Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

NN 19/2015 (20.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

19 20.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

414

Na temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013 i 92/2014) ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 1/2011 i 110/2012) članak 2. mijenja se i glasi:

»Vozači i kandidati za vozače svrstavaju se prema sadržaju i rokovima zdravstvenih pregleda u sljedeće skupine:

Prva skupina:

– vozači vozila kategorije: A, A1, A2, AM, B, BE, F i G.

Druga skupina:

– vozači vozila kategorije B koji koriste vozačke dozvole u službene svrhe te vozači vozila kategorije: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. godine o vozačkim dozvolama (preinačena) tekst značajan za EGP (SL L 403, 30. 12. 2006.).«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače određene kategorije vozila obavlja se radi izdavanja Uvjerenja.

Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima AM, A1, A2, A, B i BE kategorije obavljaju se prilikom produljenja vozačke dozvole, ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana, kao i prilikom produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života vozača.

Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H kategorije obavljaju se svakih pet godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.

Zdravstveni pregled instruktora vožnje i vozača vozila B kategorije koji koriste vozačku dozvolu u službene svrhe obavljaju se svakih 10 godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.«

Članak 4.

U članku 13. podstavku a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije u točki 12) riječ: »toksikomanija« zamjenjuje se riječima: »ovisnost o psihotropnim tvarima i njihovo redovito zloupotrebljavanje«.

Iza podstavka h) bolesti i stanja lokomotornog sustava dodaje se novi podstavak hh) bubrežne bolesti koji glasi: »Nasljedne i stečene bubrežne bolesti te ostale bolesti urogenitalnog sustava koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako se terapijom i drugim medicinskim intervencijama ne može postići sigurno upravljanje vozilom«.

Podstavak i) bolesti i stanja ostalih organskih sustava i sve ostale bolesti i stanja koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom mijenja se i glasi: »Specijalisti određene specijalnosti obvezni su na traženje specijaliste medicine rada i/ili izabranog liječnika utvrditi da li je zdravstveno stanje vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima te vozača ili kandidata za vozača s presađenim organom ili umjetnim implantatom zapreka za sigurno upravljanje vozilom«.

Članak 5.

U članku 22. podstavku f) bolesti i stanja srca i krvnih žila slova: »C, C1+E, C+E, D, D+E, F i H« zamjenjuju se slovima: »C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H«.

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »vozači kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje« zamjenjuju se riječima: »vozači prve skupine«, a riječi: »vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje« zamjenjuju se riječima: »vozači druge skupine«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/115

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 16. veljače 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.