku HKS- a, Pravilniku o galopskim utrkama HGS-a te Pravilniku o kasačkim utrkama HKAS-a, koji su na snazi za dotičnu natjecateljsku godinu/sezonu. Ovlašteno osoblje podrazumijeva: suce, steward-e, tajnika utrka, handikapera, startera, vagara, pomoćnog startera, postavljače parkura i pomagače u parkuru, voditelja padoka i pomagače u padoku, tehničke delegate, zapisničara, mjeritelje vremena, osobe koje obrađuju podatke, osoble zaduženo za razglas, veterinare, osoblje saniteta i potkivače.

»službene osobe« natjecanja su također i odgovorne osobe/osoba ispred organizatora i ostale službene osobe propisane Pravilnicima Nacionalnih sportskih saveza. Naknada za rad službenih osoba podrazumijeva bruto fond financijskih sredstava sukladno Pravilnicima pojedinih Nacionalnih sportskih saveza uz odbitak pripadajućih poreza, a isplaćuje se na žiro račun službenih osoba.

– »organizatori natjecanja« podrazumijeva konjičke klubove članove HKS-a (za discipline za koje je nadležan HKS), Hrvatski galopski savez, galopske klubove, hipodrome i Hrvatski konjički pool te konjičke kasačke klubove i HKAS za utrke konja, sukladno svojim općim aktima.

»Nacionalni sportski savez« je udruženje koje se osniva ako na području Republike Hrvatske djeluju najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva sportska saveza osnovana u istom sportu.

»FEI« podrazumijeva Međunarodnu konjičku federaciju (Fédération Equestre Internationale) čiji je zadatak promicanje konjičkog sporta i razvoja FEI konjičkih disciplina u cijelom svijetu. FEI konjičke discipline su: dresurno jahanje, preponsko jahanje, eventing (kombinacija disciplina dresurnog jahanja, cross-country-a i preponskog jahanja), endurance (daljinsko jahanje), vožnja zaprega, reining (western jahanje), voltažiranje te oblici parakonjičkih disciplina (paradresurnog jahanja i paravožnje zaprega).

»UET« podrazumjeva Europsku kasačku uniju (European Trotting Union) čiji je zadatak promicanje i razvoj kasačkog konjičkog sporta.

»IFHA« podrazumjeva Međunarodnu federaciju nadležnih tijela u konjičkim utrkama (International Federation of Horseracing Authorities) čiji je zadatak promicanje i razvoj konjičkih utrka.

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se definicije:

– određene člankom 2. te člankom 9.a Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006, 14/2014),

– određene člankom 2. Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine« br. 123/2009),

– određene člankom 2., člankom 7. i člankom 13. Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine« br. 134/2005),

– određene člankom 47. i člankom 18. Zakona o sportu (»Narodne novine« br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013).

(3) HKS, HGS i HKAS predstavljaju Nacionalne sportske saveze (u daljnjem tekstu: Nacionalni sportski savez/i) u domeni konjičkog sporta.

(4) Ovlaštena ustanova iz članka 2. točke 34. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/2003, 132/2006 i 14/2014) i koordinirajuće tijelo je Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA), čija je zadaća prikupljati podatke i rezultate s natjecanja od strane ovlaštene organizacije, za natjecanja koja se organiziraju na njezinom državnom području. Koordinirajuće tijelo odgovorno je i za prikupljanje podataka o kriterijima za raspodjelu financijskih sredstava koja mogu proizaći iz natjecanja, a odnose se na novčane nagrade i dobitke sukladno članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(5) Za provođenje, unaprjeđenje i promidžbu svih disciplina konjičkog sporta u Republici Hrvatskoj, sukladno svojim ciljevima utvrđenim Statutom, kao punopravni član Međunarodne konjičke federacije (Fédération Equestre Internationale), nadležan je HKS: dresurno jahanje, preponsko jahanje, eventing (kombinacija disciplina dresurnog jahanja, cross-country-a i preponskog jahanja), endurance (daljinsko jahanje), vožnja zaprega, reining (western jahanje), voltažiranje te oblici parakonjičkih disciplina (paradresurnog jahanja i paravožnje zaprega). Za sve vrste galopskih utrka konja u kojima sudjeluju punokrvni i polukrvni konji u Republici Hrvatskoj nadležan je HGS, a za sve vrste utrka kasačkih konja nadležan je HKAS.

II. PRAVILA ZA NATJECANJA KOPITARA

Članak 3.

(1) Natjecanje kopitara u Republici Hrvatskoj provodi se u suglasju s Pravilima.

(2) Za organizaciju natjecanja kopitara odgovorni su Nacionalni sportski savezi:

– HKS, u skladu sa svojim statutarnim pravima i odgovornostima sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju natjecanja na konjičkim natjecanjima,

– HGS koji je nadležan za sve aktivnosti i formalno pravnu regulativu na području galopskog sporta u cjelini. Galopske utrke u Republici Hrvatskoj organizira Hrvatski galopski savez (HGS), galopski klubovi, hipodromi i/ili Hrvatski konjički pool (pojedinačno ili zajednički). Sve galopske (trkaće) utrke u Republici Hrvatskoj odvijaju se po Pravilniku HGS-a i uz odobrenje HGS-a,

– HKAS, u skladu sa svojim Statutom i Pravilnikom o kasačkim utrkama za sve kasačke utrke u Republici Hrvatskoj.

(3) U Pravilima se ne smije praviti razlika između kopitara koji su registrirani u Republici Hrvatskoj i kopitara registriranih u drugim državama članicama Europske unije.

(4) U Pravilima se ne smije praviti razlika između kopitara podrijetlom iz Republike Hrvatske i kopitara podrijetlom iz drugih država članica Europske unije.

(5) Pravila za svaku vrstu natjecanja kopitara moraju biti usklađena s pravilima međunarodno priznatih organizacija iz područja natjecanja kopitara, nadležnih za pojedine vrste natjecanja.

Članak 4.

(1) Organizatori natjecanja moraju primijeniti Pravila i odgovorni su za:

– organizaciju i provođenje natjecanja u svim njegovim segmentima na način da garantiraju pravilno i uspješno provođenje natjecanja,

– ispunjenje svih zakonskih obveza vezanih uz pravilno provođenje natjecanja te ispunjenje svih financijskih obveza, raspodjelu novca od nagrada ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja,

– startnine, naknade, pologe, nagrade (uključujući i sponzorske nagrade) i prijave,

– prikupljanje podataka o svim relevantnim rezultatima natjecanja, utakmica i utrka prikupljanje podataka o uplaćenim i isplaćenim financijskim obavezama iz prethodne alineje ovog članka.

(2) Pravila navedena u članku 3. ovoga Pravilnika posebno se odnose na:

– zahtjeve za prijavu na natjecanje, a posebno na minimalne ili maksimalne zahtjeve,

– suđenje na natjecanju.

(3) Pravila navedena u članku 3. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u organizaciji:

– natjecanja namijenjenih kopitarima upisanim u posebne matične knjige u cilju unaprjeđivanja pojedinih pasmina i uzgoja,

– regionalnih natjecanja namijenjenih selekciji kopitara,

– povijesnih ili tradicijskih manifestacija.

(4) Koordinirajuće tijelo mora kod organiziranja natjecanja iz stavka 3. ovoga članka unaprijed obavijestiti Europsku komisiju o općim uvjetima organizacije natjecanja.

Članak 5.

(1) Organizator natjecanja, u skladu s Pravilima, može zadržati najviše do 20% novčane nagrade ili dobitka, koji može proizaći iz natjecanja, za mjere zaštite, razvoja i unapređivanja uzgoja.

(2) Uvjete raspodjele sredstava iz stavka 1. ovoga članka Koordinirajuće tijelo uz prethodno pismeno obavještavanje Ministarstva poljoprivrede mora dostaviti Europskoj komisiji i drugim državama članicama unutar Stalnog odbora za zootehniku.

(3) Organizator natjecanja je jedini odgovoran za isplatu nagrada. Organizator mora u programu i propozicijama natjecanja točno navesti iznos nagrade za svaku pojedinu utakmicu ili utrku.

(4) Nagrade se isplaćuju transparentno na žiroračun natjecatelja, konjičkog sportskog kluba, uzgajivača i vlasnika grla po izvršenom obračunu sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i EU u ovom području.

(5) U galopskom sportu HGS je jamac provoditelju kladionice za održavanje raspisanog trkaćeg dana.

(6) U galopskom sportu uzgajivačka nagrada obvezno se isplaćuje prilikom održavanja klasnih utrka i utrka od posebnog interesa za hrvatski uzgoj trkaćih konja.

III. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KOPITARI KAKO BI SUDJELOVALI NA NATJECANJU

Članak 6.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati kopitari da bi sudjelovali na natjecanju donose i određuju:

– HKS – za discipline konjičkog sporta koje su navedene u članku 2. stavku 5. ovoga Pravilnika, sukladno Općem pravilniku HKS-a za dotičnu natjecateljsku sezonu/godinu.

– HGS imenuje rukovodstvo utrka za svaki trkaći dan temeljem Pravilnika o organiziranju i izvođenju galopskih utrka.

– HKAS određuje osnovne kriterije za nastupanje konja na kasačkim utrkama i natjecanjima temeljem Pravilnika o kasačkim utrkama.

(2) Na natjecanjima smiju sudjelovati samo prethodno pravilno upisana i zdrava grla i/ili grla koja su sa zdravstvenog stajališta sposobna natjecati se.

(3) Pravilno upisana grla su ona grla koja su pravovremeno prijavljena za određeno natjecanje, utakmicu i utrku sukladno propozicijama, na propisani način i od strane osoblja koje je za to ovlašteno, sukladno Općem Pravilniku HKS- a, Pravilniku o galopskim utrkama HGS-a te Pravilniku o kasačkim utrkama HKAS-a, koji je na snazi za dotičnu natjecateljsku godinu/sezonu.

(4) Redovne i naknadne prijave svih konja i natjecatelja za sudjelovanje na natjecanju moraju se napraviti do datuma i/ili vremenskog razdoblja naznačenog u propozicijama Općeg Pravilnika HKS- a, Pravilniku o galopskim utrkama HGS-a te Pravilniku o kasačkim utrkama HKAS-a koji su na snazi za dotičnu natjecateljsku godinu/sezonu.

(5) Natjecatelji su dužni sebe i/ili natjecateljsko grlo pravilno prijaviti, imati i/ili steći natjecateljsku licencu, kako bi stekli pravo nastupa na natjecanju. Grla moraju biti upisana u matičnu knjigu koja se vodi u Republici Hrvatskoj ili u matičnu knjigu priznate uzgojne organizacije ili udruženja (od strane meritornih međunarodnih organizacija u konjičkom sportu, FEI, UET, IFHA) koja se vodi u inozemstvu. Grla koja se privremeno uvoze u Republiku Hrvatsku na određeno vrijeme treba pravovremeno i pravilno prijaviti HPA.

(6) Utvrđivanje identiteta konja jedna je od najbitnijih stavki za vjerodostojnost natjecanja. Službeni dokument kojim se ispunjava utvrđivanje identiteta mora biti identifikacijski dokument kopitara odnosno putovnica.

IV. PRIKUPLJANJE, DOSTAVLJANJE I PROTOK PODATAKA

Članak 7.

(1) Nacionalni sportski savezi koji se bave konjičkim natjecanjima odgovorne su za prikupljanje podataka koji se odnose na natjecanja iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Organizatori natjecanja dužni su podatke o provedenom natjecanju (detaljan zapisnik) osam dana nakon održanog natjecanja, utakmica i utrka dostaviti ovlaštenoj organizaciji za pojedinu disciplinu konjičkog sporta. Ovlaštene organizacije dužne su podatke o provedenom natjecanju osam dana nakon primitka dostaviti HPA koja će kao koordinirajuće tijelo (ovlaštena ustanova) podatke koristiti:

– u administrativnom (praćenje vođenja i vođenje matične evidencije) i uzgojno-selekcijskom radu te

– pratiti uvjete korištenja sredstava iz članka 4. stavka 1. te članka 5. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će Europskoj komisiji dostaviti naziv i adresu koordinirajućeg tijela iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika.

V. POVJERENSTVO ZA NATJECANJA KOPITARA

Članak 8.

(1) Ministar poljoprivrede imenuje Povjerenstvo za natjecanja kopitara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje:

– daje suglasnost na Pravila,

– donosi odluku o visini sredstava iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– donosi odluku o raspodjeli sredstava i namjeni korištenja sredstava iz članka 4. stavka 1. te članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstvo sačinjavaju po jedan predstavnik Nacionalnog sportskog sveza, dva predstavnika Ministarstva, te dva predstavnika HPA.

(3) Povjerenstvo mora čuvati dokumentaciju o Pravilima, odnosno suglasnosti na Pravila najmanje pet godina od dana izdavanja suglasnosti te o navedenom voditi evidenciju.

(4) Povjerenstvo određuje uvjete provjere Pravila, provođenje i usklađenost Pravila za svaku pojedinačnu vrstu natjecanja kopitara te izvještava Ministarstvo poljoprivrede i HPA o svom radu.

Članak 9.

(1) Kada se odbije prijava kopitara na natjecanje, organizator natjecanja mora obavijestiti vlasnika kopitara ili njegovog zakonskog zastupnika o razlozima odbijanja prijave kopitara registriranog u državi članici Europske unije.

(2) O razlozima odbijanja prijave kopitara na natjecanje organizator natjecanja dužan je izvijestiti Nacionalni sportski savez, a ona Koordinirajuće tijelo.

(3) Vlasnik kopitara odnosno njegov zakonski zastupnik može o odbijanju prijave kopitara na natjecanje zahtijevati mišljenje organizatora natjecanja i Nacionalnog sportskog saveza za pojedinu disciplinu konjičkog sporta te naposljetku mišljenje Povjerenstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Organizatori natjecanja dužni su Pravila, koje donose Nacionalni sportski savezi, uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i dostaviti ih Povjerenstvu u roku od tri mjeseca od stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (»Narodne novine«, broj 154/2008).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-08/14-01/17

Urbroj: 525-07/1372-15-14

Zagreb, 6. veljače 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.