Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels)

NN 19/2015 (20.2.2015.), Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

412

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 8. i točke 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) i na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015 i 11/2015), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2015. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom i udičarskim alatima za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2015. g.,

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a,

– individualne kvote za ulov tune po plovilima u 2015. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama tunolovkama te njihove grupne kvote za 2015. godinu.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom i/ili udičarskim alatima za ribolov tune.

III.

Kriteriji kojima plovila iz točke II. moraju udovoljavati da bi imali pravo upisa u registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeća:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj je upisana plivarica tunolovka i/ili udičarski alati za ribolov tune;

3. da je plovilo steklo pravo na individualnu kvotu za 2015. godinu temeljem nekog od sljedećih kriterija:

– dobivanje Trajne individualne kvote ili Državne kvote sukladno Odluci o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015 godini (»Narodne novine« broj 15/2015) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune temeljem prebacivanja prava na povijesni ulov tune sukladno članku 10. stavku (7) Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015 11/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune temeljem jednogodišnjeg ili višegodišnjeg ustupanja kvote sukladno članku 4. stavku 15.) Pravilnika ili temeljem trajnog ustupanja iz prijašnjih godina, i/ili

– dobivanje prava na ulov temeljem dodjeljivanja Državne kvote temeljem točke III. alineje 2. Odluke o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015. godini.

IV.

Na temelju kriterija iz točke III. ove Odluke pravo na upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2015. godini ostvaruju sljedeća plovila:

R. br.

Ime plovila

Ovlaštenik povlastice

CFR plovila

ICCAT broj

Individualna kvota 2015 (t)

Grupna kvota 2015 (t)


Grupa 1

1.

SARDINA I

SARDINA d.o.o., Postira

1579

ATEU0HRV00133

63,00

126,00

2.

PREKO

obrt RASOTICA (vl. Tomislav Arković)

1680

ATEU0HRV00021

63,00

Grupa 2

3.

NEPTUN II

MB LUBIN RIBARSTVO d.o.o., Kali

2589

ATEU0HRV00140

42,84

126,00

4.

PONOS

»BUTRE RIBOLOV« d.o.o. (vl. Ante Arković)

1148

ATEU0HRV00058

41,58

5.

NEPTUN I

MB LUBIN RIBARSTVO d.o.o., Kali

2313

ATEU0HRV00134

41,58

Grupa 3

6.

MARLIN

MARINA NJIVA d.o.o. Kali

2904

ATEU0HRV00156

46,54

186,16

7.

CARICA

SAN ŽAK d.o.o.

4774 

ATEU0HRV00163

46,54

8.

TACOMA

TEŠI TUNOLOV d.o.o. Poličnik

4925

ATEU0HRV00164

46,54

9.

TULJAN DVA

TULJAN RIBARSTVO d.o.o. Kali

2903

ATEU0HRV00155

46,54

V.

Na temelju kriterija iz točke III. ove Odluke pravo na upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov udičarskim alatima za ribolov tuna ostvaruju sljedeća plovila:

R.br.

Ime/reg. oznaka plovila

Ovlaštenik povlastice

CFR plovila

ICCAT broj

Individualna kvota 2015 (t)

1.

700-VD

obrt ADRIATIC BIG GAME VODICE (vl. Anton Roca)

1609

ATEU0HRV00142

2,066

2.

797-BG

SAN ŽAK d.o.o. Biograd

15522

ATEU0HRV00106

2,007

3.

214-DB

KATIVA d.o.o. Dubrovnik

15428

ATEU0HRV00241

1,970

4.

563-VD

obrt MUREX (vl. Zoran Srdarev)

1354

ATEU0HRV00098

1,835

5.

212-TI

obrt PROFESIONALNI RIBAR ŠIME UKAS (vl. Šime Ukas)

2120

ATEU0HRV00237

1,676

6.

90-TI

obrt TONI (vl. Marinko Pavlić)

3609

ATEU0HRV00165

1,453

7.

89-MU

obrt BIG GAME FISHING (vl. Georg Blanich)

16087

ATEU0HRV00245

1,373

8.

99-MU

PURARA d.o.o. Murter

16103

ATEU0HRV00259

1,334

9.

410-TI

ZVIZDAN d.o.o. Jezera

14475

*

1,332

10.

123-RV

obrt HAVANA (vl. Ozren Božić i Marin Poropat)

12834

ATEU0HRV00216

1,323

11.

8-TP

obrt PLAVI (vl. Jakov Begović)

1002

ATEU0HRV00100

1,314

12.

103-TI

obrt PREDATOR (vl. Željko Pezo)

15958

ATEU0HRV00240

1,311

* ICCAT broj bit će dodijeljen prijavom u ICCAT Registar (nova plovila)

VI.

Ribarska plovila upisana u registar ribarske flote, a koja ne udovoljavaju kriterijima iz točke III. ove odluke ne mogu biti upisana u registar ulovnih brodova ICCAT-a.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/75

Urbroj: 525-13/1282-15-38

Zagreb, 12. veljače 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

19 20.02.2015 Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) 19 20.02.2015 Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) 19 20.02.2015 Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels)